RNA Cap-Binding ProteinsNuclear Cap-Binding Protein ComplexeIF-4E: En peptidinitieringsfaktor som specifikt binder till 5'-mRNA-kapselstrukturen på mRNA i cytoplasman. Den är en del av trippelkomplexet EIF4F.RNA CapsPeptidinitieringsfaktorereIF-4F: En peptidinitieringsfaktor i trimerform som förenar sig med 5'-mRNA-kapselstrukturen på RNA och spelar en väsentlig roll i mRNA-tolkningen. Komplexet består av eIF-4A, eIF-4E och eIF-4G.RNA Cap AnalogseIF-4G: En beståndsdel av eIF-4F som deltar i ett flertal proteinreaktioner vid translationsinitieringsstället. Sålunda kan den medverka till att samla olika initieringsfaktorer vid det ställe där tolkningen påbörjas.ProteinbiosyntesPoliovirus: En art av Enterovirus som orsakar poliomyelit hos människor. Det finns tre serotyper (stammar). RNA, budbärareIF: Peptidinitieringsfaktorer från eukaryota organismer. Mer än tolv faktorer deltar i initiering av peptidkedjor i eukaryota celler. Många av dessa spelar en roll i regleringen av den takt, i vilken mRNA-tolkningen sker.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.eIF-4A: En del av eIF-4F som utgör ett RNA-helikas, som deltar i upptvinningen av sekundärstrukturen i den otolkade 5'-regionen hos mRNA. Upptvinningen underlättar bindning av den ribosomala 40s-underenheten.RNA, viraltHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.RNA-bindande proteinerRNARNA-stabilitetMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Peptidkedjebörjan, translationalProteinbindningAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Deoxiadeninnukleotider: Adeninnukleotider som har deoxiribos som sin sockerdel.RNA, Small InterferingRNA-splitsningFosfoproteinerAffinitetskromatografi: En kromatografisk teknik som utnyttjar biologiska molekylers förmåga att binda till vissa ligander, specifikt och reversibelt. Tekniken används i proteinkemi.Saccharomyces cerevisiaeBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.RNA EditingSekvenshomologi, aminosyraFotokemi: En gren av kemin som är inriktad på studier av ljusets inverkan på kemiska processer eller reaktioner, eller kemiska reaktioner som alstrar ljus (kemiluminescens).Ribosomer