ProtoplasterVäxter, giftigaTobakCellvägg: Hos de flesta alger, bakterier och svampar är cellväggen en vanligtvis fast struktur som bildar ett skikt utanför cellhinnan och som ger organismen dess form och skyddar den mot mekanisk skada, osmotisk påverkan osv. Cellväggen fungerar också som en genomsläpplighetsbarriär mot t ex antibiotika och andra substanser.Bacillus megaterium: En art av bakterier med sporer som varierar från runda till avlånga i form. Den är en vanlig, jordlevande saprofyt.Plant CellsVäxterOsmotisk skörhetMosaikvirus: Virus som framkallar ett brokigt mönster på växtblad.VäxtproteinerVäxtbladOsmosArabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.MuramidasRosalesHordeum: Ett släkte ettårigt gräs som utgör sädesslaget korn, en viktig gröda som odlas både som livsmedelsväxt och som foderväxt. Korn används t ex för malt- och etanolframställning.L-formerBakterieupplösning: Bakteriecellers bristning till följd av mekanisk påverkan, kemisk verkan eller tillväxt av bakteriofager.Plant Viral Movement ProteinsFabaceaeGenmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.Transformation, bakteriellStreptomycesTransformation, genetiskMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Vicia fabaTobaksmosaikvirusSackarosSchizophyllumCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.SaccharomycerMedicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Reglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.NaftalenättiksyrorBacillus subtilis: I jord och vatten vanligt förekommande saprofytisk, grampositiv bakterie.Comovirus: Ett släkte växtvirus av familjen Comoviridae hos vilka det tudelade genomet är inkapslat i separata ikosaederformade partiklar. Mosaik- och fläcksymtom är typiska, och överföring sker uteslutande via bladätande skalbaggar. Vignabönmosaikvirus (cowpea mosaic virus) är typarten.ArabidopsisproteinerElektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Closterovirus: En grupp växtvirus med mycket böjliga filament. Några medlemmar är viktiga patogener i spannmålsväxter. En del överförs av bladlöss på ett halvpersistent sätt.RNA, viraltNepovirusBacillus: Ett släkte av Bacillaceae som utgörs av sporbildande, stavformade celler. De flesta arter är jordlevande saprofyter. Endast ett fåtal arter är patogena.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.RaffinosPeasCaulimovirus: En grupp växtvirus som sprids med bladlöss på ett halvpersisterande sätt. Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Växtvirus