Bröd: Bakad och ofta jäst livsmedelsprodukt tillverkad av mjöl och vätska. Bröd i olika former har varit ett väsentligt livsmedel sedan förhistorisk tid.TriticumLivsmedelsproduktion: Industriföretag som framställer livsmedelsprodukter.Livsmedel, berikade: Mat som fått tillägg av essentiella näringsämnen i större mängd än i vanlig mat eller som normalt saknas i födan. Ett exempel är frukostflingor berikade med järn och vitaminer. Livsmedelshantering: Alla aspekter av beredning, transport, lagring, paketering, exponering och försäljning av livsmedel.AmorphophallusSädesslag: De gräsarter med ätliga frön som odlas för spannmålsproduktion.SojabönorFagopyrum: En av två arter (Fagopyrum esculentum/sagittatum eller F. tataricum) örtväxter samt deras ätliga frön, vilka används för mjöl och gryn. Trots att fröna används som säd, är växten inte en gräsart som d e övriga sädesslagen.DammFiskmjöl: Mjöl av pulvriserad, torkad fisk.TyphaceaeSecale cerealeCookingLivsmedelsindustri: Den industribransch som sysslar med beredning, tillagning, distribution och tillhandahållande av livsmedel och drycker.NäringsvärdeSkalbaggar: Skalbaggar (Coleoptera) är den mest omfattande ordningen av insekter. Mer än 300 000 arter är kända. De kännetecknas av ett hårt hudskelett, med hårda täckvingar som skydd för flygvingarna.Gluten: En proteinblandning (av huvudsakligen glutein och gliadin) i vetekorn som finns tillsammans med den stärkelserika frövitan. Den bidrar till att göra bröddeg "luftig" genom att hålla kvar den koldioxid som bildas under jäsningen. Kostfibrer: De rester av växtcellers väggar som motstår den enzymatiska spjälkningen i människans matsmältningssystem. De består av olika polysaccharider och ligniner.AlfaamylaserVivlarRespiratorisk överkänslighetFytinsyra: Aggregeringsmedel för eliminering av spårmängder av tungmetalljoner. Det verkar även som hypokalcemimedel.LivsmedelsanalysYrkesmässig exponeringBomullsfröolja: Olja framställd ur bomullsväxten, Gossypium herbaceum L. Oljan används i bl a margarin, matolja, tvål och kosmetika.StärkelseMetopren: Juvenil hormonanalog och tillväxtreglerare för insekter som används för insektsbekämpning genom att avbryta metamorfosen. Den har visat sig effektiv vid bekämpning av mygglarver.AmaranthusLivsmedelsöverkänslighet: Störningar i mag/tarmsystemet, eksem eller chock till följd av allergisk reaktion mot allergener i födan.Gliadin: Ett enkelt protein, ett prolamin, som erhålls ur gluten från vete, råg osv. Det kan elektroforetiskt separeras in fyra olika fraktioner, och det utgör den toxiska faktorn bakom celiaki.Avena sativaBiologisk tillgänglighet: Omfattningen av den biologiska effekten av den verksamma andelen av en substans, t ex läkemedel, vid avsedd plats eller i ett biologiskt medium som motsvarar det avsedda verkningsstället. Syn. biotill gänglighet.VeteöverkänslighetLivsmedelsteknologi: Kunskapstillämpning inom livsmedelsindustrin.Allergener: Antigena ämnen som kan framkalla en omedelbar överkänslighetsreaktion.PrebioticsArabien: Den arabiska halvön är belägen i södra Främre Asien mellan Röda havet och Persiska viken. Med sina 2,4 miljoner km2 är den en av världens största halvöar. Kungariket Saudiarabien utgör större delen av halvön. Andra länder är Yemen, Oman, Bahrain, Qatar och Kuwait.Luftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.Inhalationsexponering: Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.Matsmältning: Kroppens nedbrytning av föda för ämnesomsättningen.Jäsning: En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.Hudtester: Epikutan- eller intradermaltest för påvisande av fördröjd eller omedelbar överkänslighet. Testmetoderna används vid diagnosticering av överkänslighet eller bestämning av cellulär immunitet.Växtregulatorer, insekt: Naturliga eller syntetiska ämnen som hämmar utvecklingen hos växande insekter.SoyaproteinerMusaVegetabiliska proteinerInsektproteiner: Proteiner hos någon insektsart.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Intradermala tester: Hudtester som genomförs genom injicering av det sensibliserande ämnet.Zea mays: Ett högväxande sädesslag av släktet Zea och familjen Poaceae (Gramineae), som odlas som födoämne och djurfoder. Det har sitt ursprung i Amerika. Syn. majs.Amylos: Rakt, vattenlösligt glukan som utgör en mindre beståndsdel av stärkelse (huvuddelen är amylopektin). Det består av en kedja glukosrester med alfa-(1,4)-länkning. Det färgas blått av jod.Hymenolepiasis: Infektion orsakad av bandmaskar av släktet Hymenolepis, t ex H. nana (dvärgbinnikemask).Livsmedelsförorening: Förekomst av skadliga, osmakliga eller andra icke önskvärda ämnen, som t ex kemiska ämnen, nedbrytningsprodukter eller mikroorganismer, i födoämnen före, under eller efter tillagning eller lagring.ZinkoxidLupinus: Ett växtsläkte (lupiner) av familjen Fabaceae som innehåller spartein, lupanin och andra lupinalkaloider.YrkessjukdomarUzbekistanTioglykosiderMikronäringsämnen: Väsentliga näringsämnen eller organiska föreningar som behövs i endast små mängder för att normala fysiologiska processer skall äga rum.Proteiner i kosten: Proteiner som fås med födan. De utgör den främsta källan för essentiella (livsviktiga) aminosyror.Processer inom fysikalisk kemiInsektsavvisande medel: Medel som insekter undviker.Absorption: Intagning eller uppsugning av gasformiga eller flytande ämnen, ljus eller värme. Metabolisk absorption av näringsämnen, kemikalier och läkemedel i mikroorganismer, vävnader och organ.Guam: Den största och sydligaste ön i Marianerna i Mikronesien, öster om Filippinerna. Radioallergosorbent-testJärn i kosten: Järn eller järnföreningar i födoämnen. Järn har en viktig roll i syretransporten och i syntesen av järn-porfyrinproteinerna hemoglobin, myoglobin, cytokromer och cytokromoxidas. Underskott av järn i födan kan leda till järnbristanemi.PediococcusSapotaceaePeptonerFermenterade mjölkprodukterJärn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Tjocktarm: Det nedre avsnittet av mag-tarmkanalen, omfattande blindtarm, grovtarm och ändtarm.Folsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.Fosfiner: Oorganiska eller organiska föreningar som fås av fosfin (PH3) genom ersättning av väteatomer.RuggningPulicariaSpecialkost: Livsmedel och drycker som beretts för speciella behov, som t ex barnmat.Gossypol: En seskviterpendimer som finns i bomullsfrön. (-)-isomeren används som preventivmedel för män, medan (+)-isomeren ger förgiftningssymtom.NepetaZinksulfatRhizomeCycas: Ett växtsläkte inom familjen Cycadaceae och ordningen Cycadales. Det utgörs av palmliknande träd, som ger cykasin (metylazoximetylacetat), beta-D-glukosiden av metylazoximetanol.Iron Carbonyl CompoundsFrön: Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.PuppEkdysteron: Ett steroidhormon som reglerar hudömsning hos insekter. Ekdysteron är 20-hydroxiderivatet av ekdyson.Metamorfos, biologisk: Genomgripande fysisk förvandling under levande organismers utveckling från omogna stadier till vuxenstadier, som t ex grodyngel till grodor och larver till fjärilar.Larv: Maskliknande stadium efter äggstadiet i livscykeln hos insekter, maskar och andra djur som genomgår metamorfos.Järnbristanemi: Anemi kännetecknad av små eller obefintliga järnförråd, låg serumjärnhalt, förhöjda värden av fritt erytrocytporforin, låg transferrinmättnad, förhöjt transferrin, lågt serumtransferrin, låg hemoglobi nhalt eller hematokrit, och hypokroma mikrocyter. Typiska symtom kan vara blekhet, stomatit, mag-tarmbesvär, näthinneblödningar och spröda naglar. Orsakerna kan vara otillräckligt järnupptag, defekt j ärnabsorption eller blodförlust.Hymenolepis diminuta: En art av bandmask som infekterar råttor och möss, men som sällan ger upphov till sjukdom hos människor. Gnagare är den slutgiltiga värden i maskens livscykel, och skalbaggar utgör mellanvärdar.ZinkLactobacillalesNeuralrörsdefekterImmunglobulin E: Ett immunglobulin som är kopplat till mastceller. SnuvaVäxtberedningarOryza sativaAmylaser: En grupp amylolytiska enzym som klyver stärkelse, glykogen och närbesläktade alfa-1,4-glukaner. EC 3.2.1.-.VäxtproteinerFoodborne DiseasesTarmabsorption: Upptag av ämnen genom tarmhinnan.Kolhydrater i kosten: Kolhydrater i föda innehållande spjälkningsbara sockerarter och stärkelsesorter och icke spjälkningsbar cellulosa och andra kostfibrer. De förra utgör det främsta energikällan. Sockerarterna förekommer i sockerbetor och sockerrör, frukt, honung, majs, sirap, mjölk och mjölkprodukter osv. Stärkelse återfinns i sädeskorn, ärtväxter, rotfrukter osv.Kannibalism: Företeelse som innebär att individer av en art äter andra individer av samma art.Livsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.YrkesdermatitBromelainer: Proteinnedbrytande enzymer från frukten och stammen på ananas. Man skiljer på fruktbromelain och stambromelain. De har antiinflammatorisk verkan, som kvarstår också sedan frukten mognat.Mentha: Ett släkte (myntor) inom familjen Lamiaceae. Växterna är kända för sin typiska, aromatiska smak.Ferroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn.Denaturing Gradient Gel ElectrophoresisHypersensitivity, ImmediateAllergisk chockManihot: Ett släkte fleråriga, tropiska växter tillhörande familjen Euphorbiaceae med stärkelserika rötter som används som föda, sedan de cyanogena glykosiderna (ffa linamarin) avlägsnats genom kokning eller rostning. Manihot esculenta används mycket, men innehåller höga halter av cyanväte och få viktiga näringsämnen. De gröna bladen är däremot näringsrika, men innehåller mycket blåsyra. Syn. cassava; maniok; tapioca; yuca.Genom, insektFabaceaeLivsmedel: Allt som kan tjäna som föda åt kroppen, genom att ge näring till vävnadstillväxt och energi till kroppsvärme.Insektsgener: Arvsmassan hos insekter.Hordeum: Ett släkte ettårigt gräs som utgör sädesslaget korn, en viktig gröda som odlas både som livsmedelsväxt och som foderväxt. Korn används t ex för malt- och etanolframställning.Guatemala: Republik i Centralamerika, i norr gränsande mot Mexiko, i sydost mot Honduras och El Salvador, och i sydväst mot Stilla havet. Ytan är 108 890 km2, och folkmängden uppgår till drygt 13,9 miljoner invånare (juli 2003). Huvudstad är Guatemala.Järnradioisotoper: Instabila isotoper av järn (Fe) som sönderfaller under avgivande av strålning. Fe-atomer med atomvikterna 52, 53, 55 och 59-61 är radioaktiva järnisotoper.Mjöl: Finmalna frön av vete eller andra sädesslag.Hymenolepis: Ett släkte små bandmaskar som förekommer hos fåglar och däggdjur.Arachis hypogaea: En växtart (jordnöt) av familjen Fabaceae som ger frön (jordnötter), rika på protein, olja och lektiner.TrypsinhämmareHushållsprodukter: Hit räknas framförallt olika hushållskemikalier och andra rengöringsprodukter.Lactobacillus: Ett släkte grampositiva, mikroaerofila, stavformade bakterier med stor spridning i naturen. Olika arter ingår i normalfloran i mun, tarmar och vagina hos många däggdjur, inkl. människor. De är sällan sjukdomsframkallande.Kaseiner: En blandning av fosfoproteiner i mjölk och ost. De hör till de allra näringsrikaste mjölkproteinerna, med alla de vanligaste aminosyrorna och många av de essentiella. Syn. ostämne.RöllekaXylanerMiljöövervakningDjurfoderAvföringPantoeaLeuconostoc: Ett släkte grampositiva, fakultativt anaeroba bakterier som är beroende av jäsningsbara kolhydrater för sin tillväxt. Organismerna är inte patogena för växter eller djur, människor inräknade.Varm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.Eggs: Animala reproduktionskroppar, eller delar av sådana, som används som livsmedel. Ovum är den term som används för motsvarande anatomiska eller fysiologiska begrepp.LivsmedelskonserveringEDTA: Ett kelerande ämne som avskiljer en mängd olika flervärda katjoner. Det används vid läkemedelstillverkning och som livsmedelstillsats. Syn. etylendiamintetraättiksyra.SojalivsmedelVäxtextraktAstma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Cicer: Ett växtsläkte (kikärtor) av familjen Fabaceae, känt för sina ätliga ärtor.Fytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.Insektsdödande medel: Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.Könskvot: Antalet individer av hankön per 100 honindivider.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Mag-tarmintubering: Införande av en tub i magen, tarmarna eller annan del av mag-tarmkanalen för att underlätta tillförsel av födoämnen m m.Svampar: Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.BlindtarmTrioleinRNA-interferensTrinitrobenzenesulfonic AcidKosttillskott: Kostprodukter i kapsel-, tablett- eller flytande form som ger essentiella näringsämnen, som t ex något vitamin, mineral, protein, någon ört eller liknande näringspreparat.Aerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.Kväve: Ett gasformigt grundämne med kemiskt tecken N, atomnummer 7 och atomvikt 14. Kvävemolekylen består av en dubbelatom, och gasen utgör ca 78 volymprocent av jordens atmosfär. Kväve är en beståndsdel av proteiner och nukleinsyror, och ingår i alla levande celler.Malfjärilar: Insekter av underordningen "Heterocera" och ordningen Lepidoptera.Ferriföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar med trevärt järn.Fortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.Belgien: Kungarike i Västeuropa med en yta av 30 518 km2 och en folkmängd på drygt 10 miljoner invånare. Huvudstaden är Bryssel.Malawi: Republik i södra Afrika, gränsande till Zambia i väster, Tanzania i nordost och Mozambique i öster, söder och sydväst. Landets yta är 118 480 km2, och folkmängden 13,6 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Lilongwe.SulfoxiderOrganstorlekIleum: Den nedersta och smalaste delen av tunntarmen, mellan jejunum (tunntarmens övre del) och ileocekalklaffen överst i tjocktarmen.ViktökningOljor, flyktigaBukspottkörtelNäringspolitikGlutenintolerans: En sjukdom kännetecknad av bristfälligt näringsupptag i tarmen och som framkallas av glutenhaltig föda. Tarmslemhinnan visar tecken på förlust av tarmludd.OljorMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Bronkiella provokationstester: Tester som innebär inandning av allergen (i form av dimma eller damm), farmakologiskt aktiva lösningar i sprejform (t ex histamin eller metakolin) eller kontrollpreparat, och därpå följande lungfunkti onsanalys. Sådana tester används för diagnos av astma.InsektsbekämpningBlodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Medicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Livsmedel, syntetiska: Speciella dietformer som omfattar kemiskt specificerad kost, syntetisk eller halvsyntetisk kost, kost för rymdfarare, bantningskost, kost för sondmatning, samt flytande eller fast kompletteringskost.EatingPuderRAPD-PCRNäringsstatusFolsyrabrist: En näringsbrist som orsakas av underskott på folsyra i födan. Många växt- och djurvävnader innehåller folsyra; särskilt rika är bladgrönsaker, jäst, lever och svamp. Lång kokning förstör folsyran, och alkohol stör dess intermediära ämnesomsättningsstadier och absorption. Folsyrabrist kan uppstå vid långvarig antikonvulsiv behandling eller i samband med bruk av p-piller. Brist leder till anemi, makrocytisk anemi och megaloblastisk anemi. I periferblodprov eller benmärgsprov kan den inte skiljas från vitamin B12-brist, men nervskador, som ses vid B12-brist, uppträder inte.Vitamin B12-bristRåttor, inavlade stammarAndningsfunktionstesterCystin: En dimerisk, icke-essentiell aminosyra med kovalent bindning som bildas genom oxidation av cystein. Två cysteinmolekyler kopplas ihop med en disulfidbrygga, varvid cystin bildas.PolyphenolsPartikelstorlekAminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Tarmar: Den del av matsmältningsapparaten som sträcker sig från magen till ändtarmskanalen. Den omfattar tjocktarmen och tunntarmen.Cellulosa: En polysackarid med glukosenheter, bundna som i cellobios. Den utgör huvudbeståndsdelen i växtfibrer; bomull är den renaste naturligt förekommande formen av cellulosa. Vitamin B12Fettsyror, flyktiga: Korta fettsyrakedjor som kan ha upp till sex kolatomer i längd. De utgör den huvudsakliga slutprodukten av den mikrobiella jäsningen i matsmältningssystemet hos idisslare, och kan även vara förknippade med nervsjukdom hos människor.Aspergillus oryzae: En mögelsvamp som finns på de flesta odlade sädeslag och ofta är ansvarig för förstörda spannmålslager. Men den har också användning för framställning av jästa maträtter och drycker, ffa i Japan.ArbetsplatsFerritiner: Ett järnhaltigt proteinkomplex som utgörs av en förening av trevärt järn och proteinet apoferritin.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.ProtoporfyrinerNäringsbehovYrkenFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Råttor, WistarCellulas: Ett enzym som kan isoleras från svampar och bakterier. Det katalyserar endohydrolys av 1,4-beta-glukosidbindningar i cellulosa, lichenin och beta-glukaner i spannmålsväxter. EC 3.2.1.4.