Kontaktlinser: Linser avsedda att bäras på ögonglobens främre yta.Kontaktlinser, mjuka: Mjuka, smidiga kontaktlinser, tillverkade av plastpolymerer, vilka lätt samverkar med vattenmolekyler. Det finns många typer, inklusive sådana avsedda för kontinuerligt eller långtidsbruk och som är gasgenomsläppliga och lätta att sterilbehandla.Kontaktlinsvätskor: Sterillösningar som används för rengöring och desinfektion av kontaktlinser.Hornhinneinflammation: Inflammatorisk reaktion i hornhinnan.SilikonerAcanthamoebakeratit: Hornhinneinflammation orsakad av en amöboid protozo. Sjukdomen kan orsaka hornhinnesår som leder till blindhet.Linser: Glasstycken eller stycken av andra genomskinliga material som används för förstoring eller ökad synskärpa.Acanthamoeba: En amöbaart som lever fritt i jorden och inte har något flagellatstadium. Organismerna är humanpatogener som ger ett flertal infektioner och har påvisats i ögon, skelett, hjärna och luftvägar.HornhinnaTårarHornhinnesår: Bortfall av epitelvävnad från hornhinnans yta till följd av erosion eller vävnadsnekros. Tillståndet orsakas vanligtvis av bakterie-, svamp- eller virusinfektion.ProtesprovningEngångsutrustning: Apparater eller artiklar avsedda att användas en gång eller tillfälligt.Keratokonus: Icke-inflammatorisk, vanligen dubbelsidig framträngning av ögats hornhinna, vars topp är förskjuten nedåt och mot näsan. Fenomenet uppträder oftast hos kvinnor i pubertetsålder. Orsaken är okänd, men ärftliga faktorer kan ligga bakom. Benämningen -konus avser konformen på hornhinnans framträngning.Linser, intraokulära: Konstgjorda, implanterade linser.Afaki: Hel eller partiell avsaknad av ögonlins i synfältet, av varje orsak utom efter kataraktextraktion. Afaki är vanligen medfödd eller ett resultat av linsförskjutning.Hornhinneödem: Vätskeöverskott i hornhinnan pga epitel- eller endotelskada, med försämrad synskärpa som följd.Hornhinnetopografi: Mätning av hornhinnans främre yta, dess krökning och form. Den används ofta för att ställa diagnos på keratokon och andra hornhinnesjukdomar, och fastställa hornhinneförändringar efter keratotomi eller keratoplastik. En viktig tillämpning är vid anpassning av kontaktlinser. För mätning av hornhinnans topografi kan ett flertal typer av teknik användas: keratometri, keratoskopi, profilfotografering, datorstödd bildbehandling, videokeratografi m fl.Eye Infections, Bacterial: Bakterieinfektioner utvändigt eller invändigt i ögat. Till de vanligare patogenerna hör Haemophilus, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus och Chlamydia.Hornhinnesjukdomar: Sjukdomar i ögats hornhinna.Hydrogel: Ett fackverk av korslänkade hydrofila makromolekyler med bl a biomedicinska tillämpningar.Grå starr: Partiell eller fullständig grumling av linsen eller linskapseln i det ena eller i båda ögonen, vilket ger försämrad syn eller blindhet. De olika typerna av grå starr bestäms efter sin morfologi (utbre dning, form, läge) eller etiologi (orsak och debuttidpunkt). Syn. katarakt.Kontaktlinser, långtidsanvändning: Hydrofila kontaktlinser för permanent användning eller användning under längre tidsperioder..Linskortex, kristallin: Den del av ögonlinsen som omger linskärnan och som framtill binds av epitelvävnaden och baktill av kapseln. Linsens kortex innehåller linstrådar och ett amorft ämne som fyller utrymmet mellan cellerna.Linskapsel, kristallin: Det tunna, icke-cellulära ytskiktet på ögonlinsen, som huvudsakligen består av kollagen typ iv och glykosaminoglykaner. Det utsöndras av embryots främre och bakre epitelvävnad. Det bakre embryoepitelet försvinner senare.Glasögon: Ett par optiska linser i hållare som hålls på plats med stöd på näsan och öronen. Syftet är att förbättra synen. Hit räknas inte skyddsglasögon eller solglasögon, avsedda enbart som skydd för ögonen.Linskärna, kristallinLjusbrytning, ögats: Brytning av ljus genom ögats medier.LinssjukdomarDesinfektion: Oskadliggörande av mikroorganismer genom upphettning, bruk av antiseptiska medel, antibakteriella preparat osv.Linsimplantation, intraokulär: Insättande av en konstgjord lins efter avlägsnande av ögonlinsen, oftast efter kataraktextraktion.Hydrogeler: Vattenbemängda, fasta, tredimensionella nätverksstrukturer (fasta kolloider) av korslänkade hydrofila makromolekyler, med 20-95% vatten. De används i målarfärg, tryckfärger, livsmedel, läkemedel och kosmetika.FusariosisNärsynthetSynskärpaUtrustningsförorening: Förekomst av smittämnen på instrument, proteser eller andra icke-levande föremål.PresbyopiFluorofotometri: Mätning av ljuset från fluorescein för undersökning av integriteten hos ögats olika gränsskikt. Metoden används för undersökning av blod-vätskebarriären, blod-näthinnebarriären, vätskeflöde, hornhinneepitelets genomsläpplighet och tårflödesdynamiken.PolyhydroxietylmetakrylatAstigmatism: Ojämnheter i ögats brytningsytor, vilket leder till brytningsfel, så att ljusstrålar inte bryts till en samlad fokuseringspunkt på näthinnan, utan sprids till en större, diffus punkt. Detta beror på att ögat kan ha en annan böjning (och brytning) i horisontalplanet än i vertikalplanet.Eye Infections, Fungal: Svampinfektion i ögat, framkallad av ett flertal olika svamparter, och vanligtvis genom ett av fyra möjliga sätt: ytlig infektion som ger konjunktivit, keratit eller tilltäppt tårkanal; spridning från angränsande vävnader, som t ex hud eller bihålor; direktinfektion i samband med operation eller genomträngande fysisk skada; eller via blod och lymfa hos patienter med etablerad mykos.Kristalliner: En heterogen grupp vattenlösliga, strukturella proteiner i ögonlinsen hos ryggradsdjur. Det är dessa proteiner som gör linsen genomskinlig. Det finns fyra större undergrupper, alfa, beta, gamma och delta, samt ett flertal mindre grupper, som klassificeras med hänsyn till storlek, laddning, immunologiska egenskaper och arttillhörighet. Alfa-, beta- och deltakristalliner finns i linsen hos fåglar och kräldjur, medan alfa, beta och gamma återfinns i ögonlinserna hos alla övriga ryggradsdjur.Metylmetakrylater: Metylestrar av metakrylsyra som lätt bildar polymerer. Dessa används som vävnadscement, tandmaterial och absorptionsmedel för biologiska ämnen.Hornhinneepitel: Skiktat, skvamöst (fjällande) epitel som täcker hornhinnans ytteryta. Det är slätt och innehåller många fria nervändar.EyelidsLinsluxation: Ofullständig zonulabristning, med ögonlinsen ur läge, men kvar bakom pupillen. Vid dislokation, eller fullständig bristning, förskjuts linsen framåt in i den främre kammaren eller bakåt, in i glaskroppen. Om felläget är medfött kallas tillståndet ectopia lentis.BrytningsfelDesinfektionsmedelEye Infections: Lindrig till svårartad bakterie-, svamp- eller virusinfektion ytligt på ögat eller inuti ögat, med påföljande inflammation, synnedsättning eller synförlust.Korneal stroma: Hornhinnans stödjevävnad. Det varvade bindväv som utgör det tjockaste skiktet av hornhinnan mellan Bowman- och Descemetmembranen.EyeOrtokeratologiska teknikerHygien: I vid bemärkelse det samma som renlighet, men även vetenskapen om skapande och upprätthållande av en för individ och grupp hälsofrämjande miljö.SilikonelastomererOphthalmic SolutionsTorrögdhetssyndrom: Torrhet i hornhinnan och bindhinnan beroende på bristande tårflöde, ffa hos kvinnor i menopausal och postmenopausal ålder. Keratitis filiformis (en typ av hornhinneinflammation) eller erodering av bindhinnans och hornhinnans epitel kan orsakas av detta tillstånd. En känsla av "skräp i ögat" eller sveda i ögonen kan förekomma.Eye DiseasesHyperopia: Ett brytningsfel i ögat, där infallande, parallella ljusstrålar bryts till en brännpunkt belägen bakom näthinnan, beroende på att ögat är för kort. Benämningen översynthet beskriver det fenomen att närgränsen för skärpa ligger längre bort än vid normalbrytning vid motsvarande anpassningsgrad (ackommodation).Hornhinneendotel: Ett enkelt skikt av stora, platta celler som täcker hornhinnans yta.Smittspårning: Identifiering av personer eller djur som haft sådan kontakt med smittad person, smittat djur eller smittsam miljö att de haft tillfälla att bli infekterade. Smittspårning är en vedertagen metod för kontroll av sexuellt överförda sjukdomar. Syn. kontaktspårning.Interferometri: Avstånds- eller rörelsemätning med hjälp av interferens mellan två ljusstrålar (optisk interferometri) eller ljudvågor (akustisk interferometri).Bindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).Starroperation: Avlägsnande av grumlad ögonlins på kirurgisk väg.Ackommodationsförmåga: Den dioptriska anpassningen av ögat (för maximal bildskärpa på näthinnan vid betraktande av ett föremål) med hänsyn till förmågan, mekanismen och processen. Eye ProteinsHornhinnetransplantationAmöbainfektion: Infektion med någon amöba. Hos de flesta smittade är infektionen asymtomatisk, men tillstånd med allt från kronisk, lätt diarre till fullt utvecklad dysenteri kan förekomma.Kontaktdermatit: En typ av akut eller kronisk hudreaktion, vid vilken en överkänslighet visar sig genom reaktion mot material eller ämnen som kommer i kontakt med huden. Utlösande mekanismer kan vara av allergisk eller icke-allergisk art. Syn. kontaktallergi eller kontaktdermatit.OftalmodynamometriUtrustningsdesignBiguanider: Avser dels en grupp biguanidderivat med blodsockersänkande effekt, dels en grupp kemikalier med desinficerande egenskaper.SerratiainfektionerOptik och fotonikPseudofakiKeratoplastik, penetrerande: Partiell eller fullständig ersättning av centrala hornhinnans alla skikt.Dermatit, allergisk kontakt: Kontaktdermatit orsakad av överkänslighet för diverse ämnen. Dessa ämnen ger efterhand upphov till inflammatoriska reaktioner i huden hos dem som förvärvat överkänslighet till följd av tidigare exponering.OftalmologiStrålskyddMetakrylater: Akrylsyror eller akrylater som ersatts med en metylgrupp i postionen C-2.ExcimerlaserPseudomonas aeruginosaBindhinneinflammation: Inflammation av ögats bindhinna; kan orsakas av bakterier, virus eller allergisk reaktion. Syn. konjunktivit.Acanthamoeba castellanii: En art jordlevande amöbor som tillhör familljen Acanthamoebidae. Den kan orsaka hjärninflammation och hornhinneinflammation hos människor.Amebicides: Medel med amöbadödande effekt.Fluorescein: En indikatorftalfärg som är gulgrön i utstryk av normal tårvätska och klargrön i en mer alkalisk lösning, som t ex kammarvatten, och används därför både terapeutiskt och för diagnos i samband med hornhinneskador.Fusarium: Ett släkte s k fältsvampar i familjen Hypocreales. De omfattar mykotoxinproducerande mögelarter med global utbredning som angriper både växter (t ex spannmål och potatis) och djur. Till deras teleomorfer hör Gibberella.Meiboms körtlar: De talgkörtlar som är belägna på ögonlockens insida, mellan ögonlocksranden och bindhinnan.Eye Injuries: Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.TidsfaktorerPseudomonasinfektionerCorneal Endothelial Cell LossDiagnostiska tekniker, oftalmologiska: Metoder och förfaringssätt för diagnostisering av ögonsjukdomar och synstörningar.Blinkning: Kortvarig slutning av ögonlocken genom regelbundna, ofrivilliga ögonlocksrörelser, som en skyddsmekanism, eller genom medveten stängning av ögonlocken.BindhinnesjukdomarSvampar: Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.Epitel: Ett eller flera skikt av epitelceller, uppburna av basalmembranet, som täcker kroppens inre och yttre ytor.Epitelceller: Celler som täcker kroppens inre och yttre ytor.Mikroorganismer, antal: Räkning av antalet livsdugliga, isolerade bakterier, arkeceller eller svampceller eller -sporer på ett fast odlingsmedium. Varje koloni (dvs kolonibildande enhet) representerar avkomman av en enda inympad cell. Metoden används rutinmässigt av miljömikrobiologer för att bestämma antalet organismer i luft, föda och vatten, av kliniker för att mäta den mikrobiella belastningen på patienter, och vid antibiotikatestning.