Loading...


LSD: Ett halvsyntetiskt derivat av lysergsyra från mjöldryga (Claviceps purpurea). Det har komplexa effekter på serotinerga system, bl a antagonism på vissa perifera serotoninreceptorer, både agonism och antagonism på serotoninreceptorer i det centrala nervsystemet, och möjligen även verkan på serotoninomsättning. LysergsyraHallucinogener: Läkemedel eller droger som har förmåga att framkalla illusioner, hallucinationer, vanföreställningar, paranoida föreställningar och andra förändringar av sinnesstämning och tankeverksamhet. Trots sin benämning är den egenskap som utmärker dessa preparat framför andra läkemedel deras förmåga att framkalla tillstånd av ändringar i uppfattning, tanke och känsla som annars inte kan erfaras.PsilocybinErgotamin: Ett kärlsammandragande ämne som finns i centraleuropeisk ergot. Det är en alfa 1-selektiv adrenerg agonist som används vid behandling av migrän.Bufotenin: En hallucinogen serotoninanalog från huden på grodor och paddor, svampar, högre växter och däggdjur, särskilt i hjärnvävnad, plasma och urin hos schizofrena. Substansen har använts som hjälpmedel vid CNS-studier och som psykedeliskt preparat.5-HT2A-serotoninreceptorMeskalin: En hallucinogen alkaloid från blomställningarna på den mexikanska kaktusen Lophophora williamsii, som användes av indianer vid religiösa riter och som experimentellt psykotomimetiskt preparat. Bland de cellulära effekterna märks agonistverkan på somliga typer av serotoninreceptorer. Medlet har inget terapeutiskt bruk, men är tillåtet för rituellt bruk inom de amerikanska urinvånarnas kyrkosamfund.TryptaminerSerotoninmedelMetysergid: Ett ergotaminderivat som är en variant av lysergsyradietylamid (LSD). Det motverkar effekterna av serotonin i blodkärl och glatt tarmmuskulatur, men har ett fåtal av egenskaperna hos andra mjöldrygaalkaloider. Metysergid används till att förebygga migrän och andra vaskulära typer av huvudvärk och för att motverka serotonin i karcinoidsyndromet.SerotoninreceptorerSerotoninErgotalkaloider: Alkaloider som ursprungligen isolerades från ergotsvampen (Claviceps purpurea). Till dessa hör föreningar som är strukturellt besläktade med ergolin och ergotamin. Många av ergotalkaloiderna verkar som alfa-adrenerga antagonister.Serotoninblockerare2,5-dimetoxy-4-metylamfetaminErgotaminer: Ergotaminderivat. En rad strukturellt besläktade alkaloider med ergotaminets basstruktur.Amfetaminer: Analoger till eller derivat av amfetamin. Många är sympatomimetiska och centralstimulerande, och används vid trötthet, narkolepsi, parkinsonism, lågt blodtryck och aptitlöshet. Pga snabbt tilltagande tolerans föreligger fara för missbruk och beroende.Cyproheptadin: En serotoninantagonist och histamin H1-hämmare, som används mot klåda, mot allergi, för att öka aptiten, och vid postgastrektomisyndromet.Drogtestning: Påvisande av droger eller läkemedel, såväl lagliga som olagliga, som missbrukats på något sätt. Urinprov är den vanligaste metoden.Serotonin 5-HT2 Receptor AgonistsErgoliner: En rad strukturellt besläktade alkaloider med ergolinets grundstruktur.Serotonin Receptor AgonistsErgonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Iproniazid: En irreversibel hämmare av typ A- och typ B-monoaminoxidaser som används som antidepressivt medel. Preparatet har även använts mot tuberkulos, men dess giftighet begränsar användbarheten.