Ljusterapi: Behandling av sjukdomar genom exponering för ljus, särskilt med olika intensiteter av ljusstrålning eller specifika våglängder.UltravioletterapiGulsot hos nyfödda: En övergående, icke-konjugerad hyperbilirubinemi som uppträder mellan andra och femte dagen av livet, pga brist på leverenzymet glukuronosyltransferas, som behövs för detoxifiering av bilirubin.PUVA-terapiHyperbilirubinemi hos nyföddaBilirubin: Ett rött färgämne i galla, bildat genom nedbrytning av hem från hemoglobin eller cytokromer. PsoriasisHyperbilirubinemi: Sjukligt tillstånd av onormal ökning av bilirubin i det cirkulerande blodet, vilket kan ge gulsot.Utbytestransfusion, helblod: Upprepad tappning av små mängder blod och ersättning med givarblod tills en stor del av blodvolymen har bytts ut. Metoden används vid behandling av fetal erytroblastos, leverkoma, sickle cellanemi, disseminerad intravasal koagulation, blodförgiftning, brännskador, essentiell trombocytopeni och fulminant malaria.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Sklerodermi, lokaliseradEye Protective Devices: Personlig skyddsutrustning i form av glasögon eller mask till skydd mot tryck, flygande föremål, glöd, vätskor eller skadlig strålning. Syn. skyddsglasögon.Hållbar medicinsk utrustning: Utrustning som är motståndskraftig mot förslitning och kan användas under lång tid. Hit hör t ex rullstolar, sjukhussängar, proteser osv.Kernikterus: En patologiterm som används för att beskriva bilirubinfärgning av de basala ganglierna, hjärnstammen och lillhjärnan, och som även används kliniskt för att beskriva ett syndrom, förknippat med hyperbilirubinemi. Kliniska drag är atetos, muskelkramper eller hypotoni, nedsatt vertikal blick och dövhet. Obundet bilirubin tränger in i hjärnan och fungerar som ett nervgift, ofta i samband med tillstånd som försämrar blod-hjärnbarriären (t ex sepsis). Tillståndet ses främst hos nyfödda, men kan även sällsynt förekomma hos vuxna.VitiligoLågeffektlaserterapi: Strålbehandling med ljus av låg intensitet och våglängder mellan 540 nm och 830 nm. Effekterna tros bero på en fotokemisk reaktion som ändrar cellmembrangenomsläppligheten, med ökad mRNA-syntes och celltillväxt som följd. Effekterna beror inte på hetta, som vid laserkirurgi. Lågenergilaserbehandling har använts i allmänmedicin, veterinärmedicin och odontologi vid en rad olika tillstånd, men oftast för sårläkning och smärtbehandling.Hematoporfyrinderivat: En komplex blandning av monomeriska och hopkopplade porfyriner som används vid fotodynamisk cancerterapi (hematoporfyrinljusbestrålning). En reningsprodukt av denna blandning är dihematoporfyrineter.Hematoporfyriner: Järnfria derivat av hem med fyra metylgrupper, två hydroxietylgrupper och två propionsyragrupper kopplade till pyrrolringarna. Vissa av dessa fotosensibiliserande medel används vid fotokemoterapi mot elakartade tumörer.Råttor, GunnAcitretin: En oral retinoid verksam vid behandling av psoriasis. Den är den huvudsakliga metaboliten av etretinat, men är genom kortare halveringstid fördelaktigare än etretinat.ParakeratosFotosensibiliserande medel: Preparat som är farmakologiskt inaktiva, men som vid exponering för ultraviolett strålning eller solljus omvandlas till en aktiv metabolit, som ger en för den sjuka vävnaden gynnsam reaktion. Dessa medel kan ges lokalt eller systemiskt och har använts för behandling av psoriasis och olika typer av tumörer.Gulsot: En klinisk yttring av hyperbilirubinemi, bestående av lagring av gallpigment i huden, vilket ger hud och slemhinnor en gulaktig färgton.Hemsjukvård: Hälso- och sjukvårdstjänster för samordnade vårdinsatser för patienter i hemmet. Vårdgivare kan vara hemsköterskor, hemsjukvårdsorganisationer, sjukhus eller föreningar som anlitar professionell vårdpersonal för vårdtjänster. Hemsjukvård är professionell sjukvård och skall skiljas från hemmavård (anhörigvård), som inte är yrkesmässig.Spädbarnshem på sjukhusGallpigment: Färgämnen i gallan. Dessa är bilirubin, biliverdin, bilifuscin, biliprasin, koleprasin, bilihumin, bilicyanin och urobilin.Hypopigmentering: Ett tillstånd som beror på brist på melaninfärgämne i epidermis; tillståndet kallas även hypomelanos. Pigmenteringsförlusten kan vara lokal eller allmän och kan orsakas av genetiska defekter, vävnadsskador, inflammationer eller infektioner.ParapsoriasisHyperbilirubinemi, ärftlig: Medfödd rubbning av bilirubinomsättningen, vilket leder till onormalt höga halter av bilirubin i det cirkulerande blodet, antingen pga ökad produktion av bilirubin, eller pga fördröjd eliminering av bilirubin från blodet.Antralin: Ett antiinflammatoriskt antracenderivat för behandling av dermatoser, särskilt psoriasis. Det kan orsaka follikulit.Fotokemoterapi: Behandling med ljuskänslighetsalstrande preparat, invärtes eller utvärtres, och påföljande ljusexponering.Likenoida utslag: Tillstånd där det förekommer vävnadsskada i undre epidermis tillsammans med inflammatoriska infiltrat i papillärhuden, vilket stör kontakten mellan epidermis och dermis. Lichen planus är prototypen för alla lichenliknande utslag.Sjukdomar hos för tidigt föddaDermatologi: Medicinsk specialitet inriktad på huden, dess struktur, funktioner, sjukdomar och behandling.HudsjukdomarBehandlingsresultatFärgterapi: En typ av ljusterapi, där färger används för att påverka hälsan och för att behandla olika fysiska eller psykiska sjukdomar. Ljusstrålarna kan ligga inom eller utanför det synliga spektret och kan administreras med hjälp av färglampor eller genom suggestion.Hudrodnad: Rodnader i huden till följd av kapillärstas. Orsakerna till detta tillstånd kan vara många.Hemolytisk sjukdom hos nyfödda: Hemolytisk anemi hos foster och nyfödda till följd av överföring av antikroppar från modern via moderkakan, vilka bildats pga oförenlighet mellan moderns och fostrets blodgrupper. Syn. fetal erytroblastos.Barn med extremt låg födelseviktSkyddsutrustningMetoxsalen: En naturligt förekommande furokumarinförening som finns i ett flertal växtarter, inkl. Psoralea corylifolia. Det är ett fotoaktivt ämne som bildar DNA-addukter vid UVA-strålning.Panna: Den del av ansiktet som är ovanför ögonen.Dermatologiska medel: Läkemedel för behandling eller förebyggande av hudsjukdomar eller för normal hudvård. Syn. hudpreparat.