Loading...
Katekoler: En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.Katekol-2,3-dioxygenasDioxygenaser: Icke hembärande, järnhaltiga enzymer som tillför substratet två syreatomer. Enzymerna är viktiga för biosyntesen av flavonoider, gibberelliner och hyoscyamin, samt för nedbrytningen av aromatiska kolväten. EC 1.14.12.-.Katekol-1,2-dioxygenasOxygenaserEstrogens, Catechol: 2- och 4-hydroxiöstrogener. Dessa ämnen är fysiologiskt aktiva hos däggdjur, särskilt i regleringen av gonadotropinutsöndringen. Den fysiologiska verkan kan antingen hänföras till en östrogen verkningsmekanism eller till samverkan med det katekolaminerga systemet.4-hydroxyfenylpyruvatdioxygenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av 4-hydroxyfenylpyruvat och syre till homogentisinsyra och koldioxid. EC 1.13.11.27.Protokatekuat-3,4-dioxygenasCysteindioxygenasTryptofanoxygenasKatekol-O-metyltransferas: Ett enzym i transferasklassen som katalyserar överföringen av en metylgrupp från S-adenosylmetionin till en katekol eller katekolamin, så som dopa, dopamin, epinefrin eller norepinefrin. Enzymet finns i cytoplasman i främst njurar, lever och det centrala nervsystemet. EC 2.1.1.6.Homogentisat-1,2-dioxygenas3-Hydroxyanthranilate 3,4-DioxygenasePseudomonasBiologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Kynurenin: En aminosyra som är prekursor till kynurensyra och som utsöndras i små mängder i urin som metabolit av tryptofan.Pseudomonas putidaHydroxybenzoatesRhodococcusFenol: Ett antiseptiskt och desinficerande medel. Det är verksamt mot ett stort antal mikroorganismer, inklusive vissa svampar och virus, men har trög verkan mot sporer. Det har använts som huddesinfektionsmedel och för att lindra klåda.Klorbensener: En grupp industriellt viktiga kemiska föreningar, som erhålls genom klorering av bensen, och som i sin tur utgör utgångsmaterial för andra industriellt framställda produkter.SorbinsyraKatekoloxidas: Ett enzym tillhörande oxidoreduktasklassen som katalyserar reaktionen mellan katekol och syre, vilken ger bensokinon och vatten. Enzymet består av ett komplex av kopparhaltiga proteiner som verkar ock så på substituerade katekoler. EC 1.10.3.1.TryptofanKlorbensoater: Bensoesyra eller bensoesyraestrar med en eller flera kloratomer.ToluenBensoater: Salter och estrar av bensoesyra med antibakteriella och svampdödande egenskaper. De används som konserveringsmedel i farmaceutiska preparat, kosmetika och livsmedel.Hydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.SphingomonasBurkholderia: Ett släkte av gramnegativa, aeroba, stavformade bakterier. De klassificerades tidigare som Pseudomonasarter, men betydande biokemiska och kemiska skillnader har lett till att de avskilts från Pseudomo nas och fått bilda ett nytt släkte.SubstratspecificitetMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Bensoesyra: Vanligt konserveringsmedel i livsmedel som motverkar svamptillväxt. I levern binds det till glycin och utsöndras som hippursyra.Gentisater: Salter och estrar av gentisinsyra.Alcaligenes: Ett släkte gramnegativa, aeroba, rörliga bakterier som förekommer i vatten och jord. Några arter ingår i tarmfloran hos ryggradsdjur. Ibland kan dessa bakterier orsaka opportunistiska infektioner hos människa.Bensen: Giftigt, flyktigt, brandfarligt och flytande kolväte som fås som biprodukt vid destillation av kol. Medlet har utbredd användning som lösningsmedel i kemiteknisk industri. Det ger upphov till skador p å centrala nervsystemet och benmärgen och är karcinogent.AdipatesEkvilenin: 3-hydroxiestra-1,3,5(10),6,8-pentaen-17-on. En naturligt förekommande steroid med östrogen verkan som finns i urin från dräktiga ston.Comamonas: En art gramnegativa, raka eller något böjda stavbakterier, som rör sig med hjälp av polära flageller och som ackumulerar poly-beta-hydroxibutyrat i sina celler.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.HomogentisinsyraOxidation-reduktionAcinetobacter: Ett släkte gramnegativa bakterier tillhörande familjen Neisseriaceae som förekommer i jord och vatten och med oklar patogenitet.PyrogallolBrevibacterium: En grampositiv bakterie som förekommer i mejeriprodukter, salt- och sötvatten, marina organismer, insekter och i organiskt material under nedbrytning.Kolväten, aromatiska: Organiska föreningar av kol och väte med omättad och vanligen hexagonal ringstruktur. Molekylerna kan bestå av en enkel ring, dubbelring, trippelring eller flera sammanfogade ringar.Fenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinRalstoniaHydrokinonerAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Planococcus BacteriaJärn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Hydroxylering: Koppling av en hydroxylgrupp till en förening i en position där den inte tidigare funnits.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.ParabenerPolyklorerade bifenylerGramnegativa aeroba stavar och kocker: En grupp gramnegativa bakterier, bestående av stav- och klotformade celler. De är både aeroba (växer i närvaro av luft) och mikroaerofila (växer bättre vid låga syrehalter) under kvävefixerande förhållanden, men vid tillgång till bundet kväve växer de som aerober.Ferredoxiner: Järnhaltiga proteiner som överför elektroner, vanligtvis vid en låg potential, till flavoproteiner. Järnet uppträder inte som i hem.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kresoler: En grupp fenoler, vilka utvinns ur talltjära.Burkholderiaceae3-hydroxyantranilsyra: En oxidationsprodukt vid tryptofanmetabolism. Kan vara en scavenger för fria radikaler och karcinogen.GammabutyrobetaindioxygenasArthrobacter: Ett släkte icke-sporbildande jordbakterier med stav/kockform.Alkaptonuri: En medfödd rubbning av aminosyrametabolismen orsakad av en defekt i enzymet homogentisat-1,2-dioxygenas, vilken leder till ansamling av homogentisinsyra i urinen. Okronos (mörkfärgning) av olika vävna der och artrit är typiska för tillståndet.XylenerKetoglutarsyra: En familj av föreningar som innehåller en oxo-grupp, med generell struktur som 1,5-glutarsyra.Bifenylföreningar: Syn. difenylföreningar. Välkända är de flerklorinerade bifenylerna (polychlorinated biphenyl, PCB), där några av de kolbundna väteato merna ersatts med kloratomer.SalicylaterKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Intramolekylära lyaser: Enzymer av isomerasklass som katalyserar reaktioner där en grupp kan anses som skild från en del av en molekyl, varvid lämnas en dubbelbindning, medan den behåller en kovalent bindning till molekylen. EC 5.5.Ferroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn.ToluidinerEnzyminduktionortho-AminobenzoatesVanillinsyraBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.SulfanilsyrorFenantrenerBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Järn-svavelproteiner: En grupp proteiner som har järn-svavelkomplexet som prostetisk grupp. Dessa proteiner deltar i alla viktigare elektrontransportförlopp: fotosyntes, andning, hydroxylering och bakteriell väte- och kvävefixering.Sekvenshomologi, aminosyraNaftalenerBensenderivatHydroxiestroner: Estronderivat som som substituerats i någon position med en eller flera hydroxylgrupper. De är viktiga metaboliter av estron och andra östrogener.Quinolinic AcidSpektrofotometriPseudomonas stutzeriDelftia acidovorans: En allmänt utbredd, gramnegativ stavbakterie som tidigare kallades Pseudomonas acidovorans (Pseudomonas acidivorans). Den skiljer sig från övriga Comamonasarter genom sin förmåga att nyttja bensoat som kolkälla.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.Klorfenoler: Fenoler med en eller flera kloratomer i någon position.Acinetobacter calcoaceticus: En art gramnegativa, aeroba bakterier som finns i jord och vatten. Normalt icke-patogena, men kan orsaka sjukhusinfektioner, framförallt hos försvagade personer.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Oxidoreduktaser3,4-dihydroxifenylättiksyra: 3,4-dihydroxyfenylättiksyra. En L-dopametabolit.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Multigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.Burkholderia cepacia: En art av Burkholderia som anses vara en opportunistisk patogen hos människa. Den förknippas med olika nosokomiala (sjukhus-) infektioner.SyrgasHydrolaser: Alla enzymer som katalyserar klyvning av ett substrat med tillägg av vatten till de erhållna molekylerna, som t ex esteraser, glykosidaser, lipaser, nukleotidaser, peptidaser och fosfataser. EC 3.-.beta-karoten-15,15'-monooxygenasSyrgasisotoperEnzymreaktivatorerTyrosinemierNaftolerBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.PlasmiderRekombinanta proteinerKatalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.2,4-diklorfenoxiättiksyra: (2,4-diklorfenoxy)ättiksyra. Ett växtgift med irriterande effekter på ögat och det gastrointestinala systemet.StereoisomerismMaleaterJordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.TrikloretylenPseudomonas pseudoalcaligenesAnilinföreningar: Föreningar med aminobensen (fenylamin).SideroforerModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.UltraviolettspektrofotometriKinoner: Kolväteringar med två ketondelar i någon position. De kan substitueras i alla positioner utom där ketongrupperna sitter.Gramnegativa aeroba bakterier: En stor grupp aeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning. Detta beror på att de gramnegativa bakterierna har liten mängd peptidoglykan i cellväggen och därför låg affinitet för lila färgämnen och hög affinitet för det rosa färgämnet safranin.Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Monofenolmonooxygenas: Ett oxidoreduktas-enzym som katalyserar reaktionen mellan L-tyrosin, L-dopa och syre till L-dopa, dopakinon och vatten. Det är ett kopparprotein som även verkar på katekoler och till dels katalyserar samma reaktioner som katekoloxidas. EC 1.14.18.1.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Isomeraser: En klass enzymer som katalyserar geometriska eller strukturella förändringar inom en molekyl, med en enda produkt som resultat. Reaktionerna medför inte någon nettoförändring i halten av föreningar, annan än substratet och produkten. EC 5.Gallussyra: En färglös eller svagt gulfärgad, kristallin förening som erhålls ur galläpplen. Den används inom fototeknik, i läkemedel och som analytiskt reaktionsmedel.1,2-Dihydroxybenzene-3,5-Disulfonic Acid Disodium SaltPseudomonas mendocinaJordförorenande ämnenBensofuranerKynurenin-3-monooxygenas: Ett NADPH-beroende flavinmonooxygenas som har avgörande betydelse i tryptofankatabolismen, genom att katalysera hydroxyleringen av L-kynurenin till 3-hydroxi-L-kynurenin och NADP. EC 1.14.13.9.Interferon Type IIIcke-hemjärnproteinerAdrenokrom: 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-metyl-1H-indol-5,6-dion. Färgämne som fås genom oxidation av epinefrin.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Multienzymkomplex: System av enzym som verkar i följd genom att katalysera på varandra följande reaktioner sammankopplade med gemensamma metabola intermediärer. De kan medverka i en enkel omsättning av vattenmolekyler eller väteatomer, eller vara förknippade med stora supramolekylära strukturer som mitokondrier eller ribosomer.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Besofenoner: Föreningar med bensofenon (syn. difenylmetanon; difenylketon).SekvensinpassningMasskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.NormetanefrinKarboxilyaser: Enzymer som katalyserar icke-hydrolytisk anslutning eller frigörande av en karboxylgrupp till eller från en förening. De omfattar karboxilaserna och dekarboxilaserna. EC 4.1.1.ComamonadaceaeMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Taurin