Lungsäck: Den tunna, serösa hinna som omger lungorna och täcker brösthålans insida. Hinnsäcken består av två skikt: den inre, viscerala hinnan som ligger intill lungparenkymet, och den yttre, parietala hinnan. Mellan de båda skikten finns pleurahålan, som innehåller en tunn vätskefilm.Lungsäckstumörer: Tumörer i den tunna, serösa hinna som omger lungorna och bekläder brösthålans insida. Lungsäckstumörer är ytterst sällsynta och diagnosticeras oftast inte förrän i framskridet stadium, eftersom de i tidigt stadium inte ger några symtom.Solitär fibrös lungsäckstumörLungsäckssjukdomarMesoteliom: Tumörform som uppstår ur mesotelvävnad (bukhinna, lungsäck, hjärtsäck). Den uppträder som breda cellskikt, där vissa områden innehåller spindelformade, sarkomliknande celler, och där andra områden uppvisar adenomatösa mönster. Lungsäcksmesoteliom har förknippats med exponering för asbest.Vätskeutgjutning i lungsäckenPleurahålaFibervävnadstumörerAsbest: Benämning på en grupp fibrösa, eldfasta mineral bestående av magnesium- och kalciumsilikater. Asbest är motståndskraftig mot kemikalier och används för värmeisolering och som flamskydd. Inandning av a sbestdamm kan orsaka asbestos (asbestlunga) och ge upphov till lung- och tarmcancer.TorakoskopiTorakotomiSolitära fibrösa tumörerAsbestos: En lungsjukdom som uppkommer efter inandning av asbestfibrer, kännetecknad av varierande grad av interstitiell fibros. Asbestos har samband med lungsäcksmesoteliom och karcinom i luftrören. Syn. asbestlunga.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Luft i lungsäcken: Ansamling av luft eller gas i lungsäcken, vilket kan ske spontant eller till följd av skada eller sjukdom, eller framkallas avsiktligt (terapeutisk pneumotorax).Lungsäcksinflammation: Inflammation i lungsäckshinnorna. Om den parietala hinnan omfattas, uppträder bröstsmärta från lungsäcken.Mesenkymalt kondrosarkom: En sällsynt och aggressiv variant av kondrosarkom, kännetecknad av ett histologiskt bifasmönster med små, kompakta celler blandade medöar av broskmassa. Tumören har förkärlek för ben med platt tvärsni tt; långa, rörformade benpipor angrips sällan. De har en tendens att uppträda i de lägre åldersgrupperna och vill gärna metastasera.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Empyem: Förekomst av var i kroppshåligheter.Mineralfibrer: Långa, böjliga, sammanhängande, naturliga eller konstgjorda fibrer av varierande längd. De bildar vissa minerals struktur. Deras medicinska betydelse består i deras förmåga att orsaka olika typer av dammlunga (t ex asbestos) efter arbetsmiljöexponering.PleurodesToraxkirurgi, videostöddVätskeutgjutning i lungsäcken, malignToraxröntgenAmfibolasbest: En typ av asbest som omfattar silikater av magnesium, järn, kalcium och natrium. Fibrerna är spröda och kan inte tvinnas eller spinnas, men är motståndskraftigare mot kemikalier och hetta än serpentin asbest.Serpentinasbest: En typ av asbest som förekommer naturligt i form av ett dehydrerat magnesiumsilikat. De två mineral som bildar denna asbest är antigorit och krysotil. 95 % av alla asbestprodukter utgörs av krysotilas best.Blödning i lungsäckenLungsäcktuberkulos: Tuberkulos i den serösa hinnan som bekläder brösthålan och omger lungorna.Toraxkirurgiska teknikerBröstkorgstumörerFibrom: Godartad tumör bestående av fibrös vävnad eller bindväv.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.ZeoliterMelanom, amelanotiskt: Ett ofärgat, elakartat melanom. Det är ett anaplastiskt melanom, bestående av celler från melanoblaster, men utan melanin.Mediastinum: Det bindvävsfyllda utrymmet mellan lungorna.Amositasbest: Asbestformen av grunerit, en monoklin amfibol med långa fibrer och hög järnhalt.Calbindin 2BukhinnetumörerTalkLungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Varansamling i lungsäcken: Inflammation med varbildning i lungsäcken.Hemangiosarkom: En sällsynt, elakartad tumörform som kännetecknas av snabbt tillväxande och infiltrerande, anaplastiska celler som kan härledas från blodkärl och som bekläder blodfyllda eller knöliga hålrum.RevbenObduktion: Postmortemundersökning av en kropp.Sarkom, synovialtPneumektomiLungsjukdomarTorakoskoperNanotrådarKrokidolitasbest: Ett lavendelblått, syrabeständigt asbestmineral.Lungröntgenskugga: Ensamma, rundade skuggor som ses vid lungröntgenundersökning. Vanliga orsaker kan vara tuberkulos, tumörer, cystor, kärlmissbildningar eller svampinfektion.Mediastinala tumörer: Tumörbildning i mediastinum (bindvävsutrymmet mellan lungorna).Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Nanotuber, karbonParasitsjukdomar i lungor: Infektioner i lungorna orsakade av parasiter, oftast nematoder (rundmaskar).Fistel: Onormal förbindelse mellan två inre organ eller mellan ett organ och kroppsytan.