Kroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.RygglägeBiomechanical PhenomenaErgonomi: Läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen. Ergonomi är en ung tvärvetenskap; termen tillkom på 1950-talet. Utmärkande för ergonomin är den kombinerade kunskapen om biologi, teknik och psykologi i analysen av samspelet mellan människan och arbetsredskapen. ( Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=163714 2003-02-14 ).Postural jämvikt: Ett tillstånd som kännetecknas av balans eller funktionsharmoni. I fysiologisk mening avses muskelskelettsystemets reaktioner vid gång, i stående och sittande ställning, eller vid andra kroppsrörelser. Stabilitet och jämvikt är förknippade med kontrollen av kroppens tyngdpunkt.KroppsrörelseFramstupaläge: Liggställning med ansiktet nedåt.RyggradsdeformeringarRyggElektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.RyggradArmGravitation: Den acceleration som är resultatet av dragningskraften mellan två massor och vars storlek är omvänt proprtionell mot kvadraten av avståndet mellan massornas tyngdpunkter. Gravitationen är den kraft som får föremål nära ytan på jorden, månen eller någon planet att falla mot ytan.HuvudProprioceptionLordos: Framåtriktad konkavitet i ländryggens och halsryggens kurvatur, sett från sidan, vilket ger en kraftig framåtböjning av ryggraden, s k svankrygg. Hit räknas inte lordos vid vanlig parningsställning hos vissa djur.ViktbärandeLyft: Förflyttning av en massa från en nivå till en högre. Begreppet inbegriper såväl biomekaniska påfrestningar till följd av arbete med att flytta föremål från ett plan till ett annat som effekterna av olika typer av teknik för hantering och förflyttning av patienter.HandDataterminaler: Yttre enheter anslutna till ett datasystem och avsedda för inmatning av data i systemet.SupinationFörflyttning: Rörelse eller förmåga att röra sig från en plats till en annan. Detta gäller såväl människor, ryggradsdjur eller ryggradslösa djur som mikroorganismer.Muskel- och skelettsjukdomarPronationSkuldraMun, tänder, svalg: Mun, tänder, käkar, svalg och tillhörande strukturer så som de avser tuggande, sväljning och tal.Huvudrörelser: Avsiktliga eller ofrivilliga huvudrörelser som kan ske i förhållande till eller oberoende av kroppen. Termen gäller för både människor ocg djur.TorsoBelastningsskador: Smärtsamma tillstånd orsakade av överbelastning av vissa delar av det muskuloskeletala systemet, ofta yrkesrelaterade. De kännetecknas av inflammation, värk och nedsatt funktion hos leder, ledband och nerver.Handlov: Området på armen som är beläget mellan metakarpus och underarmen.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Gång: Sättet att gå.Bäckenhögläge: Kroppsläge med huvudet lägre än resten av kroppen. En längre tid i detta läge kan ge tillfälliga fysiologiska besvär.Kyfos: En onormalt ökad konvex form på bröstryggraden, sett från sidan.Tungben: Ett U-format ben (hyoideus) mellan tungroten och struphuvudet.YrkessjukdomarMunandning: Onormal andning genom munnen, oftast förknippad med hinder i näsans kanaler.Kinestesi: Förmågan att förnimma muskelrörelse, vikt, kroppsläge osv.NackmusklerVibrationFot: Den yttersta delen av de nedre extremiteterna (benen) hos ryggradsdjur, bestående av tarsus (ankeln), metatarsus (mellanfoten), falangerna (tåbenen) och mjukvävnaderna kring dessa.ArbetsprestationRotationRyggskador: Allmänna eller ospecificerade ryggskador, inklusive muskelskador.Mjukgom: En rörlig flik som är fäst vid bakre delen av den hårda gommen. Gomspenen hänger från mitten av den nedre kanten av den mjuka gommen.LederNackeVideobandinspelningPsykomotorisk funktionAndningsmekanikDatorkringutrustning: Olika enheter som kan anslutas till en dator utan att utgöra någon del av själva datorn. De kan ha till funktion att presentera data, att lagra data, att omvandla data, eller att hämta data från andra källor för inmatning i datorn.UvulaNackspärrBäckenDinosaurier: Sammanfattande benämning på två utdöda reptilordningar från Mesozoikum, nämligen Saurischia och Ornithischia.Rörelseomfång i ledVestibularapparatHandstyrka: Handens gripkraft.Hypotoni, ortostatisk: Blodtrycksfall vid ändrat kroppsläge till stående eller vid orörlig, stående ställning.TryckOrdbehandlingBen: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Onormal muskelspänning: En ihållande kroppshållning som beror på samtidig sammandragning av verksamma och motverkande muskler i en kroppsdel. Det är oftast de stora axialmusklerna och bäckengördeln som drabbas. Tillstånd med ihållande eller återkommande dystoni som primärt symtom räknas som muskelspänningssjukdomar. Syn. dystoni.Musculoskeletal Physiologic PhenomenaVideoinspelningBröstkorgLändkotorHypergravitation: Förhållande där gravitationen är starkare än på jordens yta. Detta uttrycks genom att tyngdkraften anges som mer än 1g.Ländryggssmärta: Akut eller kronisk smärta i den nedre delen av ryggen som kan vara förknippad med muskel- eller ledbandssträckningar, diskbråck och andra tillstånd.Bukmuskler: Muskler som bildar bukhålans vägg. De inkluderar den raka bukmuskeln, yttre och inre sneda bukmusklerna, den tvära bukmuskeln och den fyrkantiga bukmuskeln.Muskelspänningssjukdomar: Förvärvade eller nedärvda sjukdomstillstånd som har dystoni som främsta symtom. Dessa sjukdomar delas allmänt in i generaliserade (utbredda) dystonier (t ex vanställande muskelspänning) och fokala dystonier (t ex "skrivkramp"). De kan även klassificeras efter ärftlighetsmönster och debutålder.Förflyttning och lyft av patienter: Flyttande eller lägesändring av patienter i sängen, från säng till säng, från säng till stol, eller överhuvudtaget från ett kroppsläge till ett annat eller en plats till en annan.OrofarynxKroppsspråk: Systematisk iakttagelse av utnyttjande av kroppens statiska och dynamiska ställningar som kommunikationssätt.Motoriska färdigheter: Förmåga att utföra komplexa rörelser.Tyngdkraftsförändring: En förändring, naturlig eller konstgjord, av tyngdkraften.AccelerationRyggsmärta: Akut eller kronisk smärta i någon del av ryggen.FingrarPatient PositioningHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.RevbenFeedback, SensoryVridmomentArbetarskyddSkoliosModeller, anatomiska: Tredimensionella avbildniingar av anatomiska strukturer. Modeller kan användas i stället för hela djur eller organismer för undervisning, övningar och studier.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Gångstörningar, neurologiska: Onormal gång som beror på funktionsstörningar i nervsystemet. Gångstörningarna kan bero på ett antal sjukdomar som påverkar motorisk kontroll, sensorisk feedback och muskelstyrka, som t ex CNS-sjukdomar, sjukdomar i det perifera nervsystemet, neuromuskulära sjukdomar eller muskelsjukdomar.SkulderbladGåendeVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.OrienteringMotorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Människokropp: Människans kropp ur ett filosofiskt/konstnärligt perspektiv, inte som anatomisk eller zoologisk enhet.Anpassning, fysiologisk