Munhälsa: Det bästa tänkbara tillståndet i munnen och normala funktioner hos munnens organ, utan tecken på sjukdom.TandsjukdomarHälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Munhygien: Skötsel av den personliga munhygienen. Hit hör att hålla munnen ren och fin och främja god munhälsa i allmänhet.Tandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.Tandvårdhälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av tandhälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Tandvårdssystem: Tjänster avsedda att främja, upprätthålla och återskapa tandhälsa.Karies: Lokalt angrepp på tandytan, vilket inleds med urkalkning av emaljen, fortsätter med enzymatisk nedbrytning av organiska strukturer och slutar med att det bildas hålrum. Om inte angreppet hejdas kan urholkningen tränga igenom emaljen och tandbenet tills pulpan nås. De tre vanligaste teorierna om uppkomsten av karies är att syra från bakterier leder till urkalkning; att mikroorganismer bryter ned emaljprotein; eller att keratolytiska mikroorganismer producerar kelater som leder till urkalkning.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Tandstatusundersökningar: Systematiska sammanställningar av data rörande tand- eller munhälsotillståndet hos en population inom ett givet geografiskt område.Hälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.DMF-index: Ett inom odontologin allmänt använt statistiskt begrepp.Barntandvård: Tandvård anpassad till de speciella behoven hos barn, inklusive åtgärder för förebyggande av tandsjukdomar och handledning i tandhygien. Häri ingår även specialistvård.MunsjukdomarDental Care for Aged: Tandvård anpassad till äldre människors speciella behov. Häri ingår även specialistvård.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Hälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.TandborstningHälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Mun, tandlös: Total avsaknad av tänder till följd av sjukdom eller utdragning.Hälso- och sjukvårdsreform: Förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvårdssystemet genom omvärdering, förstärkt tjänsteutbud och avskaffande av brister och fel i utbudet av till patienter erbjudna tjänster. Hit hör också ny inriktning av sjukvårdstjänster och -försäkringar att omfatta flest möjliga befolkningsgrupper (arbetslösa, obemedlade, oförsäkrade, äldre, tätorter och glesbygd), vad avser täckning, sjukhusplatser, avgifter och kostnadskontroll, kostnader för försäkringsbolag och arbetsgivare, befintliga medicinska tillstånd, läkemedelsförskrivningar, utrustning och tjänsteutbud.Psykisk hälsa: Sinnestillståndet hos en person som är psykiskt välanpassad.Parodontala sjukdomarFolktandvård: En gren inom tandvården inriktad på förebyggande av tandsjukdomar och främjande av god tandhälsa i samhället genom program för samhällsfinansierad tandvård.Hälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Förebyggande tandvårdHälsa: Kroppens tillstånd då den fungerar optimalt, utan tecken på sjukdom.Hälso- och sjukvårdsplanering: Behovsbaserad planering av sjukvårdstjänster och -inrättningar.TandförlustHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Hälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Hälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan: Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.PrimärvårdLöständer: En konstruktion som används som konstgjord eller protetisk ersättning för saknade tänder och angränsande vävnader. Hit räknas inte tandkronor, stödtänder eller artificiell tand.Health LiteracyGlobal hälsa: Ett begrepp för hälsotillståndet för världens människor i stort.Tandvårdsförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för tandvård.TandvärkVårdkvalitetSjukförsäkring: Försäkring som täcker kostnader för sjukvård.BarnodontologiHälso- och sjukvårdspersonal: Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.Hälso- och sjukvård: Det samlade utbudet av tjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och främjande av hälsa.Hälso- och sjukvårdsutgifter: De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.HälsoojämlikhetMunhålesjukdomarHälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Munhygienindex: En kombination av tandbeläggningsindex och tandstensindex för bestämning av munhygienstatus.Folkhälsoadministration: Det administrativa styrandet av olika folkhälsoorganisationer.Hälso- och sjukvårdsforskning: Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.Nationella hälso- och sjukvårdsprogramHälso- och sjukvårdsprioriteringar: Företrädesordning för verksamhetsområden och funktioner vid hälso- och sjukvårdsplanering.Tandvårdsetik: De yrkesprinciper eller den yrkeskodex som rör tandläkares rättigheter och skyldigheter, förhållandet till patienter och kollegor, samt tandläkarens åtgärder i vården och förhållande till patienters anhöriga.Tandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.Tandvårdsartiklar, egenvård: Artiklar för hemmabruk för skötsel av tandhälsa och parodontal hälsa. Hit hör t ex tandborstar, tandtråd, munsköljvätska och hjälpmedel för stimulering av tandköttet.Parodontalt statusPatientacceptans av hälso- och sjukvårdHälsotillstånd, glesbygdSocioekonomiska faktorerTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.MiljövårdTandläkare: Personer med legitimerad behörighet att utöva tandläkaryrket.Tandläkarvetenskap: Vetenskapsgren och yrkesområde inriktade på tänderna, munhålan och deras vävnader och anatomi, samt diagnos och behandling av deras sjukdomar, inklusive förebyggande och återställande insatser vid vävnadsdefekter eller -brist. Syn. odontologi.Hälso- och sjukvårdsförsörjning, integrerad: Ett hälsovårdssystem som omfattar såväl läkare, sjukhus och andra sjukvårdstjänster som ett hälsovårdsprogram för att tillhandahålla ett totalt utbud av vårdtjänster åt kunderna. I ett fullständigt integrerat system råder jämvikt mellan de tre huvuddelarna, läkare, sjukhus och anslutning till programmet, i fråga om vårdresurser och vårdbehov.ArbetarskyddGeriatrisk odontologi: Den sektor inom tandvården som är inriktad på tandsjukdomar och tandvård hos äldre.Dental Auxiliaries: En kategori av tandvårdspersonal i USA.Distriktssjukvård: Primär hälso- och sjukvårdstjänst för diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.Sjukvårdsransonering: Planer för rättvis fördelning och placering av tillgängliga hälsovårdsresurser.Hälsotillstånd, tätortTandprotes: Konstgjord ersättning för en eller flera tänder, del av en tand eller intilliggande strukturer, vilken kan bestå av allt från en tanddetalj till en komplett uppsättning. Tandprotesen kan ha både kosmetisk och funktionell betydelse. Det finns speciella termer för löständer och specifika typer av löständer.FolkhälsovårdTandsten: Kalkavlagringar på tänder och tandproteser.Psykiatrisk vård: Vårdformer för organiserad psykiatrisk vård.TandvårdsrädslaBarnhälsovård: Särskilda hälsovårdstjänster för barn, ofta organiserade som barnavårdscentraler (BVC).TandköttsinflammationVärldhälsoorganisationenKvinnohälsa: Begrepp, omfattande kvinnors fysiska och psykiska hälsotillstånd.Tandvårdsforskning: Studier av lagar, teorier och hypoteser baserade på granskning och tolkning av tillämpliga fakta inom tandvården.Hälso- och sjukvårdssektor: Den ekonomiska sektor som är inriktad på tillhandahållande, distribution och konsumtion av hälso- och sjukvårdstjänster och -produkter.Distriktstandvård: Tandvård (som i Sverige ingår i den kommunala primärvården) som har till uppgift att erbjuda program för förebyggande, diagnostik och behandling inom ett bestämt upptagningsområde.SkoltandvårdTandhygienister: I Sverige: tandvårdspersonal med särskild högskoleutbildning (80/120 p) och legitimation, vars yrkesbehörighet regleras i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Legitimerad tandhygienist är behörig att arbeta inom offentlig tandvård (allmän-, specialist- och sjukhustandvård), privat tandvård eller i egen regi.Fluoridering: Tillsättning av fluor, oftast i form av natriumfluorid, i t ex dricksvatten.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Käke, delvis tandlös: Avsaknad av tänder i någon del av underkäken eller överkäken.Hälso- och sjukvård i glesbygdTandvård för kroniskt sjuka: Tandvårdsåtgärder för patienter med kronisk sjukdom, så som kroniska hjärt-/kärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, blodsjukdomar, immundefekter, tumörsjukdomar och njursjukdomar. Hit hör inte tandvård för utvecklingsstörda eller fysiskt handikappade, vilken beskrivs som "handikapptandvård".Handikapptandvård: Tandvård för känslomässigt, mentalt eller fysiskt handikappade patienter. Termen omfattar inte tandvård för kroniskt sjuka.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.TandläkarhögskolorTillgång på vårdpersonal: Hälso- och sjukvårdspersonals tillgänglighet. Hit hör efterfrågan och rekrytering av såväl medicinsk som paramedicinsk personal, nuvarande och framtida personalstyrka och fördelning, arbetsuppgifter och nyttjande.Folkhälsa, omvårdnadFattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.Samhällsmedicinsk planering: Sjukvårdsplanering med målsättning att förbättra hälsa, tillgänglighet och effektivitet inom samhällets hälso- och sjukvård.Heltäckande tandvård: Tandvårdsprogram omfattande allt från diagnos och behandling till uppföljning och rehabilitering.Hälsovårdsinrättningar: Inrättningar som tillhandahåller medicinska eller hälsorelaterade tjänster.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Vårdcentraler: Primärvårdsinrättningar med ansvar för att vårdtjänster erbjuds befolkningen inom ett bestämt upptagningsområde.UtbildningsnivåTandköttssjukdomarPlackindex: En måttskala för placktillväxt.TandvårdsinrättningarRegional hälso- och sjukvårdsplaneringPrevalensBehovsbedömningTandläkare-patientrelationer: Olika aspekter av det psykologiska förhållandet mellan tandläkare och patient.Hälso- och sjukvårdsresurser: Tillgången till arbetskraft, sjukvårdsinrättningar, budgetmedel, utrustning och material för tillhandahållande av erforderliga hälso- och sjukvårdstjänster.TandläkarsällskapIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdTätningsmedel, dentalaNorth CarolinaHälso- och sjukvård, traditionell: Sjukvård inom specifika kulturer som omfattar lokala sedvänjor, tro och tabubelagda inslag.TandskadorTandprofylax: Behandling på tandvårdsklinik för förebyggande av parodontala sjukdomar eller andra tandsjukdomar genom rensning och putsning av tänderna. Behandlingen omfattar borttagning av plack och tandsten, behandling med kariesförebyggande medel, kontroll av lagningar och proteser, korrigering av konturer på lagningar och kontroll för förekomst av inklämda matrester.Social rättvisaSocialt ansvarSocialgruppProgramevalueringTillgång till hälsovård, olikheterKarieshindrande medelElectronic Health RecordsOmråde med otillräckliga hälso-och sjukvårdsresurser: Geografiskt område med otillräckliga sjukvårdsresurser (personal och/eller vårdinrättningar) för att tillgodose befolkningens vårdbehov.TandläkarstuderandeFörebyggande hälsovårdLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.United States Public Health ServiceAge FactorsDiagnostic Self EvaluationSårbar befolkningUrbefolkningen i OceanienVårdyrken: Yrken vars utövare verkar för behandling och förebyggande av sjukdomar. För icke-medicinska yrkesgrupper, inom t ex medicinsk teknik eller sjukgymnastik, finns termen "hälsovårdsrelaterade yrken".Familjens hälsa: Hälsoläget i en familj som enhet, inklusive inverkan av en medlems hälsotillstånd på familjen som helhet och på enskilda familjemedlemmar. Hit hör även inflytande av familjens strukturella beteende eller brist på sådant på medlemmarnas hälsotillstånd.Sickness Impact ProfileKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Reproductive HealthFöretagshälsovårdTandvårdskliniker: Inrättningar eller mottagningar för patienter i behov av tandvård.Mödravård: Organiserad hälsovård för blivande och nyblivna mödrar.Arbetslivsförsäkring: Sjukförsäkringssystem för arbetstagare, vanligtvis omfattande även deras familjer och baserad på kostnadsdelning, så att arbetsgivaren betalar en viss andel av premien.Klinisk tandläkarpraxis: Rådande praxis inom odontologin vad gäller diagnostik och behandling.NIHYrkesrollGenomförande av hälso- och sjukvårdsplanerStatlig finansieringMuntorrhetGlesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Self-AssessmentToothpastesHälso- och sjukvård i tätortDålig andedräkt: Motbjudande andedräkt med flera tänkbara orsaker: dålig munhygien, infektioner i tänder eller munhåla, eller vissa födoämnen.Plack: Tunn beläggning på tandytorna som ofta ger upphov till kariesangrepp och tandköttsinflammation (gingivit). Placket består av muciner från spottkörtlarna och mikroorganismer.TandmissfärgningSkolhälsovårdOral diagnos: Undersökning av munhåla och tänder för identifiering och diagnostisering av sjukdomar i munhålan eller manifestering i munhålan av icke-orala sjukdomstillstånd.Health Services for the Aged: Hälso- och sjukvårdstjänster för diagnos och behandling av sjukdomar och bibehållande av god hälsa hos äldre.Indien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Fokal tandinfektion: Sekundära eller systemiska infektioner pga spridning av mikroorganismer, vars primära infektionshärd är belägen i de parodontala vävnaderna.Folkhälsa, informatikHälso- och sjukvårdsadministration: Organisation och administration av hälso- och sjukvårdstjänster.Policy-uppläggningProgramutvecklingAustralien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.Nationella hälsoplanerEtniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.Läroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.PolitikSelf ReportPsykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Mjölktand: Den första tanduppsättningens 20 tänder, vilka lossnar och ersätts av de permanenta tänderna, vanligtvis i sexårsåldern. Samtliga mjölktänder skall ha visat sig vid tvåochetthalvtårsåldern.Kvalitetsindikatorer inom hälso- och sjukvård: Normer, kriterier, standarder och andra direkt kvalitativa och kvantitativa mått för bestämning av sjukvårdens kvalitet.Upptagningsområde: Ett geografiskt begränsat sjukvårdsansvarsområde.BefolkningsstudierFortplantning, hälso- och sjukvårdLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Hälso- och sjukvård för kvinnorKariesanlagFrivilliggrupper inom hälso- och sjukvård: Grupper av frivilliga som representerar olika intressen inom samhället, som t ex sjukhus, affärsverksamhet, läkarkår och försäkringsbolag, med det huvudsakliga målet att förbättra hälso- och sjukvårdens lönsamhet.FöräldrarRelationer samhälle-institutioner: Samverkan mellan samhällsmedlemmar och företrädare för samhällets institutioner.Health Records, PersonalMäns hälsa: Det fysiska och mentala tillståndet hos män.Riktlinjer inom hälso- och sjukvårdsplanering: Rekommendationer för genomförande av hälso- och sjukvårdsplanering och -policy, utfärdade av ansvarig hälso- och sjukvårdsmyndighet.Kvalitativ forskning: Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.BoendeformerFörståndshandikappade: Personer med avsevärt lägre än genomsnittlig intellektuell kapacitet och betydande problem med anpassning till vardagslivet eller oförmåga att på egen hand hantera dagliga aktiviteter.Resultat- och processvärdering (Hälso- och sjukvård)Spädbarnsomsorg: Av samhället eller andra vårdgivare organiserad omsorg om barns hälsa.Internationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Hälso- och sjukvårdsorganisationer: Organiserade system (USA) för omfattande, förskottsbetald hälsovård, som utgår från fem grundvillkor: 1) att vård erbjuds inom ett givet geografiskt område; 2) att ett överenskommet utbud av grund- och tilläggstjänster tillhandahålls; 3) att vård ges till personer, frivilligt anslutna till systemet; 4) att de anslutna utnyttjar angivna vårdgivares tjänster; och 5) att förskottsbetalning sker genom förutbestämd, periodisk inbetalning av ett fast belopp av vårdtagaren, utan hänsyn till vårdtjänsternas omfattning.TätortsbefolkningStorbritannienLedarskap: En funktion och förmåga att bestämma över och styra en individs eller grupps handlingar och attityder, med större eller mindre villighet från deras sida.OrganisationsmålsättningarSamarbetsbeteende: Samverkan mellan två eller flera personer eller organisationer för ett gemensamt mål, som är till fördel för alla parter.