Levervener: Vener som leder blod från levern.PortåderBudd-Chiaris syndrom: Tilltäppning av levervenerna pga av blodproppar eller fiberomvandling av venerna.BlodådrorLevercirkulation: Blodflöde genom levern.Leverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.Hålven, nedreHepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Vena saphenaLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.LevertransplantationVaricose VeinsLårbensven: Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.Flebografi: Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Tarmkäxvener: Vener som för blod bort från inälvorna. Den nedre tarmkäxvenen mynnar i mjältvenen, och den övre tarmkäxvenen förenar sig med mjältvenen till att bilda portvenen.Lungvener: De vener som leder tillbaka det syresatta blodet från lungorna till hjärtats vänstra förmak.Halsvener: Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.PortasystemetLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Hypertoni, portal: Onormalt blodflödesmotstånd i leverns portasystem, vilket ofta förekommer vid skrumplever och portvensobstruktion.Rekonstruktivkirurgiska teknikerAnastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.Venös ocklusiv leversjukdom: Blockering av små eller medelstora levervener pga icke-trombotiska subendoteliala ödem som kan utvecklas till fibros.Leversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.UltraljudsdopplerVenae cavaeInälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Skrumplever: Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.Vävnads- och organtagningKärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.VentryckNjurvenerNavelvenerHöftven: En ven på båda sidor av kroppen som utgör föreningen av den yttre och inre höftvenen och löper uppåt tills den går samman med motsvarande ven från andra kroppshalvan och bildar nedre hålvenen.FärgultraljudPortosystemisk shunt, transjugular intrahepatiskDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Leverencefalopati: Ett syndrom som kännetecknas av svikt i det centrala nervsystemet i förening med leversvikt, inklusive portasystemshuntar. Kliniska tecken är trötthet och förvirring (som ofta leder till koma), asterixis (flaxande rörelser), nystagmus, livliga okulovestibularreflexer, dekortikerad och decerebrerad kroppshållning, muskelryckningar och bilaterala babinskireflexer. EEG kan visa trefasvågor.TransplantatKnävecksven: Den ven som bildas genom föreningen av den främre och den bakre skenbensvenen. Den passerar knävecket och övergår i lårbensvenen.LeverfunktionstesterStellatcellerBehandlingsresultatEnd Stage Liver DiseaseSmör: Livsmedelsprodukt bestående huvudsakligen av mjölkfett. Smör framställs genom kärning av pastöriserad och syrad grädde. Vid kärningen fås kärnmjölk som restprodukt.VeninflammationRadiologi, interventionellKarcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.Portokavalshunt, kirurgiskRetrospektiva studierKärlmissbildningarMjältven: Ven som vid mjältporten förenar ett flertal små vener från magen, bukspottkörteln, mjälten och tarmkäxet.NyckelbensvenPostoperativa komplikationerHeterotaxy SyndromeUltraljudsdoppler, pulsadRegionalt blodflödeBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Fettlever: Gul missfärgning av levern pga fettnedbrytning av leverparenkymceller.Hjärnvener: Kärl som leder blod från hjärnan.Hålven, övreLeverregenerationInälvor: De stora inre organen i någon av kroppens tre stora kroppshålor, särskilt i bukhålan.Leversvikt: Bristande förmåga hos levern att utföra sina normala ämnesomsättningsfunktioner, vilket visar sig som svår gulsot och onormala serumhalter av ammonium, bilrubin, alkalin fosfatas, aspartataminotransferas, laktatdehydrogenas och onormalt albumin/globulinförhållande.Portosystemisk shunt, kirurgiskHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Vätska i buken: Ascites. Ansamling av vätska i peritonealhålan (bukhinnehålan).Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.PortatryckAlkoholcirros: Fibros i leverns hinnor till följd av överdriven, kronisk alkoholkonsumtion.TidsfaktorerLeverceller: Den huvudsakliga strukturella enheten i levern. Levercellerna (hepatocyterna) utgörs av specialiserade epitelceller som är ordnade i sinsemellan förbundna skivor, kallade lobuli (smålober).Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Vena azygos: Oparig ven från högra tillförande lumbalvenen (ländryggsvenen) eller hålvenen som via aortaöppningen i mellangärdet löper genom bröstkorgen och slutar i övre hålvenen.Multidetector Computed TomographyNäthinnevenPortografiSammandragningBlodstillande medel: Preparat som stoppar blodflödet. Absorberande hemostatika stoppar blödning antingen genom att bilda ett konstgjort koagel eller genom att fungera som mekanisk matris som medverkar till koagulation när den påförs det blödande stället. Dessa medel verkar bäst på kapillär nivå och är inte effektiva när det gäller att stilla blödning från artärer eller vener med mer betydande blodtryck.Korrosionsavgjutning: Vävnadsprepareringsteknik som går ut på att injicera plast (akrylat) i blodkärl eller andra ihåliga kärl och behandla vävnaden med något frätande medel. Resultatet blir en negativ avgjutning eller fast kopia av utrymmet i vävnaden som kan undersökas i ett svepelektronmikroskop.Tromboflebit