Loading...


Intubering, intratrakealIntubering: Införande av en tub i ett ihåligt organ för att återupprätta eller upprätthålla öppenheten. Intubering skall hållas isär från kateterisering, som är en teknik för att tillföra kroppen vätskor eller avlägsna vätskor.Laryngoskopi: Undersökning, behandling eller kirurgiska ingrepp inuti struphuvudet med hjälp av särskilt utformat endoskop.Laryngoskop: Endoskop för undersökning av insidan av struphuvudet.Mag-tarmintubering: Införande av en tub i magen, tarmarna eller annan del av mag-tarmkanalen för att underlätta tillförsel av födoämnen m m.Larynxmasker: En typ av orofaryngeal luftförsörjning som utgör ett alternativ till endotrakealtub och standardnarkosmask för vissa patienter. Den förs ned i nedre delen av svalget och sluter till runt struphuvudet, vilket möjliggör spontan eller övertrycksandning utan penetration av struphuvud eller matstrupe. Tekniken används i stället för ansiktsmask vid rutinnarkos. Fördelarna är bättre kontroll av luftflödet, obetydligt läckage av narkosgas, säkrare andning vid patienttransport och få postoperativa problem.Generell anestesi: Narkos.Engångsutrustning: Apparater eller artiklar avsedda att användas en gång eller tillfälligt.SuccinylkolinAndrostanoler: Androstaner och androstanderivat som i någon position substituerats med en eller flera hydroxylgrupper.MannekängerAnestesiologi: Läran om bedövningsmetoder. En medicinsk specialitet inriktad på narkos och andra bedövningsmetoder.Krikoidalbrosk: Det lilla, tjocka brosk som bildar den nedre och bakre delen av struphuvudet.Anestetika, intravenösa: Snabbverkande narkosmedel för induktion. Medvetslösheten kommer snabbt och behagligt, men utan muskelavslappning och utan avsevärd minskning av reflexerna. Upprepad tillförsel leder till ackumulering av medlet och förlängd återhämtningstid. Den smärtlindrande effekten är obetydlig.Neuromuskulära icke-depolariserande medelLuftvägshinder: Varje hinder av luftens passage till och från lungorna.Anestesi, intratrakealStruphuvudödem: Varje form av ödem i struphuvudet. I tidigt stadium kan ödemet vara svårt att skilja från infektion, men i det senare fallet ses oftare slemhinnepåverkan och rodnad. Allergiskt ödem kan uppkomma som reaktion på föda, inandade ämnen eller läkemedel. Hela andningssystemet eller enbart en del av strupen kan vara påverkade. Struphuvudödem kan även vara ärftligt. Andra möjliga orsaker till ödem kan vara ökat kapillärtryck till följd av vena cava superiorsyndromet (övre hålvenssyndromet), ligering av den inre halsvenen, sänkt osmotiskt plasmatryck pga njursvikt, försämrat lymfflöde och ökad genomsläpplighet för proteiner i kapillärerna.TiopentalUtrustningsdesignStruphuvud: En oregelbundet tubformad anatomisk struktur av muskelvävnad och brosk, klädd med slemhinna och belägen överst på luftröret, nedanför tungroten och tungbenet. Struphuvudet är det viktiga tillslutningsorgan som skyddar öppningen till luftröret och fungerar som röstgenerator.Andning, konstgjordInhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.TrakeostomiPropofolAndningssviktNästårgångLuftstrupsförträngningNeuromuskulära depolariserande medelPremedicinering vid bedövningAnestetika, kombinerade: Bruk av två eller flera preparat samtidigt eller i följd för att framkalla anestesi. Preparaten kan administreras på olika sätt.Tårkanalhinder: Störning av utsöndringen från tårkörtlarna. Hinder för flödet från tårsäcken eller i tårkanalen, vilka kan leda till akut eller kronisk inflammation i tårsäcken (dakryocystit). Förträngning kan även uppträda hos småbarn pga att tårkanalen inte leder ut i nedre näshålan, och ses omkring den tredje levnadsveckan. Hos vuxna kan tilltäppning ske spontant eller efter skada eller sjukdom i näsan.VideoinspelningGlottis: Struphuvudets ljudapparat, bestående av stämbanden och röstspringan.Metyletrar: En grupp föreningar med den generella formeln R-OCH3.Koloskop: Speciellt konstruerade endoskop för undersökning av tjocktarmens inre ytor.Anestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Neuromuskulär blockadFentanyl: Ett kraftigt verkande narkotiskt smärtstillande medel, som vid missbruk är beroendeframkallande. Det är främst en my-opioidagonist. Fentanyl används även som tillsats till generella narkosmedel och för narkosinduktion och underhållsnarkos.Förlossningsrum: Sjukhusavdelningar utrustade för barnafödande. .Alfentanil: N-(1-(2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)etyl)-4-(metoxymetyl)-4-piperidinyl)-N-fenylpropanamid. Ett korttidsverkande opioidderivat av fentanyl för bedövning och smärtlindring. Det ger en sn abb smärtstillande effekt och återhämtning av medvetandet. Alfentanil används som bedövnings- och smärtstillande medel i kirurgi och för smärtlindring vid kritiska tillstånd.Akutsjukvård: Sjukvårdstjänster speciellt avsedda, bemannade och utrustade för akut patientvård.Bronkoskop: Endoskop för visuell undersökning av luftrörens insida.Immobilisering: Upphörande av rörelse i hela eller delar av kroppen genom fysisk vilja eller på kemisk väg genom analgesi, genom bruk av lugnande medel eller neuromuskulära icke-depolariserande medel. Hit räknas även experimentella förlopp, genomförda för bedömning av de fysiologiska effekterna av immobilisering.Struplock: En tunn, bladformad broskskiva täckt av slemhinna, vid tungroten. Vid sväljning fälls den ned och stänger till luftstrupen.LuftstrupssjukdomarProspektiva studierAnestesi, intravenös: Narkos via intravenös injektion eller dropp.Heshet: En onaturligt djup, raspig eller väsande röst.Videostödd kirurgiBronkoskopi: Endoskopisk undersökning, behandling eller operation av luftrören.Näsblödning: Syn. epistaxis; rinorragi; näsblod.Akutmedicin: En gren av medicinen som omfattar återupplivning, transport och vård från skadetillfället eller sjukdomsdebuten till sjukhus eller annan akutvårdsinrättning.PremedicineringInhalationsanestetika: Gaser eller flyktiga vätskor som framkallar olika grader av bedövning eller narkos, beroende på styrka, cirkulation, andning och neuromuskulära effekter. Inhalationsmedlen har den fördel framför de in travenösa att narkosdjupet snabbt kan ändras genom snabb ändring i koncentrationen av det inhalerade preparatet.Neuromuskulära blockerareIntraoperativ övervakning: Kontinuerlig övervakning av en patients tillstånd (livsfunktioner) under en pågående operation.Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.Klinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.AspirationspneumoniKannbrosk: Små, pyramidformade brosk som hänger ihop med ringbrosket och som utgör fästen för stämbanden och ett flertal muskler.Anestetiska adjuvantia: Medel som ges tillsammans med narkosmedel för ökad effekt, förbättrad tillförsel eller för att reducera den nödvändiga doseringen.Lidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.TrakeotomiSedering: Alternativ till narkos hos patienter, för vilka narkos förvägras eller anses otillrådlig. Behandlingen innebär medicinering med ångestdämpande preparat i kombination med smärtstillande medel eller lokalbedövningsmedel. På så vis befrias patienten från ångestkänslor och smärta, samtidigt som han eller hon kan kommunicera med läkaren eller tandläkaren.Sömn- och rogivande läkemedel: Läkemedel som används för att framkalla sömnighet eller sömn, eller för att minska psykisk stress eller ångest.Kapnografi: Kontinuerlig mätning av koldioxidhalten i utandningsluften.Etomidat: Imidazolderivat som används som bedövnings- och narkosmedel med liten effekt på blodgaser, ventilering eller hjärt-kärlsystemet. Det har kommit ifråga som narkosinduktionspreparat.PiperidinerHaka: Den främre, anatomiska delen av underkäken, även kallad mentum, som innehåller fogen mellan underkäkens två halvor (haksymfysen; symphysis menti). Invändigt delar sig fogen kring ett trekandigt område kallat hakutskottet. På vardera sida, under den andra premolaren, återfinns hakhålet (foramen mentale), som är underkäkskanalens mynning, genom vilken blodkärl och nervbana löper.Bronkialspasm: Krampaktig sammandragning av luftrörens glatta muskulatur.Ambulanspersonal: Sjukvårdspersonal som utbildats för att kunna ge elementär akut- och livsuppehållande vård under överinseende av läkare eller sjuksköterska. Akutvården kan ges på plats, i ambulans eller på mottagningen. Vanlig engelsk förkortning är EMT.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.ManubriumPositive-Pressure RespirationIntraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.Munskydd: Anordning som täcker näsa och mun för att ge aseptiska förhållanden eller för administration av narkosgaser eller andra gaser.NäshålaBedövning vid förlossningTidsfaktorerSjukdomar i tårapparaten: Sjukdomar i det tårbildande systemet.Halskotor: Syn. cervikalkotor; C1-C7.AndningsvårdsavdelningarDakryocystorinostomi: Kirurgiskt anlagd öppning från tårsäcken för yttre dränering av igensatt näs-tårkanal.VekuronbromidStruphuvudsjukdomar: Alla sorters sjukdomar i struphuvudet.Atrakurium: En icke-depolariserande neuromuskulär blockerare med kort verkningstid. Dess avsaknad av väsentliga kardiovaskulära effekter och dess oberoende av goda njurfunktioner för eliminering ger medlet klinis ka fördelar framför alternativa icke-depolariserande blockerare.Ambulansflyg: Flyg- eller helikopterambulans.Struphuvudförträngning: Hopsnörpning eller sammandragning av struphuvudet. Tillståndet kan gradvis utvecklas eller vara förvärvat, med tilltagande andningssvårigheter som symtom.Lustgas: Kväveoxid (N2O), en färglös och luktfri gas som används för narkos och smärtlindring. Höga halter har en bedövningseffekt och kan ersätta syre, vilket leder till död genom syrebrist. Gasen används även i livsmedelsindustrin som aerosol vid framställning av vispgrädde.Dexmedetomidin: En selektiv hämmare av adrenerga alfa-2-receptorer med smärtstillande och lugnande egenskaper. Medetomidin är den andra racemiska formen.Bedövning vid tandbehandlingHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Matstrupe: Det segment av muskelvävnad och hinnor som sträcker sig från svalget till magsäcken.NackeStatus asthmaticusUppvakningsperiod efter anestesi: Tiden för uppvaknande ur narkos, under vilken medvetandet gradvis återkommer.StämbandDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.SingelblindmetodAkuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.OralkirurgiLuft i lungsäcken: Ansamling av luft eller gas i lungsäcken, vilket kan ske spontant eller till följd av skada eller sjukdom, eller framkallas avsiktligt (terapeutisk pneumotorax).StämbandsförlamningSvalginflammationKoloskopi: Endoskopisk metod för undersökning och behandling, även kirurgisk, av tjocktarmens luminala (håliga) yta.Lacerationer: Olika sorters rivsår.Vård vid livshotande sjukdom: Vård av patient i kritiskt tillstånd i en akut situation eller kris.Smärtstillande medel, opioider: Narkotiska eller opioida preparat, samt syntetiska eller halvsyntetiska medel som framkallar omfattande smärtlindring, dåsighet och svängningar i humöret. Den ändrade sinnesstämningen kan upplevas som behaglig, varför risk för missbruk kan föreligga. Prototypen för alla dessa preparat är morfin.Intensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.BehandlingsresultatOralkirurgiska teknikerNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.SköldkörtelbroskLokalbedövningsmedel: Medel som vid lokal applicering i lämpliga mängder blockerar nervledningsförmågan. De har verkan på alla delar av nervsystemet och på alla typer av nervtrådar. I kontakt med ett nervknippe kan medlen ge både sensorisk och motorisk förlamning i det bedövade området. Verkan är fullständigt reversibel.MyntsamlingAnsikts- och käkskador: Allmänna eller ospecificerade skador på ansiktet och käkarna (överkäken, underkäken eller båda).GammacyklodextrinerMun: Den ovala håligheten som utgör toppen av matsmältningskanalen och består av två delar, vestibulum oris och den egentliga munhålan.Airway ExtubationLokalbedövning: Bedövning begränsad till en del av kroppen genom anbringande av ett lokalt bedövningsmedel som genom infiltration verkar på angränsande nervslut.Isofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.ResuscitationRetrospektiva studierAT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.Laryngopharyngeal RefluxFörsöksdjursvetenskap: Vetenskap och teknik, inriktade på anskaffning, avel, skötsel och vård, och urval av djur för biomedicinsk forskning.SilikonerLungkollaps: Sammansjunkning av större eller mindre delar av lungan till följd av hoppressning av någon orsak. Ofullständig luftutfyllnad av lungorna hos nyfödda.Främmande kropparMetohexital: Ett intravenöst narkosmedel med kortvarig verkan som kan användas för att inleda narkos.Intensivvård: Avancerad och starkt specialiserad vård åt medicin- eller operationspatienter, vars tillstånd är livshotande och kräver omfattande vårdinsatser och kontinuerlig övervakning. Intensivvård är oftast förlagd till specialutrustade sjukhusenheter.Adrenergic beta-1 Receptor AntagonistsUtvidgning: Uttänjningsförfarande. Syn. dilatation.Midazolam: Ett korttidsverkande, lugnande medel med ångest- och minnesdämpande egenskaper. Det används inom tandläkeri, hjärtkirurgi, endoskopiska rutiner, för medicinering före narkos och som tillägg vid lokalbedövning. Den kortvariga verkan och den kardiorespiratoriska stabiliteten gör medlet användbart för riskpatienter, äldre och hjärtsjuka. Det är vattenlösligt vid pH under 4 och fettlösligt vid fysiologiskt pH.Glykopyrrolat: En muskarinantagonist som används som kramplösande medel, vid vissa mag-tarmåkommor, och för att minska salivutsöndring i samband med en del narkospreparat.Akut omhändertagande: Första hjälpen eller annat omedelbart ingripande vid olycksfall eller medicinska tillstånd som kräver akut behandling innan adekvat medicinsk eller kirurgisk vård finns att tillgå.BehandlingssviktConsciousness MonitorsSufentanilRespiratoravvänjningAndningsstillestånd: Apn´e. Avbrott i eller upphörande av andningen.Postoperativa komplikationerBorttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.Larynxgranulom: Ett polypliknande, granulomatöst utskott i struphuvudets hålighet.EtrarSyrgasSväljningssvårigheterNoninvasive VentilationInandning av maginnehållOperationssalarTandskadorRespiratorerNäsaOligohydramniosOrganisation och administrationSår och skadorApgarpoäng: Ett numeriskt uttryck för ett nyfött barns fysiska tillstånd, vanligen bedömt vid en minuts ålder. Poängen är summan av de poäng som ges för hjärtverksamhet, andning, muskelspänning, reflexer och hudf ärg. Utvärderingssystemet är uppkallat efter den amerikanska narkosläkaren Virginia Apgar (1909-1974).SyrgasbehandlingLungödemNeuroleptanalgesiKontraktur: Sammandragning.Akutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.SugningTryckSvalgKoldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.AndetagsvolymEndoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.Avancerad hjärt-lungräddning: Behandling av hjärtstillestånd med avancerad metodik och utrustning. I förfarandet ingår bruk av specialutrustning för att upprätthålla andningen, snabb defibrillering och farmakologisk behandling.Intermittent övertrycksventilation: Utnyttjande av övertryck vid inandningsfasen i samband med konstgjord andning med ventilator.Blodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.Inhalationsbrännskador: Brännskador i andningsvägarana orsakade av hetta eller inandade kemiska ämnen.Toraxkirurgiska teknikerKirurgiska ingrepp, planerade: Kirurgiska operationer som kan senareläggas eller inte genomföras alls utan fara för patienten. Hit hör ingrepp för att avhjälpa icke livshotande medicinska problem eller tillstånd som ger psykisk stress eller leder till ev. annan risk för patienten, som t ex kosmetisk kirurgi eller sterilisering.