Loading...
Luftförorenande ämnenLuftförorening: Närvaro av föroreningar i luften som inverkar på människors hälsa och välmående eller framkallar andra skadliga effekter i miljön. Föroreningarna kan bestå av gaser, partiklar eller flyktiga organiska ämnen.Kvävedioxid: En mycket giftig gas med kemisk formel NO2. Exponering för gasen orsakar lunginflammation som kan ge smärta eller vara obemärkt, men det flera dagar senare följande ödemet kan leda till döden. Kvävedioxid en en vanlig luftförorening med förmåga att absorbera UV-strålning, som därmed inte når jordens yta.OzonSvaveldioxidParticulate MatterLuft: Jordens atmosfär, bestående huvudsakligen av syre (ca 1/5), kväve (ca 4/5) och mindre mängder koldioxid, andra gaser och partiklar.Fordonsavgaser: Avgaser från förbränningsmotorer i fordon.MiljöövervakningMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Miljöförorenande medel: Förorenande ämnen i allmänhet i omgivningen.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Oxidanter, fotokemiskaEpidemiological MonitoringPartikelstorlekLuftvägssjukdomarVattenförorenande ämnenKolmonoxid: En giftig, färglös, luktfri och smaklös gas. Den tas upp av hemoglobin, varvid bildas karboxyhemoglobin, som saknar förmåga att binda syre. Den uppkomna syrebristen leder till huvudvärk, yrsel, sjunkande puls och andningsfrekvens, medvetslöshet och död. Syn. koloxid.Städer: Avgränsade, oftast tätbefolkade, geografiska områden, med viss juridisk och funktionell status.United States Environmental Protection AgencyLuftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.LuftrörelserVäderInhalationsexponering: Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.Tryckkammare: Behållare för tryckreglering. Trycket i kammaren kan höjas med flera atmosfärer. Tryckkammare används ofta i samband med dykningsaktiviteter och olycksfall i samband med dykning.Hälsotillstånd, tätortVattenförorenande ämnen, kemiskaMeteorologiska faktorer: Atmosfäriska förhållanden som sammanhänger med klimat och väder.Polycykliska kolväten, aromatiskaRökblandad dimmaKväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Surt regn: Surt vatten med pH 2.5 till 4.5, som förgiftar ekosystemet och inverkar negativt på växter, fiskar och däggdjur. Det förorsakas av industriella föroreningar, huvudsakligen svavel- och kväveoxider, som släpps ut i atmosfären och återvänder till jorden i form av surt regn.Gaser: Materia i ett aggregationstillstånd där molekylerna rör sig fritt och befinner sig på avstånd från varandra. Gaser expanderar så att de fyller det utrymme som finns till förfogande; de sprider sig och blandar sig lätt med andra gaser, och de har fasta förhållanden mellan volym, temperatur och tryck. Vid tillräckligt låga temperaturer eller högt tryck kondenserar gaser till vätskefas.SalpetersyraMotorfordon: Bilar, lastbilar, bussar eller liknande motordrivna fordon.Astma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Hälso- och miljöfarliga ämnenSeasonsOrganiska kemikalierMiljövårdBensen: Giftigt, flyktigt, brandfarligt och flytande kolväte som fås som biprodukt vid destillation av kol. Medlet har utbredd användning som lösningsmedel i kemiteknisk industri. Det ger upphov till skador p å centrala nervsystemet och benmärgen och är karcinogent.Moderns exponering: Exponering av modern, både hos människor och djur, för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för miljöfaktorer i form av radioaktiv strålning, patogena organismer eller gifter som kan skada avkomman. SvaveloxiderRökJordförorenande ämnenAvdunstningFossila bränslen: Alla typer av kolvätetillgångar som kan användas till bränsle, som t ex olja, kol och naturgas.SvavelsyrorLuftmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svampar i luften.AndningsstörningarTillandsiaLuftemboli: Emboli orsakad av luftbubblor i blodet efter skada, operation eller yttre tryckförändringar.DammVentilationFlyktiga organiska föreningarHögsta tillåtna exponering: Den högsta exponeringen för ett biologiskt aktivt fysikaliskt eller kemiskt medel som tillåts under en åttatimmarsperiod (en arbetsdag) i yrkesutövning, eller under en 24-timmarsperiod i befolkningen i allmänhet, och som inte orsakar nämnvärd omedelbar eller senare uppträdande skada hos den exponerade gruppen.Epidemiologiska studier: Studier som utformats för att undersöka sammanhang, vanligen antagna orsakssamband. Oftast är syftet att identifiera eller mäta effekterna av riskfaktorer eller exponering. De vanligaste typerna av analytisk studie är fall-kontrollstudier, kohortstudier och tvärsnittsstudier.Fuktighet: Graden av vatten(ånga) i en gas, t ex luft.PoissonregressionKolväten, klorerade: Organiska föreningar av kol och väte, där en eller flera väteatomer ersatts av klor.Utvinnings- och förädlingsindustri: Industriell verksamhet för förädling av naturliga råvaror.Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.Polyklorerade bifenylerSotPolycykliska föreningarAkroleinPassiv rökningGeorgia: Delstat i sydöstra USA. Ytan är 152 488 km2, och folkmängden drygt 8 miljoner invånare (2000). Huvudstaden heter Atlanta.Komplexa blandningar: Blandningar av många beståndsdelar i oexakta proportioner, vanligtvis naturliga, så som växtextrakt, gifter och gödsel. Dessa särskiljes från läkemedelskombinationer, som innehåller ett fåtal komponenter i givna proportioner.Geografiska informationssystem: Datasystem för insamling, lagring, bearbetning och återgivande av lägesspecifik geografisk information.Mexiko: Republik i Mellanamerika, gränsande till USA i norr och Guatemala och Belize i söder. Landets yta är 1 972 550 km2, och folkmängden uppgår till 110 miljoner invånare. Huvudstad är Mexico.Bostäder: Byggnader för människors boende.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.TätortsbefolkningIndustri: De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.Aerosoler: Kolloider med gasformig spridningsfas som övergår i antingen en vätskefas (dimma) eller fast fas (rök). De används för rökning eller i inhalationsterapi, och kan innehålla drivgaser.AndningssystemetRiskbedömningDödlighet: Alla dödsfall i en given population.LungsjukdomarFormaldehyd: En starkt reaktiv, gasformig aldehyd som bildas genom oxidation eller ofullständig förbränning av kolväten. I lösning har ämnet många användningsområden, t ex för framställning av plaster och syntettextilier, som desinfektionsmedel och som fixerings- och konserveringsmedel. Formaldehyd och dess lösningar är slemhinneretande och giftiga, och anses cancerframkallande.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.PetroleumKolväten: Kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår (Nationalencyklopedin).Cancerframkallande ämnen i miljön: Karcinogena ämnen som finns i omgivningen.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Luftkonditionering: Reglering av luftmiljön inom ett avgränsat utrymme, genom styrning av temperatur och flöde, fuktighet och halten av föroreningar och mikroorganismer.West VirginiaBiologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.TaiwanMiljöföroreningEtylenoxid: En vid rumstemperatur och normaltryck färglös och brännbar gas. Den har bakterie-, svamp- och spordödande egenskaper och är effektiv mot de flesta mikroorganismer, inklusive virus. Gasen används som desinfektionsmedel för livsmedel och textilier, och för gassterilisering av värmekänsliga farmaceutiska och kirurgiska material.PollenAndningsljudLuftsäckar: Säckar eller utrymmen med tunna väggar som utgör en del av andningssystemet hos fåglar, fiskar, insekter och däggdjur.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.Allergener: Antigena ämnen som kan framkalla en omedelbar överkänslighetsreaktion.TopputandningsflödeBens(a)antracener: Kolväten hos vilka en bensenring och antracenring har en gemensam dubbelbindning.DNA-addukter: Kovalenta anslutningar mellan mutagena kemiska ämnen och DNA. Sådana kopplingar aktiverar reparationsprocesser i DNA och kan, om reparation inte ägt rum före replikation, leda till utbyte eller bortfall av nukleotider och omkastningar i kromosomerna.New JerseyRegressionsanalysKlimat: Alla de olika väderelementen sammantagna.TidsfaktorerTjeckien: Republik som bildades den 1. januari 1993 efter delningen av Tjeckoslovakien i Tjeckien och Slovakien. Republiken, belägen i Centraleuropa, har en yta på 78 860 km2 och drygt 10 miljoner invånare (1998). Landet gränsar i väster till Tyskland, i norr mot Polen, i söder till Yrkesmässig exponeringHypersensitivity: Förändrad känslighet för ett antigen, vilken kan medföra patologiska reaktioner vid senare exponering för antigenet i fråga.Förenta StaternaAndningsfunktionstesterCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Växthuseffekt: En följd av global uppvärmning och förhöjda världsmedeltemperaturer. De förväntade hälsoeffekterna av denna långsamt pågående klimatförändring är en ökning incidensen av luftvägssjukdomar, vattenburna och vektorburna sjukdomar.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Atmosfär: Gasskikt eller gashölje som omger en planet eller annan himlakropp.Hexaklorbensen: Medlet används för svampbekämpning och utsädesbehandling inom jordbruket.RiskfaktorerLos AngelesKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Tungmetaller: Metaller med hög specifik vikt, över 5. De har komplexa spektra, bildar färgade salter och dubbelsalter, har låg elektrodpotential, är huvudsakligen amfotera, bildar svaga baser och syror, och verkar oxiderande eller reducerande.Akutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.Mutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.NässlemhinnaKol: Ett icke-metalliskt grundämne med kemiskt tecken C, atomnummer 6 och atomvikt 12,011. Kol kan förekomma i olika allotropa former, som t ex diamant, kol och grafit.New York CityRespiratorisk överkänslighetFotokemiska processerToxikogenetikLuftförorenande ämnen, radioaktiva: Luftföroreningar som visar radioaktivitet.TexasDiklordifenyldikloretylen: Insektsmedel bestående av en organisk klorförening, som är en etylenmetabolit av DDT.TransportHjärt-kärlsjukdomarPrenatal exponering, sena effekterBekämpningsmedelBarnomsorg: Samhällets organiserade åtgärder för omsorgen om barns hälsa och välbefinnande.Dioxiner: Klorerade kolväten med heteroatomer som bildas som föroreningar vid tillverkning av klorfenoler, klorerade difenyletrar och bifenyler, som t ex växtbekämpningsmedel. De bildas också vid sopförbränning. Dioxiner är allvarliga miljögifter; de är cancerframkallande, fosterskadande och mutagena. Föreningarna är lipofila, dvs att de ansamlas i fettvävnad.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.LuftjoniseringSpanienLuftkuddar: Säkerhetsanordningar i bilar, konstruerade som säckar som automatiskt fylls med luft vid kollision och fångar upp förare eller passagerare som kastas framåt eller sidledes.Förväxlingsfaktorer (Epidemiologi): Faktorer som kan leda till eller förhindra ett utfall av intresse, som inte är intermediära variabler och som inte är associerade med den faktor eller de faktorer som är föremål för undersökning.. De kan ge upphov till situationer där effekterna av två processer inte kan hållas isär eller bidragande orsaksfaktorer inte kan hållas isär, eller mätvärdena för en exponeringseffekt förvrängs därför att de hänger ihop med andra faktorer som påverkar resultatet av studien.Oxidativ stressGeografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Konfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Italien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.PentaklorfenolLuftrörskatarrTyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Industriavfall: Rest- och avfallsprodukter och utsläpp av oanvändbara biprodukter från industriella processer. De utgör miljöproblem och hälsorisker.Europa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).TemperaturModeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.OddskvotFör tidig födelseHongkong: Tidigare brittisk koloni i sydostasien som sedan 1997 utgör en administrativt självständig region i Folkrepubliken Kina, mellan det kinesiska fastlandet och Sydkinesiska sjön. Landytan är 1,042 km2, och folkmängden drygt 6,8 miljoner invånare (juli 2004).