KoronarsinusKranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Sinus aortaeAngioplasty, Balloon, CoronaryKranskärlsförträngning: Förträngning i en kransartär.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Hjärnsinus: Stora, endotelklädda venkanaler mellan den hårda hjärnhinnans två skikt; de innehåller inga klaffar.Käkhåla: En av ett ett par hålrum i överkäken, belägna under och i förbindelse med näshålans mittgång.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.BihålorHjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.Sinus cavernosus: Ett oregelbundet, venöst hålrum i den hårda hjärnhinnan (dura mater) på båda sidor av kilbenet.Kranskärlsanomalier: Defekter hos hjärtats kransartärer eller kransvener, beroende på missbildningar, arteriovenösa fistlar eller aneurysmer (bråck), överbryggning eller andra avvikelser i struktur eller utveckling.ElektrokardiografiKranskärlsaneurysm: Bråck på ett av hjärtats kranskärl. Kranskärlsartärbråck är sällan medfödda, utan uppkommer som regel till följd av ateroskleros (åderförkalkning), inflammationer eller förekomst av fistel.Hålven, övreKarotissinus: Utvidgningen på den gemensamma halsartären vid förgreningen till den yttre och inre halsartären. Den innehåller baroreceptorer, som vid stimulering ger sänkt puls, kärlvidgning och blodtrycksfall.Kranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Kateterablation: Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. Kraftkällor är oftast likström (likströmschock) eller växelström vid 750 kHz. Tekniken används oftast för att ta bort AV-förbindelsen eller tillförselvägar för att avbryta AV-överledningen och åstadkomma AV-block vid behandlingen av olika takyarytmier.Pannhåla: Ett av de två, oftast osymmetriska, hålrummen mellan inre och yttre pannbensskikten.Cardiac CatheterizationBihålesjukdomarKilbenshåla: En av de pariga näshålor, som är belägna i kilbenet och står i förbindelse med den översta näshålegången på samma sida.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Pacemaker, konstgjordRetledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.BehandlingsresultatFörmaksflimmer: Störning i hjärtrytmen kännetecknad av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva förmakssammandragningar.Blodpropp i kranskärl: Proppbildning i någon av hjärtats kransartärer, vilket ofta leder till hjärtinfarkt.Atrioventrikulär knuta: AV-knutan eller Aschoff-Tawaras knuta är en liten muskelgrupp i hjärtat mellan förmak och kammare i förmaksseptum nära koronarsinus. Från den utgår det atrioventrikulära knippet i hjärtats retlednings system.Elektrofysiologiska tekniker, hjärta: Invasiva undersökningsmetoder, varmed takykardi, framkallad eller spontan, kartläggs med hjälp av kateterteknik för mätning av hjärtats elektriska aktiviteter. Förutom för diagnostiska ändamål används programmerad elektrostimulering i hjärtat i behandlingssyfte.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Sinustrombos, intrakraniellHjärtstopp, framkallat: Stoppande av hjärtmuskelns sammandragningar med hjälp av kardioplegiska medel eller nedkylning under operation.Sjuka sinus-syndromFörmaksfladder: Snabba (200-350 slag/min), men regelbundna sammandragningar orsakade av onormal retning av atriummuskulaturen.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Etmoidalsinus: Talrika, små luftfyllda rum eller celler i silbenet, där de bildar en labyrint.Tachycardia, Sinoatrial Nodal ReentryKranskärlsrestenosHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.MyokardischemiHis bunt: Litet knippe specialiserade hjärtmuskelfibrer som utgår från atrioventrikulärknuten och sträcker sig in i den membranösa delen av förmakens skiljevägg (pars membranacea septi interventricularis).TidsfaktorerKoronarocklusionElektroder, implanterbara: Elektriska ledare, genom vilka elektrisk ström tillförs eller lämnar ett medium. Elektroder som anbringas kirurgiskt kallas implanterade eller implanterbara.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Förmaksfunktion: Hjärtförmakens (atria) hemodynamik och elektrofysiologiska aktivitet.Cardiac Resynchronization Therapy DevicesProspektiva studierPercutaneous Coronary InterventionCardiac CathetersDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.BihåletumörerRiskfaktorerFlebografi: Röntgenbildteknik för åskådliggörande av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.AVNRTHjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.Takykardi, supraventrikulärProtesimplantationFörmaksseptumSinusknutaSinustakykardiEkokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Hjärtintensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelning för omhändertagande av patienter med akuta hjärtproblem.Utvidgning, patologisk: Tillstånd hos en anatomisk struktur, kännetecknat av onormal utvidgning.BlodådrorEkokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.Wolff-Parkinson-Whites syndromBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Kroppsytepotential: Registrering av elektrofysiologiska data inom ett kroppsområde genom analys av ytpotentialer för att få fram en fullständig bild av effekten av hjärtats elektriska strömmar på kroppsytan. Metoden har används bl a för diagnostisering av äldre hjärtinfarkter. Metodens komplexitet begränsar dock dess användbarhet.Prediktivt värde av testerFluoroskopi: Bildframställning genom röntgenbestrålning av en fluorescerande skärm.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.StentarHjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Takykardi, paroxysmalKäkhåletumörer: Cancer eller tumörer i käkhålan. De flesta tumörer i bihålorna uppkommer här. De utvecklas obemärkt i hålrummen och ger symtom när de tränger genom väggarna.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Hjärtseptum: Det tunna membranet mellan hjärtats två förmak eller den tjockare skiljeväggen av muskelvävnad mellan hjärtats båda kammare.SyrgasförbrukningHjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.Arteriovenös fistel: Onormal förbindelse mellan en artär och en ven.Mitralklaff: Klaffen mellan hjärtats vänstra förmak och vänstra kammare.Lungvener: De vener som leder tillbaka det syresatta blodet från lungorna till hjärtats vänstra förmak.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.Takykardi, ektopisk atriellHjärtblock: Funktionsbrist i hjärtats retledningssystem. Ofta avses specifikt atrioventrikularblock (AV-block).Hjärtdefibrillering: Bruk av elektrisk stöt mot hjärtat för att stoppa störningar i hjärtrytmen.Mikrovaskulär angina: Angina pectoris eller anginaliknande bröstsmärta med normalt kranskärlsarteriogram och positivt arbets-EKG. Orsaken till syndromet är okänd. Det är viktigt att känna igen det, och då är prognosen god. Det skiljer sig från det metabola syndromet X, som kännetecknas av insulinresistens och hyperinsulinemi och som ger ökad risk för hjärtkärlsjukdom.Hjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.PilonidalcystaUtrustningsdesignRetrospektiva studierFistel: Onormal förbindelse mellan två inre organ eller mellan ett organ och kroppsytan.Cardiac Resynchronization TherapyKärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Hjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.TakykardiUltraljudsundersökning, interventionellExtrakorporeal cirkulation: Avledande av blod genom en krets utanför kroppen, men sammankopplad med kroppscirkulationen.Kollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.Angina, StableRecurrenceMitral Valve AnnuloplastyKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Tvärgående sinusFörkalkning: Patologisk avsättning av kalciumsalter i vävnader.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.VänsterkammardysfunktionKoronar-bypass, off-pump: Bypass-kirurgi på ett pumpande hjärtas koronarartärer utan hjälp av hjärt-lung-bypass via oxygenator.Kärlfistel: En onormal förbindelse mellan två eller fler artärer, eller mellan en artär och en ven.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).SjukdomsgradsmåttRiskbedömningAngina, instabil: Prekordial smärta i vila som kan föregå en hjärtinfarkt.MyokardrevaskulariseringTrikuspidalklaffBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Superior Sagittal SinusAortabråck: Utbuktning på kroppspulsådern.Hjärtförlamande medelHjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.GenomspolningSlagvolymNitroglycerinHjärtats innerhinna: Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller. Syn. endokardiet.Multidetector Computed TomographyLårbensven: Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Hjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Hjärtseptumdefekter: Defekter i hjärtats skiljeväggar, vilka leder till onormal kommunikation mellan motsatta kammare i hjärtat.Sensitivitet och specificitetKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.TrombocytaggregationshämmareHjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Laktater: Salter eller estrar av mjölksyra med generell kemisk formel CH3CHOHCOOR.Hjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.MyokardskintigrafiKärlmissbildningarFörmaksseptumdefekter: Defekter i skiljeväggen mellan hjärtats förmak, pga ofullständig slutning mellan antingen septum secundum eller septum primum och endokardiekuddarna.Färgdopplerekokardiografi: Dopplerekokardiografi med flödesinformation återgiven i färg på en gråskala i realtidsbildåtergivning.Mitralklaffinsufficiens: Bakåtflöde av blod från vänster hjärtkammare till vänster förmak pga ofullständig tillslutning av mitralisklaffen. Detta kan leda till mitralisreflux.Dopplerekokardiografi: Mätning av blodflödet i hjärtat med samtidig registrering av magnetfälts- och/eller tvådimensionellt (2-D) ekokardiogram och ett spektrum av den hörbara Dopplersignalen (t ex flödeshastighet, riktning, amplitud, intensitet, intervalltider) från blodströmmen.Ganglion stellatum: Ett paravertebralt sympatiskt ganglion, bestående av sammanfogningen av den nedre halsnervknutan och det första bröstkorgsgangliet.Kardiomyopati, dilaterande: Ett syndrom kännetecknat av hjärtförstoring och kronisk hjärtinsuffiens. Det utgör förmodligen slutledet i en rad olika former av hjärtmuskelskador, förorsakade av ett flertal gifter, metaboliska subs tanser och infektionsämnen.Divertikel: Sjuklig förändring i form av utbuktning på rör- eller säckformade organ.Arterio-arteriell fistel: Onormal förbindelse mellan två artärer, som kan vara resultatet av skada eller medfödd missbildning.KontrastmedelBröstsmärta: Tryckande, brännande eller domningskänsla i bröstet.Diastole: Hjärtats, särskilt kamrarnas, postsystoliska vilofas (avslappnings- eller utvidgningsfas).Hjärt-kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärta eller blodkärl.Borttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.Regionalt blodflödeMyokardiell reperfusionsskadaHjärtsjukdomarChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Atrioventrikulär blockKateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.PropranololHjärtat på höger kroppssida: Anatomisk anomali, vid vilken hjärtat är placerat i högra delen av bröstkorgen, med hjärtspetsen (apex) mot höger.Arbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.Antiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.Postoperativa komplikationerAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.HjärtelektrofysiologiNoradrenalinVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Kammartakykardi: En onormalt snabb kammarrytm med breda QRS-komplex, oftast över 150 per minut. Störningen uppstår inuti kammaren, under His bunt, och är vanligen förknippad med atrioventrikulär dissociation.BallongtilltäpningMjölksyra: En vanlig mellanprodukt vid jäsning av stärkelseföreningar och vid nedbrytning/oxidation av glukos. I koncentrerad form används mjölksyra för att förhindra jäsning i mag-tarmkanalen.Förmaksfunktion, höger: Högra hjärtförmakets hemodynamik och elektrofysiologiska aktivitet.Resultats reproducerbarhetFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.SinusarrestAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.ElektrofysiologiSyrgasUtrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.FörmaksbihangHjärnvener: Kärl som leder blod från hjärnan.Postoperativ periodPrognosMyokardreperfusionBildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.Hjärtklaffprotesimplantation: Kirurgiskt ingrepp för inplacering av syntetiskt material för reparation av skadade eller sjuka hjärtklaffar.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Refraktärperiod, elektrofysiologiskDefibrillatorer, implanterbara: Implanterbara apparater som fortlöpande övervakar hjärtats elektriska aktivitet och automatiskt upptäcker och motverkar ventrikeltakykardi och ventrikelflimmer. De består av en impulsgenerator, batterier och elektroder.VagusnervKardiomyopatierHjärt-kärlmedelFentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.