Loading...
Kvicksilverradioisotoper: Instabila isotoper av kvicksilver som sönderfaller under avgivande av strålning. Hg-185-195, 197, 203, 205 och 206 är radioaktiva kvicksilverisotoper.Kvicksilver: Ett metalliskt grundämne i flytande fas vid rumstemperatur. Kemiskt tecken är Hg, atomnummer 80 och atomvikt 200,59. Kvicksilver har många industriella tillämpningar, och dess salter har använts terapeutiskt. Det kan absorberas genom hud och slemhinnor och ge kvicksilverförgiftning. Pga av toxiciteten har den kliniska användningen av kvicksilver och dess derivat minskat.KvicksilverförgiftningRadioisotoperKvicksilverföreningar: Oorganiska föreningar, i vilka kvicksilver utgör en fast del av molekylen.ZinkradioisotoperKvicksilverförgiftning, nervsystemet: Nervsjukdomar förknippade med exponering för oorganiska och organiska former av kvicksilver. Akut förgiftning kan ge mag-tarmbesvär, förändringar av mental status och parapares. Kronisk exponering för oorganiskt kvicksilver förekommer främst hos industriarbetare och yttrar sig som sinnesförvirring, stora beteendeförändringar (inkl. psykos), dyskinesi och nervinflammation. Alkylkvicksilverförgiftning kan uppstå till följd av förtäring av förorenad fisk- och skaldjursmat eller förorenat spannmål, och typiska kliniska tecken är polyneuropati, ataxi, synförlust, nystagmus och hörselförlust.Metylkvicksilverföreningar: Organiska föreningar som innehåller kvicksilver kopplat till en metylgrupp.Flödesmätning med radioisotopStrontiumradioisotoper