Multidetector Computed TomographyDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.SpiraltomografiSkiktröntgenRadiobildtolkning, datorstöddPositronemissionstomografiTomografi, optisk koherensBildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.TrijodbensoesyrorCAT scannersRöntgenbildsförstärkningVolymtomografiEmissionstomografi: Tomografiteknik som utnyttjar strålning från radionuklider och en datorbaserad algoritm för att återge en bild.Jopamidol: Ett icke-joniskt, vattenlösligt kontrastmedel som används vid myelografi, artrografi, nefroangiografi, arteriografi och andra röntgenundersökningar.KontrastmedelSensitivitet och specificitetKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.StråldosSingelfotonemissionstomografiCardiac-Gated Imaging TechniquesResultats reproducerbarhetBronkografi: Röntgenundersökning av luftrörsträdet efter tillförsel av något kontrastmedel.Tomografi, optiskKärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Förkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.Prediktivt värde av testerBildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Johexol: Ett effektivt, icke-joniskt, vattenlösligt kontrastmedel som används vid myelografi, artrografi, nefroangiografi, arteriografi och andra röntgenundersökningsmetoder. Dess låga systemiska toxicitet beror på en kombinerad effekt av låg kemisk giftighet och låg osmolalitet.Elektronmikroskopisk tomografiBukröntgenKransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.ObservatörsvariationOväntade fynd: Oförutsedd information som framkommer i samband med undersökning eller vård. Termen används för uppgifter som kan få sociala eller psykologiska konsekvenser, som t ex när det framkommer att ett barns biologiska far är annan än den förmodade fadern, eller när det visar sig att en patient som undersöks för ett visst sjukdomtillstånd har, eller löper risk att få, något annat.Kranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.KärlmissbildningarRetrospektiva studierRöntgentomografiArtefakter: Konstgjorda föremål.RöntgenfantomFlebografi: Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Fluoro-18-2-deoxi-D-glukos: En kemisk förening som ges intravenöst för mätning av glukosomsättningen i hjärna och hjärtmuskulatur vid olika fysiologiska och patologiska tillstånd, inklusive slaganfall och myokardischemi. Prospektiva studierMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.TinningbenPlaque, AtheroscleroticVena azygos: Oparig ven från högra tillförande lumbalvenen (ländryggsvenen) eller hålvenen som via aortaöppningen i mellangärdet löper genom bröstkorgen och slutar i övre hålvenen.Preoperativ vårdSjukdomsgradsmåttKolangiopankreatografi, magnetisk resonans: Icke-invasiv diagnosmetod för åskådliggörande av bukspottkörtelgångarna och gallgångarna. Tekniken uppvisar god känslighet vad gäller utvidgningar, förträngningar och avvikelser i gångarna.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Kranskärlsanomalier: Defekter hos hjärtats kransartärer eller kransvener, beroende på missbildningar, arteriovenösa fistlar eller aneurysmer (bråck), överbryggning eller andra avvikelser i struktur eller utveckling.ToraxröntgenBildförstärkning: Förbättring av en bilds kvalitet med olika metoder, som datorbearbetning, digital filtrering, elektrokardiografiteknik, ljus- och ultramikroskopering, fluorescensspektrometri, scintigrafi och in vitro-bildhantering på molekylär nivå.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Miljöbelastning: Den totala mängden kemiska substanser, metaller eller radioaktiva ämnen vid någon tidpunkt efter upptag i kroppen hos människa eller djur.Kärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.UrografiBilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.BehandlingsresultatAortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.StrålskyddBronkialartärer: De vänstra luftrörsartärerna utgår från bröstpulsådern, de högra från den första interkostalartären eller den övre, vänstra luftrörsartären. De försörjer luftrörern och nedre delen av luftstrupen.Volvulus: Tarmvred, en vridning av tarmarna som kan orsaka stopp.Lungvener: De vener som leder tillbaka det syresatta blodet från lungorna till hjärtats vänstra förmak.Kvicksilverradioisotoper: Instabila isotoper av kvicksilver som sönderfaller under avgivande av strålning. Hg-185-195, 197, 203, 205 och 206 är radioaktiva kvicksilverisotoper.Läckage av diagnostiska och terapeutiska medel: Utsippring av diagnosmedel eller terapeutiska preparat från det kärl de tillförts till omgivande vävnader eller hålrum.Klippben: En del av tinningbenet.PerfusionsavbildningElektrokardiografiDouble-Balloon EnteroscopySpondylolysLungröntgenskugga: Ensamma, rundade skuggor som ses vid lungröntgenundersökning. Vanliga orsaker kan vara tuberkulos, tumörer, cystor, kärlmissbildningar eller svampinfektion.Vascular CalcificationRadiometriHjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.NjurvenerSår, icke-penetrerandeScimitarsyndromAortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.Tumörer, bindväv och mjukdelarLungemboli: Emboli i lungartären eller någon av dess grenar.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.UtrustningsdesignTidsfaktorerHjärtklaffprotes: En konstruktion som ersätter en hjärtklaff. Den kan vara gjord av biologiskt material (bioprotes) och/eller syntetiskt.MyokardskintigrafiBröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.X-Ray MicrotomographyUltraljudsundersökning, interventionellFokal infektion: Lokalt belägen infektionshärd.Miniatyrsvin: Genetiskt framtagna små grisar för bruk inom biomedicinsk forskning. Det finns flera stammar: Yucatan, Sinclair och Minnesota.Sällsynta sjukdomarBukfett: Fettvävnad i bukhålan, såväl viskeralt som retroperitonealt. Det är det metaboliskt mest aktiva fettet i kroppen och lätt tillgängligt för lipolys. Multimodal ImagingFluorradioisotoper: Instabila fluorisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Fluoratomer med atomvikterna 17, 18, 20-22 är radioaktiva isotoper av grundämnet (F).Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Radiografi, interventionellMagnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Analys av utrustningsfel: Undersökning av pålitlighet och driftsäkerhet hos en utrustning.Natural DisastersRiskfaktorerModeller, anatomiska: Tredimensionella avbildniingar av anatomiska strukturer. Modeller kan användas i stället för hela djur eller organismer för undervisning, övningar och studier.Hjärtklaffprotesimplantation: Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.SubtraktionsteknikRiskbedömningStentarUltraljudsundersökningROC-kurvanalysTvärkolonArtrografi: Röntgenundersökning av en led, oftast med hjälp av antingen positivt eller negativt kontrastmedel.NjurartärLeverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Cardiac CatheterizationLik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.AortaklaffinsufficiensBukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.NackeDigital subtraktionsangiografi: Metod att avbilda blodkärl genom att från en bild av vävnad med kärlkontrastmedel subtrahera en bakgrundsbild av vävnaden. Bakgrunden utgörs av en digitaliserad bild gjord strax innan kontrastmedel tillförs. Det slutliga angiogrammet blir en högkontrastbild av kärlet, beroende på varierande absorption av röntgenstrålar i olika vävnader.ProteskonstruktionArteriovenös fistel: Onormal förbindelse mellan en artär och en ven.PrognosFour-Dimensional Computed TomographySvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Bronkoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av luftrören.Teknetium Tc 99m-sestamibiAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Statistik, icke-parametriskPortåderAneurysm, falskt: Ett aneurysm där hela kärlväggen är skadad och blödningen begränsas av omgivande vävnad, eventuellt med bildande av en säck som står i förbindelse med artär eller hjärta.Kateterablation: Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. Kraftkällor är oftast likström (likströmschock) eller växelström vid 750 kHz. Tekniken används oftast för att ta bort AV-förbindelsen eller tillförselvägar för att avbryta AV-överledningen och åstadkomma AV-block vid behandlingen av olika takyarytmier.NjurartärhinderHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Cerebral infarkt: Uppkomst av områden av nekros i hjärnan till följd av otillräckligt blodflöde, arteriellt eller venöst. Hjärninfarkter indelas allmänt efter hjärnhalva (dvs vänster eller höger), lob (t ex främre lob) , artärnät (t ex främre hjärnartär) och etiologi (t ex emboli). Syn. cerebral infarkt.Levertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.StandarderLymfkörteltuberkulos: Tuberkulosinfektion i lymfkörtlarna. Tuberkulosinfektion i halslymfkörtlarna kallas skrofler (scrofula).Halsartärsjukdomar: Sjukdomar i halsens gemensamma pulsåder, den inre och den yttre halsartären. Ateroskleros och traumatiska skador är relativt vanliga orsaker till halsartärsjukdomar.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.NormalvärdenSingelblindmetodKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Transplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Gula fläcken: En oval bildning i näthinnan, 3-5 mm i diameter, vanligen belägen temporalt om ögats bakre pol och något lägre än papillen. Den har en gulfärgning som diffust tränger igenom de inre skikten och innehåller centralgropen (fovea centralis), som är punkten för ögats skarpseende. Fläcken har endast blodkärl i periferin och får näring från åderhinnans kapillärer.Magnetisk resonanstomografi, cine: En avbildningsteknik som används främst inom kardiologi. Genom att koordinera den snabba gradient-eko-MRI-sekvensen med retrospektiv EKG-synkronisering kan ett stort antal korttidsbilder jämt fördelade över hjärtcykeln framställas. Dessa bilder flätas samman till en filmsekvens, som åskådliggör kammar- och klaffrörelser och blodflödesmönster i hjärtat och de strora kärlen.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Hjärtklaffsjukdomar: Sjukdomar som orsakas av eller leder till funktionsbrister hos hjärtklaffarna.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.SlagvolymKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.TumörstadieindelningLineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Bildtolkning, datorstödd: Metoder avsedda att underlätta tolkningen av ultraljudsundersökning, röntgenbilder osv för diagnostiska ändamål.LändkotorSyrgasradioisotoperHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Halsartärförträngning: Avsmalning eller tillsnörning av den gemensamma, interna eller externa halsartären, oftast till följd av aterosklerotisk plackbildning. Förkalkningarna kan bli såriga och leda till blodproppsbildning. De trombocyt- eller kolesterolproppar som bildas kan ge upphov till övergående ischemisk attack eller stroke. Proppar som vandrar till ögat kan orsaka amaurosis fugax (flyktig amauros; tillfällig syn nedsättning).Diagnostiska tekniker, oftalmologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av ögonsjukdomar och synstörningar.Kolradioisotoper: Instabila kolisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Kolatomer med atomvikterna 10, 11 och 14-16 är radioaktiva kolisotoper.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Ekokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.Bukspottkörteltumörer