Loading...


Linsimplantation, intraokulär: Insättande av en konstgjord lins efter avlägsnande av ögonlinsen, oftast efter kataraktextraktion.Linser, intraokulära: Konstgjorda, implanterade linser.Starroperation: Avlägsnande av grumlad ögonlins på kirurgisk väg.Intraocular PressureFakoemulsifieringGrå starr: Partiell eller fullständig grumling av linsen eller linskapseln i det ena eller i båda ögonen, vilket ger försämrad syn eller blindhet. De olika typerna av grå starr bestäms efter sin morfologi (utbre dning, form, läge) eller etiologi (orsak och debuttidpunkt). Syn. katarakt.SynskärpaLinskapsel, kristallin: Det tunna, icke-cellulära ytskiktet på ögonlinsen, som huvudsakligen består av kollagen typ iv och glykosaminoglykaner. Det utsöndras av embryots främre och bakre epitelvävnad. Det bakre embryoepitelet försvinner senare.Fakiska intraokulära linserLinser: Glasstycken eller stycken av andra genomskinliga material som används för förstoring eller ökad synskärpa.PseudofakiEndoftalmit: Varig inflammation i ögats inre vävnader. Dock angrips inte uveans alla skikt. Svampinfektion, nekrotiska, intraokulära tumörer och främmande föremål i ögat kan ge upphov till endoftalmit.LinssjukdomarFrämmande kroppar i ögatKapsulotomi: Anläggande av ett cirkelformat snitt i den främre ögonlinskapseln vid starroperation för tömning eller fakoemulsifikation av linskärnan. Syn. CCC (continuos curvilinear capsulorhexis).Regnbågshinna: De främsta delen av ögats druvhinna (uvea), vilken skiljer den främre ögonkammaren från den bakre. Den består av två skikt: stromat (bindvävsskikt) och färgepitelet. Färgen på regnbågshinnan beror på mängden melanin i bindvävsskiktet vid reflektion från det färgade epitelskiktetFrämre ögonkammare: En vätskefylld del av ögat som framtill gränsar mot hornhinnan och en del av sklera, baktill mot en del av strålkroppen, iris och den genom pupillen synliga delen av ögonlinsen.Ljusbrytning, ögats: Brytning av ljus genom ögats medier.Irissjukdomar: Sjukdomar, funktionsstörningar eller andra störningar i regnbågshinnan.Postkataraktafaki: Avsaknad av ögonlinsen efter kataraktextraktion.Hyphema: Blödning i främre ögonkammaren.Linsluxation: Ofullständig zonulabristning, med ögonlinsen ur läge, men kvar bakom pupillen. Vid dislokation, eller fullständig bristning, förskjuts linsen framåt in i den främre kammaren eller bakåt, in i glaskroppen. Om felläget är medfött kallas tillståndet ectopia lentis.VitrektomiKontaktlinser: Linser avsedda att bäras på ögonglobens främre yta.Postoperativa komplikationerGrön starr: En ögonsjukdom som uppträder i många former, och vars huvudsakliga kännetecken är instabilt eller ökat intraokulärt tryck, som ögat inte motstår utan skador eller funktionsstörning. Följderna av övertrycket kan visa sig i en rad olika symtom, beroende på typ och svårighetsgrad, som t ex urholkning av synnervspapillen, spänd ögonglob, hornhinnedomning, försämrad synskärpa, färghaloer runt ljuskällor, störningar i mörkerseendet, synfältsdefekter och huvudvärk.Astigmatism: Ojämnheter i ögats brytningsytor, vilket leder till brytningsfel, så att ljusstrålar inte bryts till en samlad fokuseringspunkt på näthinnan, utan sprids till en större, diffus punkt. Detta beror på att ögat kan ha en annan böjning (och brytning) i horisontalplanet än i vertikalplanet.TrabekulektomiGlaskropp: Den genomskinliga, geléartade massan som fyller utrymmet mellan ögonlinsen och näthinnan. Den är omsluten av en tunn hinna och utgör ungefär fyra femtedelar av ögongloben. Glaskroppen består till 99% av vatten.Levobunolol: En icke-selektiv beta-adrenoceptorantagonist som används för behandling av glaukom.NärsynthetEye Injuries, Penetrating: Inre ögonskador till följd av perforering eller punktering av ögat.Pupillsammandragande medel: Medel som får ögonpupillen att dra sig samman. Eftersom pupillens storlek regleras av såväl sympatiska som parasympatiska system, kan medel som påverkar någotdera orsaka mios (pupillsammandragning). Läkemedel som härmar eller förstärker den parasympatiska signalen till pupillens ringmuskel, och läkemedel som blockerar den sympatiska signalen till pupillens öppningsmuskel verkar dra samman pupillerna. I vissa källor används termen miotika endast om parasympatomimetika, men här avses alla medel som ger upphov till mios.Inflammation i ögats druvhinna: Inflammation i hela eller del av druvhinnan, ögats mellersta, kärlförande hinna, vanligtvis med spridning till de övriga hinnorna (senhinnan, hornhinnan och näthinnan).TonometriHornhinnaTrångvinkelglaukom: En form av glaukom där det intraokulära trycket ökar pga totalstopp i utflödet av kammarvatten.Ophthalmic SolutionsFrämre ögonsegment: Den del av ögongloben som är framför linsen.PolyhydroxietylmetakrylatIridocyklit: Akut eller kronisk inflammation i iris och strålkroppen, kännetecknad av exudat i den främre ögonkammaren, missfärgning av iris och sammandragen, trög pupill. Till symtomen hör utstrålande smärta, fotofobi, tårflöde och synstörningar.Glaucoma, Open-Angle: En form av glaukom där den främre kammarens vinkel är öppen och det trabekulära nätverket inte tränger in över regnbågshinnans bas.PupillstörningarFramfall: Ett organs eller del av organs inträngande i en naturlig eller konstgjord kroppshåla.Lens, Crystalline: En genomskinlig, bikonvex struktur i ögat, innesluten i en kapsel och belägen bakom iris och framför glaskroppen. Längs kanten är den något överlappad av ciliarutskotten. Ciliarkroppens (strålkroppens) anpassning är avgörande för ögats avståndsinställning.Eye Infections, Bacterial: Bakterieinfektioner utvändigt eller invändigt i ögat. Till de vanligare patogenerna hör Haemophilus, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus och Chlamydia.Kontaktlinser, mjuka: Mjuka, smidiga kontaktlinser, tillverkade av plastpolymerer, vilka lätt samverkar med vattenmolekyler. Det finns många typer, inklusive sådana avsedda för kontinuerligt eller långtidsbruk och som är gasgenomsläppliga och lätta att sterilbehandla.Kammarvatten: Den klara vätska som fyller ögonhålan. Dess brytningsindex är lägre än linsens, som den omger, och den ingår i hornhinnans och linsens metabolism.Postoperativ periodAkustisk mikroskopi: Ett undersökningsverktyp baserat på ultraljud, vilket används inte bara för att titta på mikrostrukturer i metaller, utan även i levande vävnad. I biomedicinska tillämpningar kan ljudhastigheten i normala och onormala vävnader kvantifieras så att deras elasticitet och andra egenskaper kan särskiljas.Keratoplastik, penetrerande: Partiell eller fullständig ersättning av centrala hornhinnans alla skikt.BehandlingsresultatHögt ögontryckUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Eye DiseasesLaserterapiRetrospektiva studierProteskonstruktionEye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.Intraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.Akrylhartser: Används t ex som bindemedel i lacker.Linskortex, kristallin: Den del av ögonlinsen som omger linskärnan och som framtill binds av epitelvävnaden och baktill av kapseln. Linsens kortex innehåller linstrådar och ett amorft ämne som fyller utrymmet mellan cellerna.Embryo Implantation, DelayedGlaskroppsblödningEyeNäthinneavlossningHornhinneendotel: Ett enkelt skikt av stora, platta celler som täcker hornhinnans yta.Prospektiva studierHornhinnesjukdomar: Sjukdomar i ögats hornhinna.Linskärna, kristallinKokleaimplantation: Kirurgisk isättning av en elektronisk apparat under huden, med elektroder kopplade till hörselnerven, för att skapa ljudåtergivning hos personer med sensorineural hörselnedsättning.ScleraTidsfaktorerLokalbedövning: Bedövning begränsad till en del av kroppen genom anbringande av ett lokalt bedövningsmedel som genom infiltration verkar på angränsande nervslut.Ciliarkropp: En ringformad vävnad som sträcker sig från senhinnesporren till näthinnans ora serrata. Den består av en uveal del och en epiteldel. Ciliarmuskeln sitter i uvealdelen, och ögonlockshåren i epiteldelen . Syn. strålkroppen.Kristalliner: En heterogen grupp vattenlösliga, strukturella proteiner i ögonlinsen hos ryggradsdjur. Det är dessa proteiner som gör linsen genomskinlig. Det finns fyra större undergrupper, alfa, beta, gamma och delta, samt ett flertal mindre grupper, som klassificeras med hänsyn till storlek, laddning, immunologiska egenskaper och arttillhörighet. Alfa-, beta- och deltakristalliner finns i linsen hos fåglar och kräldjur, medan alfa, beta och gamma återfinns i ögonlinserna hos alla övriga ryggradsdjur.TimololInjections, IntraocularKontaktlinser, långtidsanvändning: Hydrofila kontaktlinser för permanent användning eller användning under längre tidsperioder..Afaki: Hel eller partiell avsaknad av ögonlins i synfältet, av varje orsak utom efter kataraktextraktion. Afaki är vanligen medfödd eller ett resultat av linsförskjutning.Kontaktlinsvätskor: Sterillösningar som används för rengöring och desinfektion av kontaktlinser.TrabekelverkInjektionerLågt ögontryckProstaglandiner F, syntetiskaSilikonelastomererLäkemedelstillförsel, lokalProteser och implantatPupillPacemaker, konstgjordKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Livmoder: Det ihåliga, tjockväggiga, muskulösa organet i kvinnans bäcken. Det består av fundus uteri (livmoderbotten), där äggimplantationen och fosterutvecklingen äger rum. Nedanför livmoderförträngningen vid änden av fundus finns livmoderhalsen, som mynnar ut i slidan. Utanför förträngningarna vid övre änden av fundus finns äggledarna.Ackommodationsförmåga: Den dioptriska anpassningen av ögat (för maximal bildskärpa på näthinnan vid betraktande av ett föremål) med hänsyn till förmågan, mekanismen och processen. Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.StentarSilikonoljorKammarvattendränage: Dräneringsanordningar, med envägsventiler, som opereras in i ögats senhinna i avsikt att upprätthålla ett normalt intraokulärt tryck vid glaukom.NäthinnaLivmoderslemhinna: Den slemhinna som täcker livmoderhålans insida och reagerar på hormonverkan under menstruationscykeln och graviditet. Slemhinnan genomgår cykliska förändringar som är typiska för menstruation. Efter befruktning utgör den stöd åt det växande embryot.Eye ProteinsPosterior Eye SegmentLäkemedelsimplantat: Små behållare,ampuller eller pellets av fasta läkemedel, som implanteras i kroppen för att ge långsam frisättning av läkemedlet i fråga.PresbyopiPolymetylmetakrylatOphthalmologic Surgical ProceduresEye Injuries: Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.Eye Enucleation: Kirurgiskt avlägsnande av ögongloben.EmbryoöverföringOptik och fotonikGlaukom, neovaskulärt: En sekundär form av glaukom som utvecklas till följd av annan ögonsjukdom och beror på nybildning av kärl i den främre kammarens vinkel.Aortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.SynnervspapillNäthinnetumörerGonioskopi: Mätning av den främre ögonkammarens vinkel med ett optiskt specialinstrument (gonioskop) eller en kontaktprismalins.SilikonerHornhinneödem: Vätskeöverskott i hornhinnan pga epitel- eller endotelskada, med försämrad synskärpa som följd.Posterior Capsule of the LensBrytningsfelIntraocular LymphomaLäkemedelsavgivande stentarSynnervHornhinnetopografi: Mätning av hornhinnans främre yta, dess krökning och form. Den används ofta för att ställa diagnos på keratokon och andra hornhinnesjukdomar, och fastställa hornhinneförändringar efter keratotomi eller keratoplastik. En viktig tillämpning är vid anpassning av kontaktlinser. För mätning av hornhinnans topografi kan ett flertal typer av teknik användas: keratometri, keratoskopi, profilfotografering, datorstödd bildbehandling, videokeratografi m fl.RetinoblastomDefibrillatorer, implanterbara: Implanterbara apparater som fortlöpande övervakar hjärtats elektriska aktivitet och automatiskt upptäcker och motverkar ventrikeltakykardi och ventrikelflimmer. De består av en impulsgenerator, batterier och elektroder.Blod-vattenbarriär: Den selektivt genomträngliga barriären mellan kapillärskiktet i ögats ciliarkropp och kammarvattnet. Den består av två lager epitel tätt sammanfogade vid apikalytorna.Fluorofotometri: Mätning av ljuset från fluorescein för undersökning av integriteten hos ögats olika gränsskikt. Metoden används för undersökning av blod-vätskebarriären, blod-näthinnebarriären, vätskeflöde, hornhinneepitelets genomsläpplighet och tårflödesdynamiken.Elektroder, implanterbara: Elektriska ledare, genom vilka elektrisk ström tillförs eller lämnar ett medium. Elektroder som anbringas kirurgiskt kallas implanterade eller implanterbara.Cardiac CatheterizationRetinala gangliecellerUtrustningsdesignChoroid: Den tunna, kärlrika hinnan som täcker större delen av ögonbotten mellan näthinnan och senhinnan. Syn. koroidea.Decidua: Livmoderslemhinnan (endometriet) under graviditet. Bioprotes: En protes, t ex hjärtklaff, bestående av biologiskt material, som för sin beständighet är beroende av mekanisk eller kemisk stabilisering snarare än vävnadsåterbildning.Uveit, främreNäthinnesjukdomarFistulerande ingrepp: Ett kirurgiskt ingrepp som används för behandling av glaukom, och som innebär anläggande av en öppning för genomströmning av vätska från den främre kammaren till en blåsa under bindhinnan, varvid trycket i ögat minskas.PenisimplantationGlasögon: Ett par optiska linser i hållare som hålls på plats med stöd på näsan och öronen. Syftet är att förbättra synen. Hit räknas inte skyddsglasögon eller solglasögon, avsedda enbart som skydd för ögonen.KranskärlsrestenosSynnervssjukdomarMekaniskt cirkulationsstöd: Små pumpar, ofta inopererbara, avsedda att tillfälligt hjälpa hjärtat, vanligtvis vänster kammare, att pumpa blod. De består av pumpkammare och kraftkälla, som helt eller delvis kan placeras utanför kroppen och drivs av elektromagnetiska motorer. Anordningarna används efter hjärtinfarkt eller för att avvänja det reparerade hjärtat från hjärtlungmaskinen efter öppen hjärtkirurgi.ProteslossningUveaSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Främmandekroppsförflyttningar: Ett främmande föremåls vandring från ursprungsplatsen till annan plats i kroppen.Aortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.Bindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).Provrörsbefruktning: En teknik för konstgjord fortplantning som innebär en direkt manipulering av äggceller och sädesceller för att åstadkomma befruktning in vitro.Borttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.Elektroretinografi: Mätning av elektriska spänningsskillnader i näthinnan efter ljusstimulering.Biometri: Tillämpning av statistiska mätmetoder inom biologi, medicin och lantbruk.Administration, OphthalmicTrofoblasterTomografi, optisk koherensBlodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.SirolimusExfoliationssyndrom: Avsättning av genomskinligt, fibröst och flagigt material på framförallt den främre delen av ögonlinsens kapsel och runt pupillen, men även på båda sidor av iris (regnbågshinnan), zonula ciliaris, trabekelväven, strålkroppen, hornhinnans endotel och ögonhålans blodkärl. Ibland bildas en hinna på framsidan av iris. Exfoliationen hänför sig till utfällning av pigment från regnbågshinnan.UvealtumörerDiagnostiska tekniker, oftalmologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av ögonsjukdomar och synstörningar.Artificial Lens Implant MigrationVävnadsvänliga material: Alla syntetiska eller naturliga ämnen, utom läkemedel, som kan förbättra, förstärka, ersätta eller användas för behandling av kroppens organ, vävnader eller funktioner.Hyperopia: Ett brytningsfel i ögat, där infallande, parallella ljusstrålar bryts till en brännpunkt belägen bakom näthinnan, beroende på att ögat är för kort. Benämningen översynthet beskriver det fenomen att närgränsen för skärpa ligger längre bort än vid normalbrytning vid motsvarande anpassningsgrad (ackommodation).OftalmologiUtrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.Choroid Neoplasms: Den vanligaste typen av intraokulära tumörer är koroidala maligna melanom. De uppkommer vanligtvis efter puberteten och ökar i incidens med stigande ålder. De flesta maligna melanom i ögats uveala omr åden utvecklas från godartade melanom (födelsemärken).Eye, Artificial: Konstgjorda ögon av glas eller plastmaterial, så utformade att de utåt skall likna naturliga ögon. SuturteknikerReoperationEpitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Graviditetstal: Förhållandet mellan antalet graviditeter (inkl. levandefödslar, dödfödslar och missfall) och medeltalet av kvinnor i fertil ålder i en population under en given tidsperiod.Biologiskt nedbrytbara implantat: Implantat av material som är gjorda för att absorberas av kroppen utan att framkalla ett immunsvar. Vanligtvis består de av plastmaterial och används ofta inom ortopedi och ortodonti.Implantat, experimentella: Konstgjorda ersättningar för kroppsdelar och material som sätts in i organismer vid experimentella studier.Fundus Oculi: Den inre, konkava delen av ögat, bestående av näthinnan, åderhinnan, senhinnan, synnervspapillen och blodkärl, vilka kan ses med hjälp av oftalmoskop.SynstörningarOcular Physiologic PhenomenaAngioplasty, Balloon, CoronaryKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Betakrystalliner