Loading...


OrnitindekarboxylasOrnitinKarboxilyaser: Enzymer som katalyserar icke-hydrolytisk anslutning eller frigörande av en karboxylgrupp till eller från en förening. De omfattar karboxilaserna och dekarboxilaserna. EC 4.1.1.Eflornitin: En hämmare av ornitindekarboxilas, ett enzym som är reaktionsbegränsande i polyaminbiosyntesprocessen.PutrescinPolyaminerAdenosylmetionindekarboxylas: Ett enzym som katalyserar dekarboxyleringen av S-adenosyl-L-metionin till 5´-deoxy-(5´-),3-aminpropyl-(1),metylsulfoniumsalt. EC 4.1.1.50.SpermidinOrnitinkarbamoyltransferasBiogena polyaminer: Biogena aminer med mer än en amingrupp. De består av långa alifatiska kedjor med flera amin- och/eller imingrupper. Genom linjärt fördelade positiva laddningar på dessa molekyler binder polyaminerna e lektrostatiskt till ribosomer, DNA och RNA.Diaminer: Organiska ämnen med två aminogrupper i en alifatisk kedja.SperminGlutamatdekarboxylas: Ett pyridoxal-fosfatprotein som katalyserar alfadekarboxilering av L-glutaminsyra till att ge gammaaminosmörsyra och koldioxid. Enzymet finns i bakterier och i nervsystemet hos såväl ryggradsdjur som ryggradslösa. Enzymet reglerar halterna av gammaaminosmörsyra i normal nervvävnad. Hjärnenzymet verkar även på L-cysteat, L-cysteinsulfinat och L-aspartat. EC 4.1.1.15.Histidindekarboxylas: Ett enzym som katalyserar dekarboxylering av histidin till histamin och koldioxid. Det fordrar pyridoxalfosfat i djurvävnader, men inte i mikroorganismer. EC 4.1.1.22.Dopadekarboxylas: Ett aromatiskt L-aminosyradekarboxylas, som är ansvarigt för omvandlingen av dopa till dopamin. Det har klinisk betydelse vid behandling av Parkinsons sjukdom. EC 4.1.1.28.EnzyminduktionOrnitin-oxo-syratransaminasMitoguazon: Antitumörmedel verksamt mot myelogen leukemi hos försöksdjur. Det hämmar också S-adenosylmetionindekarboxilas i djur.Dekarboxylering: Avlägsnande av en karboxylgrupp, oftast som koldioxid, från en kemisk förening.Uroporfyrinogen dekarboxylasSpermidinsyntasOrnitinkarbamoyltransferasbristsjukdomOrotidin-5'-fosfatdekarboxylasTyrosindekarboxylasCykloheximid: Antibiotikum som isolerats från streptomycinproducerande stammar av Streptomyces griseus. Det verkar genom att hämma elongering under proteinsyntesen.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kadaverin: 1,5-pentandiamin. En illaluktande diamin som uppstår genom bakteriell dekarboxylering av lysin.Agmatin: Dekarboxylerat arginin, isolerat ur olika växt- och djurkällor, t ex pollen, mjöldryga, sillmjölke, bläckfiskmuskler.RNA, budbärarCyklohexylaminer: En familj cykliska, alifatiska kolväten med en amingrupp och den generella formeln R-C6H10NH2.SelenomonasAromatiska L-aminosyradekarboxylaser: En grupp enzymer med bred specificitet. Enzymerna dekarboxylerar en rad aromatiska aminosyror, inklusive dopa (dopadekarboxylas), tryptofan och hydroxitryptofan. EC 4.1.1.28.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Forboler: De alkoholer som ligger till grund för de cancerframkallande föreningar (forbolestrar) som erhålls ur krotonolja.TioacetamidArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.TetradekanoylforbolacetatLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Leukemi L1210: En homogen och snabbväxande leukemiform hos möss.UreohydrolaserPapillomSperminsyntasArginas: Ett ureahydrolas som katalyserar hydrolys av arginin och canavanin till L-ornitin och urea. EC 3.5.3.1.GlycindekarboxylaskomplexBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Celldelning: En cells förökning genom delning.Alkyner: Acykliska kolväten med en trippelbindning med generell formel Cn-H2n-2.ProteinbiosyntesPyridoxalfosfatRåttor, inavlade stammarCellinjeCitrullin: En aminosyra som ingår i ureacykeln. Den har fått sitt namn från Citrullus vulgaris (vattenmelon).Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.ProteinerAminoxidas, kopparhaltigt: En grupp enzym, omfattande dem som oxiderar primära monoaminer, diaminer och histamin. De är kopparproteiner vars verkan är beroende av en karbonylgrupp och kan hämmas av semikarbazid. EC 1.4.3.6.Daktinomycin: Ett antibiotikum med anticancereffekt från Streptomyces parvullus. Det binder till DNA och hämmar RNA-syntes (transkription), där förlängning av kedjan är känsligare än början, slut eller frisläppande. Till följd av nedsatt mRNA-produktion avtar också proteinsyntesen efter dactinomycinbehandling.Hudtumörer: Cancer i huden.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Acetyltransferaser: Enzymer som katalyserar överföringen av en acetylgrupp, vanligen från acetylkoenzym-A, till någon annan förening. EC 2.3.1.S-adenosylmetioninKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.9,10-dimetyl-1,2-bensantracen: 7,12-dimetylbenzantracen. Polycykliskt aromatiskt kolväte i tobaksrök som utgör en kraftig karcinogen.Datura stramoniumEnzymhämmareLyngbyatoxiner: Toxiner från någon art av sjögräset Lyngbya eller liknande ämnen från andra källor, som t ex blötdjur och mikroorganismer. De har visat sig vara kraftigt tumörfrämjande. De kan biosyntetiseras icke-ribosomalt från tryptofan, valin och metionin.Glycindehydrogenas (Dekarboxylerande)Deoxiadenosiner: Adenosinmolekyler som kan ha ersättningar i samtliga positioner, men som saknar en hydroxylgrupp i ribosdelen.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Hud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Halveringstid: Den tid det tar för ett ämne (läkemedel, radioisotop eller annat) att förlora hälften av sin farmakologiska, fysiologiska eller radioaktiva verkan.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Råttor, inavlade BUFCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Antralin: Ett antiinflammatoriskt antracenderivat för behandling av dermatoser, särskilt psoriasis. Det kan orsaka follikulit.Kokarcinogenes: Två eller fler faktorers samverkan i framkallande av cancer.TionukleosiderTransaminaserAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Levertumörer, experimentella: Experimentellt framkallade tumörer i levern.TidsfaktorerGlycindekarboxylaskomplex H-proteinProtonkogenproteiner c-mycGyratrofi: Fortskridande, autosomal, recessiv, diffus atrofi som drabbar ögats åderhinna, färgepitel och näthinna och börjar redan under barndomen.Bukladesin: N-(1-oxobutyl)adenosin-cykliskt 3',5'-(hydrogenfosfat)-2'-butanoat. Ett cykliskt nukleotidderivat som härmar verkan av endogent, cykliskt AMP och som förmår passera cellmembran. Det har kärlsammandrag ande egenskaper och används som hjärtstimulant.Serratia liquefaciensTumörceller, odladeBlotting, Northern: Påvisande av RNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon.Tarmslemhinna: Tarmarnas invändiga beklädnad, bestående av ett inre epitelskikt, en mellanliggande lamina propria och en yttre muskelslemhinna. I tunntarmen kännetecknas slemhinnan av en rad veck och ett överflöd av absorberande celler (enterocyter) med mikrovilli (ytludd).Cancerframkallande ämnen