Loading...
NeurologiNervsystemets sjukdomar1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.PsykiatriAkademier och institut: Organisationer, såväl offentliga som fristående, med specialiserad kunskaps- eller forskningsinrikting, och ofta med speciell expertis, som t ex Vetenskapsakademien, Karolinska institutet osv.NeurovetenskaperEpilepsi: Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av återkommande episoder av paroxysmala störningar i hjärnan till följd av plötsliga, okontrollerade och onormalt kraftiga nervcellsurladdningar. Klassifikationen av epilepsier baseras vanligen på 1) krampanfallens kliniska särdrag (t ex motoriska anfall), 2) etiologi (t ex posttraumatiskt krampanfall), 3) anatomisk utgångspunkt (t ex pannlobsanfall), 4) tendens till spridning till andra områden i hjärnan och 5) tidsmönster (t ex nattlig epilepsi).2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.Sjukhusavdelningar: De större administrativa enheter ett sjukhus är indelat i.Huvudvärk: Smärta i huvudet som kan uppträda som ett enstaka godartat symtom, eller som ett tecken på en rad olika tillstånd, som hjärnblödning, skallskada, infektioner i det centrala nervsystemet, högt, intrakraniellt blodtryck eller andra sjukdomstillstånd. Neurologiska undersökningarNeuropsychiatryBiografi, principer: Skriven levnadsteckning av någon person eller den gren inom litteraturen som ägnar sig åt levnadsbeskrivning.Litteratur: Skrivna framställningar som utmärker sig genom form eller uttryckssätt och som förmedlar idéer av varaktigt eller allmänt intresse. Termen kan även avse den samlade skriftliga produktionen på ett språk, i ett land eller under en tidsålder.NeurofysiologiAntikonvulsiva medel: Läkemedel för behandling av krampanfall.Medicin i litteraturenHjärnsjukdomar: Patologiska tillstånd som påverkar hjärnan, bestående av de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet. Detta omfattar hjärnbarken, den vita hjärnvävnaden, basalganglierna, talamus, hypotalam us, hjärnstammen och lillhjärnan (cerebellum).Konversionsstörning: En störning vars mest framträdande drag av fysisk funktionsbrist tyder på en fysisk sjukdom, men som i verkligheten uttrycker en psykologisk konflikt eller psykiskt behov.Autoimmuna nervsjukdomar: Sjukdomstillstånd orsakade av cellförmedlade eller humorala immunsvar riktade mot autoantigener i nervsystemet. Reaktionen kan beröra specifika vävnadstyper (t ex myelin) och vara begränsad till det c entrala nervsystemet (som vid multipel skleros) eller det perifera (som vid Guillain-Barresyndromet).Klinisk praktik: Praktisk tjänstgöring under läkarutbildningen på t ex klinisk avdelning, akutavdelning eller vårdcentral.Research ReportHistoriaHuvudvärksproblem: Allmänna tillstånd med ihållande eller återkommande huvudvärk. Klassificering av huvudvärkssyndrom kan utgå från etiologi (t ex vaskulär huvudvärk, huvudvärk till följd av skada osv), tidsmönster (t ex klusterhuvudvärk, paroxysmal hemikrani osv), eller utlösande faktorer (t ex huvudvärk vid hosta).NeuropsykologiNeurokirurgiSlaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.SpecialitetsnämderKramp hos spädbarn: Ett epilepsisyndrom kännetecknat av triaden spädbarnskramp, hypsarytmi och avstannad psykomotorisk utveckling vid anfallsdebuten. De flesta fall visar sig vid åldern 3-12 månader, med krampyttringar som kortvariga flexor- och extensorrörelser i huvud, bål och extremiteter i kombination. Tillståndet har två former: en kryptogen (idiopatisk) och en symtomatisk (till följd av annan känd sjukdom, såsom livmoderinfektioner, nervsystemdefekter, ärftliga, metabola hjärnsjukdomar, för tidig födsel, perinatal asfyxi, tuberös skleros osv).Barnpsykiatri: Den medicinska vetenskapsgren som ägnar sig åt ursprung, diagnos, förebyggande och behandling av psykiska störningar hos barn.Hysteri: Historisk, psykodynamisk benämning på en oregelbunden, psykisk reaktion, kännetecknad av olika återkommande kroppsliga symtom, utan att någon egentlig fysisk åkomma föreligger. Begreppet används inte längre som diagnosterm.Remiss och konsultationSleep Medicine Specialty