Könsorgan: De yttre och inre fortplantningsorganen.Könsorgan, manliga: De hanliga fortplantningsorganen. De delas in i de yttre organen penis, scrotum (pung) och urinrör, och de inre organen testikel, bitestikel, sädesledare, sädesblåsa, ductus ejaculatorius (utförsgång), prostata och glandula bulbourethralis (Cowpers körtel).Könsorgan, kvinnliga: De honliga fortplantningsorganen. De yttre omfattar vulva, Bartholins körtlar, och klitoris. De inre utgörs av vagina (slidan), uterus (livmodern), äggstockar och äggledare.KlitorisDisorders of Sex DevelopmentHypospadi: En missbildning hos män, där urinröret mynnar ut på undersidan av penis eller i perineum.Virilism: Utvecklande av manliga, sekundära könsdrag hos kvinnor. Fenomenet beror på effekten av androgena metaboliter av endogena eller exogena prekursorämnen från t ex binjurekörtlar eller läkemedel.PenisKönsdifferentiering: Differentiering av han- och honvävnader och organ under embryogenesen, efter att den genetiska könsbestämningen ägt rum.PungGonaddysgenesi, blandad: En typ av störning i könskörtelutvecklingen hos patienter med ett brett spektrum av varianter av kromosomal mosaik. Karyotyperna består av partiell könskromosommonosomi, till följd av avsaknad eller missbildning av den andra könskromosomen (X eller Y). Karyotyperna utgörs av 45X/46XX, 45X/46XX/47XXX, 46XXp-, 45X/46XY, 45X/47XYY, 46XYpi osv. Fenotypserien sträcker sig från kvinnlig fenotyp till manlig fenotyp, via pseudohermafroditfenotyp, beroende på förhållandet i varje könskörtel mellan ursprungliga 45X-könsceller och celler med normal 46XX- eller 46XY-uppsättning.46, XY Disorders of Sex DevelopmentBinjurebarkshyperplasi, medfödd: En grupp ärftliga rubbningar av binjurarnas steroidgenes, som varierar med kön, med den medfödda enzymdefektens svårighetsgrad och med debutålder. Den vanligaste formen, den viriliserande, beror på en 21-hydroxylasdefekt. Andra former är 11-hydroxylasdefekt, 17-hydroxylasdefekt, desmolasdefekt och 3-beta-hydroxysteroiddefekt.Sexuell utvecklingKopulering: Den sexuella parningsakten hos djur. För människor används koitus (samlag). Syn. parning; kopulationSex Determination AnalysisVulvasjukdomarKönsorganens sjukdomar hos män: Patologiska förändringar i mannens fortplantningssystem.Gonaddysgenesi, 46,XX: 46XX-dysgenesi kan uppträda sporadiskt eller vara ärftlig. Den ärftliga varianten överförs som en autosomalt recessiv egenskap, med genlokus är på kromosom 2, och en mutation av genen för FSH-receptorn har upptäckts. Sporadisk XX-dysgenesi är heterogen och förknippas med trisomi 13 och trisomi 18. Dessa kvinnliga fenotyper kännetecknas av normal kroppshållning, sexuell infantilism, bilateral könskörtelaplasi, amenorré, förhöjda plasmahalter av luteiniserande hormon och FSH. Syndromet kallas ibland "ren gonaddysgenesi", men denna benämning kan även avse gonaddysgenesi med en 46XY-karyotyp.Feminisering: Förändring av mannens sekundära könsdrag, så att de blir mer kvinnliga.AndrogenokänslighetssyndromKönskromosomavvikelser: Avvikande antal av eller struktur på könskromosomerna. Många könskromosomavvikelser, men inte alla, är orsak till könskromosomrubbningar.PenissjukdomarUrogenitala systemetUrinrörMissbildningar, multipla: Medfödda multipla missbildningar av organ och kroppsdelar.Gonaddysgenesi: En rad syndrom med störd utveckling av könskörtlarna, som t ex äggstocksaplasi och testikeldysgenesi. Spektret av könsmissbildningar återspeglas i den varierande könskromosomsammansättningen vid karyotyperna 45,X-monosomi (Turners syndrom), 46XX-dysgenesi, 46XY-dysgenesi, och könskromosommosaikism (blandad gonaddysgenesi). Fenotyperna spänner över övergången från kvinnliga, via tvetydiga, till manliga. Hit räknas även avsaknad av könskörtlar (gonadagenesi).sry-gener: Den primära testikelbestämmande genen hos däggdjur, belägen på Y-kromosomen. Den kodar för en transkriptionsfaktor i en lättrörlig gruppbox som initierar utveckling av testiklar ur de embyonala könskörtlarna.Kryptorkism: En utvecklingsdefekt med utebliven förflyttning av testiklarna till pungen.Urogenitala missbildningarKloak: Tarmens slutkammare, i vilken även finns mynningar från njurarna och könsorganen, hos fåglar, kräldjur, groddjur, kloakdjur och många fiskarter. Den finns också som en fylogenetiskt betingad embryostruktur hos däggdjur.Könskromosomrubbningar: Kliniska tillstånd orsakade av avvikande könskromosomsammansättning, bestående av övertaligt eller saknat kromosommaterial (antingen en hel kromosom eller del av kromosom).Heteroptera: En underordning till Hemiptera, äkta skalbaggar (halvvingar), vars kännetecken är två par vingar. Hit hör de medicinskt viktiga Cimicidae (vägglöss) och Reduviidae (rovskinnbaggar).TestosteronpropionatMellangård: Kroppsdelen mellan könsorganet och ändtarmen, dvs mellan vulvan och ändtarmen hos kvinnor, och mellan skrotum och ändtarmen hos män.Hudsyfilis: Hudåkommor till följd av infektion med Treponema pallidum. Under primärstadiet, 18-21 dagar efter infektionstillfället, visar sig en eller fler blemmor (schanker). Vid utebliven behandling utvecklas under sekundärstadiet icke-destruktiva, övergående rodnader och makulopapulösa exantem eller fjälliga, variga utslag.Elektriska brännskador: Brännskador uppkomna till följd av kontakt med elektrisk ström eller kraftiga elektriska urladdningar.Sexuellt beteende hos djurSmegma3-Oxo-5-alpha-Steroid 4-DehydrogenaseBitestikelinflammation: Syn. epididymit.Anatomic VariationGonadoblastom: Ett dysgerminom som innehåller könskörtelns alla huvudelement: könsceller, könssträngavledningar och stromaavledningar. Det uppträder nästan uteslutande i missbildade könskörtlar, oftast i förbindelse med någon form av gonaddysgenesi och en avvikande kromosomkaryotyp. Tumörformen är sällsynt och visar sig så gott som enbart under livets två första årtionden. Nästan 33% är förenade med germinom. Gonadoblastom består av stora könsceller, omgivna av mindre, runda Sertoliceller som låter sig färgas mörka och som bildar mikrofolliklar bestående av hyalinkroppar och kalciumavlagringar.Blygd, kvinnligAntley-Bixler syndromPrune-belly syndromKaryotypbestämning: Kartläggning av en cellkärnas hela kromosomuppsättning. Kromosomkännetecknen hos en individ eller en cellinje presenteras vanligtvis som en systematisk uppställning av metafaskromosomer från ett mikrofoto av en enda cellkärna ordnade parvis i minskande storleksordning och efter centromerens läge.Extremitetsmissbildningar, medfödda: Ospecificerade, medfödda, strukturella missbildningar av armar och ben.Könsorganens sjukdomar hos kvinnor: Patologiska förändringar i kvinnans fortplantningssystem.LissencefaliNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Kannibalism: Företeelse som innebär att individer av en art äter andra individer av samma art.Mosaicism: Förekomst hos en individ av två eller fler cellpopulationer med olika kromosomuppsättningar, härstammande från en enda zygot, i motsats till chimärism, där de olika cellpopulationerna kommer från mer än en zygot.Frasiers syndromAndrogener: En klass sexhormoner förknippade med de sekundära manliga könsegenskaperna, med spermaproduktion och könsdifferentiering. Förutom att förstärka virilitet och könsdrift ökar de också retentionen av kvä ve och vatten, och stimulerar tillväxt av skelettet.SlidaInseminering: Avsättande av sädesceller i vaginan med målet att åstadkomma befruktning.Hyaenidae: En familj stora, landlevande rovdjur med långa ben, borstpäls och ständigt viftande svans. I familjen ingår hyenor och jordvargar.SyndromAngioedemas, HereditaryPanstrongylusHyperpigmentering: Kraftig färgning av huden, oftast till följd av ökad melaninpigmentering i överhud och hud (hypermelanos). Hyperpigmenteringen kan uppträda lokalt eller vara utbredd. Tillståndet kan bero på exponering för ljus, kemikalier eller andra ämnen, eller på en primär ämnesomsättningsrubbning.Mullers gångar: Ett par kanaler nära de wolffska gångarna i ett växande embryo. I hanembryot tillbakabildas de i samband med uppkomsten av testikelspecifikt anti-Mullerhormon. Utan anti-Mullerhormon utvecklar sig Mullers gångar till det honliga fortplantningssystemet, med äggledare, livmoder, livmoderhals och slida.Gonaddysgenesi, 46,XY: Denna könskörteldefekt kännetecknas av en kvinnlig fenotyp, normal eller hög kroppsväxt, aplastiska eller icke-funktionella könskörtlar och 46XY-karyotyp. Denna dysgenesi är ett heterogent tillstånd med varierande former till följd av en strukturell avvikelse på Y-kromosomen, mutation av SRY-genen eller mutation av autosomala gener. Syndromet kallas ibland "ren gonaddysgenesi", men denna benämning kan också avse gonaddysgenesi med en 46XX-karyotyp.Fourniers gangrän: Akut, infektiös gangrän (kallbrand) som drabbar pungen, penis och bäckenbotten, och som orsakas av grampositiva bakterier, enterobaciller och anaeroba bakterier, oftast till följd av skada, operationsingrepp eller urinvägsinfektion.Människokromosomer XSkalbaggar: Skalbaggar (Coleoptera) är den mest omfattande ordningen av insekter. Mer än 300 000 arter är kända. De kännetecknas av ett hårt hudskelett, med hårda täckvingar som skydd för flygvingarna.Analatresi: Medfödd avsaknad av ändtarmsöppning. Avsaknaden är dock inte alltid fullständig.Entomologi: Läran om insekter.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.TestosteronLichen sclerosus et atrophicus: En kronisk, atrofisk hudsjukdom som kännetecknas av vita, kantiga, flata, väl avgränsade, hårdnade blåsor med rodnande halo och svarta hornproppar. Tillståndet är den vanligaste orsasken till lichen sclerosus i vulva hos kvinnor och balanitis xerotica obliterans hos män. Den kallas även vita pricksjukan och Csillags sjukdom.Sex Determination ProcessesTurners syndromSex-Determining Region Y ProteinDihydrotestosteronParningsbeteende hos djur: Val av sexualpartner hos djur. Denna fortplantningspreferens grundas ofta på särdrag hos den möjlige hanen, som t ex färg, storlek eller djärvhet. Om de utvalda skiljer sig genetiskt från de avvisade föreligger "naturligt urval".Ektromeli: Förkrympning av en eller flera lemmar pga svår hypoplasi eller aplasi hos någon av de långa benen. Begreppet inkluderar ameli, hemimeli och fokomeli.Kvinnlig omskärelse: Generell beteckning för tre olika typer av stympning av de yttre delarna av kvinnans könsorgan: sunna, klitorektomi och infibulation. Ingreppen är förenade med stora hälsorisker och är olagliga i mång a länder, men utförs fortfarande i stor omfattning i en rad länder, särskilt i Afrika.PenistumörerGryllidae: Familjen Gryllidae omfattar den vanliga hussyrsan (Acheta domesticus), som används i nervstudier och fysiologiska studier, samt andra släkten, som t ex Gryllotalpa (mullvadssyrsa), Gryllus (ängssyrsa) och Oecanthus (trädsyrsa).Wollfska gångarKönskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.Y-kromosomHolografi: Lagring av tredimensionella bilder på fotografisk film eller i elektronisk form med hjälp av laserbelysning av det avbildade föremålet. Bilden blir ett hologram.Flutamid: Ett antiandrogent medel med ungefär samma verkan som cyproteron hos gnagare och hundar.LEOPARD-syndrom: Ett syndrom som kännetecknas av lentigo, ekg-avvikelser, hypertelorism, pulmonalstenos, onormalt utvecklade könsorgan, hämmad växt och dövhet. Det beror på mutationer i PTPN11-genen, som kodar för protein-tyrosinfosfatas typ 11, ett icke-receptorprotein. De kliniska dragen delas med Noonans syndrom, som också beror på mutationer i PTPN11, och med neurofibromatos 1. Syndromet har även kopplats till mutationer i NF1-genen.Biological Evolution17-hydroxiprogesteron: Ett hydroxyprogesteron med ungefär samma medicinska användning som progesteron.Köttätare: Hit räknas både köttätande djur och växter. Syn. karnivorer (sing. karnivor).OrganogenesTestikelAndrogenreceptorerBlåsexstrofi: Medfödd utåtvändning av urinblåsan. Frånvaro av nedre bukväggen och främre urinblåseväggen gör att den bakre urinblåseväggen vänder utåt. Syn. exstrophia vesicae; ectopia vesicae.Fosterdiagnostik: Fastställande av eventuellt sjukligt tillstånd hos embryo, foster eller den gravida modern före födseln.Extremiteter: Kroppens lemmar.Anal CanalFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Reglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.PubertetBicykliska föreningarFibroblasttillväxtfaktor 8: En fibroblasttillväxtfaktor som företrädesvis aktiverar fibroblasttillväxtfaktorreceptor 4. Den identifierades ursprungligen som en androgeninducerad tillväxtfaktor och spelar en roll för regleringen av tillväxten hos bröst- och prostatatumörer hos människa.