Larva migrans: Infektioner orsakade av rundmasklarver som aldrig utvecklas till vuxenstadium och som förflyttar sig genom olika kroppsvävnader. De infekterar oftast hud, ögon och inälvor hos människa. Ancylostoma brasiliensis ger upphov till larva migrans i huden; Toxocara orsakar inälvsinfektion.Diptera: En ordning (Tvåvingar) inom klassen Insecta med ca 120 000 arter. När de har vingar har de två, vilket skiljer dem från andra såkallade flugor, medan haltererna (svängkolvarna; rudimentära bakvingar) skiljer Diptera från andra insekter med ett vingpar. Ordningen omfattar familjerna Calliphoridae, Oestridae, Phoridae, Sarcophagidae, Scatophagidae, Sciaridae, Simuliidae (knott), Tabanidae (bromsar), Therevidae, Tipulidae (harkrankar), Trichoceridae (vintermyggor), Chironomidae (fjädermyggor), Cecidomydidae (gallmyggor), Trypetidae, Ceratopogonidae, Chironomidae, Culicidae (stickmyggor), Drosophilidae (bananflugor), Glossinidae, Bombyliidae (svävflugor), Muscidae (flugor), Syrphidae (blomflugor), Tephritidae (borrflugor) och Psychodidae.Lepidoptera: En stor insektsordning som omfattar fjärilar och malar.Skalbaggar: Skalbaggar (Coleoptera) är den mest omfattande ordningen av insekter. Mer än 300 000 arter är kända. De kännetecknas av ett hårt hudskelett, med hårda täckvingar som skydd för flygvingarna.Chironomidae: En familj icke-bitande fjädermyggor tillhörande ordningen Diptera. Spottkörtlar hos släktet Chironomus används för forskning inom cellgenetik och biokemi.Malfjärilar: Insekter av underordningen "Heterocera" och ordningen Lepidoptera.Ascaridoidea: En överordnad familj av nematodmaskar med sammansatt muskulatur. Ett typiskt kännetecken hos dessa organismer är att de har tre tydliga läppar runt munnen.Anisakis: Ett släkte nematoder av familjen Ascaridoidea. Maskarna kan förekomma i magen på marina djur och fåglar. Infektion hos människa beror på konsumtion av rå fisk innehållande larver.Anisakiasis: Infektion med rundmaskar av släktet Anisakis. Infektion hos människa orsakas av konsumtion av fisk innehållande rundmasklarver.Aedes: Ett släkte myggor (Culicidae) i tropiska och subtropiska områden. Gula febern och dengue hör till de sjukdomar som kan överföras av arter tillhörande detta släkte.TrichinellaInsektproteiner: Proteiner hos någon insektsart.Bacillus thuringiensis: En grampositiv bakterie som kan vara patogen för vissa insekter. Den används för biologisk bekämpning av malen lövskogsnunna.Culex: Ett myggsläkte tillhörande Culicidae som är vanligt förekommande i tropiska områden. Arter av detta släkte fungerar som vektorer för St. Louisencefalit och många andra sjukdomar hos människor och djur.Insektsdödande medel: Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.Gnathostoma: Ett släkte parasitära nematoder som kan förekomma hos däggdjur, inklusive människan. Människor infekteras antingen av larver som tränger genom huden eller genom förtäring av okokt fisk.SebrafiskAscarididainfektioner: Infektioner orsakade av nematoder av ordningen Ascaridida.RundmaskinfektionerGetingar: Flygande, stickande insekter av familjen Vespidae (superfamiljen Vespoidea), omfattande såväl sociala (samhällsbildande) som solitära arter.Hemocyter: Alla typer av blodceller, särskilt hos ryggradslösa djur.BombyxDrosophila melanogaster: En flugart som används mycket i genetisk forskning pga sina stora kromosomer.Livscykelstadier: Den ständiga följden av omvandlingar hos insekter eller andra djurarter under den postembryonala utvecklingen.OvipositionRovdjursbeteendeTrichinella spiralisSimuliidaeVärd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Myggor: En familj inom ordningen Diptera som omfattar myggorna. Larverna är vattenlevande, och de vuxna känns igen på sin speciella vingådring och indelningen längs ådrorna, samt sin långa snabel. Många arter är av medicinsk betydelse.Spirurida-infektionerInsekter: Insekter är en klass, Insecta, av Arthropoda, vars medlemmar har en kropp bestående av tre delar: huvud, torax och bakkropp. Insekterna utgör den dominerande djurgruppen på jorden; flera hundra tusen olika arter har beskrivits. Det har funnits insekter på jorden i mer än 350 miljoner år, att jämföras med mindre än 2 miljoner år för människan. Många insekter är av kommersiellt värde som renhållningshjon, medan andra kan orsaka enorm ekonomisk skada och mänskligt lidande som skadedjur inom jordbruket. Tre ordningar är av medicinskt intresse, nämligen Hemiptera, Diptera och Siphonaptera, eftersom de orsakar sjukdom hos människor och djur.Feeding Behavior: Olika beteenden förknippade med ätande, som t ex sätt att äta, ätrytm och tidsintervall.Fettkropp: Näringsförråd av fettvävnad hos ffa insekter och groddjur.Bin: Insekter tillhörande familjen Apoidea, med världsomfattande utbredning. Av nektar från blommor framställer de honung som föda åt sina larver. De har giftgadd, och bistick kan hos överkänsliga personer ge upphov till svår allergisk reaktion.Hymenoptera: En talrik ordning av högt specialiserade insekter, omfattande bl a bin, getingar och myror.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Drosophila: Ett släkte små, tvåvingade flugor (bananfluga, fruktfluga) med ungefär 900 kända arter. Inga andra arter av organismer är så väl undersökta i genetiskt och cellbiologiskt hänseende som dessa.Genmanipulerade djur: Djur, vars genom förändrats med hjälp av genteknik, eller deras avkomma.Angiostrongylus: Ett släkte parasitiska nematoder tillhörande familjen Metastrongyloidea. Två arter, A. cantonensis och A. vasorum, infekterar lungorna hos råttor (cantonensis) och hundar (vasorum). A. cantonensis kan spridas till människa och då orsaka dödlig infektion i centrala nervsystemet.ToxocaraEmbryo, icke-däggdjur: Embryon hos andra djurarter än däggdjur. För kycklingar används den specifika termen kycklingembryo.UrochordataDrosophilaproteiner: Proteiner från insektarter tillhörande släktet Drosophila (bananfluga, fruktfluga). Särskilt proteiner från den mest välundersökta Drosophilaarten, Drosophila melanogaster, tilldrar sig stort intresse när det gäller forskning inom morfogenes och utveckling.Maskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.RuggningInsektsvektorer: Insekter som överför smittsamma organismer från en värd till en annan eller från en icke-levande reservoar till en levande värd.Plattfiskar: Vardaglig benämning på fiskordningen Pleuronectiformes. Ett typiskt drag är att de utvecklas asymmetriskt, så att båda ögonen hamnar på samma sida, "ovansidan". De simmar med den ögonlösa sidan, "undersidan", nedåt. Hit hör flundror, spättor, sjötungor m fl.Anopheles: Ett släkte av myggor (Culicidae) som sprider malaria.HemolysinproteinerMetastrongyloidea: En superfamilj nematoder av ordningen Strongylida. Typiska kännetecken är en vätskefylld ytterhud och en tillbakabildad mun och bursa.Artemia: Ett kräftdjursläkte av ordningen Anostraca som förekommer i saltsjöar och som ofta odlas som fiskfoder. Artemia har 168 kromosomer och har hemoglobin i blodet.Strongyle Infections, EquineEntomologi: Läran om insekter.StrongyloideaAngiostrongylus cantonensis: En art parasitiska nematoder med utbredning på Stillahavsöarna som infekterar lungorna hos råttor. Infektion kan spridas till människa genom konsumtion av sniglar och leder till eosinofil meningit.Ekosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Endotoxiner: Toxiner som är starkt förknippade med den levande cytoplasman eller cellväggen hos vissa mikroorganismer, och som inte lätt tränger ut i odlingsmedium, men frigörs vid cellupplösning.SpodopteraAnkylostomiasis: Infektion hos människa och djur orsakade av hakmaskar tillhörande släktet Ancylostoma. Typiska symtom är anemi, dyspepsi, eosinofili och buksvullnad.Havsodling: Odling av vattenlevande djurarter.Filariasis: Infektioner orsakade av nematoder (rundmaskar) i superfamiljen Filarioidea. Tillstånd med levande maskar i kroppen är för det mesta symtomfria, men döda, vuxna maskar ger upphov till granulomatös inflammation och bestående fibros. Organismer av släktet Elaeophora infekterar älg och får, vilket ger ischemisk nekros i hjärnan, blindhet och dermatos i ansiktet.Maskantigener: Alla delar av parasitmaskar som framkallar en immunreaktion. De vanligast förekommande helmintantigener är schistosomantigener.Matsmältningssystemet: En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Insektshormoner: Hormoner som utsöndras i insekter. De påverkar insekternas växt och utveckling. Hit hör även syntetiska hormoner som verkar som insektshormoner.VivlarStrongylidainfektionerSimningReglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Fiskar: En grupp växelvarma, vattenlevande ryggradsdjur med gälar, fenor, skelett av brosk eller ben, och avlånga kroppar, täckta med fjäll.Letal dos 50: Den dosmängd av ett giftigt ämne eller av joniserande strålning som krävs för att döda 50% av en testpopulation.Fjärilar: Artrik ordning (Lepidoptera) av insekter med utbredning över hela världen. De har två par stora och breda flygvingar, ofta med färggranna mönster.GastropodaTrichostrongyloidiasisMyggbekämpning: Minskning eller reglering av myggförekomst med kemiska, biologiska eller andra medel.Haemonchus: Ett släkte parasitära rundmaskar som infekterar mage och tolvfingertarm hos gräsätare, främst får och getter, som får i sig parasiterna med gräset de betar. Sjukdomen är vanligast i tropiska och subtropiska länder. Endast undantagsvis drabbas människor av infektion.Maskmedel: Medel som är aktiva mot parasitära maskar. De används för behandling av helmintiasis hos djur och människor.Ekdysteron: Ett steroidhormon som reglerar hudömsning hos insekter. Ekdysteron är 20-hydroxiderivatet av ekdyson.PaenibacillusHudsjukdomar, parasitära: Hudsjukdomar orsakade av leddjur, maskar eller protozoer.Ascaris suum: En art av parasitmaskar (nematoder) som vanligen förekommer i grisar och en del andra djur. Också människor kan infekteras, t ex genom hantering av grisgödsel, och drabbas av tarmsjukdom.Bryozoa: Ett fylum (en stam) små, vattenlevande och kolonibildande djur. Vissa påminner om koraldjur och bildar rev, men de har en mer komplicerad inre struktur. De flesta bildar beläggningar på tång och sten. Syn. mossdjur; Ectopracta.OvumZooplanktonAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.ArtsspecificitetIvermektin: En blandning av huvudsakligen avermektin H2B1a och en del avermektin H2B1b, vilka är makrolider från Streptomyces avermitilis. Medlet binder glutamatstyrda kloridkanaler, vilket ger ökad permeabilitet och hyperpolarisering hos nerv- och muskelceller. Det samverkar också med andra kloridkanaler. Ivermektin är ett parasitmedel av bredspektrumtyp som är verksamt mot mikrofilarier till Onchocerca volvulus, men inte det vuxna stadiet.RundmaskarPerciformesBefolkningstäthetFilarioidea: En superfamilj av nematoder (rundmaskar) tillhörande underordningen Spirurina. Organismerna har trådformad kropp och en mun omgiven av papiller.Anthozoa: En klass koraller och sjöanemoner i fylet Cnidaria. Samtliga medlemmar förekommer endast i polypform. Medusastadiet saknas helt.Växtregulatorer, insekt: Naturliga eller syntetiska ämnen som hämmar utvecklingen hos växande insekter.Anopheles gambiae: En myggart i släktet Anopheles som utgör den främsta malariavektorn i Afrika.Fisksjukdomar: Sjukdomar hos fiskar, såväl benfiskar som broskfiskar, i sötvatten, havsvatten, akvarier eller fiskodlingar.PolychaetaEkdyson: Ett steroidhormon som reglerar hudömsning hos insekter.VattenrörelserBioanalys: Metod för att mäta effekterna av biologiskt verksamma ämnen i in vivo- eller in vitromodeller under kontrollerade forhållanden. Syn. bioassay eller biologiska metoder.Resistens mot insektsdödande medel: Utveckling av motståndskraft mot insektsmedel hos insekter.HerbivoryNematodmedel: Preparat för behandling av nematodinfektioner. De har också veterinärt bruk.Albendazol: Ett bredspektrumsbenzimidazolmaskmedel som är strukturellt besläktat med mebendazol och effektivt mot många sjukdomar.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Malpighiska kanaler: Smala, rör- eller hårlikande avföringsstrukturer hos insekter. De utgår från tarmkanalen mellan mittkroppen (mesenteron) och bakkroppen (proctodeum).Gadus morhua: Fiskart (atlantisk torsk) inom familjen Gadidae. Arten är av stor ekonomisk betydelse.InsektsbekämpningSjukdomsvektorer: Ryggradslösa djur eller andra ryggradsdjur än människa som överför smittsamma organismer från en värd till en annan.Spolmaskinfektion: Infektion med nematoder av släktet Ascaris. Födoämnen innehållande parasitens ägg ger upphov till diarre och pneumonit. Parasiterna förekommer i områden med dåliga sanitära förhållanden eller där avfö ring från människor används för gödsling.SeasonsTilapiaKroppsstorlek: En kropps fysiska mått.Maskproteiner: Proteiner från vilken som helst art av mask.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.ParasitäggantalBakteriegifter: Giftiga ämnen producerade av bakterier. Toxinerna består huvudsakligen av proteiner med hög molekylvikt och starka antigena egenskaper. Några används som antibiotika och för vaccinframställning, eller för diagnostiska hudtester.TrichostrongylusDjurens anatomi: Organ och anatomiska strukturer hos ryggradsdjur, andra än människan, och hos ryggradslösa djur.Ryggradslösa djur: Djur som saknar ryggradspelare.Echinodermata: Ett fylum med de mest välkända ryggradslösa havsdjuren. Hit hör Asteroidea (sjöstjärnor) och Ophiuroidea (ormstjärnor), sjöborrar och sjögurkor. De har utbredd användning i biologisk forskning.Mask-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos helminter (inälvsmaskar).Haemonkiasis: Infektion med nematoder (rundmaskar) av släktet Haemonchus, kännetecknad av matsmältningsstörningar och anemi, som vid hakmaskinfektion.SniglarGnathostomiasisTrichostrongylosisNymfMuscidae: En familj (flugor) av ordningen Diptera, med mer än 700 arter. Arter som är betydelsefulla vektorer för mekanisk smittspridning är bl a Musca domesticus (husfluga), Musca autumnalis (betesfluga), Stomoxys calcitrans (stickfluga), Haematobia irritans (hornfluga) och Fannia-arter (takdansflugor).Mag-tarmsystemet: Vanligtvis avses matsmältningssystemet från munnen till ändtarmsöppningen, men inte de anslutna körtelorganen (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Caenorhabditis elegans: En nematodart som ofta används för biologiska, biokemiska och genetiska studier.OchlerotatusBiological Control AgentsCiona intestinalis: Sjöpung (Ascidiaceae). Den är användbar som laboratoriedjur.Bacillus: Ett släkte av Bacillaceae som utgörs av sporbildande, stavformade celler. De flesta arter är jordlevande saprofyter. Endast ett fåtal arter är patogena.KriminalteknikRäkaSebrafiskproteinerSaltvattenBefolkningsdynamikFästinginfestationerCopepodaSötvatten: Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.TidsfaktorerDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.TemperaturOesophagostomiasisMetopren: Juvenil hormonanalog och tillväxtreglerare för insekter som används för insektsbekämpning genom att avbryta metamorfosen. Den har visat sig effektiv vid bekämpning av mygglarver.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Jordfästning: Den fysiska begravningen av döda. Inom svenska kyrkan tidigare benämning på det som nu kallas begravningsgudtjänst (den symboliska jordfästningen). Begravningsritualer inom olika kulturer räknas inte hit.SjöborreBeauveriaMollusca: Ett fylum i riket Metazoa. Mollusker har mjuka, osegmenterade kroppar, med ett främre huvud, en massa av inre organ på ryggsidan och en fot på undersidan. De flesta har ett skyddande kalkskal. Fylet omfattar klasserna Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Aplacophora, Scaphopoda, Polyplacophora och Monoplacophora.TemefosParasitsjukdomar i lungor: Infektioner i lungorna orsakade av parasiter, oftast nematoder (rundmaskar).Anguilla: Liten, långsträckt korallö i östra Karibiska havet, lydande under England. Ytan är 91 km2.Förflyttning: Rörelse eller förmåga att röra sig från en plats till en annan. Detta gäller såväl människor, ryggradsdjur eller ryggradslösa djur som mikroorganismer.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Insektsvirus: Virus som angriper insekter. Den största familjen är Baculoviridae.NäringskedjaCrustacea: En stor klass leddjur, omfattande bl a humrar, krabbor, räkor, gråsuggor, vattenloppor och långhalsar.Livsmedelsparasitologi: Förekomst av parasiter i mat och livsmedelsprodukter. För bakterier, virus och svampar används termen livsmedelsmikrobiologi.Amfibier: En klass av ryggradsdjur som kan leva såväl i vatten som på land. Hit hör t ex grodor, paddor och salamandrar. De har funnits sedan devontiden.TvättbjörnarCrassostreaTarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.Metarhizium: Ett släkte mitosporsvampar i familjen Clavicipitaceae med teleomorfer inom familjen Nectriaceae. Metarhizium anisopliae används i bekämpningsmedel.RNA-virusinfektionerSalthaltFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.RhipicephalusParasitsjukdomar, djurPhotorhabdusBufonidae: En familj äkta paddor inom ordningen Anura som omfattar släktena Bufo, Ansonia, Nectophrynoides och Atelopus.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Sekvenshomologi, aminosyraMiljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.Dracunculoidea: En stor familj nematoder tillhörande underordningen Camallanina. Organismerna har en svagt utvecklad munhåla och rudimentär matstrupe och tarm.SymbiosAnimal DistributionStrongyloides rattiMyror: Insekter tillhörande familjen Formicidae. Myrorna har stor utbredning (6000 arter) och är kanske de mest framgångsrika av alla insekter. De lever i samhällen med högt utvecklad social struktur, där up pgifterna är fördelade på tre typer av individer: honor (drottningar), hanar och arbetare (sterila honor). Många myror försvarar sig genom att bita med sina kraftiga käkar och spruta myrsyra, som utsö dras från en körtel i bakkroppen.VibrioTarmar: Den del av matsmältningsapparaten som sträcker sig från magen till ändtarmskanalen. Den omfattar tjocktarmen och tunntarmen.Stilla havetFortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.ParasitologiHemicentrotus: Ett släkte sjöborrar i familjen Strongylocentrotidae med halvcirkelformad apikalplatta och korta taggar.StrongylidaIsopoda: En av de största ordningarna (gråsuggor) av huvudsakligen marina kräftdjur, med mer än 10 000 arter. Liksom Amphipoda, den andra stora ordningen inom överordningen Peracarida, är de räkliknande, har komplexögon och saknar ryggsköld. Till skillnad från Amphipoda har de abdominalpleopoder (ombildade till gälar), och kropparna är tillplattade från rygg och undersida.Sidolinje: Ett känselsystem hos fiskar och groddjur. Sidolinjen utgörs av känselorgan (kanaler och gropar) med neuromaster (mekanoreceptorer) som uppfattar tryckskillnader till följd av rörelser i vattnet.Ektoparasitinfestationer: Angrepp av parasiter som finns på utsidan av värdens kropp.Caenorhabditis elegans-proteinerOceaner och havMaskgener: Arvsmassan hos maskar.Luftsäckar: Säckar eller utrymmen med tunna väggar som utgör en del av andningssystemet hos fåglar, fiskar, insekter och däggdjur.Brugia pahangi: En nematodart som är parasit hos människa och andra däggdjur. Den har rapporterats förekomma i Malaysia och östra Pakistan och ger symtom av tropisk eosinofili.Cnidaria: Ett fylum av radiellt symmetriska ryggradslösa djur, vars kroppar består av två cellskikt, som utgör skilda vävnader. Hit hör hydror, maneter, havsanemoner och koraller.Biological EvolutionOnchocerca volvulusSvepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.