Loading...


KonstKinesisk medicin, traditionell: Läkekonst som bygger på traditionell, kinesisk praxis.Individualized MedicineMedicin i konstenInvärtesmedicin: En medicinsk specialitet med inriktning på diagnos och behandling av de inre organsystemen hos vuxna.Konstterapi: Konstutövning som en form av sysselsättningsterapi vid behandling av nervsjukdomar, psykiska sjukdomar eller beteendestörningar.Kärnmedicin: En specialitet inom radiologin som är inriktad på diagnostiskt, terapeutiskt och forskningsbruk av radioaktiva föreningar i form av farmaceutiska preparat.Folkmedicin: Läkekonst baserad på kulturella sedvänjor som går från generation till generation. Hit hör behandlingsritualer med mystik och magi, örtterapi och andra behandlingsformer som inte har någon förklaring i modern medicin.Kampomedicin: En form av örtmedicin i Japan som praktiseras av såväl herbalister som moderna medicinare. Kampomedicin har sitt ursprung i Kina och grundas på traditionell kinesisk örtmedicin.Medicin: Konsten i och vetenskapen om att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom, samt främjande av hälsa.MedicinhistoriaKlinisk medicin: Direkt, klinisk undersökning av patienten.Naturläkemedel, kinesiska: Kinesiska ört- eller växtextrakt som används som läkemedel för behandling av sjukdomar eller för att främja allmänt välbefinnande. Syntetiska, kinesiska läkemedel räknas inte hit. Syn. kinesiska örtmediciner.Evidensbaserad medicin: Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.Regenerativ medicinAkutmedicin: En gren av medicinen som omfattar återupplivning, transport och vård från skadetillfället eller sjukdomsdebuten till sjukhus eller annan akutvårdsinrättning.Alternativ- och komplementärmedicin: Samlingsbegrepp för ickekonventionella, medicinska behandlingsmetoder, ofta med andra förklaringsmodeller än dem som ges inom den naturvetenskapligt baserade medicinen. Vissa former har efterhand nått erkännande (sjukgymnastik; dietterapi; akupunkturbehandling), medan andra försvunnit och förpassats till den medicinska historien (humoral terapi; radiumbehandling).Ayurvedisk medicin: Traditionell hinduisk medicin, med rötter i den hinduiska kulturen. Ayurveda betyder livsvetenskap.Antiretovirala medelIntegrativ medicinTekniker för fortplantningshjälpOsteopatiIdrottsmedicin: En medicinsk specialitet inriktad på fysiska aktiviteter och diagnos och behandling av idrottsskador.Afrikansk medicin, traditionell: Läkekonst baserad på traditionell praxis hos afrikanska folk. Häri ingår bruk av medicinalväxter och annan "materia medica" och behandling utövad av spåmän, medicinmän, häxdoktorer och trollkarlar.AT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Anti-HIV-medel: Preparat som används för att behandla AIDS och/eller bromsa HIV-infektionen. Hit räknas inte läkemedel mot symtom eller opportunistiska infektioner i AIDS.Physical and Rehabilitation MedicineYrkesmedicinVeterinärmedicinFytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.NLMDental Atraumatic Restorative TreatmentBasläkemedel: Läkemedel som anses väsentliga för att tillgodose hälsovårdsbehoven hos en befolkning och för att styra läkemedelskostnaderna.Miljömedicin: En medicinsk specialitet med inriktning på faktorer i omgivningen som kan ha samband med sjukdom och på utveckling av metoder för att påvisa, förebygga och kontrollera miljörelaterad sjukdom.Koreansk medicin, traditionell1900-talshistoria: Tiden från 1901 till 2000.Medicinska högskolor: Utbildningsanstalter för personer som utbildar sig inom det medicinska fältet.Samhällsmedicin: Medicinsk disciplin som sätter befolkningens hälsotillstånd i centrum och som på en tvärvetenskaplig bas studerar vårdåtgärder för förebyggande och behandling av sjukdom i samhället i stort.Läkarutbildning: Utbildning i medicin i allmänhet.Läroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.TropikmedicinMålningarSocialmedicinReligion och medicinAllmänmedicin: Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.Sleep Medicine SpecialtyMedicin i litteraturenKlinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Specialistutbildning, läkare: Utbildningsprogram för läkare som söker specialistutbildning. De omfattar såväl formell specialisttjänstgöring som forskningsarbete inom klinisk medicin och medicinsk grundvetenskap. Utbildningen leder till specialistbehörighet och eventuellt till högre akademisk examen.SydafrikaCD4-lymfocytantal: Bestämning av antalet CD4-positiva lymfocyter i blodet. Analysen utförs med fluorescensflödescytometri (cytofluorometri; FACS).1800-talshistoria: Tiden från 1801 till 1900.Medicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Antiretrovirusterapi, aggressiv: Läkemedelskurer som hos patienter med HIV-infektion kraftigt undertrycker HIV-replikation. I behandlingen ingår vanligtvis tre eller fler olika läkemedel, inklusive en proteashämmare.Fakultet, medicinsk: Avdelning för de medicinska ämnesområdena vid universitet eller högskola, eller den för utbildningen ansvariga personalgruppen.Förebyggande medicinFörenta StaternaVäxtextraktMedicinalväxter: Växter vars rötter, blad, frön, bark eller andra beståndsdelar har terapeutisk, tonisk, renande eller annan farmakologisk verkan på högre djurarter.Defensiv medicinFilosofi, medicinsk1600-talshistoria: Tiden från 1601 till 1700.OralmedicinYrkesvalLäkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.KatastrofmedicinEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.1400-talshistoria: Tiden från 1401 till 1500.1500-talshistoria: Tiden från 1501 till 1600.1700-talshistoria: Tiden från 1701 till 1800.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.VäxtberedningarFortplantningsmedicin: En medicinsk specialitet för fortplantningens morfologi, fysiologi, biokemi och patologi hos människor och djur, samt de biologiska, medicinska och veterinärmedicinska aspekterna av fertilitets- och laktationsproblem. Den omfattar ägglossningsinduktion, ofruktsamhetsdiagnostik och missfallsdiagnoser, och olika metoder för konstgjord befruktning, som t ex embryotransplantation, provrörsbefruktning och förflyttning av befruktade äggceller i äggledaren.Biomedicinsk forskningKärnmedicinska avdelningar: Sjukhusavdelningar, ansvariga för tillhandahållande av kärnmedicintjänster.Holistisk medicin: Hälsovård ur perspektivet att människor och andra organismer är helheter snarare än komplex av sparata enheter.Malawi: Republik i södra Afrika, gränsande till Zambia i väster, Tanzania i nordost och Mozambique i öster, söder och sydväst. Landets yta är 118 480 km2, och folkmängden 13,6 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Lilongwe.Lost to Follow-UpHomeopati: En alternativmedicinsk behandlingsstrategi utvecklad av Samuel Hahnemann (1755-1843) och grundad på hypotesen att "lika botar lika". Sjukdomar behandlas med mycket utspädda lösningar av medel, som hos friska personer ger symtom liknande sjukdomens. Spädningarna görs i så många steg att det blir kvar mindre än en molekyl av substansen per dos, och effekten tros bero på s k potensering, dvs frigörande av substansens inneboende krafter.2000-talshistoria: Tiden från 2001 till 2100.Medeltidshistoria: Tiden från 500 till 1450 e. Kr.SpecializationFarmaceutiska preparat: Läkemedel för humant eller veterinärt bruk, i sin bruksfärdiga form. Hit räknas också de ämnen som används i framställningen av den färdiga preparatformen.Medicinska institut: Medicinska utbildningskomplex bestående av medicinsk högskola, sjukhus, kliniker, bibliotek, administrativa funktioner osv.LäkemedelsföljsamhetMedicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.Beteendemedicin: Tvärvetenskapligt område för utveckling och samordning av biomedicinska och sociala frågor och faktorer inom hälso- och sjukvård, samt för tillämpning av resultaten av denna forskning.Kunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.VirusbelastningDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Receptfria läkemedel: Läkemedel som lagligen kan köpas utan recept.BehandlingsresultatHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Sensoriska konstterapierBerömda personerMateria Medica: Material eller ämnen som används för att bereda traditionella folkmediciner. Tidigare var bruket av denna term i MeSH begränsad till historiska artiklar eller arbeten om traditionell medicin, men omfattar nu även homeopatiska beredningar. Nosoder är speciella homeopatiska beredningar som framställs från sjukdomsalstrande ämnen eller sjukdomsprodukter. "Materia medica pura" är en förteckning i sex band över homeopatiska medel som homeopatins grundare Christian F Samuel Hahnemann sammanställde på 1820-talet.LäkarsällskapPulmonary Disease (Specialty)Klinisk praktik: Praktisk tjänstgöring under läkarutbildningen på t ex klinisk avdelning, akutavdelning eller vårdcentral.Forskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.LäkareUndervisningGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.SjälvmedicineringCreativityUgandaHälso- och sjukvårdsförsörjning: Alla aspekter av tillhandahållande av sjukvård för en befolkningsgrupp.Arabisk medicinSkulpturTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Läkare-patientrelationerFörsvarsmedicin: Medicinsk verksamhet anpassad till särskilda, militära förhållanden.Tidskrifter, principerForntidshistoria: Tiden före år 500 e. Kr.Framtidsbedömning: Förutsägelse om kommande tillstånd eller förhållanden, baserad på extrapolering eller tolkning av befintliga data eller med tillämpning av vetenskaplig metodik.Barnlöshet: Nedsatt eller utebliven förmåga att få barn; sterilitet är absolut oförmåga att få barn.Klinisk läkarpraxis: Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.Malört: Ett släkte blommande örter omfattande bl a malört (A. absinthium), strandmalört (A. maritima) och gråbo (A. vulgaris), från vilka fås santonin. Oljan från malört (absint), förr en vanlig brännvinskryd da, innehåller nervgifterna 1-tujon och d-isotujon.Läkemedelslagstiftning: Lagar och förordningar som gäller för tillverkning, distribution och marknadsföring av läkemedel.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.ProgramevalueringHerb-Drug Interactions: Effekten av örter, andra växter eller växtextrakt på läkemedels verkningsmekanismer, metabolism och toxicitet.ApotekVenereologiNaturmedicinHälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Molecular MedicineRetrospektiva studierNobelprisTidsfaktorerU-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.PatientföljsamhetAmbulatory Care Facilities: Sjukvårdsinrättningar för patienter som inte i första hand är i behov av sjukhusvård.Kvinnliga läkare: Kvinnor med läkarlegitimation.PediatrikCertifiering: Bevis på uppfyllande av eller överensstämmelse med en standard eller ett standardregelverk som fastställts av en oberoende organisation (certifieringsorgan) för verksamheten eller produkten ifråga. An sökan om certifiering är frivillig, och certifikatet används som ett bevis på kvalitetssäkring.Själslig behandlingHälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.Akupunkturbehandling: Behandling av sjukdom genom nålstick längs givna banor eller meridianer. Placeringen av nålarna varierar, beroende på sjukdom. Värme eller moxer och akupressur kan användas som komplement.Qi: Beteckning för livskraft i kinesisk filosofi. Denna kraft anses kunna påverkas eller styras av t ex akupunktur eller rörelseövningar (som i qigong). Begreppet qi, som ursprungligen avsåg luftström eller andedräkt, har senare kommit att få betydelsen ande, som i grekiskans pneuma och latinets spiritus.Rättsmedicin: Tillämpning av medicinsk vetenskap i rättsfall.Läkemedelsindustri: Den kommersiella företagsbransch som utvecklar och tillverkar kemiska produkter för diagnos och behandling av sjukdomar och funktionshinder eller -brister.Geriatrik: Den gren av medicinen som berör äldre människors fysiologi och patologi, inklusive kliniska problem förknippade med åldrande och senilitet.ZambiaAllmänläkareTvärvetenskaplig kommunikation: Kommunikation i betydelsen korsbefruktning av idéer, härstammande från två eller fler akademiska discipliner. Ett exempel är det tvärvetenskapliga fältet bioetik, som spänner över de biomedicinska, humanistiska, socialvetenskapliga och juridiska ämnesområdena. Hit räknas även kommunikationsproblem till följd av olikheter i språkbruk inom olika akademiska områden.Läkarens rollYrkeskompetensIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.StorbritannienPubliceringTranslational Medical ResearchAfrika söder om Sahara: Alla delar av Afrika utom Nordafrika.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.HIV-1: Typarten för Lentivirus och orsaken till immunbristsyndromet AIDS. Virusets kännetecken är dess cytopatiska effekt och affinitet för T4-lymfocyter.ProgramutvecklingFarmakogenetik: En gren av genetiken som omfattar studier av genetiska variationer bakom individuella reaktioner på och metabolism (biotransformation) av läkemedel.Läkemedelsterapi: Behandling av sjukdomar, funktionsrubbningar, bristtillstånd osv med läkemedel.Kroatien: Republik på Balkanhalvön som i söder gränsar till Bosnien-Hercegovina, i norr till Slovenien, i öster till Serbien och väster till Adriatiska havet. Ytan är 56 538 km2, och folkmängden uppgår till 4,5 miljoner invånare (1998). Zagreb är huvudstad.PrimärvårdRadiologisk teknologiEtnobotanik: Växternas betydelse i människors liv i olika kulturer. Inom växtmedicinen är tyngdpunkten på traditionell medicin och på förekomst och bruk av läkande växter och deras beståndsdelar, såväl i historisk som i nutid.Stipendier: Bidrag eller anslag till enskilda personer från fonder eller stiftelser som ekonomiskt stöd för studier och forskning.HIV: Detta immundefektvirus hos människa är en art av Lentivirus och undersläktet primatlentivirus och benämndes tidigare HTLV-III/LAV. Viruset ger upphov till de akuta infektionssymtom, neurologiska störningar och immunologiska defekter som ingår i det förvärvade immunbristsyndromet AIDS.Läkemedelsinformation: Tjänster för upplysning och rådgivning om läkemedel och deras användning.Vidareutbildning, läkare: Utbildningsprogram avsedda att ge läkare kännedom om den senaste utvecklingen inom deras fält.Akupunktur: En yrkesdisciplin, inom vilken utövas traditionella, kinesiska metoder för akupunkturbehandling av sjukdomar genom isättande av nålar längs bestämda banor eller meridianer.Helbrägdagörelse: Botande av sjukdom genom andlighet.Patent, principerGeneriska läkemedel: Läkemedel som inte åtnjuter patentskydd. Sådana läkemedel kan produceras av flera tillverkare.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Avkomma av flerbördsgraviditet: Resultatet av flerbördshavandeskap, dvs tvillingar, trillingar, fyrlingar osv.RehabiliteringKliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.VetenskapNavalmedicinHälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.Kongresser, principer: Konferenser, sammankomster eller formella möten, vars deltagare vanligtvis representerar något speciellt verksamhetsområde.Randomiserade kliniska prövningar, principerDrug-Related Side Effects and Adverse ReactionsTibetansk medicin, traditionell: Läkekonst som grundar sig på traditionella, tibetanska föreställningar och praxis.Yin och yangTumörerProspektiva studierHälso- och sjukvård i glesbygdOffentlig sektorRiskfaktorerChefsöverläkareCounterfeit DrugsOffentlig sjukvårdEuropa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Yrkesrelationer: Arbetssamverkan mellan två eller fler yrkesutövare.Forskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.YrkesutövningAIDS: Förvärvad immunbrist, orsakad av humant immunbristvirus (HIV), som infekterar och decimerar T-lymfocyter, varigenom kroppens immunförsvar slås ut och dess mottaglighet för opportunistiska infektioner och elakartade tumörsjukdomar ökar.Helbrägdagörelse genom tron: Utnyttjande av tro och andliga medel för att bota sjukdom.Medicinsk sjukhuspersonal: Personal med medicinsk yrkesutbildning, kvalificerad att ta hand om sjukhuspatienter.Patientacceptans av hälso- och sjukvårdVästvärlden