MykotoxinerTrikotecenerZearalenonFusarium: Ett släkte s k fältsvampar i familjen Hypocreales. De omfattar mykotoxinproducerande mögelarter med global utbredning som angriper både växter (t ex spannmål och potatis) och djur. Till deras teleomorfer hör Gibberella.T-2-toxinOkratoxinerMykotoxikosFumonisiner: En grupp mykotoxiner som kan hittas i majs som angripits av Fusarium-svampar. De utgörs av kedjor av ca 20 kol, med syraester-, acetylamino- eller andra substituenter. De avbryter omsättningen av sfingolipider.Citrinin: Ett mykotoxin från Aspergillus niveus och Penicillium citrinum med antibiotisk effekt.StachybotrysAflatoxiner: En grupp sinsemellan närbesläktade toxiska metaboliter kallade mykotoxiner. De bildas av Aspergillus flavus och Aspergillus parasiticus. I gruppen ingår aflatoxin B1, aflatoxin B2, aflatoxin G1, aflat oxin G2, aflatoxin M1 och aflatoxin M2.Livsmedelsförorening: Förekomst av skadliga, osmakliga eller andra icke önskvärda ämnen, som t ex kemiska ämnen, nedbrytningsprodukter eller mikroorganismer, i födoämnen före, under eller efter tillagning eller lagring.PatulinErgotaminförgiftning: Förgiftning till följd av förtäring av ergotangripen säd eller missbruk av ergot som läkemedel.PenicilliumSädesslag: De gräsarter med ätliga frön som odlas för spannmålsproduktion.Livsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.Mögelsvamp: Aspergillus. Ett släkte mitosporsvampar med ca 100 arter och elva olika teleomorfer tillhörande familjen Trichocomaceae.Svampar: Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.Miljösjukdomar: Mångsymtomatiska tillstånd som av miljömedicinare tros bero på störningar i immunsystemet till följd av vanliga födoämnen, allergener och kemikalier, vilka kan ge upphov till olika kroppsliga och psykiska störningar. Inom den medicinska vetenskapen råder dock en utbredd skepsis till denna sjukdomsbild.Ergotalkaloider: Alkaloider som ursprungligen isolerades från ergotsvampen (Claviceps purpurea). Till dessa hör föreningar som är strukturellt besläktade med ergolin och ergotamin. Många av ergotalkaloiderna verkar som alfa-adrenerga antagonister.Aflatoxin M1: 6aR-cis-2,3,6a,9a-tetrahydro-9a-hydroxy-4-metoxycyklopenta(c)furo(3´,2´:4,5)furo(2,3h)(1)benzopyran-1,11-dion. Mycket giftig 4-hydroxylerad aflatoxin B1-metabolit i mjölk från kor som fått toxiskt fod er. Toxinet har mutagen, karcinogen och teratogen verkan. Det bildas genom enzymatisk hydroxylering av aflatoxin B1 med aflatoxin B1-4-hydroxylas, ett cytokrom P-450-beroende enzym.Chaetomium: Ett släkte askomycetsvampar tillhörande familjen Chaetomiaceae, av ordningen Sordiriales. Många medlemmar bryter ned cellulosa, och vissa är mykotoxiska. De förekommer naturligt på papper och bomullst extilier.SterigmatocystinDjurfoderClaviceps: Ett släkte mögelsvampar tillhörande familjen Clavicipitaceae, av ordningen Hypocreales. De parasiterar på olika grässorter. Deras sklerotier innehåller flera giftiga alkaloider. Claviceps purpurea i r åg ger upphov till ergotism.Zea mays: Ett högväxande sädesslag av släktet Zea och familjen Poaceae (Gramineae), som odlas som födoämne och djurfoder. Det har sitt ursprung i Amerika. Syn. majs.Aflatoxin B1: 6aR-cis-2,3,6aalfatetrahydro-4-metoxycycklopenta(c)furo(3´,2´:4,5)furo(2,3-h)(1)benzopyran-1,11-dion. Ett kraftigt levertoxiskt och leverkarcinogent mykotoxin från Aspergillus flavus. Det är dessutom mutagent, teratogent och orsakar nedsatt immunitet hos djur. Gibberella: Ett släkte askomycetsvampar i familjen Hypocreaceae som omfattar flera arter som framkallar sjukdom hos sädesslagen. Svamparna är även källa för växtreglerande ämnen (växthormoner) som gibberellin och gibberellinsyra.Deuteromycota: En stor och heterogen grupp av svamporganismer som saknar sexuellt stadium. Många humanpatogena svampar tillhör denna grupp.ByggnadsmaterialAlternaria: Ett svampsläkte av Loculoascomycetes som omfattar ett flertal växtpatogener och åtminstone en art som producerar ett kraftigt fytotoxiskt antibiotikum. Dess teleomorf är Lewia.Penicillic AcidMoniliformis: Ett släkte rundmaskar av fylet Acanthocephala, som är parasiter i råttor, möss, hamstrar, hundar och katter. Enstaka fall av infektion hos människa ger upphov till inflammation och sårbildning i tarmslemhinnan.Griseofulvin: Ett antibiotikum mot svamp. Griseofulvin kan ges per os för behandling av tineainfektioner.PoaZeranolFusarsyra: Ett pikolinsyraderivat som erhålls från olika arter av Fusarium. Det har varit på förslag för användning i en rad behandlingssituationer, men används främst inom forskning. Verkningsmekanismerna är inte väl kända. Förmodligen blockerar ämnet dopamin-betahydroxilas, ett enzym som omvandlar dopamin till norepinefrin. Det kan även ha andra effekter, som t ex att hämma cellutveckling och DNA-syntes.KonsumentskyddSeskviterpenerHasselträdKarboxylsyror: Organiska syror innehållande karboxylgruppen -COOH, inklusive aminosyror och fettsyror. Karboxylsyra används både som klassbenämning och som suffix.TriticumLuftmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svampar i luften.Cancerframkallande ämnen i miljön: Karcinogena ämnen som finns i omgivningen.Sporer, svampCyklobutaner: En grupp cykliska, alifatiska kolväten som ingår i bl a vissa antitumörpreparat.Mannaner: Polysackarider bestående av mannosenheter.LivsmedelsanalysSjuka hus-syndromHeterocycliska föreningar med 4 eller flera ringar: En klass organiska föreningar med fyra eller fler ringstrukturer, av vilka en består av olika sorters atomer, oftast kol plus ett annat grundämne. Heteroringen kan vara aromatisk eller icke-aromatisk.DistillationPressfoderGifterTrikoderminVäxtsjukdomarHordeum: Ett släkte ettårigt gräs som utgör sädesslaget korn, en viktig gröda som odlas både som livsmedelsväxt och som foderväxt. Korn används t ex för malt- och etanolframställning.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Beer: Alkoholdryck framställd genom jäsning av mältat korn, med tillsats av humle.Lolium: Ett släkte (repen) gräsarter av familjen Graminae (Poaceae) som används som kreaturfoder. De kan hysa ett flertal svampaarter och andra parasiter som är giftiga för boskap och människor och innehålla allergena ämnen, särskilt i pollen. De vanligaste arterna är L. perenne, L. multiflorum och L. rigidum. I Sverige är fyra arter kända: dårrepe (L. temulentum), engelskt rajgräs (L. perenne), italienskt rajgräs (L. multiflorum) och linrepe (L. remotum). Dårrepe är giftig och ger upphov till yrsel och illamående.Livsmedelshantering: Alla aspekter av beredning, transport, lagring, paketering, exponering och försäljning av livsmedel.Tunnskiktskromatografi: Kromatografi på tunna lager av adsorbenter i stället för i kolonn. Det adsorberande medlet kan vara aluminiumoxid, kiselgel, silikater, träkol eller cellulosa.PrebioticsBensoxepinerHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Arachis hypogaea: En växtart (jordnöt) av familjen Fabaceae som ger frön (jordnötter), rika på protein, olja och lektiner.Paromomycin