MörkerLjus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.Dygnsrytm: Regelbundet återkommande, i cykler om ca 24 timmar, biologiska aktiviteter, som t ex känslighet för läkemedel och stimuli, hormonutsöndring, sömn, ätande osv. Denna rytm tycks styras av en biologisk k locka, som följer återkommamde perioder av dagsljus och mörker.MörkeradaptationFotoperiod: Den tid, under vilken en organism dagligen utsätts för solljus (dagsljus) eller artificiellt ljus. Reaktionen på denna exponering anses kunna påverka energibalans och värmereglering.Fotoreceptorerceller: Celler som känner av och släpper igenom ljus.Dygnsrytmstörningar: Avbrott i den rytmiska cykeln för kroppsfunktioner eller aktiviteter.TallkottkörtelSuprachiasmatisk kärnaBelysning: Utnyttjande av lampor eller andra ljuskällor i syfte att erhålla så god synbarhet som möjligt i omgivningen.Reflex, vestibulo-okulärAdaptation, OcularCavesMelatonin: En biogen amin som finns hos djur och växter. Hos däggdjur produceras melatonin i tallkottkörteln. Utsöndringen ökar i mörker och minskar vid exponering för ljus. Melatonin medverkar i regleringen av sömn, humör och fortplantning. Det är även en effektiv antioxidant.Abborrar: En allmän benämning på fiskar tillhörande familjen Percidae och ordningen Perciformes. Perca fluviatilis är vanlig abborre.Fytokrom: Ett blågrönt biliprotein med stor utbredning i växtriket.Biologiska klockor: De fysiologiska mekanismer som styr de regelbundna variationerna av vissa biokemiska och fysiologiska fenomen hos växter och djur.Period Circadian ProteinsNäthinnaNystagmus, fysiologiskFotostimuleringKlorofyll: Porfyrinderivat med magnesium som deltar i omvandlingen av ljusenergi i organismer med fotosyntes.Diuron: N-(3,4-diklorofenyl)-N,N-dimetylurea. Ett ogräs-, moss- och mögelbekämpningsmedel. Det är giftigt för vattenlevande evertebrater. Medlet finns på marknaden under ett flertal olika handelsnamn, som t ex Crisuron, Diater, Di-on, Direx, Karmex och Unidron.SynStavar (Näthinna)Eye Movements: Frivilliga eller reflexmässiga ögonrörelser.VestibularapparatHypocotyl: Den del av växtembryot som utgör stammen mellan groddbladens stjälk och den späda roten. Den växer snabbt hos växter med epigeisk tillväxt och lyfter upp kotyledonerna ovanför markytan. I den här sektionen övergår rotens växtkärl i stjälkens.Aktivitetscykler: Omväxlande perioder av fysisk irritation och rörelse och perioder av stillhet. Biokemisk och hormonell aktivitet ingår. Cyklerna varar mindre än 24 timmar och inkluderar sömn-vakenhet och aktivering a v matsmältningssystemet.CryptochromesTappar (Näthinna): En av de två ljusmottagande celltyperna i näthinnan hos ryggradsdjur. I tapparna finns fotopigmentet i inbuktningar i det yttre cellsegmentets membran. Tapparna är mindre ljuskänsliga än stavar, men de ger synförmåga med bättre rymd- och tidsskärpa, och sammansättningen av signaler från tappar med olika pigment tillåter färgseende.RotationArabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.PupillreflexFotosyntes: Produktion av kolhydrater, med frigörande av molekylärt syre, utifrån koldioxid och vatten i klorofyllvävnad hos växter och blågröna alger under inverkan av ljus. Vid fotosyntes hos bakterier förbrukas svavelväte, molekylärt väte och andra reducerade föreningar i stället för vatten, varvid molekylärt syre inte frigörs.Ocular Physiologic PhenomenaVäxtbladLjuskänslighet: Onormal känslighet för ljus. Denna kan uppkomma som manifestation av ögonsjukdomar, migrän, hjärnblödning, hjärnhinneinflammation och andra åkommor. Fotofobi kan även uppträda i samband med depression och andra psykiska störningar.Circadian ClocksHuvudrörelser: Avsiktliga eller ofrivilliga huvudrörelser som kan ske i förhållande till eller oberoende av kroppen. Termen gäller för både människor ocg djur.Fytokrom AArabidopsisproteinerReglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.EcotypePupillUrodelaOrienteringRod Cell Outer SegmentHypocrea: Ett svampsläkte i familjen Hypocreales. Till anamorferna hör Trichoderma.CharacidaePeriodicitetAmbystoma: Ett släkte av familjen Ambystomatidae (mullvadssalamandrar). De mest kända arterna av detta släkte är Ambystoma mexicanum och A. tigrinum.Anpassning, fysiologiskPlantaFotobiologi: En gren av biologin som är inriktad på studier av ljusets effekter på levande organismer.PhototransductionPerciformesARNTL Transcription FactorsTidsfaktorerOtolitmembranArylalkylamin N-acetyltransferasMotorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Gravity PerceptionCLOCK ProteinsBufo marinus: En art av de äkta paddorna, Bufonidae, med utbredning i tropiska områden. Från körtlar i huden utsöndras ett kraftigt gift.Fytokrom BGravitation: Den acceleration som är resultatet av dragningskraften mellan två massor och vars storlek är omvänt proprtionell mot kvadraten av avståndet mellan massornas tyngdpunkter. Gravitationen är den kraft som får föremål nära ytan på jorden, månen eller någon planet att falla mot ytan.Grodd: Fröets första tillväxtstadium under utvecklingen till en fröplanta. Groddskott och groddrot framträder och växer uppåt resp. nedåt. Grodden hämtar sin näring ur fröets endospermvävnad och/eller frötäckbladen.VäxtproteinerAccelerationNäthinnepigmentNystagmus, patologiskTupaiaRodopsinSackaderFotoreceptorceller, ryggradsdjur: Celler som är specialiserade på att uppfatta och förmedla ljus. Stavar och tappar utgör fotoreceptorerna i näthinnorna hos ryggradsdjur.Månen: Jordens naturliga satellit. Hit hör material om månens omlopp eller faser, månmånaden, månlandskap, geografi och jordmån.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.Fotoreceptorerceller, ryggradslösa djur: Celler hos ryggradslösa djur som är specialiserade på att känna av ljus och mörker och förmedla dessa intryck i det centrala nervsystemet.Antarktis: Den kontinent som täcker jordens sydpol. Antarktis är ett fastlandsområde med en yta på drygt 14 milj km2 och omfattande Västantarktis, Kloroplaster: Inklusionskroppar i växtceller som innehåller fotosyntespigmentet klorofyll, vilket hör samman med tylakoidmembranet. Kloroplaster finns i bladceller och unga stammar hos högre växter.Avståndsuppfattning: Förmågan att känna av eller bedöma ett avstånd genom mental beräkning eller genom en sinnesprocess utvecklad ur tidigare erfarenheter.Photosynthetic Reaction Center Complex ProteinsElektroretinografi: Mätning av elektriska spänningsskillnader i näthinnan efter ljusstimulering.Arktis: Havs- och landområdena vid och omkring nordpolen. Hit hör norra Alaska, Franklin District i Kanada, större delen av Grönland, Svalbard, Frans Josefs land, Novaja Zemlja och norra Sibirien.Blickfixering: Riktning av blicken och inställning av ögonen så att objektbilden hamnar i fovea centralis (centralgropen) i båda ögonen.Metylfenazonmetosulfat: Ett ämne som används som elektronbärare i stället för Warburgs flavinenzym i hexosmonofosfatsystemet och vid framställning av succinatdehydrogenas.Guldfisk: Allmän benämning på karpfisken Carassius auratus, vanlig i dammar och akvarier.OctodonCyanobacteria: En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. Blågröna alger är de enda kända organismer som kan binda både koldioxid (under medverkan av ljus) och kväve. Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna.Växtgener: Arvsmassan hos växter.PhototropinsRymduppfattningFlavoproteinerElektrookulografi: Mätning av medelamplituden för den vilopotential som uppstår mellan hornhinna och näthinna vid ljus- och mörkeranpassning medan ögonen vrids en standardvinkel mot höger och vänster. Spänningsökningen vid ljusanpassning används för bedömning av tillståndet hos näthinnepigmentepitelet.Fotosystem II-proteinkomplexKarpfiskar: Sötvattenfiskar (familjen Cyprinidae) med utbredning över nästan hela världen. Den vanliga karpen (Cyprinus carpio) är en viktig matfisk på många håll.EyeFärgRhodospirillum rubrumDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Acetylserotonin O-metyltransferas: Ett enzym som katalyserar överföringen av en metylgrupp från S-adenosylmetionin till N-acetylserotonin, varvid bildas N-acetyl-5-metoxytryptamin (melatonin). EC 2.1.1.4.ProtoklorofyllidVäxter