Protein O-metyltransferasKatekol-O-metyltransferas: Ett enzym i transferasklassen som katalyserar överföringen av en metylgrupp från S-adenosylmetionin till en katekol eller katekolamin, så som dopa, dopamin, epinefrin eller norepinefrin. Enzymet finns i cytoplasman i främst njurar, lever och det centrala nervsystemet. EC 2.1.1.6.Metyltransferaser: En undergrupp enzymer av transferasklassen som katalyserar överföringen av en metylgrupp från en förening till en annan. EC 2.1.1.Acetylserotonin O-metyltransferas: Ett enzym som katalyserar överföringen av en metylgrupp från S-adenosylmetionin till N-acetylserotonin, varvid bildas N-acetyl-5-metoxytryptamin (melatonin). EC 2.1.1.4.Lignin: Den rikligast förekommande, naturliga, aromatiska, organiska polymeren, vilken finns i alla kärlväxter. Lignin, cellulosa och hemicellulosaProtein-D-aspartat-L-isoaspartatmetyltransferasAnisoler: En grupp föreningar som är strukturellt besläktade med metoxybensen och innehåller den generella formeln R-C7H7O.S-adenosylmetioninCoptisLeukomyciner: En komplex förening med antibiotisk verkan som produceras av Streptomyces kitasatoensis. Föreningen består av åtminstone åtta biologiskt aktiva komponenter, A1 och A3 till A9. Leukomyciner är verksamma både mot bakterier och mykoplasma.Metylering: Tillägg av metylgrupper. I histokemi används metylering för att förestra karboxylgrupper och avlägsna sulfatgrupper genom att behandla vävnadssnitt med het metanol i närvaro av saltsyra.PterocarpanerUmbelliferonerSlöjsiljorMesembryanthemum: Ett växtsläkte av familjen Aizoaceae. Växterna är hemmahörande i Afrika och används i stor utsträckning mot erosion för att binda marken längs vägar och stränder.StreptomycesStellariaTylosinKatekoler: En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.VanillinsyraSubstratspecificitetVäxtstammarS-adenosylcysteinOcimum basilicum: En kryddört (basilika) av släktet Ocimum och familjen Lamiaceae. Bladen används färska eller torkade. Syn. basilika.Medicago sativa: En europeisk baljväxt ("alfalfa") av familjen Fabaceae som odlas i stor omfattning som foderväxt. Aminosyran L-canavanin i alfalfa har satts i samband med uppkomsten av systemisk lupus erythematosus (SLE).Guajakol: Ett medel som tros ha desinfekterande egenskaper och som används som expektorans.RosaPimpinella: Bockrot. Ett örtsläkte inom familjen flockblomstriga växter (Apiaceae/Umbelliferae). Arten anis (P. anisum) utnyttjas som krydda och som källa för anetol (anisolja).ProteinmetyltransferaserRosalesKumarsyror: Hydroxikanelsyra och dess derivat. De utövar sin verkan genom att aktivera oxidering av indolättiksyra, varvid den endogena nivån av bunden indolättiksyra i växter sjunker.FlavonolerKaffeinsyror: 3,4-dihydroxikanelsyror. En klass fenolsyror besläktade med klorogensyra, p-kumarsyra, vaniljsyra osv., vilka finns i växtvävnader. De är inblandade i växternas tillväxtreglering.Eugenol: 1-allyl-4-hydroxi-3-metoxibensen. Den aktiva beståndsdelen i kryddnejlikolja och oljor från några andra kryddörter. Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Isoaspartat: En asparginsyrarest i polypeptidkedjor som är länkad till beta-karoxylgruppen istället för, som normalt, till alfa-karboxylgruppens polypeptidbindning. Den är ett resultat av spontan nedbrytning av asparginsyra eller asparaginrester.NormetanefrinSterigmatocystinBerbinerAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.VäxtproteinerReglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.SorghumKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.FlavanonerTallkottkörtel