PyridinerNADNADPImidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.NikotinamidmononukleotidNikotinsyrorReceptor, Metabotropic Glutamate 5NADP TranshydrogenasesCancerframkallande ämnenOxidation-reduktionPikolinerMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Cykliska fosforoxiderNikotinamidasHeterocykliska föreningar: Ringföreningar med andra atomer än kol i kärnorna.Metabotrop glutamatreceptor: Cellyteproteiner som binder glutamat och som genom G-proteiner påverkar sekundära budbärarsystem. Flera olika typer av metabotropa glutamatreceptorer har klonats. De skiljer sig åt farmakologiskt, i fördelning och i fråga om verkningsmekanismer.Mutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.DNA-addukter: Kovalenta anslutningar mellan mutagena kemiska ämnen och DNA. Sådana kopplingar aktiverar reparationsprocesser i DNA och kan, om reparation inte ägt rum före replikation, leda till utbyte eller bortfall av nukleotider och omkastningar i kromosomerna.NADH, NADPH-oxidoreduktaserNikotinsyraIminerSemikarbaziderStereoisomerismRhodiumStruktur-aktivitet-relationAminer: En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.Ringslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.Cytokrom P-450 CYP1A2: Ett polycykliskt, aromatiskt, kolväteinducerbart cytokrom av stort kliniskt intresse pga det stora antal läkemedelsinteraktioner som har samband med induktion och hämmande av teofyllin. Koffein betraktas som mönstersubstratet för detta enzym. Det omsätter även teofyllin och antipyren. Miljöfaktorer såsom cigarettrökning, grillat kött, korsblommiga grönsaksväxter och ett antal läkemedel, inkl fenytoin, fenobarbital och omeprazol, ger ökad CYP1A2-aktivitet.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Amobarbital: Ett barbiturat med hypnotiska och sedativa, men icke ångestdämpande, egenskaper. Bieffekterna är en följd av dosberoende CNS-påverkan, och det föreligger en hög risk för tillvänjning.CookingNiacinamidPralidoximföreningarMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Alkyner: Acykliska kolväten med en trippelbindning med generell formel Cn-H2n-2.SpektrofotometriBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.PikolinsyrorOrganometallföreningarOxidoreduktaserChemistry Techniques, SyntheticIridium: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Ir, atomnummer 77 och atomvikt 192,22.Flavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.KinoxalinerGramnegativa fakultativt anaeroba stavar: En stor grupp fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som färgas rosa (negativ färgnig) vid gramfärgning.Kemiska fenomenKemiHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Levermitokondrier: Mitokondrier i leverceller. Dessa har, som hos alla mitokondrier, ett yttre och ett inre membran som tillsammans bildar två separata mitokondriefack: ett inre, substansfyllt utrymme och ett smalt utrymme mellan membranen. I levermitokondrien finns uppskattningsvis 67% av mitokondrieproteinerna i den inre matrisen.Indikatorer och reagenserAlkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Papperskromatografi: En typ av kromatografi, där den fasta fasen består av filterpapper av speciell kvalitet. I övriga avseenden liknar den tunnskiktskromatografi.Råttor, inavlade F344SemikarbazonerFormaterPalladiumAminobifenylföreningar: Bifenylföreningar med en eller flera aminogrupper i någon position.KinolinerLevermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.AzetidinerMolekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.TiazolerSchiffbaserHjärt-kärlfysiologiska förlopp: Biologiska aktiviteter som hjälper till att upprätthålla hjärt-kärlsystemets funktioner.NAD+ nukleosidasDitionit: H2O4S2-jonen och tillhörande salter, t ex Na2S2O4 (natriumditionit, som bl a används som blekmedel). Syn. hydrosulfit.Antagonister till excitatoriska aminosyror: Läkemedel som binder till, men inte aktiverar receptorer för excitatoriska aminosyror, varvid agonistverkan blockeras.FlavoproteinerCyanider: Oorganiska salter av vätecyanid (cyanväte; blåsyra) med radikalen -CN. Hit hör också isocyanider. De skiljer sig från nitriler, vilka avser organiska föreninger med -CN-radikalen.ImiderHem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Kött: De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.BensoxepinerArylamin-N-acetyltransferas: Ett enzym som katalyserar överföringen av acetylgrupper från acetyl-CoA till arylaminer. Det har bred specificitet för aromatiska aminer, i synnerhet serotonin, och kan katalysera överföring av acetyl mellan arylaminer utan CoA. EC 2.3.1.5.Fosgen: En mycket giftig gas som använts som kemiskt stridsmedel. Det är ett lömskt gift, som inte omedelbart känns irriterande, ens när dödliga halter inandats.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Nikotinamid-N-metyltransferasUltraviolettspektrofotometriFosforföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller fosfor som en fast beståndsdel av molekylen.ThienopyridinesOximerNukleotiderGrön kemiDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Alkener: Omättade kolväten av typen Cn-H2n, betecknade med ändelsen -en.Cytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.Dihydropyridiner: Pyridindelar som är delvis mättade genom att två väteatomer kopplats på i någon position.Glutarater: Produkter av glutarsyra. Ibland används glutarat synonymt med glutarsyra. FluorometriKväveföreningar: Oorganiska föreningar som har kväve som fast beståndsdel i molekylen.Tioredoxin-disulfidreduktasNitratreduktas (NAD(PH)H)Aminopyridiner: Pyridiner som ersatts med en aminogrupp i någon position. De kan vara hydrogenerade, men måste ha åtminstone en dubbelbindning.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Kortisonreduktas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av ett keton och en hydroxigrupp i C-20-positionen i kortison och andra 17,20,21-trihydroxisteroider. EC 1.1.1.53.NocardiaCoordination ComplexesMutagenitetstester: Test av kemiska eller fysikaliska medels mutagena förmåga. Hit hör bl a tester på mikroorganismer, insekter, djurceller och djur.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Bicykliska föreningar, heterocykliska: En klass mättade föreningar bestående av endast två ringar med två eller fler gemensamma atomer och åtminstone en heteroring, och som får sitt namn efter en öppen kolvätekedja med samma totalantal ato mer.SubstratspecificitetOxaloacetaterKoenzymerPyridoxalfosfatIsomeri: Förekomsten av strukturella skillnader hos vissa kemiska föreningar, fast föreningarna har samma elementära sammansättning.Karboxylsyror: Organiska syror innehållande karboxylgruppen -COOH, inklusive aminosyror och fettsyror. Karboxylsyra används både som klassbenämning och som suffix.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Hydromorfon: En opioid för smärtstillande bruk som erhålls från morfin. Den har kortare verkningstid än morfin.NikotinreceptorerRotaxanerHeterocycliska föreningar, 2-ring: En klass organiska föreningar med två ringstrukturer, av vilka en består av mer än en sorts atom, oftast kol plus någon annan atom. Heteroringen kan vara aromatisk eller icke-aromatisk.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Kolinesterasaktiverande medel: Läkemedel som används för att häva den inaktivering av kolinesteras som orsakas av organofosfater eller sulfonater. De utgör ett viktigt terapeutiskt hjälpmedel i samband med organofosfat- eller sulfonatförgiftning inom lantbruk, industri och hos militär personal.Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.ZeoliterRåttor, Sprague-DawleyPyrimidinnukleotiderKarboliner: En grupp pyridoindolföreningar. Alla sammanbindningar mellan pyridin och indolets femuddiga ring tillåts, likaså derivaten av dessa föreningar.Lycopodium: Ett växtsläkte (lumrar) av familjen Lycopodiaceae. Växterna innehåller alkaloider. Lycopodiumolja utvinns ur L. clavatum (mattlummer).BensenderivatSyrgasförbrukningKemi, organiskAcetoacetater: Salter och derivat av acetättiksyra.Spectrometry, Mass, Electrospray IonizationBenvedsväxterTiosulfaterAerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Karbolsyror: Karbonsyror med en homocyklisk ringstruktur, där alla atomer i ringen är kol.Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.StreptonigrinKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Alkaloider: Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.Deoxiguanosin: En nukleosid bestående av basen guanin och sockret deoxiribos.RuteniumIsoxazoler: Azoler med ett syre och ett kväve intill varandra i 1,2-positionerna, till skillnad från oxazoler, som har kväve i 1,3-positionerna.Ferredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.RadiokemiSalpetersyrlighetTertiär-butylhydroperoxidPeroxiderFMN-reduktasHydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Akatalasemi: En sällsynt, autosomalt recessiv rubbning beroende på avsaknad av enzymet katalas. Tillståndet är oftast utan symtom, men munsår och gangrän kan förekomma. Kallas också Takaharas sjukdom.Tarmtumörer: Cancer i tarmarna.Fluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.Råttor, WistarFenomen inom fysikalisk kemiAcetalerKemi, fysikaliskJodföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller jod som en huvudbeståndsdel i molekylen.Azider: Organiska eller oorganiska föreningar med en -N3-grupp.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.AmidohydrolaserAdeninnukleotider50 procent hämmande koncentration: Den koncentration av en förening som behövs för att reducera tillväxten av en bakteriekoloni eller population av eukaryota celler in vitro med 50%. Standarden används såväl för att ange antibakteriell verkan in vitro som cytotoxicitet mot eukaryota celler i odling.Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.LösningsmedelThiobacillusMetaraminol: En adrenerg agonist som främst utövar verkan via alfaadrenerga receptorer och som stimulerar till frisättning av norepinefrin. Preparatet har oftast använts som kärlsammandragande medel vid behandling av lågt blodtryck.Ketoner: Ketoner är en klass organiska ämnen som typiskt består av en karbonylgrupp och två kolvätegrupper. Vid reduktion bildas alkoholer.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SuccinaterLac RepressorsPyridonerSulfhydrylföreningar6-aminonikotinamid: En vitaminantagonist med teratogena effekter.Fagocytens bakteriedödande dysfunktionAlkoholer: Alkylföreningar med en hydroxylgrupp. De klassificeras efter kolatomens förhållande: primära alkoholer (R-CH2OH), sekundära (R2-CHOH), tertiära (R3-COH).SyrgasResorcinolerNikotinHydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.AldehydoxidoreduktaserScreening av antitumörmedel: Metoder för undersökning av effektiviteten hos cellgifter och biologiska hämmare. Hit hör modeller för celldödande in vitro och cytostatiska färguteslutningstester, samt mätning av tumörtillväxtparametrar hos försöksdjur in vivo.DihydrolipoamiddehydrogenasNOAELDelavirdin: En kraftfull, omvänt transkriptashämmare av icke-nukleosidtyp med specifik verkan på HIV-1.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Kolinerga medel: Alla läkemedel avsedda att verka på kolinerga system. Hit räknas agonister och antagonister, medel som påverkar acetylkolincykeln och medel som har verkan på de kolinerga nervcellernas överlevnad. Termen kolinerga medel används fortfarande i den mer inskränkta betydelsen muskarinagonister, även om de flesta moderna textböcker avråder från detta bruk.Bensoin: 2-hydroxi-1,2-difenyletanon. Vitt, kristallint pulver framställt genom kondensation av bensaldehyd i kaliumcyanid. Framställs också ur bensoeharts och används som tillsats i parfymer, tvål och rökelse .Järnföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller järn som en fast huvudbeståndsdel i molekylen.Indoliziner: En grupp dubbelringade, heterocykliska föreningar.Hydrering: Tillägg av väte till ett ämne, särskilt till omättade fetter eller fettsyror.KinolinsyrorLäkemedelshållbarhetGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Ketoglutarsyra: En familj av föreningar som innehåller en oxo-grupp, med generell struktur som 1,5-glutarsyra.Malatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av (S)-malat och NAD+ till oxaloacetat och NADH. EC 1.1.1.37.Ferricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.2-aminoadipinsyra: En metabolit i lysinets biokemiska huvudpathway. Den verkar som antagonist mot neurostimulerande aktivitet modulerad av glutamatreceptorn N-metyl-d-aspartat (NMDA).Mikrovågor: Den del av det elektromagnetiska spektret som ligger mellan UHF-radiovågor och de infraröda frekvenserna.PyrrolerAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Tungt väte: Deuterium är en stabil väteisotop med kemiskt tecken 2H eller D. Atomen har en proton och en neutron i kärnan och är sålunda ungefär två gånger så tung som väteatomen.Fluorescens: Egenskapen hos ett ämne att lysa under bestrålning. Den avgivna strålningen är vanligtvis av längre våglängd än den infallande (eller absorberade), t ex kan ett ämne som bestrålas med osynligt ljus avge synligt ljus. Röntgenfluorescens används för diagnostiska ändamål.PurinnukleotiderCykloparaffiner: Cykliska, alifatiska kolväten, hos vilka tre eller fler kolatomer i varje molekyl är förenade i en ringstruktur, där var och en av ringens kolatomer är bunden till två väteatomer eller alkylgrupper. De enklaste medlemmarna är cyklopropan (C3H6), cyklobutan (C4H8), cyklohexan (C6H12) och derivat av dessa, såsom metylcyklohexan (C6H11CH3).Lösningar