NanotrådarSilikonNanoteknologiGermanium: Metalliskt grundämne med blågrå färg, kemiskt tecken Ge, atomnummer 32 och atomvikt 72,59. De stabila isotoperna har masstalen 70, 72, 73, 74 och 76. Radioisotoperna har atommassor mellan 65 och 78. Germanium är en halvledare, med egenskaper liknande dem hos kisel.Halvledare: Material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers. (Nationalencyklopedin)NanotuberSilverZinkoxidElektroplätering: Ytbeläggning med metall eller metallegering genom elektrolys eller besprutning med elektriskt laddat pulver.Bakteriofag M13: Tempererad bakteriofag av släktet Inovirus, som infekterar enterobakterier, särskilt E. coli. Det är en fag med filament och enkelsträngat, cirkulärt permuterat DNA.TennföreningarTransistors, ElectronicKadmiumföreningar: Oorganiska föreningar i vilka kadmium utgör en väsentlig beståndsdel av molekylen.NanostrukturerElektronikFosfiner: Oorganiska eller organiska föreningar som fås av fosfin (PH3) genom ersättning av väteatomer.RefraktometriBiosensortekniker: Olika metoder för att med en biologisk sond eller sensor mäta halten av något visst (organiskt) ämne. Biokemiska reaktioner mellan sensorns känselkropp, bestående av biologiskt material, och det ämne man vill mäta omvandlas till kvantifierbara signaler.YtegenskaperGallium: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Ga, atomnummer 31 och atommassa 69,72 (de två stabila isotoperna har atommassa 69 resp. 71). Tolv radioisotoper är kända. Gallium är relativt vanligt förekommande i jordskorpan, ca 16 g/ton, och förekommer i förening med aluminium och zink. Metallen har en ovanlig fysikalisk egenskap: den smälter redan vid 29,8 grader och håller sig flytande till ca 2400 grader.Electromagnetic RadiationPartikelstorlekYttriumEnergikällor för elektricitet: Anordningar för energialstring.