Långtidsverkande preparat: Läkemedelsberedningar som verkar under en längre tidsperiod genom att på ett kontrollerat sätt frisättas successivt.Adrenergic beta-2 Receptor AgonistsLångverkande sköldkörtelstimulant: Ett immunglobulin G som ofta hittas i blodet hos personer med hypertyreos. Det stimulerar sköldkörteln under en längre tid än tyrotoxin och kan ge upphov till hypertyreos hos nyfödda pga överföring via moderkakan.Långtidsverkande insulin: Insulinpreparat som fördröjer upptaget av insulin.Bronkvidgande medel: Medel som får luftrören att utvidga sig.OktreotidLäkemedelstillförsel genom inandning: Tillförsel av läkemedel via luftvägarna.Adrenerga betastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar betaadrenerga receptorer.Albuterol: Ett direktverkande sympatomimetiskt medel med ganska selektiv verkan på beta-2-receptorer. Det används mest vid behandling av astma.Etanolaminer: Aminalkoholer innehållande etanolamingruppen (-NH2CH2CHOH) och derivat därav.SkopolaminderivatBinjurebarkshormonerAntiastmatiska medel: Läkemedel för behandling av astma.Kroniskt obstruktiv lungsjukdom: Ett sjukdomstillstånd med diffusa och irreversibla luftflödeshinder. Underordnade typer av KOL är kronisk bronkit och lungemfysem.Injektioner, intramuskulära: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska genom en ihålig nål direkt in i muskelvävnaden.Kolinerga blockerare: Medel som binder till, men inte aktiverar kolinerga receptorer, och som därmed blockerar verkan av acetylkolin eller kolinerga agonister. Syn. kolinerga antagonister.Glykopyrrolat: En muskarinantagonist som används som kramplösande medel, vid vissa mag-tarmåkommor, och för att minska salivutsöndring i samband med en del narkospreparat.Flufenazin: Ett fenotiazinpreparat för behandling av psykoser. Det har ungefär samma verkan och användningsområden som klorpromazin.Indaner: Arylcyklopentaner som utgör en reducerad (protonerad) form av indener.Preventivmedel, kemiska, för kvinnor: Kemiska ämnen eller medel med befruktningshämmande verkan hos kvinnor. Termen används för kvinnliga preventivmedel i allmänhet eller för sådana som saknar särskild beteckning.RisperidonKlorbensener: En grupp industriellt viktiga kemiska föreningar, som erhålls genom klorering av bensen, och som i sin tur utgör utgångsmaterial för andra industriellt framställda produkter.Astma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Muskarinblockerare: Preparat som binds till, men inte aktiverar, kolinerga muskarinreceptorer, och därmed blockerar verkan av endogent acetylkolin eller exogena stimulanter. Muskarinantagonister har utbredd verkan, bl a på iris och ögats ciliarmuskel, hjärta och blodkärl, andningsvägarnas sekretion, spottkörtlarna, mag-tarmsystemet, tarmrörligheten, urinblåsespänningen och det centrala nervsystemet. Antagonister med förmåga att särskilja mellan olika muskarinreceptortyper och tillåta bättre kontroll av perifera och centrala verkningar håller på att utvecklas.Desogestrel: Ett syntetiskt, progestogent hormon som ofta används som den progestogena komponenten i orala kombinationspreventivmedel.Etidokain: Ett lokalbedövnngsmedel med snabb och långvarig verkan, likt bupivakain.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Preventivmedel för kvinnor: Preventivmedel som används av kvinnor.SomatostatinDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Födelsekontroll: Bruk av preparat, medel eller metoder för att förhindra befruktning.BehandlingsresultatSpiraler: Preventivmedel som placeras i livmoderbotten, med en sträng ned genom livmoderhalsen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.TidsfaktorerLäkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Transdermal PatchAkromegali: En sjukdom orsakad av överproduktion av tillväxthormon, vilket leder till gradvis förstoring av huvud och ansikte, händer och fötter, samt bröstkorg. Tillståndet är förenat med en mångfald andra sjukd omssymtom, som t ex nedsatt glukostolerans, högt blodtryck, artrit och muskelsvaghet. Ursprunget till sjukdomen är oftast ett somatotropinproducerande hypofysadenom.Budesonid: En glukokortikoid för behandling av astma, vissa hudåkommor och allergisk rinit.Bensylalkoholer: Alkoholer som erhålls från arylradikalen (C6H5CH2-) och definieras som C6H5CH2OH. Hit hör också derivat med någon substitution på bensenringen.Läkemedelskombinationer: Enskilda preparat som innehåller ett eller flera aktiva medel för samtidig administrering som fast dosblandning. Begreppet skall särskiljas från kombinationsterapi, som innebär att två eller flera läkemedel ges var för sig för att en kombinerad effekt skall erhållas.Giftsekret: Av djur utsöndrade giftiga ämnen i form av vätskeblandningar, innehållande många olika enzymer, toxiner och andra kemiska ämnen. De produceras i speciella körtlar och utsöndras genom speciella utförsgångar (nässelkapslar, taggar, huggtänder osv) för att oskadliggöra byte eller anfallare.Cross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.OxitetracyklinForcerad utandningsvolym: Mätning av den största luftmängd som kan avges vid forcerad VC-bestämning inom ett givet antal sekunder. Den anges som FEV med ett indextal för antalet sekunder mätningen gjorts, eller ibland som ett procenttal av den forcerade vitalkapaciteten.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.Läkemedelsimplantat: Små behållare,ampuller eller pellets av fasta läkemedel, som implanteras i kroppen för att ge långsam frisättning av läkemedlet i fråga.beta-2-adrenerga receptorerBronksammandragning: Minskning av luftrörens diameter på fysiologisk väg eller genom farmakologisk verkan.Triptorelin PamoateHypoglykemiska medel: Medel som sänker blodets glukoshalt.Glukokortikoider: En grupp kortikosteroider som påverkar kolhydratomsättningen (glukoneogenes, glykogendeponering i levern, höjning av blodsockerhalten), hämmar kortikotropinutsöndring och har uttalad antiinflammatorisk verkan. De spelar även en roll i fett- och proteinomsättningen, i reglering av artärblodtrycket och förändringar i bindvävsreaktioner på skada, i minskning av antalet cirkulerande lymfocyter, och för funktionerna i det centrala nervsystemet.Kinoloner: En grupp derivat av naftyridinkarboxylsyra, kinolinkarboxylsyra eller nalidixinsyra.Injektioner, subkutana: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska under huden genom en ihålig nål.Antipsykosmedel: Medel som ger kontroll över psykotist orosbeteende, lindrar akuta, psykotiska tillstånd, minskar psykotiska symtom och har en lugnande effekt. De används vid schizofreni, demens, övergående psykoser i samband med kirurgiska ingrepp, hjärtinfarkt osv. Dessa läkemedel kallas ofta neuroleptika, pga benägenheten att ge neurologiska bieffekter. Men inte alla antipsykotiska preparat ger sådana effekter. Många kan också vara effektiva mot illamående och klåda.Insulin, Regular, HumanInjektionerTropanerSulfanilamiderAndrostadiener: Derivat av steroiden androstan med två dubbelbindningar var som helst på vilken ring som helst.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Glucagonliknande peptid 1Dihydropyridiner: Pyridindelar som är delvis mättade genom att två väteatomer kopplats på i någon position.SprayapparaterAmlodipin: 2-((2-aminoetoxy)metyl)-4-(2-klorofenyl)-1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyridindikarboxylsyra, 3-etyl-5-metylester. En långtidsverkande dihydropyridinkalciumkanalblockerare som är effektiv vid behandling av angina pectoris och högt blodtryck.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Leuprolid: En kraftfull, syntetisk och långtidsverkande GnRH-agonist som reglerar syntes och frisättande av hypofysgonadotropiner, LH (luteiniserande hormon) och FSH (follikelstimulerande hormon).Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Metadylacetat: Ett narkotiskt smärtstillande medel med långt anslag och lång verkningstid. Det används huvudsakligen för behandling av drogberoende.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Beredningsformer: Kompletta preparatformer av läkemedel för föreskriven dosering. De är utformade för att motstå magsyra, för att inte framkalla illamående och kräkning, för att oönskad smak eller lukt skall vara minimerad, för att ge en hög läkemedelskoncentration på rätt plats, eller för att ge en fördröjd eller långtidsverkande effekt. Hit hör t ex kapslar, liniment, salvor, lösningar, puder och tabletter.Kemi, farmaceutisk: Gren av kemin för utformning och framställning av kemiska preparat för användning vid behandling av patienter eller för diagnostiska undersökningar.Malignt karcinoidsyndrom: Ett symtomkomplex associerat med karcinoidtumörer och kännetecknat av attacker av svåra, uppblossande hudrodnader, vattniga diarréer, sammandragning av luftrören, plötsliga blodtrycksfall, ödem och vätskeansamling i buken. Karcinoida tumörer är oftast belägna i mag-tarmkanalen och bildar levermetastaser. Symtomen orsakas av utsöndring från tumören av serotonin, prostaglandiner och andra biologiskt aktiva ämnen. Karcinoid hjärtsjukdom föreligger när hjärtat drabbas.Laxermedel: Medel som främjar eller underlättar avföringsprocessen genom att påskynda fecespassagen i tjocktarmen, genom att påverka konsistensen och mängden av innehåll, och åstadkomma tömning av ändtarmen. Term erna laxermedel och katarsismedel återspeglar verkningsintensitet och varaktighet. Ett katartiskt medel ger vanligen en snabb, lättflytande tömning, medan laxermedlet ger mjuk avföring över en längre tidsperiod. Ett och samma preparat kan ge olika effekter beroende på dosstorlek och individuell känslighet.Leukotrienblockerare: En klass läkemedel som utformats för att förhindra leukotriensyntes eller leukotrienverkan genom att blockera bindning på receptornivå.Kapslar: Hårda eller mjuka, lösliga behållare för medicindoser, vanligen avsedda att sväljas.Kontraceptivt beteende: Beteendemönster hos personer som vill undvika befruktning.Dry Powder InhalersInsulin, IsophaneDosreglerade inhalatorer: Medicinska anordningar för dosering av mediciner i rätt mängd för inandning. De består vanligtvis av små aerosoltuber i plastbehållare. När man trycker på ventilen frigörs en kalibrerad mängd medicin.PolyetylenglykolerHumant tillväxthormon: Ett peptidhormon med 191 aminosyror som utsöndras av människans adenohypofys. Hormonet kallas även GH eller somatotropin. Ett syntetiskt tillväxthormon, somatropin, har kommit att ersätta den naturliga formen som terapeutiskt preparat vid behandling av t ex dvärgväxt hos barn med tillväxthormonbrist.Farmaceutiska lösningar: Homogena, flytande preparat som innehåller ett eller flera kemiska ämnen i lösning, dvs molekylärt fördelade, i ett lämpligt lösningsmedel eller blandning av inbördes blandbara lösningar. Hit hör preparat som pga sitt innehåll, sin beredningsform eller användning inte kan hänföras till andra produkttyper.Smärtstillande medel, opioider: Narkotiska eller opioida preparat, samt syntetiska eller halvsyntetiska medel som framkallar omfattande smärtlindring, dåsighet och svängningar i humöret. Den ändrade sinnesstämningen kan upplevas som behaglig, varför risk för missbruk kan föreligga. Prototypen för alla dessa preparat är morfin.PlaceboBensodiazepiner: Tvåringad, heterocyklisk förening bestående av en bensenring sammankopplad med en diazepinring. Väte och alla H-isomerer kan ingå, och all substitutioner är tillåtna.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Preventivmedel, kemiska, för män: Kemiska ämnen eller medel med befruktningshämmande effekt hos män. Termen används för preventivmedel för män i allmänhet eller för sådana som saknar särskild beteckning.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.LäkemedelskronoterapiTestosteronsläktingarMetylfenidat: En cns-stimulant vars vanligaste användning är för behandling av adhd hos barn och mot narkolepsi. Verkningsmekanismenerna tycks likna dem hos dextroamfetamin.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Mag-tarmmedel: Läkemedel med verkan på mag-tarmsystemet och som används för att reglera magsyran, systemets rörelser och vätskeflöde, och för att underlätta matsmältningen.Läkemedelsbärare: Preparatformer bestående av något transportmedium i förening med ett läkemedel för förbättrad distribution i kroppen och förstärkt effekt av läkemedlet. Läkemedelsbärare används för läkemedelsadministration i system för kontrollerad (fördröjd) frisättning, för att förlänga läkemedelsverkan och minska läkemedelsmetabolism och toxicitet. Bärare används också för att förstärka administrationseffekten i målområdena för den farmakologiska verkan. Liposomer, albuminmikrokulor, lösliga, syntetiska polymerer, DNA-komplex, protein-läkemedelskonjugat och bärarerytrocyter, bl a, har använts som nedbrytbara läkemedelsbärare.Graviditet, oplaneradAngiodysplasi: Degenerativa förändringar i tunna blodkärl i framförallt tarmslemhinnan, vilka kan orsaka gastrointestinala blödningar hos äldre.Tandförberedelse, protetiskSexuella avvikelserBlödning i munnenRandomiserade kliniska prövningar, principerAminopyridiner: Pyridiner som ersatts med en aminogrupp i någon position. De kan vara hydrogenerade, men måste ha åtminstone en dubbelbindning.Familjeplanering: Program för födelsekontroll.Preventivmedel, kemiska: Kemiska preparat som hindrar eller minskar sannolikheten för befruktning.OxikodonRåttor, Sprague-DawleyCyklopropaner: En grupp cykliska, alifatiska kolväten.Halveringstid: Den tid det tar för ett ämne (läkemedel, radioisotop eller annat) att förlora hälften av sin farmakologiska, fysiologiska eller radioaktiva verkan.Dumpningssyndrom: Symtom från mag-tarmkanalen, beroende på att nedre delen av magsäcken blivit bortopererad eller inte fungerar.Centralstimulerande medel: En otydligt definierad grupp av läkemedel med förmåga att öka vakenhet och retbarhet. De har en rad verkningsmekanismer, dock vanligtvis inte genom direktverkan på nervceller. Hit räknas inte läkemede l som har ovan nämnda effekter som biverkan till sin huvudsakliga terapeutiska verkan.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Azetidinkarboxylsyra: 2-azetidinkarboxylsyra. En prolinanalog som stökiometriskt kan ersätta prolin och orsaka produktion av onormala proteiner med störd biologisk verkan.NifedipinGlukagonreceptorer: Cellytereceptorer som binder glukagon med hög affinitet och ger impulser till intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende. Aktivering av glukagonreceptorer ger upphov till en rad händelser; den mest välkända är utlösandet av en komplex enzymkaskad i levern som ytterst ökar kroppsorganens tillgång till glukos.SchizofreniNasofaryngitLäkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.HydrokodonGonadotropinfrisättande hormon: Ett dekapeptidhormon från hypotalamus som stimulerar syntes och utsöndring av follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH) från hypofysen.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Phosphodiesterase 4 InhibitorsNaltrexonTabletterZanamivirCellgifter, hormonella: Cancermedel som används för att behandla hormonkänsliga tumörer. Hormonkänsliga tumörer kan vara hormonberoende eller hormonintoleranta, eller både och. En hormonberoende tumör går tillbaka när den ho rmonella stimulansen upphör, genom kirurgiska ingrepp eller farmakologisk blockering. Hormonintoleranta tumörer kan gå tillbaka vid behandling med farmakologiska mängder hormon, oberoende av om tumöre n tidigare visat tecken på hormonkänslighet. De viktigaste hormonintoleranta tumörerna är bröstcancer, prostatacancer och endometriecancer, lymfom och vissa leukemier.Tillväxthormonproducerande hypofysadenomKliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Levonorgestrel: Ett syntetiskt könshormon med verkningsmekanismer liknande progesteronets och ungefär dubbelt så kraftfullt som dess racemiska eller (+-)-isomer norgestrel. Det används som preventivmedel, för reglering av menstruationsstörningar och för behandling av endometrios.SjukdomsgradsmåttVäxtberedningarDrug SubstitutionRodenticiderSpirometriTeofyllinHjälpämnen: Vanligtvis inerta ämnen som sätts till ett preparat för att ge lämplig konsistens. Det kan vara fråga om bindemedel, matrix, bassubstans eller spädningsmedel i piller, krämer, salvor osv. Syn. konstituenter.TerbutalinPeptider, cykliskaAntiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.Kliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.SesamoljaBarriärmetoder för födelsekontrollGlatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.NarkotikablockerareNeuroendokrina tumörerLäkemedelsföljsamhetPatientföljsamhetErgoliner: En rad strukturellt besläktade alkaloider med ergolinets grundstruktur.Lidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.Andnöd: Ansträngd andhämtning. Syn. dyspné.QuinuclidinesHypofystumörer: Tumörer som primärt uppstår i eller bildas som metastaser i hypofysen. De flesta hypofystumörer är adenom, vilka indelas i icke hormonproducerande och hormonproducerande former. De hormonproducerande klassificeras vidare utifrån den hormontyp de utsöndrar. Hypofysadenom kan även beskrivas genom färgningsegenskaper (basofila adenom, acidofila adenom och kromofoba adenom). Hypofystumörer kan utöva tryck på angränsande vävnadsstrukturer, inkl. hypotalamus. flera kranialnerver och synnervskorsningen. I det senare fallet kan dubbelsidig, temporal halvsyn uppstå.Adrenergic beta-2 Receptor AntagonistsRåttor, inavlade stammarPuderGonadvävnadstumörerPhosphodiesterase 5 InhibitorsVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Tandexkavering: Förfarande för avlägsnande av kariesangripet material från tänderna och biomekaniskt rätt förberedelse för lagning. Ett stående krav är att vidta åtgärder för att förhindra att lagningen misslyckas pga fortskridande karies eller otillräckligt motstånd mot yttre påfrestningar.AndningsfunktionstesterAcetater: Salt eller estrar av ättiksyra, där den yttersta väteatomen ersatts av en metall, som t ex kopparacetat Cu(CH3COO)2, eller en radikal, som t ex etylacetat CH3COOC2H5.SomatostatinreceptorerBeklometason: En antiinflammatorisk, syntetisk glukokortikoid. Den används lokalt som antiinflammatoriskt medel och som aerosol för behandling av astma.Psykologiska metoderPenfluridolGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.PeptiderRåttor, WistarKarcinoidtumör: Vanligtvis liten, långsamt växande neoplasm bestående av öar av runda, oxyfila eller spindelformade, medelstora celler med ganska små, vesikulära kärnor, och täckt av en slemhinna med gul, fårad yta. Tumören kan uppträda var som helst i mag-tarmkanalen (men även i lungorna eller på andra platser); ungefär 90 % uppkommer i appendix. Dessa tumörer har neuroendokrint ursprung och härstammar från en p rimitiv stamcell.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Lokalbedövningsmedel: Medel som vid lokal applicering i lämpliga mängder blockerar nervledningsförmågan. De har verkan på alla delar av nervsystemet och på alla typer av nervtrådar. I kontakt med ett nervknippe kan medlen ge både sensorisk och motorisk förlamning i det bedövade området. Verkan är fullständigt reversibel.Gelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Luftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).MetoderSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Kostnadsbesparingar: Minskning av kostnaderna i sin helhet för eller för delar av tillhandahållna varor eller tjänster.LöslighetLäkemedelstolerans: Gradvis förminskad känslighet hos djur eller människor för ett läkemedel, till följd av fortlöpande tillförsel av medlet. Tolerans skall skiljas från läkemedelsresistens, som innebär att en organism, sjukdom eller vävnad inte svarar på den förväntade effekten av ett läkemedel. Begreppet måste också skiljas fråm "maxdos" och NOAEL.Kopparspiraler: Intrauterina preventivmedel som avger metalliskt koppar.Amider: Organiska föreningar med en -CO-NH2-radikal. Amider erhålls från syror genom ersättning av -OH med -NH2 och från ammoniak genom ersättning av H med en acylgrupp.4-hydroxykumariner: Substanser som påträffas i många växter innehållande 4-hydroxykumarinradikalen. De interfererar med vitamin K och blodproppsbildningen, är hårt proteinbundna, hämmar mitokondrie- och mikrosomenzymer o ch används som orala antikoagulanter.Läkemedelskostnader: De utgifter en sjukvårdsinrättning eller -organisation har för sina läkemedel. Dessa utgör en del av den sjukvårdskostnad som belastar patienten.KinolinerHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.TopputandningsflödeMuskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Bupivakain: Ett mycket använt lokalbedövningsmedel.Sodium Potassium Chloride Symporter InhibitorsHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Blodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Cytologisk prepareringsteknik: Metoder för preparering av celler eller vävnader för undersökning av ursprung, struktur, funktioner eller patologi. Hit hör metoder för konservering, fixering, sektionering, färgning, replikation eller annan teknik, lämplig för mikroskopering.Ovulation InhibitionHypoglykemi: Ett syndrom med onormalt låga blodsockerhalter. Klinisk hypoglykemi kan ha olika orsaker. Svår hypoglykemi leder så småningom till glukosbrist i det centrala nervsystemet, vilken slutar i hungerkänsla, svettning, parestesi, nedsatt mental funktion, krampanfall, koma, och t o m död.LäkemedelsförskrivningSpiraler, hormonbärande: Intrauterina preventivmedel som verkar genom att avge kemiska ämnen.Ipratropium: En muskarinantagonist som är strukturellt besläktad med atropin, men som anses säkrare och mer effektiv vid inandning. Medlet används mot olika luftrörssjukdomar, rinit, och som antiarytmikum.