Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.För tidigt födda: Barn födda före graviditetsvecka 37.Sjukdomar hos nyfödda: Sjukdomar som uppträder vid födseln (medfödda) eller under den första levnadsmånaden. Hit räknas inte ärftliga sjukdomar som inte visar sig vid födseln eller inom de 30 första dagarna efter födseln, och heller inte medfödda ämnesomsättningssjukdomar. För dessa finns de särskilda termerna "ärftliga sjukdomar" och "medfödda ämnesomsättningsrubbningar".Djur, nyföddaSpädbarnsvård: Vård av spädbarn i hemmet eller i vårdinrättning.Sjukdomar hos för tidigt föddaBarnmat: Mat framställd för att tillgodose näringsbehovet hos barn under det första levnadsåret.Bröstmjölksersättning: Flytande näringspreparat för spädbarn med speciella näringsbehov eller med mjölkallergi, eller vars mödrar inte kan amma.Spädbarnsbeteende: Varje iakttagbar reaktion eller handling hos ett barn upp till 23 månaders ålder.Spädbarnsdödlighet: Dödsfall bland spädbarn i åldrarna 28 till 365 dagar i en given population (enligt National Center for Health Statistics, USA, definition). Perinatal mortalitet avser dödsfall mellan den 28 graviditetsveckan och den sjunde dagen efter födseln. Neonatal dödlighet avser dödsfall under de första 27 dagarna efter födseln.Plötslig spädbarnsdödSpädbarns näringsfysiologi: Näringsbehov och -intag hos barn upp till två år gamla.Hälsoundersökning av nyföddaBarn med låg födelsevikt: Spädbarn med en födelsevikt av högst 2500 g. För spädbarn med en födelsevikt lägre än 1500 g finns termen "spädbarn med mycket låg födelsevikt".Spädbarn med mycket låg födelsevikt: Nyfödda med en födelsevikt lägre än 1500 g, oavsett graviditetstid.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Spädbarnsomsorg: Av samhället eller andra vårdgivare organiserad omsorg om barns hälsa.Amning: Bröstmatning av ett barn.FosterålderBarn med extremt låg födelseviktBröstmjölkBarns utveckling: Den kontinuerliga fysiologiska och mentala mognadsprocessen hos barn från födseln upp till tonåren. Hit hör normala reaktioner på och anpassning till situationer, men inte kroppstillväxt (="växt").FödelseviktIntensivvårdsavdelningar för nyfödda: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka nyfödda.Andnödssyndrom hos nyföddaSpädbarn, små för tiden: Barn med lägre födelsevikt än förväntat i förhållande till graviditetstiden.Flaskuppfödning: Bruk av nappflaskor för matning, både av människor och djur.Infant, Extremely PrematureGråt: Oartikulerad, ljudlig känsloyttring med tårflöde, som uttryck för sorg, smärta, glädje m m.Mödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.Sjukdomsöverföring, vertikalIntensivvård av nyfödda: Kontinuerlig vård och tillsyn av nyfödda med livshotande tillstånd, oavsett plats.Asfyxi, neonatal: Andnöd hos nyfödd.Bronkopulmonell dysplasi: Kronisk lungsjukdom som kan ses hos nyfödda som vårdas i respirator med mekanisk ventilation och förhöjda syrgashalter. Syn. BPD eller kronisk lungsjukdom hos barn.Fosterblod: Blod hos fostret. Utbyte av näringsämnen och avfallsämnen mellan fostrets och moderns blod sker via moderkakan, Umbilikalt blod är blod i navelsträngsartären eller -venen.Gulsot hos nyfödda: En övergående, icke-konjugerad hyperbilirubinemi som uppträder mellan andra och femte dagen av livet, pga brist på leverenzymet glukuronosyltransferas, som behövs för detoxifiering av bilirubin.Näringsrubbningar hos spädbarn: Sjukdomstillstånd orsakade av näringsobalans, antingen över- eller undernäring, hos barn mellan 1 och 24 månader gamla.Graviditetskomplikationer, infektiösa: Infektioner som inträffar under graviditet, eller graviditet under pågående infektionssjukdom.NyföddmedicinUtvecklingsstörningar: Störningar kännetecknade av försenade utvecklingssteg i förhållande till vad som förväntas för en given ålder eller utvecklingsperiod. Dessa störningar eller brister på förmåga uppkommer före 18-årsåldern, kan förväntas att fortgå och utgöra ett avsevärt handikapp. Såväl biologiska som icke-biologiska faktorer ligger bakom dessa störningar.Moder-fosterutbyte: Utbyte av ämnen mellan moderns blod och fostrets blod via cirkulation i moderkakan. Placentabarriären hindrar överföring av mikroorganismer och virus.Apgarpoäng: Ett numeriskt uttryck för ett nyfött barns fysiska tillstånd, vanligen bedömt vid en minuts ålder. Poängen är summan av de poäng som ges för hjärtverksamhet, andning, muskelspänning, reflexer och hudf ärg. Utvärderingssystemet är uppkallat efter den amerikanska narkosläkaren Virginia Apgar (1909-1974).Normal födselSpädbarnshem på sjukhusKuvöser för nyfödda: Elektriskt drivna anordningar i form av slutna kammare för upprätthållande av värmebalansen hos spädbarn, huvudsakligen genom reglering av lufttemperatur och luftfuktighet.Perinatal omvårdnadEnterokolit, nekrotiserande: Utbredd sårbildning och nekros i ileum och tjocktarm hos barn, orsakad av Pseudomonas aeruginosa. Ett liknande tillstånd kan förekomma hos cancerpatienter med neutropeni.Prospektiva studierAndningsstillestånd: Apn´e. Avbrott i eller upphörande av andningen.SugbeteendeGraviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Retinopati hos prematuraSpädbarnsutrustning: Utrustning och möbler avsedda för spädbarn i hemmet, i bilar eller på lekplatser.TidsfaktorerModerns beteende: För en moder typiska beteendemönster.Diarre hos spädbarnModer-barnrelationer: Förhållandet mellan mor och barn.Age FactorsPrenatal exponering, sena effekterRiskfaktorerFörlossning: Framfödande av foster och moderkaka under överinseende av förlossningsläkare eller barnmorska. Fysiskt, psykiskt, medicinsk eller kirurgiskt ingrepp kan förekomma.Prenatal vårdTillväxtMedfödda missbildningar: Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.Graviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.Moderns ålder: En kvinnas ålder vid graviditet.Leukomalaci, periventrikulär: Degenerering av den vita substansen intill hjärnventriklarna efter hjärnhypoxi eller hjärnischemi hos nyfödda. Försämringen påverkar vit substans i perfusionszonen mellan ytliga och djuptliggande grenar av den mellersta hjärnartären. Kliniska manifestationer är synrubbningar, cerebral pares, dubbelsidig förlamning, krampanfall och kognitiva störningar.Hörseltester: Olika metoder för att mäta eller kontrollera hörseln, t ex audiometri eller tympanometri.Retrospektiva studierKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Hyalinmembransjukdom: Ett sjukdomstillstånd som kan drabba nyfödda (oftast för tidigt födda) och vars patologiska kännetecken är bildandet av ett hyalinliknande membran kring de yttersta andningspassagerna. Utbredd atelektas sätts i samband med brist på ytaktiva ämnen.Postnatal vårdImmunitet, förvärvad från modern: Motståndskraft mot ett sjukdomsalstrande smittämne förvärvad genom att moderns immunitet överförts till fostret via moderkakan eller till det nyfödda barnen med modersmjölken.Framstupaläge: Liggställning med ansiktet nedåt.NyföddhetsvårdTarmbeck: Den tjocka, grönsvarta, slemaktiga substans som finns i tarmarna hos fullgångna foster. Den består av tarmkörtelutsöndringar, gallpigment, fettsyror, fostervatten och slaggprodukter från livmodern. Tarmbecket utgör den nyföddas första avföring.Metabolism, Inborn Errors: Fel i ämnesomsättningsprocesserna till följd av genetiska mutationer, nedärvda eller förvärvade i livmodern.Andning, konstgjordDuctus arteriosus, öppetstående: Onormal, kvarstående öppning i ductus arteriosus efter födseln, vilket ger flöde från aortan till lungartären och därmed återcirkulering av artärblod i lungorna.Hyperbilirubinemi hos nyföddaMjölk: Den vita vätska som utsöndras av mjölkkörtlarna. Den innehåller proteiner, socker, fetter, vitaminer och mineralämnen.Foster: Den ofödda avkomman hos däggdjur som föder levande ungar. Fostertiden sträcker sig från embryonalstadiet, då de huvudsakliga organen tagit form, till födseln. Hos människan motsvaras det av tiden från och med den 9 graviditetsveckan. Foster skall särskiljas från embryo.Ljusterapi: Behandling av sjukdomar genom exponering för ljus, särskilt med olika intensiteter av ljusstrålning eller specifika våglängder.Moderns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. Födelseattester: Anmälningar till skattemyndigheten (folkbokföringen) i samband med barns födelse, med angivande av bl a födelsedatum, hemort osv.Hjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Fosterdöd: Upphörande av livet hos fostret i livmodern.Vitamin K Deficiency BleedingModerns välbefinnande: Organiserade tjänster i samhället eller av andra aktörer med syfte att förbättra mödrars hälsa och välbefinnande.NormalvärdenSängar: Anordningar för vila och sömn i liggande ställning.För tidig födelseHämmad fostertillväxt: Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.Bilirubin: Ett rött färgämne i galla, bildat genom nedbrytning av hem från hemoglobin eller cytokromer. Råmjölk: Den tunna, gula mjölken som avsöndras från mjölkkörtlarna under graviditeten och förlossningen innan laktationen börjar. Vätskan består av immunologiskt aktiva ämnen, vita blodkroppar, vatten, protein, fett och kolhydrater. Syn. kolostrum.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Blodprovstagning: Tagande av en mindre blodmängd, i form av kapillärprov eller venprov, för undersökning av innehåll av mängden celler, kemiska ämnen, gaser eller andra beståndsdelar. Analysen kan göras mikroskopiskt, kemiskt eller biologiskt.Barnpsykologi: Studier av normalt och onormalt beteende hos barn.Kejsarsnitt: Kirurgisk förlossningsmetod, vid vilken fostret tas ut genom en öppning i buken och livmodern.Medfödd hypotyreos: Sjukdomstillstånd beroende på medfödd brist på sköldkörtelhormon, vilket yttrar sig i dvärgväxt och outvecklad mental förmåga, muskel- och mjukvävnadsdystrofi, samt nedsatt basal ämnesomsättning. Motsvarande icke-medfödd bristsjukdom kallas myxödem.Förlossningsrum: Sjukhusavdelningar utrustade för barnafödande. .Förenta StaternaHemolytisk sjukdom hos nyfödda: Hemolytisk anemi hos foster och nyfödda till följd av överföring av antikroppar från modern via moderkakan, vilka bildats pga oförenlighet mellan moderns och fostrets blodgrupper. Syn. fetal erytroblastos.ViktökningKolik: Smärtanfall. Tillståndet är vanligast i buken, men kan även uppkomma i andra kroppsområden.Sondmatning: Näringstillförsel via matstrupen eller annan förbindelse med mag-tarmsystemet. Hit hör munmatning, sugrörsmatning eller slangmatning via näsan, gastrostomi eller jejunostomi.Parenteral näringKroppslängd: Avståndet mellan fotsulan och hjässan i rakt stående kroppsställning.PostpartumperiodNavelsträngKosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Kvävning: Asfyxi. Ett tillstånd av andnöd till följd av bristande tillförsel av syre.SömnBehandlingsresultatCerebral pares: En heterogen grupp av icke fortskridande motoriska störningar orsakade av kronisk hjärnskada, som uppkommit under prenataltiden, perinatalperioden eller de allra första levnadsåren. De fyra viktigaste undertyperna är spastisk förlamning, atetos, ataktisk och blandad cerebral pares, bland vilka de spastiska formerna är vanligast förekommande. Störningarna kan variera mellan försämrad finmotorisk ko ntroll och svåra spasmer i samtliga lemmar. Spastisk diplegi (Littles sjukdom) är den vanligaste subtypen. Syn. hjärnförlamning.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).HuvudHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Bronkiolit: Inflammation i bronkiolerna.Förlossningsskador: Skador av mekanisk art eller till följd av syrebrist som barnet ådrar sig under förlossningen.Hyperbilirubinemi: Sjukligt tillstånd av onormal ökning av bilirubin i det cirkulerande blodet, vilket kan ge gulsot.Tillväxthämning: Ett tillstånd hos barn, präglat av viktökning och tillväxt långt under det normala för åldern.Språkutveckling: Den gradvisa utvidgningen av och förståelsen av symbolers och språkljuds komplexitet och innebörd hos en människa genom perception och tolkning under en mognads- och inlärningsprocess.Anemi hos nyfödda: Den lindrigaste formen av erythroblastosis fetalis, där anemi är den huvudsakliga manifestationen.Bronkiolit, viral: Akut inflammation i de övre andningsvägarna, orsakad av paramyxovirus, som uppträder främst hos barn. Oftast är det parainfluensavirus typ 3 eller RS-virus som ligger bakom infektionen.SyrgasHälAvföringKangaroo-Mother Care MethodFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Barnamord: Dödande av barn vid eller strax efter födseln.Kernikterus: En patologiterm som används för att beskriva bilirubinfärgning av de basala ganglierna, hjärnstammen och lillhjärnan, och som även används kliniskt för att beskriva ett syndrom, förknippat med hyperbilirubinemi. Kliniska drag är atetos, muskelkramper eller hypotoni, nedsatt vertikal blick och dövhet. Obundet bilirubin tränger in i hjärnan och fungerar som ett nervgift, ofta i samband med tillstånd som försämrar blod-hjärnbarriären (t ex sepsis). Tillståndet ses främst hos nyfödda, men kan även sällsynt förekomma hos vuxna.FöräldrarFostrets sjukdomarMödravårdscentraler: Inrättningar med uppgift att erbjuda mödrar och barn hälsovårdstjänster.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Respiratoriska syncytialvirusinfektionerAntropometri: Mätning av kroppens storlek, vikt mm hos människan och andra primater.FosterutvecklingTransient Tachypnea of the NewbornSepsisResuscitationSyfilis, medföddSyrgasbehandlingMödravård: Organiserad hälsovård för blivande och nyblivna mödrar.Graviditet, tredje trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från vecka 29 t o m vecka 42 av havandeskapet (dagarna 197 - 294).Hyperoxi: Onormal ökning av mängden syre i vävnader och organ.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Livsmedel, berikade: Mat som fått tillägg av essentiella näringsämnen i större mängd än i vanlig mat eller som normalt saknas i födan. Ett exempel är frukostflingor berikade med järn och vitaminer. DödfödselEkoencefalografi: Ultraljudsmetod för diagnos av sjukliga förändringar i skallen.ObjektrelationMjölkbildning: Utsöndring av mjölk från moderns mjölkkörtlar efter en förlossning. Tillväxten av mjölkkörtelvävnad, mjölkbildning och mjölkutsöndring regleras genom samverkan mellan ett flertal hormoner, så som östradiol, progesteron, prolaktin och oxytocin.Hemförlossning: Barnafödande i hemmet.NapparPerinatologiFörlossningssjukhus: Specialkliniker som ger vård åt kvinnor under graviditet och förlossning.ParitetSocioekonomiska faktorerGraviditet hos diabetiker: Graviditet hos kvinnor med tidigare fastställd diabetes. Hit räknas inte symtomatisk diabetes eller nedsatt glukostolerans inducerade av graviditeten, och som går tillbaka vid graviditetens slut.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.LungsurfaktanterUtbytestransfusion, helblod: Upprepad tappning av små mängder blod och ersättning med givarblod tills en stor del av blodvolymen har bytts ut. Metoden används vid behandling av fetal erytroblastos, leverkoma, sickle cellanemi, disseminerad intravasal koagulation, blodförgiftning, brännskador, essentiell trombocytopeni och fulminant malaria.U-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.RegressionsanalysHypoxi-ischemi i hjärnan: En störning kännetecknad av minskad syretillförsel (hypoxi) i förening med minskat blodflöde (ischemi) i hjärnan. Tillståndet kan uppstå till följd av lokal blockering i någon hjärnartär eller pga systemiskt låg blodgenomströmning. Utdragen hypoxi-ischemi är förenad med övergående ischemisk attack, hjärninfarkt, hjärnödem, koma och andra tillstånd.Fosterdiagnostik: Fastställande av eventuellt sjukligt tillstånd hos embryo, foster eller den gravida modern före födseln.Djur, diande: Unga, icke avvanda däggdjur, som får sin näring från sin mor, fostermor eller från flaska.NäringsstatusPrevalensAndningJärnbristanemi: Anemi kännetecknad av små eller obefintliga järnförråd, låg serumjärnhalt, förhöjda värden av fritt erytrocytporforin, låg transferrinmättnad, förhöjt transferrin, lågt serumtransferrin, låg hemoglobi nhalt eller hematokrit, och hypokroma mikrocyter. Typiska symtom kan vara blekhet, stomatit, mag-tarmbesvär, näthinneblödningar och spröda naglar. Orsakerna kan vara otillräckligt järnupptag, defekt j ärnabsorption eller blodförlust.Hörselnedsättning: En allmän term för fullständig eller partiell förlust av hörseln på det ena eller båda öronen.Missbildningar, multipla: Medfödda multipla missbildningar av organ och kroppsdelar.LungsjukdomarSyrgasmätningTemperamentBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Sensitivitet och specificitetLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.AndningsljudDuctus arteriosus: Ett blodkärl hos foster som förbinder lungartären med aorta descendens.Hjärnventriklar: Vätskefyllda och med varandra förbundna hålrum i hjärnan.Toxoplasmos, medföddMödrars näringsfysiologi: Näringsstatus hos en mor som påverkar hälsan hos foster och barn såväl som hos henne själv.Stort foster: Komplikation till följd av flera olika tillstånd, inklusive diabetes mellitus och graviditet över tiden. Foster bedöms som stora när vikten överstiger 4000 g. Syn. fetal makrosomi.Infant, Postmature: Barn födda i eller efter graviditetsvecka 42.Hjärnblödning: Blödning i någon hjärnhalva, inklusive lobär blödning, blödning i den subkortikala vita substansen och de basala ganglierna. Vanligen associerade tillstånd är högt blodtryck, intrakraniell arterioskle ros, intrakraniella aneurysm, skallskada, intrakraniella kärlmissbildningar, cerebral amyloid angiopati och hjärninfarkt.Trippelvaccin: Ett vaccin bestående av difteritoxoid, tetanustoxoid och helcellspertussisvaccin. Det skyddar mot difteri, stelkramp och kikhosta. Syn. DTP-vaccin; difteri-tetanus-pertussisvaccin; difteri-stelkramp-kikhostevaccin.Bangladesh: Republik i Asien, nordost om Indien. Ytan är 147 600 km2, och folkmängden uppgår till ca 125 miljoner. Huvudstaden Dhaka har mer än 6 miljoner invånare. Officiellt språk är bengali, och officiell reli gion är islam.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.Streptococcus agalactiaeModerkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Hepatit B-vacciner: Vacciner eller vaccinkandidater innehållande inaktiverat hepatit B-virus eller dess antigen och avsedda att förebygga hepatit B. Vissa vacciner framställs med rekombinantteknik.NavelRiskbedömning