RöntgenundersökningToraxröntgenDigital dental radiografi: Ett snabbt digitalt bildsystem av lågdostyp som nyttjar en liten intraoral sensor istället för röntgenfilmsutrustning. Patienten utsätts för lägre exponering, och bildförvrängningen blir minimal, men upplösning och bildbredd är sämre än vid vanlig röntgen. En mottagarenhet som vidarebefordrar signalerna till en bilddator placeras i munnen. Systemet kan även användas för digitalisering av röntgenfilmbilder eller data från andra typer av detektorer.PanoramaradiografiRadiografi, bitewingRöntgenbildsförstärkningBukröntgenRöntgenförstärkningsskärmarRöntgenfilmDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Skärmbildsundersökning: Massundersökning med röntgenteknik av stora folkgrupper för att hitta lung- och hjärtsjukdomar.Radiography, Dual-Energy Scanned ProjectionMetakarpofalangealled: Leden mellan ett mellanhandsben och ett falangben.Radiologiska informationssystemArtrografi: Röntgenundersökning av en led, oftast med hjälp av antingen positivt eller negativt kontrastmedel.RöntgenavdelningarStråldosRöntgentomografiStrålskyddSensitivitet och specificitetVolymtomografiUnderkäke: Ansiktets största och starkaste ben, vilket utgör den nedersta delen av käken. I underkäken sitter den undre tandraden.Radiobildtolkning, datorstöddTandrotFrämmande kropparFingerledObservatörsvariationFotledsskador: Skador på fotleden, oftast orsakade av yttre våld eller onormal belastning.Resultats reproducerbarhetRadiologisk teknologiRadiografisk förstoringMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Handlovsben: Syn. karpalbenen.TermoluminiscensdosimetriSkallfrakturerHandledRyggradsskadorRadiologiBilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.Anatomic LandmarksLungröntgenskugga: Ensamma, rundade skuggor som ses vid lungröntgenundersökning. Vanliga orsaker kan vara tuberkulos, tumörer, cystor, kärlmissbildningar eller svampinfektion.HälsokontrollDammlunga: Sjukdomstillstånd kännetecknat dels av permanent ansamling av avsevärda mängder partiklar i lungorna, vanligtvis till följd av yrkesmässig eller annan miljöexponering, dels av vävnadsreaktionen mot den främmande substansen.Lårben: Det längsta och största benet i skelettet. Det sitter mellan höften och knät.Fotskador: Ospecificerade skador på foten.LändkotorKnäled: Leden mellan lårben och skenben.UltraljudsundersökningDatalagringsutrustning: Anordningar för lagring av data, under begränsad eller obegränsad tid, och återvinning av data vid behov.Dammlunga: Sjukdomstillstånd kännetecknat dels av permanent ansamling av avsevärda mängder partiklar i lungorna, vanligtvis till följd av yrkesmässig eller annan miljöexponering, dels av vävnadsreaktionen mot den främmande substansen.Patient PositioningTeknetium Tc 99m-medronatSubtraktionsteknikBenbrottOnödiga ingreppFrämmandekroppsförflyttningar: Ett främmande föremåls vandring från ursprungsplatsen till annan plats i kroppen.Halskotor: Syn. cervikalkotor; C1-C7.Pannhålesinuit: Inflammation i pannhålorna. Oftast är orsaken infektion med Streptococcus pneumoniae eller Haemophilus influenzae. Tillståndet kan vara akut eller kroniskt.Etmoidalsinuit: Inflammation i etmoidalsinus. Den kan vara av akut typ (förknippad med virusrinit) eller kronisk (förknippad med allergi eller hyperplasi). Syn. etmoidit.Radiografi, interventionellAkutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.Prospektiva studierRetrospektiva studierLuft i lungsäcken: Ansamling av luft eller gas i lungsäcken, vilket kan ske spontant eller till följd av skada eller sjukdom, eller framkallas avsiktligt (terapeutisk pneumotorax).Kilbenshålesinuit: Inflammation i kilbenshålan. Tillståndet åtföljs vanligen av pansinuit (allmän bihåleinflammation) och kan uppträda i akut eller kronisk form.RyggradUrografiRöntgenfantomLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Metatarsofalangealled: Leden mellan ett mellanfotsben och ett tåben.Underkäksfrakturer: Frakturer i underkäken.NackskadorMiljöbelastning: Den totala mängden kemiska substanser, metaller eller radioaktiva ämnen vid någon tidpunkt efter upptag i kroppen hos människa eller djur.Kindtand: Käkens bakre tänder. Till mjölktänderna hör åtta kindtänder, två på varje sida, uppe och nere. Vanligtvis har den permanenta tanduppsättningen 12 kindtänder, tre på varje sida, uppe och nere. Kindtänderna är tuggtänder, med stora och breda tuggytor.Käkhålesinuit: Inflammation i käkhålan. Oftast beror den på infektion av bakterierna Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae och Staphylococcus aureus. Tillståndet kan vara akut eller kroniskt.BröstkorgsskadorHuvudmätning: Mätning av huvudets mått. Inom odontologin används sammanställningar från röntgenbilder från sidan och framifrån för att beräkna ansiktsskelettets tillväxt och utveckling och för att följa resultaten av ortodontisk behandling. Syn. cefalometri.Ledhinneinflammation: Inflammation i en ledhinna. Tillståndet är oftast smärtsamt, i synnerhet vid rörelse, och kännetecknas av skiftande svullnad pga utgjutningar i en slemsäck.MaxillaRadionuklidavbildningDislokationer: Allmän benämning på fellägen.Bariumsulfat: BaSO4. En förening som används som röntgenkontrastmedel och som förekommer naturligt som mineralet baryt. Det används också inustriellt, t ex vid pappersframställning eller som tillsats i betong för s trålningsskyddseffekter.Fluoroskopi: Bildframställning genom röntgenbestrålning av en fluorescerande skärm.Flertaliga lungknutor: Ett antal små sårigheter i lungorna som kännetecknas av små, runda massformiga bildningar, 2-3 mm i diameter. De upptäcks oftast med lungdatortomografi. De kan ha samband med tumörmetastaser i eller utanför lungan, godartade granulom, eller andra skador.Ljudavlyssning: Auskultation. Förfarande för att lyssna efter ljud i kroppen.SpondylolysKnäartros: Icke-inflammatorisk, degenerativ knäledssjukdom som kan delas in i tre stora kategorier: tillstånd som hindrar normala, synkroniserade rörelser; tillstånd som framtvingar onormala rörelsevägar; och tillstånd som orsakar belastningskoncentration, vilken leder till förändringar av ledbrosket.LungsjukdomarSår, icke-penetrerandeFingerfalangerTandrotsspetsDatorkringutrustning: Olika enheter som kan anslutas till en dator utan att utgöra någon del av själva datorn. De kan ha till funktion att presentera data, att lagra data, att omvandla data, eller att hämta data från andra källor för inmatning i datorn.TryckningLungsäckssjukdomarVisning av data: Den visuella presentationen av data i ett människa-maskinsystem, såsom visning av data från en dator på en bildskärm av t ex katodstråletyp.BihålesjukdomarUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.TåledLedgångsreumatism: En kronisk, systemisk ledgångssjukdom som kännetecknas av inflammatoriska förändringar i ledhinnor och ledstrukturer, omfattande nedbrytning av kollagen bindväv och försvagning av benvävnad. Sjukdomen har okänd etiologi, men det finns antydan om autoimmuna mekanismer.SkenbenOdontometriStendammslungaROC-kurvanalysSpinalfusionHundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Ben och benvävnadVisdomstand: Den sista permanenta tanden att växa fram på var sida av överkäken och underkäken.BeninflammationLungtuberkulos: Tuberkulos i lungorna.Tand, icke-erupteradBenförhårdningTand, inkiladLAN: Kommunikationsnätverk som förbinder olika hårdvaruenheter inom eller mellan byggnader med hjälp av en sammanhängande kabel eller telefonsystem.Prediktivt värde av testerMultidetector Computed TomographyFotben: Fotens ben utgörs av ossa tarsalia (ankelbenen), ossa metatarsalia (mellanfotsbenen) och phalanges (tåbenen, falangerna). Ankeln består av sju ben: calcaneus (hälbenet), talus (språngbenet), os cuboideum (tärningsbenet), os naviculare (båtbenet), samt os cuneiforme mediale, intermedium och laterale (inre, mellersta och yttre kilbenen). Ossa metatarsalia är fem till antalet, numrerade inifrån och utåt. I varje fot finns 14 falanger, två i stortån och tre i de övriga fyra tårna.VitaceaeLårbenshuvudHjässbenBenhinneinflammationTandfrakturerBildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.ArtrosAtlantoaxialled: Leden bestående av den översta (atlas) och näst översta (axis) halskotan.TidsstudierHörntand: Den tredje tanden i ordningen, såväl till vänster som till höger, räknat från käkens mittlinje. Den sitter mellan den andra framtanden och den främre kindtanden.HöftledMun, tandlös: Total avsaknad av tänder till följd av sjukdom eller utdragning.Toraxdrän: Plaströr för dränering av luft eller vätska ur lungsäcken/lungsäckshålan. Inläggningen av dränagerören kallas torakostomi. Syn. pleuradränage.SkelettsjukdomarFörkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.BehandlingsresultatRyggkotsinflammationHandlovens båtben: Det ben i handleden som är ytterst i den inre raden av karpalben.Dentala implantat: Biokompatibla material som monteras i (benförankrade) eller på (subperiosteala) käkbenet som bas för en krona, brygga, tandprotes eller för att stabilisera en försvagad tand.SesambenBenets ben: Benen i den nedre extremiteten hos människor eller i någon av de fyra extremiteterna hos djur. Hit hör lårbenet, knäskålen, skenbenet och vadbenet.Käke, delvis tandlös: Avsaknad av tänder i någon del av underkäken eller överkäken.Alveolarutskott: Den del av käkbenen i vilken tänderna sitter.Ledinstabilitet: Brist på stadga i en led eller ledprotes. Bidragande faktorer är ledsjukdom och skicket hos ledens omgivande strukturer, som ledkapsel, ledband och muskler.Lik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.RyggradsfrakturerRyggradssjukdomarFrämre kindtand: Syn. bikuspid eller liten kindtand. Permanent tand, av vilken det finns åtta, två på varje sida i över- resp. underkäken. De sitter mellan hörntänderna och de bakre kindtänderna (molarerna).Anatomic VariationStatistik, icke-parametriskSkoliosTandpulpahåla: Den hålighet i tanden som omges av dentin och innehåller tandpulpan. Den del av kaviteten som finns i kronan kallas pulpakammaren, den del som sträcker sig ned i roten kallas pulpakanalen eller rotkanalen.Falsk led: Ett patologist tillstånd med nedbrytning av benvävnad i bärande benpipor, vilket leder till krökning och brottbildning och utebliven normal callusbildning, eller utebliven läkning efter benbrott. Därvid uppstår en "falsk led", vilken ger sjukdomstillståndet sitt namn. Syn. pseudoartros.Tandläkarinstrument: Handverktyg som tandvårdspersonal använder i sitt kliniska arbete.Käkcystor: Epitelklädda, säckliknande, sjukliga förändringar i håligheter i käken. BröstkorgKaries: Lokalt angrepp på tandytan, vilket inleds med urkalkning av emaljen, fortsätter med enzymatisk nedbrytning av organiska strukturer och slutar med att det bildas hålrum. Om inte angreppet hejdas kan urholkningen tränga igenom emaljen och tandbenet tills pulpan nås. De tre vanligaste teorierna om uppkomsten av karies är att syra från bakterier leder till urkalkning; att mikroorganismer bryter ned emaljprotein; eller att keratolytiska mikroorganismer producerar kelater som leder till urkalkning.Mjölktand: Den första tanduppsättningens 20 tänder, vilka lossnar och ersätts av de permanenta tänderna, vanligtvis i sexårsåldern. Samtliga mjölktänder skall ha visat sig vid tvåochetthalvtårsåldern.Handens benUnderkäkstumörer: Tumörbildning i underkäken.Mediastinala sjukdomar: Allmänna eller ospecificerade sjukdomstillstånd i mediastinum.MultitraumaVätskeutgjutning i lungsäckenArmbågsbenOsteomyelit: Ben- och benmärgsinflammation.RevbensfrakturerSacroiliitisBennybildning: Förnyelse eller reparation av förlorad benvävnad. Processen omfattar ej kallus som bildas efter benfrakturen, men inte ersatts av hårt ben.Hälta hos djur: Från det normala gångsättet avvikande gång hos djur.Periapikal tandlossningRyggradsdeformeringarMetakarpalben: Mellanhandens fem cylindriska ben, som är hopledade inåt med handlovsbenen och utåt med fingrarnas falangben.BröstkotorBronkoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av luftrören.SkulderbladLuftrörssjukdomarEffektivitet: Förhållandet mellan erhållen och tillförd energimängd.Fiducial MarkersHöftledspannaBronkografi: Röntgenundersökning av luftrörsträdet efter tillförsel av något kontrastmedel.RöntgenstrålningSkalleCAT scannersVårdplaneringEpifyser: Förbeningsområdet i änden av växande rörben, vilket är skilt från rörskaftet genom epifysbrosket (fysen) tills benet slutat växa. Då försvinner fysen och skaft och benände förenas.Diagnostiska fel: Felaktiga diagnoser efter klinisk undersökning eller teknisk diagnostik.Insättande i pärm: Enhetlig hantering och sortering av samhörande handlingar. Syn. filering.SubtalarledSkelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.Avlivning av djur: Avlivande av djur av medlidande, för att hindra smittspridning, upprätthålla god hälsa i djurbestånd, eller i experimentella syften.Odontoid utskottKäktumörer: Tumörer av icke specificerat slag i över- eller underkäken. För tumörer i överkäken finns termen överkäkstumörer, och för underkäken underkäkstumörer.Frakturläkning: Det fysiologiska återställandet av benvävnad och funktion efter ett benbrott, vari ingår kallusbildning och normal återbildning av benvävnad.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.AndningsfunktionstesterDekalcificeringsteknikLedsjukdomarKraniocerebralt trauma: Fysisk skada på skallen och skallens inre strukturer (som t ex hjärnan, hjärnnerverna, hjärnhinnorna osv). Skadorna kan klassificeras utifrån skadans omfattning (dvs om den är genomträngande eller icke genomträngande) eller uppträdande av åtföljande blödning. Syn. skallskada.LedbandBäckenbenUrinvägsstenarRyggsmärta: Akut eller kronisk smärta i någon del av ryggen.Rörelseomfång i ledBlodupphostning: Blödning i luftrören, manifesterad genom att blod hostas upp.