Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Bukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.AortasjukdomarAortaförträngning: Sammandragning eller åtsnörpning av kroppspulsådern mellan bågen och den nedstigande delen (descendens).Aortabråck: Utbuktning på kroppspulsådern.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Earth SciencesAortabråck, bröst: Utbuktning på någon del av bröstaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går från aortabågen till mellangärdet.ArteriosklerosAneurysm, dissekerande: Särande av artärväggen pga blödning igenom kärlväggens inre hinnor och ut mellan kärlväggens olika skikt. Vanligast i aortan.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Halsartär-sinus cavernosusfistel: Sönderslitning av den intrakavernösa delen av halsartären eller någon av dess grenar, med direktförbindelse mellan den inre halsartären och sinus cavernosus som följd. Detta framkallar en pulserande e xoftalmus och nedsatt rörlighet i det drabbade ögat. Skallskada, särskilt basilära frakturer, är den vanligaste orsaken till detta tillstånd, men det kan också uppkomma spontant eller i samband med bi nsvävsdefekter, som vid Ehlers-Danlos syndrom.Enterokolit, neutrogenAortabristning: Bristning i aortavävnaden. Kan vara aneurysmbristning eller bristning till följd av fysiskt våld.Aortabråck, buk: Utbuktning på någon del av bukaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går nedåt från mellangärdet.Karragenan: Ett vattenlösligt extrakt från rödalger, främst Chondrus crispus, som lever längs Nordamericas och Europas atlantkuster. Det används som stabiliseringsmedel, emulgeringsmedel (t ex vid chokladframstäl lning) och som klarningsmedel.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Horners syndrome: Ett syndrom kännetecknat av defekter i det sympatiska nervsystemet i ena ansiktshalvan, inkl. ögat. Kliniska drag omfattar mios (förminskad pupill), lindrig blefaroptos (sänkt ögonlock) och halvsidig anhidros (ingen svettproduktion). Orsaker till tillståndet kan vara skada på hjärnstammen, nackryggmärgen, första bröstkorgnervens rötter, lungspetsen, halspulsådern, sinus cavernosus eller orbitalspetsen.GATA6-transkriptionsfaktorKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Aortainflammation: Inflammation i kroppspulsåderns vägg.Aneurysm, infekterat: Aneurysm uppkommet till följd av förekomst av mikroorganismer i kärlväggen, eller infektion i redan befintliga arteriosklerotiska aneurysm.SjuksköterskeadministratörerKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Elastin: Ett protein som utgör en stor del av kroppens elastiska vävnader.AterosklerosVattenhyacintPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Råttor, WistarOrgan TraffickingOmvårdnadsmetodik, forskningBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.CeibaPanoftalmitCunninghamella: Ett släkte zygomycetsvampar tillhörande familjen Cunninghamellaceae och ordningen Mucorales. Vissa arter orsakar systemiska infektioner hos människor.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Venae cavaeEndo-1,3(4)-betaglukanasRåttor, inavlade WKYRåttor, Sprague-DawleyAneurysm, falskt: Ett aneurysm där hela kärlväggen är skadad och blödningen begränsas av omgivande vävnad, eventuellt med bildande av en säck som står i förbindelse med artär eller hjärta.Blyförgiftning, nervsystemet, vuxna: Nervstörningar hos vuxna som har samband med akut eller långvarig exponering för bly eller blysalter. Det allra vanligaste blyrelaterade neurologiska syndromet hos vuxna utgörs av en polyneuropati som omfattar de motoriska nerverna, vilket kan påverka distala nerver och yttra sig som dropphand, pga radialisneuropati. Andra tecken på kronisk blyexponering är anemi, förstoppning, kolikartad magsmärta, en blåaktig kant på tandköttet, interstitiell njurinflammation och blygikt. I sällsynta fall kan encefalopati förekomma.Råttor, inavlade SHRBibliotekstjänster: De tjänster som tillhandahålls biblioteksanvändare.UtopierAortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde till hjärtkammaren.Kolesterol i kosten: Kolesterol i födoämnen, särskilt i animaliska produkter.Almitrin: 6-(4-(bis(4-fluorofenyl)metyl)-1-piperazinyl)-N,N´-di-propenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin. Ett andningsstimulerande medel som förbättrar respirationen genom sin verkan som agonist för perifera kemorecep torer på karotiskörteln. Medlet ökar syretrycket och minskar koldioxidtrycket i artärerna hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom.NoradrenalinApolipoproteiner E: Betydelsefulla proteinkomponenter i plasma-VLDL, kylomikroner och en mindre fraktion av HDL, samt av återstående lipoproteiner efter lipoproteinlipasförmedlad, intravaskulär katabolism av triglyceridr ika lipoproteiner. Apolipoprotein E känns igen av LDL- och Apo E-receptorerna. Varje defekt i Apo E-metabolismen leder till ökade plasmahalter av Apo E. Det finns ett starkt samband mellan höga Apo E- nivåer och hyperlipoproteinemi typ III.Anastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.Cystatin BEkvilibrativ nukleosidtransportör 1: En undertyp av ekvilibrativa nukleosidtransportproteiner som lätt hämmas av 4-nitrobensyltioinosin.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Aerosoldrivgaser: Drivgaser. Komprimerade gaser eller ångor i en behållare, vilka för med sig andra ämnen ur behållaren när de under tryck passerar öppen ventil. De används för kosmetika, rengöringsmedel, färgspray osv . De kan bestå av t ex butan, koldioxid, kväve och propan.CunninghamiaEkokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.StentarFästingtoxikoserPseudobulbär paresHögkostnadsteknologiElasticitet: Ett materials egenskap att kunna återta sin ursprungliga form efter distortion.NyckelbensartärAngiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.SammandragningRNA, transfer, TyrCykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Matsmältningssystemet: En grupp av organ som sträcker sig från munnen till ändtarmen och vars uppgift är att bryta ned föda, ta upp näringsämnen och eliminera avfallsprodukter. Hos människor omfattar matsmältningssystemet mag-tarmkanalen och tillhörande körtlar (lever, gallvägar, bukspottkörtel).Arm-huvudartär: Den första och största artären att grena av från aortabågen. Den försörjer huvudets och halsens högersida samt högerarmen med blod.BehandlingsresultatOnkogenprotein pp60(v-src)Förkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Hjärninflammation: Inflammation i hjärnan orsakad av infektion, autoimmuna förlopp, förgiftning eller andra tillstånd. Virusinfektion är en ganska vanlig orsak till hjärninflammation. Syn. encefalit.ProteskonstruktionKärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.AortaklaffinsufficiensKolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Tobacco ProductsAortabågesyndrom: Benämning på ett antal sjukdomstillstånd som medför tillslutning av artärerna från aortabågen. Sådana ocklusioner kan orsakas av ateroskleros, artäremboli, syfilitisk eller tuberkulös arterit osv.Pharmaceutical VehiclesOrganiska anjontransportörer, natriumoberoendeHalsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Anemi, hemolytisk: Anemi orsakad av förkortad livslängd hos erytrocyter.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Frakturtrådar: Ståltrådar, som ofta träds genom hud, mjuk vävnad och ben, för fixering av brutna ben. Kirschnertrådar eller Kirschnerapparat kan dessutom användas för anslutning till trådsträck.Råttor, inavlade stammarHyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.Iminosocker15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Aortaklafförträngning: Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.Beluga valarBukartär: Den pulsåder som utgår från bukaortan och efter en kort sträcka delar sig i vänstra magsäcksartären och lever- och mjältartärerna.Korsband, bakre: Ett kraftigt ledband i knät som går från lårbenets inre ledkulas främre, mittre yta, passerar bakåt mellan ledkulorna och slutar på skenbenets bakre interkondylära yta.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Kärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.SårFörlamning, dubbelsidigPulsatilt flödeVästtyskland: Efter Tysklands delning 1945 sammanslogs de tre västliga zonerna 1949 till Förbundsrepubliken Tyskland, BRD ("Västtyskland"). 1990 återförenades Västtyskland och Cirkulationsstillestånd, djup hypotermiKolpotomi: Kirurgiskt snitt i slidan.SyndromRyggmärgsischemiPseudohypoparatyreosDesmosin: 4-(4-amino-4-karboxibutyl)-1-(5-amino-5-karboxipentyl)-3,5-bis(3-amino-3-karboxipropyl)pyridinium. En sällsynt aminosyra som finns i elastin och som bildas genom kondensering av fyra lysinmolekyler till en pyridiniumring.Fanconis anemi: Medfödd sjukdom som påverkar alla delar av benmärgen och leder till anemi, leukopeni, trombopeni, och som är förknippad med hjärt-, njur- och extremitetsmissbildningar, samt ändrad hudpigmentering. Spontana kromosombrott, leukemibenägenhet och pancytopeni hör också till sjukdomen. Sjukdomen omfattar minst sju komplementerande grupper: FANCA, FANCB, FANCC, FANCD, FANCE, FANCF och FANCG.Mekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Furkationsdefekter: Tillstånd där den tudelade eller tredelade roten på en molartand blottläggs till följd av parodontal sjukdom. Tillståndet kan leda till tandlossning, temperaturkänslighet, smärta och benvävsresorption.Arthrobacter: Ett släkte icke-sporbildande jordbakterier med stav/kockform.Magnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.NukleotiddeaminaserTunica mediaSinus aortaeHjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.Pulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.PemfigusRegionalt blodflödePeriplasmiska bindande proteinerDesoxikortikosteron: 21-hydroxipregn-4-en-3,20-dion. En mineralokortikoid. Desoxikortikosteronacetat (DOCA) används för ersättningsbehandling vid Addisons sjukdom.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Cellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.Epoprostenol: Ett prostaglandin med kraftigt kärlvidgande egenskaper och som hämmar trombocytaggregation. Det biosyntetiseras på enzymatisk väg ur prostaglandinendoperoxider i kärlvävnad hos människor. Natriumsaltet har använts vid behandling av pulmonell hypertoni.CharaceaeGruppläkarpraktikStachybotrysBlygdbenTjeckoslovakien: Republiken Tjeckoslovakien bildades 1918 av de tjeckiska och slovakiska folk som tidigare ingick i det