NeutrondiffraktionNeutronerRöntgendiffraktionSnabba neutroner: Neutroner vars energi överstiger en godtyckligt bestämd nivå, motsvarande ca en miljon eV (1 MeV).NeutronaktiveringsanalysKristallisering: Bildande av kristallina ämnen ur lösningar eller smältor.FosfortriesterhydrolaserStrålningsspridningLoligo: Ett bläckfisksläkte av familjen Decapodiformes (tioarmade bläckfiskar) med spolformad kropp. De är väl undersökta och vanliga kustnära bläckfiskar i Atlanten och östra Stilla havet, men de olika arternas taxonomi är inte fastställd.Borneutroninfångningsterapi: En teknik för tumörbehandling, särskilt gliom och melanom, som går ut på att tillföra isotopen bor-10 till målcellerna och sedan neutronbestråla dem.Lipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.PurpurmembranTungt vatten: En väteoxidisotop (vattenisotop), bestående av en förening av tungt väte (deuterium) och syre. Det används för olika studier av kemiska reaktioner eller kärnreaktioner, och även av biologiska processer.Kristallografi: Den vetenskapsgren som ägnar sig åt den geometriska beskrivningen av kristaller och deras inre struktur.Molekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.VattenTungt väte: Deuterium är en stabil väteisotop med kemiskt tecken 2H eller D. Atomen har en proton och en neutron i kärnan och är sålunda ungefär två gånger så tung som väteatomen.Väte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).Halobacterium: Ett släkte av Halobacteriaceae som kräver hög salthalt för sin tillväxt. Tvådelning sker genom hopsnörning.Antifrysproteiner, typ III: En underordning av antifrysproteiner som har klotform och en storlek av 6.5 kD och som innehåller kompakta betaskiktstrukturer.Fourieranalys: Den matematiska teorin (Jean-Baptiste-Joseph Fourier, 1807) för Fourierserier och Fourierintegraler för reell- eller komplexvärda funktioner av en eller flera reella variabler. Grundläggande för teorin är att sådana funktioner under allmänna förutsättningar kan byggas upp av sinus- och cosinusfunktioner (enkla svängningar) (Källa: Nationalencyklopedin 2003-09-04). Den har många tillämpningsområden inom biomedicin, t ex vid röntgenkristallografisk analys av DNA-spiralen och andra molekyler, inkl viruspartiklar, och för den modifierade projektionsalgoritm som allmänt används för framställning av datortomografibilder.Bakteriorodopsiner: Rodopsinproteiner i purpurmembranet hos Halobacterium halobium och andra halofila bakterier. Bakteriorodopsiner fungerar som energiomvandlare, idet de konverterar ljusenergi till elektrokemisk energi via protonpumpar.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Fosfatidylkoliner: Derivat av fosfatidylsyror där fosforsyran har esterbindning till en kolindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och kolin, och 2 mol fettsyror.Vätebindning: En lågenergidragningskraft mellan väte och annat grundämne. Den spelar stor roll för bestämning av egenskaperna hos vatten, proteiner och andra föreningar.ProtonerSpektralanalysProteinkonfigurationBiofysikBiofysiska fenomenMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Bor: Grundämne och spårämne med kemiskt tecken B, atomnummer 5 och atomvikt 10.81. Isotopen bor-10 används som neutronfångare i borneutroninfångningsterapi.PulverdiffractionNeutronterapiSynkrotronerKärnklyvning: En kärnreaktion utlöst av att kärnan i en tung atom, som uran eller plutonium, klyvs i två ungefär lika delar av en neutron, laddad partikel eller foton.Aktiveringsanalys: En kemisk analysmetod baserad på upptäckt av karakteristiska radionuklider i samband med kärnpartikelbombardemang.Scattering, Small AngleBorföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar som innehåller bor som en integrerad del av molekylen.Relativ biologisk effektBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Röntgenstrålning