MaleaterDizocilpinmaleat: En kraftfull N-metyl-D-aspartatreceptor(NMDA-receptor)antagonist som huvudsakligen används för forskningsändamål. Preparatet är ett tänkbart läkemedel i samband med en rad degenerativa nervsjukdomar eller -störningar där NMDA-receptorer kan tänkas spela en viktig roll. Pga psykotropa effekter har medlet begränsats till användning för djur- och vävnadsförsök. Syn. MK-801.PerhexilinTimololTrimebutinBromfeniramin: En histamin H1-antagonist som används mot allergier, rinit och urtikaria.Ergonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.Klorfeniramin: En histamin H1-antagonist, använd vid allergiska reaktioner, hösnuva, rinit, urtikaria (nässelfeber) och astma. Medlet har också haft veterinärt bruk. Det är ett av de mest använda av de klassiska antihistaminpreparaten och ger som regel mindre trötthet än prometazin.Enalapril: En ACE-hämmare som används för behandling av högt blodtryck.Dimetinden: En histamin H1-antagonist. Medlet används vid överkänslighetsreaktioner, rinit, klåda och i vissa förkylningspreparat.DibensotiepinerOphthalmic SolutionsAntidiarroika: Olika medel för symtomatisk behandling av diarre. De har ingen effekt på de diarreframkallande organismerna, men lindrar genom t ex inverkan på tarmens muskulatur.Differentialtermisk analys: En teknik med vars hjälp fasomvandlingar vid kemiska reaktioner kan studeras genom mätning av förändringar i värmeinnehåll. En likartad teknik är differentialtermisk svepkalorimetri (DSC). Syn. DTA.DiketopiperazinerHistamin H1-blockerare: Medel som selektivt binder till, men inte aktiverar histamin H1-receptorer, varvid verkan av endogent histamin blockeras. Till dessa medel räknas de klassiska antihistaminpreparaten som motverkar eller förhindrar histaminaktivitet vid omedelbar överkänslighet. De verkar i luftrören, kapillärerna och annan glatt muskulatur och används för att förebygga åksjuka, säsongssnuva och allergisk dermatit, samt som sömnmedel. Effekterna av blockering av H1-receptorer i det centrala nervsystemet är inte lika klarlagda.Dibensocykloheptener: En familj tricykliska kolväten som omfattar många av de vanligaste tricykliska antidepressiva medlen.NMDA-receptorerGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.FeniraminFumaraterDikarboxylsyrorMalaterAntagonister till excitatoriska aminosyror: Läkemedel som binder till, men inte aktiverar receptorer för excitatoriska aminosyror, varvid agonistverkan blockeras.Serotonin 5-HT1 Receptor AntagonistsProstaglandiner, syntetiskaButioninsulfoximin: En syntetisk aminosyra som ger glutationtömning genom att irreversibelt hämma gammaglutamylcysteinsyntetas. Hämmandet av detta enzym är ett kritiskt steg i glutationbiosyntesen. Det har visat sig stop pa det proliferativa svaret hos humana T-lymfocyter och makrofagaktivering.Fencyklidinreceptorer: Specifika ställen eller molekylstrukturer på cellmembran eller i celler som fencyklidinreceptorer reagerar med eller binder till för att hos cellen framkalla ett specifikt svar på fencyklidin (PCP; 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin). Studier har visat att det finns flera receptorställen för PCP. Dessa är bindningstället för PCP/sigma, som binder såväl PCP som psykotomimetiska opiater, men inte vissa antipsykosmedel, och PCP-bindningsstället, som selektivt binder PCP-analoger.Ergotamin: Ett kärlsammandragande ämne som finns i centraleuropeisk ergot. Det är en alfa 1-selektiv adrenerg agonist som används vid behandling av migrän.SericinerFentiaziner: Substanser med den treringade fentiazinstrukturen som bas, vilka bl a har verkan på det centrala nervsystemet.Bensalkoniumföreningar: Blandning av alkylbensyldimetylammoniumföreningar. Bensalkon är ett antiseptiskt rengöringsmedel som används i medikament för lokalt bruk, deodoranter, munvatten, som kirurgiskt desinfektionsmedel och som konserveringsmedel i läkemedel och kosmetika.TriazinerKranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Serotonin 5-HT2 Receptor AntagonistsKetotifen: En cykloheptatiofenblockerare av histamin H1-receptorer och frisättande av inflammationsmediatorer. Medlet har föreslagits för behandling av astma, rinit, hudallergier och anafylaxi.Cystin: En dimerisk, icke-essentiell aminosyra med kovalent bindning som bildas genom oxidation av cystein. Två cysteinmolekyler kopplas ihop med en disulfidbrygga, varvid cystin bildas.Läkemedelstillförsel, lokal16,16-dimetylprostaglandin E2: (5Z,11-alfa,13E,15R)-11,15-dihydroxy-16,16-dimetyl-9-oxoprosta-5,13-dien-1-syra. En syntetisk prostaglandin E-analog som skyddar magslemhinnan, förhindrar sårbildning och främjar läkning av magsår. sk yddseffekten är oberoende av syrahämning. Den har också en kraftigt hämmande effekt på bukspottkörtelfunktioner och tillväxt av experimentella tumörer.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Koenzym A-transferaser: Enzymer som överför koenzym A-delar från acyl- eller acetyl-CoA till olika karboxylmottagare, varvid bildas en tiolester. Enzymer tillhörande denna grupp är avgörande för omsättningen av ketoner och utnyttjandet av acetoacetat i mitokondrierna. EC 2.8.3.Metylhistaminer: Histamin som i någon position ersatts med en eller fler metylgrupper. Många av dessa är agonister för H1, H2 eller båda histaminreceptorerna.PyrilaminGammaglutamyltransferas: Ett enzym, ibland benämnt GGT, som spelar en huvudroll vid syntes och nedbrytning av glutation, en tripeptid med skyddande effekt i cellerna. Det katalyserar omvandlingen av gammaglutamyldelen till en mottagaraminosyra.Råttor, Sprague-DawleySerotonin Receptor AgonistsSuccinaterFenazocin: En smärtstillande opioid med verkan liknande morfinets.Domperidon: En specifik dopaminreceptorblockerare. Den påskyndar gastrointestinal peristaltik, frisätter prolaktin och används mot kräkningar och illamående och som verktyg vid undersökning av dopaminerga mekanismer.N-metylaspartatIntraocular PressureDextrometorfan: D-isomeren av kodeinanalogen till levorfanol. Dextrometorfan har hög bindningsaffinitet i vissa delar av hjärnan, inklusive hostcentrum i förlängda märgen. Föreningen är en NMDA-receptorantagonist (N-metyl-D-aspartatreceptorer) och verkar som icke-kompetitiv kanalblockerare. Glutaminas: Ett enzym som bryter ned glutamin genom reaktionen L-glutamin + H2O = L-glutamat + NH3. EC 3.5.1.2.ACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.