Loading...
ParasitsjukdomarHudsjukdomar, parasitära: Hudsjukdomar orsakade av leddjur, maskar eller protozoer.ProtozoinfektionerParasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.SnäckfeberAmoebida: En ordning av amöboida protozoer, vanligen med en enda cellkärna och med mitokondrier. De flesta av dessa organismer är inte patogena.Masksjukdom: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.Eimeriida: En ordning av parasitära protozoer tillhörande klassen Coccicida. Den omfattar bl a familjerna Cryptosporidiidae, Eimeriidae och Sarcocystidae.NeurocysticerkosTarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.Protozomedel: Preparat som dödar protozoer eller motverkar deras tillväxt och reproduktion.Leishmania-infektion: Infektionssjukdom orsakad av någon protozoart av släktet Leishmania. Det finns fyra viktiga kliniska typer av denna infektion: kutan (orientböld), diffus kutan, mukokutan och viskeral (kala-azar).Masksjukdom, djur: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen hos djur. Infektionen kan vara experimentell eller naturlig.Maskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.Matsmältningssystemets sjukdomar: Sjukdomstillstånd i någon del av mag-tarmkanalen eller tillhörande organ (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Parasitsjukdomar i lungor: Infektioner i lungorna orsakade av parasiter, oftast nematoder (rundmaskar).Maskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.ParasitologiBlåsmasksjuka: Infektionssjukdom orsakad av larver till bandmaskar (binnikemaskar) av släktet Echinococcus. Lever, lungor och njurar är de organ som larverna främst angriper. Syn. ekinokockos.TropikmedicinMaskantigener: Alla delar av parasitmaskar som framkallar en immunreaktion. De vanligast förekommande helmintantigener är schistosomantigener.TrypanosomiasisJodokinol: En av 8-kinolinolerna med bred användning som tarmantiseptikum, särskilt mot amöbor. Medlet används även topiskt mot andra infektioner, och kan ge skador på centrala nervsystemet och ögonen. Det går under många andra handelsnamn i världen.Amöbainfektion: Infektion med någon amöba. Hos de flesta smittade är infektionen asymtomatisk, men tillstånd med allt från kronisk, lätt diarre till fullt utvecklad dysenteri kan förekomma.RundmaskinfektionerTaenia soliumParasiterBlåsmask: Syn. ekinokock.BlodmaskDracunculiasis: Infektion orsakad av nematoder (rundmaskar) av släktet Dracunculus. En eller flera maskar kan förekomma, och oftast är det fötterna och benen som är infekterade. Typiska symtom är klåda, illamående, kräkningar, diarré eller astmaanfall. Syn. Guineamaskinfektion.Cysticercus: Larvstadiet hos olika bandmaskar av släktet Taenia.Giardiasis: Infektion i tunntarmen orsakad av den gisselförsedda protozoen Giardia lamblia. Den sprids med förorenade livsmedel och förorenat vatten, eller från person till person.Neglected DiseasesCysticerkos: Infektion orsakad av Cysticercus, larver av olika bandmaskar av släktet Taenia (vanligen T. solium). Hos människor tar de sig genom tarmväggen och invaderar underhudsvävnad, hjärna, ögon, muskler, lever, lungor och bukhinna. Angrepp på hjärnan leder till neurocysticerkos.Filariasis: Infektioner orsakade av nematoder (rundmaskar) i superfamiljen Filarioidea. Tillstånd med levande maskar i kroppen är för det mesta symtomfria, men döda, vuxna maskar ger upphov till granulomatös inflammation och bestående fibros. Organismer av släktet Elaeophora infekterar älg och får, vilket ger ischemisk nekros i hjärnan, blindhet och dermatos i ansiktet.Schistostoma japonicumSchistosoma mansoniLeishmaniasis, visceral: En kronisk sjukdom som orsakas av Leishmania donovani och som överförs genom bett av ett flertal sandmyggor av släktena Phlebotomus och Lutzomyia. Vanliga symtom är feber, frossa, kräkningar, anemi, förstorad lever och mjälte, leukopeni, hypergammaglobulinemi, avmagring och gråaktig hudfärg. Sjukdomen klassificeras i tre huvudtyper efter geografisk spridning: indisk, medelhavstyp och afrikansk.ToxocariasisChagas sjukdom: En form av trypanos (sömnsjuka) som förekommer endemiskt i Central- och Sydamerika. Infektionen orsakas av Trypanosoma cruzi. Sjukdomen kan visa ett akut eller ett kroniskt förlopp, det förra vanligtv is hos barn.Schistosomiasis japonicaCentrala nervsystemets infektioner: Infektionssjukdomar i hjärnan, ryggmärgen och hjärnhinnorna. DNA-virusinfektioner, RNA-virusinfektioner, bakterieinfektioner, mykoplasmainfektioner, spiroketinfektioner, svampinfektioner, protozoinfek tioner, maskinfektioner och prioninfektioner kan drabba centrala nervsystemet primärt eller som en sekundär process.Entamoebiasis: Infektion orsakad av amöbor av släktet Entamoeba. Infektion med E. histolytica ger upphov till amöbadysenteri och leverabscess.Schistosoma haematobiumGnathostoma: Ett släkte parasitära nematoder som kan förekomma hos däggdjur, inklusive människan. Människor infekteras antingen av larver som tränger genom huden eller genom förtäring av okokt fisk.Hakmaskinfektioner: Infektioner hos människor eller djur med andra hakmaskar än sådana som tillhör Ancylostoma eller Necator, för vilka termerna ankylostomiasis resp. necatoriasis finns .Smittsamma sjukdomar: Sjukdomar som på olika vägar överförs med något smittämne, t ex bakterier eller virus, från en individ till en annan.Echinococcus multilocularis: En nordlig art av bandmask (Cestoda) som i vuxenstadiet infekterar rävar och vilda gnagare. Larverna kan infektera människor och ge upphov till hydatidcystor i lervern.Värd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Albendazol: Ett bredspektrumsbenzimidazolmaskmedel som är strukturellt besläktat med mebendazol och effektivt mot många sjukdomar.SugmaskinfektionerSkabbLeishmania: Ett släkte flagellatprotozoer som omfattar ett flertal humanpatogena arter. Organismerna har ett amastigot- och ett promastigotstadium i sin livscykel. Baserat på enzymstudier har detta enda släkte delats in i två undersläkten, Leishmania leishmania och Leishmania viannia. Arter tillhörande L. leishmania är L. aethiopica, L. arabica, L. donovani, L. enrietti, L. gerbilli, L. hertigi, L. infantum, L. major, L. mexicana och L. tropica. Undersläktet L. viannia omfattar arterna L. braziliensis, L. guyanensis, L. lainsoni, L. naiffi och L. shawi.Leishmania donovani: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som ger infektion hos människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Sandmyggorna Phlebotomus och Lutzomyia fungerar som vektorer.TrichinellosisTrypanosoma cruziAkut buk: Kliniskt syndrom med svår buksmärta förenad med andra symtom och tecken, vanligtvis akut bukhinneinflammation, som kan ha orsakats av brustna inälvor eller liknande allvarliga buktillbud som kräver akuta kirurgiska ingrepp.ParagonimiasisSchistosomiasis mansoniTaeniaParasitologisk resistensbestämningEntamoeba histolytica: En art protozoiska parasiter som orsakar entamoebiasis och amöbadysenteri. Typiska särdrag är en enda kärna, innehållande en liten, central karyosom, och perifert beläget kromatin i form av små, jämt fördelade pärlor.ParasitäggantalParasitsjukdomar, djurSjukdomsvektorer: Ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.Maskproteiner: Proteiner från vilken som helst art av mask.Leishmania infantum: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Hos människa är det nästan uteslutande barn som infekteras. Smitta ses ofta hos hundar och andra hunddjur och piggsvin. Människan är endast undantagsvis värd för parasiten. Malaria: En protozosjukdom som hos människor orsakas av fyra arter av släktet Plasmodium, nämligen Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale och P. malariae, och som sprids genom stick av infekterade honmyggor av släktet Anopheles. Malaria förekommer endemiskt i delar av Asien, Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och vissa karibbiska öar. Sjukdomen kännetecknas av extrem trötthet i förening med anfall av hög feber, svettningar, frosskakningar och anemi. Hos djur orsakas malaria av andra plasmodiearter.Eosinofili: Onormal ökning av antalet eosinofila celler i blod, vävnader och organ.PrazikvantelTrypanosomiasis, afrikanskSaudiarabiaSmittskyddResorKoccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.Filariaelefantsjuka: Parasitetablering av Wuchereria bancrofti eller Brugia malayi i människans lymfsystem.Ivermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Schistosomiasis haematobiaStrongylidainfektionerProtozoproteinerProtozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Enzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).ZoonoserProtozoiska antigener: Alla delar av någon protozo som kan framkalla immunitet. De vanligast förekommande är antigener från Plasmodium (malaria) och trypanosomer.Leishmaniasis, kutan: Endemisk sjukdom som kännetecknas av enstaka eller flera avgränsade utslag på utsatta hudområden som typiskt blir såriga. Sjukdomen har delats in i den gamla världens och den nya världens former. Den gamla världens leishmaniasis är indelad i tre distinkta typer, beroende på epidemiologi och kliniska tecken, och orsakas av arter tillhörande L. tropica och L. aethiopica, såväl som av arter tillhörande släktet L. major. Nya världens leishmaniasis, även kallad amerikansk leishmaniasis, förekommer i Syd- och Centralamerika och orsakas av arter tillhörande L. mexicana eller L. braziliensis.Mag-tarmsjukdomar: Sjukdom i något segment av mag-tarmsystemet, från matstrupen till ändtarmen.Plasmodium falciparumAvföringU-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.Sensitivitet och specificitetHundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Insektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.ToxoplasmaPrevalensMöss, inavlade BALB C