ParacoccusParacoccus denitrificansParacoccus pantotrophusElektrontransportkomplex IV: Det sista oxidaset i andningskedjan. Det samlar ihop elektroner som överförts från reducerat cytokrom c och avger dem till molekylärt syre, som sedan reduceras till vatten. Enzymet består av cytokrom a och cytokrom b, två kopparatomer och 13 olika proteinunderenheter, av vilka kodas av mitokondrie-DNA. Ibland kallas det även komplex IV i andningskedjan. EC 1.9.3.1.Cytokrom c: En grupp cytokromer med kovalenta tioeterbindningar mellan den ena av eller båda protohemvinylsidokedjorna och proteinet.NitritreduktaserNitratreduktasOxidation-reduktionOxidoreduktaserOxidoreductases Acting on CH-NH Group Donors: Enzym som katalyserar dehydrogeneringen av sekundära aminer och ger upphov till en C=N dubbelbindning som primär reaktion. I vissa fall hydrolyseras denna senare.Cytokrom c-peroxidas: Ett hemprotein som katalyserar oxidationen av ferrocytokrom c till ferricytokrom c i närvaro av väteperoxid. EC 1.11.1.5.Electron-Transferring FlavoproteinsNitratreduktaserMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.NitraterElektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Gramnegativa kemolitotrofa bakterier: En stor grupp bakterier, omfattande dem som oxiderar ammonium eller nitrit, omsätter svavel och svavelföreningar, eller avsätter järn- eller manganoxider.Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.Hem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Träsprit: En färglös, brännbar vätska som används vid framställning av formaldehyd och ättiksyra, i kemiska synteser, som frostskyddsvätska och lösningsmedel. Förtäring av metanol ger förgiftning och kan orsaka blindhet.Dimetylformamid: Ett lösningsmedel som kan ha reproduktionstoxiska egenskaper.Quinone ReductasesAlcaligenes faecalisMetylaminerDenitrificationElektrontransportkomplex IIIBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.RNA, ribosomalt, 16SAzurin: Ett bakteriellt protein från Pseudomonas, Bordetella eller Alcaligenes som fungerar som elektronöverföringsenhet tillsammans med cytokromkedjan. Molekylvikten är ca 16 000, och det innehåller en enda kopparatom, har intensivt blå färg och fluorescerar vid 308 nm.SulfitdehydrogenasNitriterCysteinsyra: Betasulfoalanin. En aminosyra med en sulfonsyragrupp vid C-änden som isolerats från hår hos människa, oxiderat med permanganat. Den finns normalt i fårpälsens ytterskikt, där ullen är utsatt för ljus och väder.Metalloproteiner: Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.ProtonerSvavelCytokromer c1: Ett membranbundet mitokondrieprotein av c-typ, med molekylvikt 30 kD, som fungerar som elektrongivare till cytokrom c i andningskedjan i mitokondrier och bakterier.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.TiosulfaterAnaerobios: En livsmiljö utan syrgas.SpektrofotometriFlavoproteinerAvloppsvattenDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.