Lymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Lymfkärl: Rörformade kärl, genom vilka transporteras lymfa och lymfocyter.Lymfangiogenes: Lymfkärlsbildning.Lymfatiska systemet: Ett system av organ och vävnader som bereder och transporterar immunceller och lymfa.Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor CEndotel, lymfatiskt: Sammanhängande cellskikt (intima) i lymfkärlen. Det har större genomsläpplighet än det vanliga kärlendotelet, idet det saknar selektiv absorption och har till huvudfunktion att ta bort plasmaproteiner som sipprat genom kapillärkärlen till vävnaderna.Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor receptor-3Vaskulär endotelcellstillväxtfaktor DMetastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.Lymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.TumörinvasivitetMagsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.TumörcellinjeAdenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Lymfkörtelexcision: Kirurgiskt avlägsnande av en eller fler lymfknutor. Metoden används mest i cancerkirurgi.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.TumörstadieindelningLungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.PrognosKärlnybildning, patologisk: En patologisk process som utgörs av tillväxt av blodkärl i onormal vävnad eller på onormala platser.Levertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Tumörmarkörer, biologiskaReglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.Möss, nakna: Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.Fibrosarkom: Ett sarkom med ursprung i djup, fibrös vävnad, som kännetecknas av anhopningar av prolifererande fibroblaster med varierande kollagenbildning, vilken brukar invadera lokal vävnad och ge upphov till metastaser via blodcirkulationen.Skivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Karcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".EndotelcellerMelanom, experimentellt: Hos djur experimentellt framdriven tumör som producerar melanin och tjänar som modell för melanomstudier hos människa.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Lymfkärlsröntgen: Röntgenundersökning av lymfsystemet efter tillförsel av färg- eller kontrastmedel.Vaskulär endotelcellstillvästfaktor receptor-2Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Filariaelefantsjuka: Parasitetablering av Wuchereria bancrofti eller Brugia malayi i människans lymfsystem.BukspottkörteltumörerLymfaOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionMissbildningar i lymfatiska systemet: Medfödda eller förvärvade strukturella avvikelser i lymfsystemet, inklusive lymfkärlen.Survival RateLymfödemVaskulär endotelcellstillväxtfaktor ARNA, budbärarMelanom: Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.Lymfatiska sjukdomar: Sjukdomar i lymfan eller lymfkärlen.Möss, inavlade C57BLChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).SignalomvandlingCellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.TumörtransplantationWuchereria bancroftiHjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.Hudtumörer: Cancer i huden.Tarmkäx: Ett skikt av bukhinnan som fäster bukorganen vid bukväggen och bär deras blodkärl och nerver.Stora bröstgångenFilaricider: Maskdödande medel verksamma mot nematoder (rundmaskar) inom superfamiljen Filarioidea.Lymfkärltumörer: Tumörer bestående av lymfvävnad, ett fackverk av bindväv, vars utrymmen innehåller lymfocyter. Hit räknas inte tumörer belägna i lymfkärl.LymphoscintigraphySentinel node-biopsiRetrospektiva studierLymfangiom: En godartad tumörform som beror på en medfödd missbildning i lymfsystemet och som består av lymffyllda kärlutrymmen och kanaler. Lymfangioendoteliom är en typ av lymfangiom där endotelceller är den dominerande beståndsdelen.Tumörrecidiv, lokaltDietylkarbamazin: Ett maskmedel som används i citratform för behandling av filariasis (filarios), särskilt vid infektioner med Wucheria bancrofti eller Loa loa.ProstatatumörerDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.RyggradstumörerBehandlingsresultatMöss, inavlade BALB CSurvival AnalysisLymfkärlsutvidgning: En övergående utbuktning på lymfkärlen.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.XenotransplantationArmhålaMöss, SCID: Möss som är homozygota för den muterade autosomalt recessiva "scid"-genen, som är belägen på centromeränden av kromosom 16. Dessa möss saknar mogna, funktionella lymfocyter och är därför synnerligen mottagliga för dödliga opportunistiska infektioner om de inte får ständig antibiotikabehandling. Bristen på B- och T-cellsimmunitet liknar det svåra immundefektsyndromet SCID (severe combined immunodeficiency) hos barn. SCID-möss är användbara som djurmodeller, då de genom att vara mottagliga för implantat från mänskliga immunsystem kan producera hematochimära möss med humant SCID-syndrom (SCID-hu).TumörerBrösttumörer, experimentella: Experimentellt framkallad mammarcancer (mjölkkörteltumörer) hos djur som modell för studier av brösttumörer hos människa.Tumörceller, odladeTjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Njurtumörer: Cancer i njuren.TidsfaktorerSköldkörteltumörerCirkulerande tumörcellerNM23 Nucleoside Diphosphate KinasesCD31-antigener: Adhesionsmolekyler som finns i stort sett på alla monocyter, blodplättar och granulocyter. CD31 är starkt representerade på endotelceller och koncentrerade till kontaktytorna mellan dem.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.TumörproteinerHepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Cellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.Epithelial-Mesenchymal TransitionOsteosarkomKaplan-Meier EstimateTumörbördaMetastasectomyLymfkärlsinflammationEnzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Sjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Brugia malayi: En nematodart tillhörande familjen Filariidae som orsakar filariasis och som har Malaysia som huvudsakligt spridningsområde. Livscykeln liknar den hos Wuchereria bancrofti (som orsakar elefantiasis), utom att den har Mansoniamyggan som huvudsaklig vektor.Xenograft Model Antitumor AssaysUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Brösttumörer hos djur: Tumörer i bröstkörtlarna (mammarcancer) hos djur.CCL21-kemokinSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Njurcellskarcinom: Cancer i njurarnas parenkym, vilken vanligen uppträder i medelåldern eller senare och består av rörliknande celler, ordnade på olika sätt.NackeKadheriner: En grupp funktionellt likaratade glykoproteiner som ansvarar för den kalciumberoende cell-till-cell-vidhäftningen. De delas in i underklasserna E-, P- och N-kadheriner, med distinkt immunologisk speci ficitet och fördelning i vävnaderna. De åstadkommer celladhesion via en homofil mekanism. Dessa föreningar har betydelse för uppbyggnaden av vävnader och hela kroppen.Tumörer, experimentellaKarcinom, papillärt: En elakartad cancerform kännetecknad av bildande av talrika, oregelbundna, fingerliknande utskott av fibröst stroma, täckta av ett lager neoplastiska epitelceller.Duktal karcinom, bröst: En invasiv (infiltrerande) form av bröstcancer. Detta karcinom, som inte uppvisar något speciellt histologiskt särdrag, betecknas som NOS ("Not Otherwise Specified" - ospecificerat) och är den vanliga ste formen av duktal tumör. Typen utgör 70 % av all bröstcancer. Vid palpation känns tumören hård. Den bildar vanligen metastaser i armhålornas lymfknutor och har den sämsta prognosen bland de olika d uktala cancertyperna.Mjälttumörer: Tumörsjukdomar i mjälten.MuskeltumörerBlodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.RadiofarmakaMatstrupstumörer: Cancer i matstrupen.Vattenbråck: En instängd ansamling av vätska, särskilt i testikelns tunica vaginalis eller längs sädessträngen.Rectal NeoplasmsMicrofilaria: Förstadiet till larver av Filarioidea i blod och andra vävnader hos däggdjur och fåglar. De tas upp av blodsugande insekter, i vilka de sedan omvandlas till mogna larver.Lungkarcinom, Lewis: Ett karcinom som upptäcktes av dr Margaret R. Lewis vid Wistarinstitutet 1951. Tumören utvecklades spontant som ett lungkarcinom hos en C57BL-mus. Den tycks inte vara förbunden med omfattande blödning , och merparten av tumörvävnaden består av en ganska fast, homogen massa.Karcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.StrålkirurgiMatrixmetalloproteinas 9: Ett endopeptidas som strukturellt liknar gelatinas A. Det bryter ned gelatin typ I och V och kollagen typ IV och V. EC 3.4.24.35.Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.PositronemissionstomografiSensitivitet och specificitetBukhinnetumörerBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Neoplasm MicrometastasisBisfosfonater: Organiska föreningar med P-C-P-bindningar, där P står för fosfonater eller fosfonsyror. Dessa föreningar påverkar kalciumomsättningen. De hindrar ektopisk förkalkning och fördröjer benresorption och omsättning av benvävnad. Technetium-bifosfonatkomplex utnyttjas med framgång för benvävnadsskanning.Prediktivt värde av testerHalsdissektionGlykoproteiner: Konjugerade protein-kolväteföreningar, omfattande bl a muciner, mukoida och amyloida glykoproteiner.Karcinoembryonalt antigen: Ett serumglykoprotein som utsöndras i tarmepitelets glykokalyx. Antigenet troddes ursprungligen vara specifikt för fostrets matsmältningskanal och adenokarcinom i tarmen, men påträffas normalt i faece s och bukspottskörtel-gallsekret, samt i samband med en rad neoplastiska och ickeneoplastiska tillstånd. Det främsta användningsområdet är för monitorering av svaret på behandling vid tarmcancer. Syn. CEA.Albendazol: Ett bredspektrumsbenzimidazolmaskmedel som är strukturellt besläktat med mebendazol och effektivt mot många sjukdomar.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Gastrektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela (total gastrektomi) eller del av (partiell gastrektomi) magsäcken.TumörutsåddTumörsuppressorproteinerBilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.UppregleringIndocyaningrönt: En trikarbocyaninfärg som används diagnostiskt för leverfunktionstester och vid mätning av blodvolym och hjärtkapacitet.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Tarmlymfa: En opak, mjölkvit vätska, huvudsakligen bestående av emulgerat fett, som passerar genom tunntarmens lymfkanaler ut i lymfsystemet.Brugia: Masksläkte tillhörande familjen Filariidae. Maskarna ger upphov till filariasis och elefantiasis hos ett flertal däggdjur, inklusive människa. De vanligaste vektorerna är Mansonia- och Anophelesmyggor .CD44-antigener: Sura, sulfaterade glykoproteiner i cellmembran, som visar sig i olika splitsade och glykosylerade former på en mångfald olika celltyper, som t ex mogna T-celler, B-celler, medullära tymocyter, granulo cyter, makrofager, erytrocyter och fibroblaster. CD44-antigener är de viktigaste ytreceptorerna för hyaluronat.Huvud- och halstumörer: Mjukvävnadstumörer eller cancer som uppkommer i slemhinnorna på läpparna, i munhålan, svalget, struphuvudet och matstrupens cervikala del. Andra områden som omfattas är näshålorna, spottkörtlarna, sköldkörteln, bisköldkörteln. Hit hör även såväl melanom som icke-melanomcancer i huden på huvud, hals och nacke.Tumor MicroenvironmentMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Matrixmetalloproteinas 2: Ett utsöndrat endopeptidas som är homologt med interstitiellt kollagenas, men med en extra, fibronektinliknande domän. EC 3.4.24.24.RNA, Small InterferingAdenokarcinom, follikulärt: Ett adenokarcinom i sköldkörteln, där tumörcellerna bildar folliklar.SarkomSkallröntgen: Strålbehandling av huvudet i behandlings- eller förebyggande syfte.Färger: Kemiska ämnen som används för färgning av andra material. Färgningen kan vara tillfällig eller permanent. Färger kan också användas i läkemedel och som reagentia eller reaktionsindikatorer inom medicin och forskning.Antigens, CD82Vesicular Transport ProteinsBuktumörer: Tumörer lokaliserade i bukhålan.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Filariasis: Infektioner orsakade av nematoder (rundmaskar) i superfamiljen Filarioidea. Tillstånd med levande maskar i kroppen är för det mesta symtomfria, men döda, vuxna maskar ger upphov till granulomatös inflammation och bestående fibros. Organismer av släktet Elaeophora infekterar älg och får, vilket ger ischemisk nekros i hjärnan, blindhet och dermatos i ansiktet.Membranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.SkalltumörerKombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.