Loading...
Fatty Acid Synthesis InhibitorsNukleinsyrasynteshämmareCerulenin: Antibiotikum mot svamp, vilket isolerats från flera arter, bl a Acremonium (Cephalosporium), Acrocylindrum och Helicoceras. Det hämmar biosyntesen av ett flertal lipider genom verkan på enzymfunktione r och används som biokemiskt verktyg.NukleinsyrorEnterobacter aerogenes: En art gramnegativa, kapselförsedda, gasproducerande stavbakterier med stor utbredninng i naturen. Det finns både rörliga och orörliga stammar. Arten är närbesläktad med Klebsiella pneumoniae och förknippas ofta med sjukhusinfektioner.UridinRNAProteinsynteshämmareMetabolism: De kemiska reaktioner som äger rum i celler, vävnader eller en organism. Dessa reaktionsförlopp omfattar både biosyntes (anabolism) och nedbrytning (katabolism) av organiska ämnen som brukas av den levande organismen.TymidinFosforisotoper: Stabila fosforatomer med samma atomnummer som grundämnet fosfor, men med annan atomvikt.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).TritiumKolisotoper: Stabila kolatomer med samma atomnummer som grundämnet kol, men med annan atomvikt. C-13 är en stabil kolisotop.RNA, bakterielltPeptidnukleinsyrorUracilHypoxantiner: Purinbaser besläktade med hypoxantin, en mellanstegsprodukt i urinsyrasyntesen och nedbrytningsprodukt vid adeninkatabolism.Cykloheximid: Antibiotikum som isolerats från streptomycinproducerande stammar av Streptomyces griseus. Det verkar genom att hämma elongering under proteinsyntesen.Adenin: En viktig purinbas. I djur- och växtceller förekommer det vanligen kondenserat med ribos eller deoxyribos i nukleosiderna adenosin och deoxyadenosin. Det är således en komponent i nukleinsyror, vissa nukleotider och många koenzymer. Det finns i bukspottkörteln och mjälten.ProteinbiosyntesPurinerBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Anisomycin: Ett antibiotikum från olika arter av Streptomyces. Det stör protein- och DNA-syntesen genom att hämma peptidyltransferas.Forskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.DNA-replikation: Mångfaldigande av en DNA-molekyl.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.TidsfaktorerFettsyror: Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.Emetin: Alkaloid från rötterna på Uragoga ipecacuanha (kräkrot) eller U. acuminata, tillhörande familjen Rubiaceae (måreväxter). Det används som amöbadödande medel i många olika preparat och kan ge upphov till svåra hjärt-, lever- och njurskador, samt häftig diarré och kräkning. Emetin hämmar proteinsyntesen i eukaryota celler, men inte i prokaryota.PuromycinDaktinomycin: Ett antibiotikum med anticancereffekt från Streptomyces parvullus. Det binder till DNA och hämmar RNA-syntes (transkription), där förlängning av kedjan är känsligare än början, slut eller frisläppande. Till följd av nedsatt mRNA-produktion avtar också proteinsyntesen efter dactinomycinbehandling.NukleinsyrakonfigurationRNA, budbärarBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.NukleinsyratesterMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.NukleinsyrahybridiseringNukleinsyrediagnostikGallsyror och gallsalter: Steroida syror och salter. Primära gallsyror fås från kolesterol i levern och sammankopplas med glycin eller taurin. Sekundära gallsyror modifieras av bakterier i tarmen. De spelar en viktig roll i sp jälkningen och absorptionen av fettämnen, och har även använts farmakologiskt för behandling av gallsten.Fatty Acid SynthasesLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.