Loading...
Mikrobiologi: Läran om mikroorganismer, så som svampar, bakterier, alger, arkéer och virus.Mikrobiologiska metoder: Olika sorters teknik som används i mikrobiologi.Bakteriologi: Läran om bakterierna.Sjukhuslaboratorier: Sjukhuslokaler, utrustade för undersökningsarbete.Laboratorier: Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Bakteriologiska teknikerBakterier, aeroba: Bakterier som måste ha syre för att leva.Bakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.Bakterier, anaeroba: Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.Laboratorieinfektion: Infektioner som förvärvats genom olycksfall vid laboratoriearbete.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Kliniska laboratorietekniker: Olika sorters teknik för att genomföra undersökningar vid diagnos och behandling av sjukdomar.Miljömikrobiologi: Vetenskapen om de mikroorganismer som lever i olika miljöer omkring oss (i luft, jord, vatten osv) och deras eventuella patogena egenskaper i förhållande till andra organismer, inklusive människor.Livsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.Gramnegativa bakterier: Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.Mikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Typgodkännande: Förfarande för provning, utvärdering och godkännande för bruk av apparater, utrustningar och maskiner. Godkännandet utfärdas av en inom användningsområdet ansvarig myndighet.Utrustningssäkerhet: Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.Automatisering: Styrning av operativa processer med mekanisk eller elektronisk teknik istället för med den mänskliga faktorn.Bakteriella infektioner, gramnegativa: Infektioner orsakade av bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.MykologiOdlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Smittsamma sjukdomar: Sjukdomar som på olika vägar överförs med något smittämne, t ex bakterier eller virus, från en individ till en annan.Svampar: Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.Enterobacteriaceae: En familj gramnegativa, fakultativt anaeroba, icke sporbildande stavbakterier. Bakterierna finns överallt. Några är saprofyter, andra växt- eller djurparasiter. Många arter är av stor ekonomisk betydelse pga sina sjukdomsalstrande effekter inom jordbruk och djurhållning.Informationssystem för kliniska laboratorier: Informationssystem, vanligen ADB-system, för administration av verksamhet och kliniska aktiviteter i det kliniska laboratoriet.Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Grampositiva bakterier: Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.StafylokockMedical Laboratory PersonnelVattenmikrobiologiBakteriemi: Närvaro av levande bakterier i blodet. Akuta tecken på bakteriell blodinfektion är feber, frossa, takykardi och takypne. De flesta fall förekommer hos sjukhuspatienter, som ofta har andra tillstånd el ler undergår behandling som gör deras blodcirkulationssystem mer mottagligt för infektion.1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Bakterietypningstekniker: Metoder för bestämning av olika typer och stammar av bakterier. De mest använda typningssytemen är bakteriofagtypning och serotypning jämte bakteriocintypning och biotypning.StafylokockinfektionerSvampinfektionerSjukhussjuka: Smitta som sprids inom en sjukvårdsinrättning. Syn. sjukhusinfektion; nosokomial infektion.PorphyromonasLäkemedelsresistens, bakteriell: Bakteriers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska preparat och antibiotika. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).KvalitetskontrollSjukhus, federala: Statliga sjukhus i USA.Varböld: Varbildning, varansamling.Etmoidalsinuit: Inflammation i etmoidalsinus. Den kan vara av akut typ (förknippad med virusrinit) eller kronisk (förknippad med allergi eller hyperplasi). Syn. etmoidit.SårinfektionerMedicinhistoriaBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.ProvhanteringSensitivitet och specificitetMedical Laboratory ScienceKäkhålesinuit: Inflammation i käkhålan. Oftast beror den på infektion av bakterierna Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae och Staphylococcus aureus. Tillståndet kan vara akut eller kroniskt.Serologi1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Testutrustning, diagnostiskBlod: Komplex, cirkulerande kroppsvätska, vars uppgift är att transportera syre, näringsämnen och avfallsprodukter. Blodet har två huvudbeståndsdelar: celler och plasma.Gentianblå: Ett färgmedel bestående av en blandning av rosaniliner med antibakteriella egenskaper och verkan mot svamp och maskar.Molekylära diagnostiska tekniker: Molekylärbiologiska metoder som används för diagnos av sjukdomar. Hit hör tekniker som "in situ-hybridisering" av kromosomer för cytogenetisk analys, DNA-mikromatrisanalys av genuttrycksmönster vid sjukdomstillstånd, identifiering av patogena organismer genom analys av artspecifika DNA-sekvenser, samt påvisande av mutationer med polymeraskedjereaktion (PCR).Staphylococcus aureusRNA, ribosomalt, 16SPeptostreptococcusBakteriella infektioner, grampositiva: Infektioner orsakade av bakterier som behåller sin lila färg (positiv färgning) efter gramfärgning.Agar: En komplex, sulfaterad polymer av galaktosenheter som utvinns ur Gelidium cartilagineum, Gracilaria confervoides och närstående rödalger. Den används som gel i fasta odlingsmedier för mikroorganismer, i laxativ, i emulsioner och som substrat vid immundiffusion och immunelektrofores.Koagulas: En bakteriell produkt som orsakar koagulering i plasma innehållande någon antikoagulant, som t ex citrat, heparin eller oxalat. Koagulaser produceras av vissa stafylokocker och av Yersinia pestis. Sta fylokocker producerar två typer av koagulas: stafylokoagulas, ett fritt koagulas som framkallar verklig plasmakoagulation, och stafylokockklumpningsfaktor, ett bundet koagulas i cellväggen, som får ce ller att klumpa ihop sig i närvaro av fibrinogen.PolymeraskedjereaktionPatologiska avdelningarVårdplatskapacitet, 500 och överUpphostningNeisseriaVarbildningDiagnostiska fel: Felaktiga diagnoser efter klinisk undersökning eller teknisk diagnostik.United States Food and Drug AdministrationJordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.UrinCystisk fibros: En ärftlig sjukdom i de exokrina körtlarna som drabbar främst bukspottkörteln, andningsvägarna och svettkörtlarna, och som brukar börja i barnaåren. Sjukdomen kännetecknas av kroniska luftvägsinfektioner, nedsatt kapacitet hos bukspottkörteln och benägenhet för värmeutmattning. Skrumplever under barndomen förekommer ofta och kan leda till portahypertension, mjältförstoring och hypersplenism.FenazinerUtrustningsförorening: Förekomst av smittämnen på instrument, proteser eller andra icke-levande föremål.Läkemedelsresistens, mikrobiell: Mikroorganismers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska medel eller antibiotika. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).Mun: Den ovala håligheten som utgör toppen av matsmältningskanalen och består av två delar, vestibulum oris och den egentliga munhålan.Candida: Ett släkte jästliknande, mitosporsvampar tillhörande Saccharomycetales, som producerar jästceller, mycel, pseudomycel och balstoforer. Candida ingår i normalfloran på huden, i munnen, tarmarna och vag ina, men kan orsaka en rad infektioner, så som kandidos, onykomykos och muntorsk.Industriell mikrobiologi: Utnyttjande och manipulation av ekonomiskt intressanta mikroorganismer i industriell skala, samt hantering och bekämpning av skadliga mikroorganismer.Retrospektiva studierAvföringBakteriuri: Förekomst av bakterier i urinen, med eller utan åtföljande urinvägsinfektion. Då bakteriuri är ett kliniskt begrepp, utesluts inte användning av "urine/microbiology" vid indexering och sökning i Medli ne när frågan rör tekniska resonemang om t ex isolering och identifiering av bakterier i urin.2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.ArbetseffektiviseringPrevotella intermediaDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.BukhinneinflammationMikrobiologiska fenomen: Fysiologiska processer och egenskaper hos mikroorganismer, inkl. arkéer, bakterier, rickettsior, virus och många protozoer och svampar.Infektion: Invasion och förökning av mikroorganismer i kroppsvävnader som kan vara kliniskt obemärkt eller ge upphov till lokala cellskador. En lokal infektion kan bli bestående, sprida sig och utvecklas till en akut, subakut eller kronisk, klinisk infektion eller sjukdom. Infektionen kan även bli systemisk, om mikroorganismerna sprider sig till lymf- och kärlsystemet.SteriliseringGramnegativa aeroba bakterier: En stor grupp aeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning. Detta beror på att de gramnegativa bakterierna har liten mängd peptidoglykan i cellväggen och därför låg affinitet för lila färgämnen och hög affinitet för det rosa färgämnet safranin.Pseudomonas aeruginosaEnterococcus: Ett släkte gramnegativa kulbakterier (kockoida bakterier), bestående av organismer som ingår i tarmkanalens normalflora, och som kan ge upphov till varierande grader av hemolys. Dessa räknades tidigare till Streptococcus, men har nu fått status som eget släkte.Bakteriella processerAllergi och immunologi: Medicinsk specialitet med inriktning på individens överkänslighet för främmande ämnen och skydd mot därmed sammanhängande infektion eller sjukdom.Sjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Enterobacteriaceaeinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande familjen Enterobacteriaceae.VirusDiskfussionEye Infections, Bacterial: Bakterieinfektioner utvändigt eller invändigt i ögat. Till de vanligare patogenerna hör Haemophilus, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus och Chlamydia.Laboratory Proficiency TestingMikroorganismer, antal: Räkning av antalet livsdugliga, isolerade bakterier, arkeceller eller svampceller eller -sporer på ett fast odlingsmedium. Varje koloni (dvs kolonibildande enhet) representerar avkomman av en enda inympad cell. Metoden används rutinmässigt av miljömikrobiologer för att bestämma antalet organismer i luft, föda och vatten, av kliniker för att mäta den mikrobiella belastningen på patienter, och vid antibiotikatestning.LuftvägsinfektionerBakteriefysiologi: Fysiologisk aktivitet hos bakterier.1700-talshistoria: Tiden från 1701 till 1800.StreptokockinfektionerKlebsiella: Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som uppträder enskilt eller grupperar sig parvis eller i korta kedjor. Bakterierna förekommer vanligtvis i tarmarna och är opportunistiska patogener som kan ge upphov till bakteriemi, lunginflammation, urinvägsinfektion och flera andra infektionstyper hos människa.BioterrorismStreptococcusArkeer: Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.Jäsning: En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.Ribosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.PrevotellaPseudomonasinfektionerStreptococcus milleriProtesrelaterade infektionerBetalaktamaserUrinvägsinfektionerFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.TeststickorBartholins körtlar: Små, slemutsöndrande körtlar på båda sidor av slidans förgård (vestibulum vaginae). Det latinska namnet på körteln är glandula vestibularis major.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.MicrobiotaVirologiKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Begränsning av biologisk fara: Fysiska och biologiska åtgärder mot spridning av potentiellt farliga, biologiskt aktiva ämnen (bakterier, virus, rekombinant DNA osv). Fysisk avgränsning innebär användning av speciell utrustning och särskilda rutiner för att hindra ämnet från att komma ut. Biologisk kontroll innebär användning av immun personal och val av smittämnen och smittbärare som minimerar riskerna om ämnet skulle komma utanför sitt slutna utrymme.Jodoforer: Komplex bestående av jod och något ickejoniskt, ytaktivt medel som verkar som bärare och löslighetsgörande ämne för jod i vatten. Jodoforer förstärker ofta jods bakteriedödande verkan, minskar ångtryck och lukt, minimerar missfärgning och medger kraftig utspädning i vatten.MetagenomeEndoftalmit: Varig inflammation i ögats inre vävnader. Dock angrips inte uveans alla skikt. Svampinfektion, nekrotiska, intraokulära tumörer och främmande föremål i ögat kan ge upphov till endoftalmit.Kött- och charkuteriindustri: Hela tillverkningskedjan för paketerade köttvaror.Meticillinresistens: Okänslighet hos bakterier för verkan av meticillin, ett halvsyntetiskt penicillinderivat.Morganella morganii: En art av Morganella som tidigare klassificerats som en Proteus-art. Bakterien påträffas i avföring fråm människor, hundar, andra däggdjur och kräldjur.TidsfaktorerTidsstudierJästsvamparMykologiska typningsteknikerMolekylärbiologi: En vetenskapsgren inriktad på studier av biologiska fenomen i form av molekylers kemiska och fysiska interaktioner.Fascit, nekrotiserande: En fulminant grupp A-streptokockinfektion som börjar med svårartad cellulit och sprider sig till såväl de yttre som inre bindvävshinnorna, med proppbildning i underhudskärlen och gangrän i de underliggande vävnaderna. Oftast utgör ett hudsår ingångsplatsen för infektionen, men ibland kan inget sådant sår påvisas.ProtozoinfektionerEye Infections, Fungal: Svampinfektion i ögat, framkallad av ett flertal olika svamparter, och vanligtvis genom ett av fyra möjliga sätt: ytlig infektion som ger konjunktivit, keratit eller tilltäppt tårkanal; spridning från angränsande vävnader, som t ex hud eller bihålor; direktinfektion i samband med operation eller genomträngande fysisk skada; eller via blod och lymfa hos patienter med etablerad mykos.ProteusDiagnostisk service: Organiserade diagnostjänster för främjande och upprätthållande av hälsa.InfektionskontrollBiofilm: Tunna skikt av bakterier eller andra mikroorganismer på ytor i vatten eller andra våta miljöer där organismerna kan leva, t ex på medicinska implantat, på tandytor eller på båtbottnar i sjövatten. I r eningsverk används biofilm för vissa processer. Biofilmen består av flera lager celler i ett skyddande slem av polymerer, som cellerna själva producerar, och som bildar en barriär mot såväl fagocyter som antibiotika.Klebsiella pneumoniae: Gramnegativa, orörliga, kapslade och gasproducerande stavbakterier som är utbredda i naturen och förknippade med urinvägs- och luftvägsinfektioner hos människor.Genom, bakteriellt: Den fullständiga arvsmassan i bakteriekromosomen.SalmonellaLäkemedelsmultiresistens, bakteriell: Bakteriers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för flera strukturellt och funktionellt skilda läkemedel samtidigt. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).OxacillinGeologiska fenomenKvarkatetrar: Katetrar avsedda att lämnas kvar i ett organ eller kärl för en längre tidsperiod.NitrofurantoinHornhinnesår: Bortfall av epitelvävnad från hornhinnans yta till följd av erosion eller vävnadsnekros. Tillståndet orsakas vanligtvis av bakterie-, svamp- eller virusinfektion.Datorer: Maskiner för automatisk beräkning och behandling av data. Det finns två principiellt olika typer, den analoga och den digitala, av vilka den sistnämnda är den idag helt dominerande typen.Falskt positiva reaktioner: Postiva provresultat för undersökta personer som inte uppfyller kriterierna för undersökningen. Angivande av friska individer som sjuka vid kartläggning ("screening") av sjukdom.VirussjukdomarSepsisOsteomyelit: Ben- och benmärgsinflammation.Immunologiska tester: Diagnostisk teknik för påvisande och mätning av immunsvar, inkl. antikroppsproduktion, antigen-antikroppsreaktioner, serologiska korsreaktioner, fördröjda överkänslighetsreaktioner och heterogenitetsreaktioner.ArtsspecificitetUniversitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.Bioteknologi: Vetenskapsgren med inriktning på utnyttjande av organismer, celler eller celldelar för utveckling av tekniskt och kliniskt användbara produkter. Av central betydelse är s k genetisk ingenjörskonst, dv s manipulation av biologiska funktioner på molekylär nivå. De metoder som tillämpas kan omfatta transfektion, kloning, algoritmer för sekvens- och strukturanalys, databaser och analys och förutsägelse av gen- och proteinstrukturfunktioner.Kostnader och kostnadsanalys: Absoluta, relativa eller differentierde kostnader som hänför sig till tjänster, institutioner, resurser osv, eller analys av sådana kostnader.Antiinfektiva medel: Preparat med förmåga att döda infektiösa agens eller hindra dem från att orsaka infektion.Microbial ConsortiaMicrobial InteractionsKromogena föreningar: Färglösa, endogena eller exogena förstadier till färgämnen, som genom biologiska mekanismer kan omvandlas till färgämnen. De används i biokemiska analyser och som diagnostiska markörer, särskilt i for men av enzymsubstrat. Den kortare synonymen kromogen skall ej förväxlas med färgalstrande bakterier, som också benämns kromogena.Actinomycetalesinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande ordningen Actinomycetales.Blödande tandkött: Blödning från tandköttskanten, ofta i samband med tandköttsinflammation, parodontit, skador och C-vitaminbrist.Burkholderiainfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av bakterier tillhörande Burkholderiasläktet.Kirurgisk sårinfektion: Infektion i ett operationssår.Automation, LaboratoryNukleinsyratesterMetagenomicsDiagnostisk utrustning: Utrustning för diagnostiskt bruk som inte är av engångstyp.Sjukhus: Inrättningar med en organisation av medicinsk personal som ger patienter sjukvård.Rödsot: Infektionssjukdom orsakad av Shigellabakterier. Typiska kännetecken är buksmärtor och diarré. Syn. bacillär dysenteri.Acinetobacter: Ett släkte gramnegativa bakterier tillhörande familjen Neisseriaceae som förekommer i jord och vatten och med oklar patogenitet.Förenta StaternaRensning: Avlägsnande av främmande material och död eller förorenad vävnad från sår så att frisk vävnad blottas.