Kärnmedicin: En specialitet inom radiologin som är inriktad på diagnostiskt, terapeutiskt och forskningsbruk av radioaktiva föreningar i form av farmaceutiska preparat.Kärnmedicinska avdelningar: Sjukhusavdelningar, ansvariga för tillhandahållande av kärnmedicintjänster.Radiologisk teknologiRadionuklidavbildningRadiofarmakaStrålskyddStråldosStrålningsövervakningSingelfotonemissionstomografiRadiometriRadioisotoperRadioaktiva spårämnenPositronemissionstomografiRadioisotoprenografiBilddiagnostik: Varje bildframställning av ett organs eller en vävnads struktur eller funktion som används för diagnostisk bedömning. Häri ingår såväl mätning av fysiologiska och metaboliska reaktioner på fysiska och kemiska stimuli som ultramikroskopi.TeknetiumGammakameror: Elektroniska instrument som med hjälp av katodstrålerör återger bilder alstrade av gammastrålning från organ som tillförts radioaktiva spårelement.Strålskyddsfysik: En vetenskapsgren inriktad på problem i samband med strålskydd, minskande eller förebyggande av strålningsexponering, samt verkan av joniserande strålning på människor och deras omgivning.Filialsjukhus: Sjukhus som hör till och är administrativt underordnade annat sjukhus.Teknetium Tc 99m-mertiatidKinesisk medicin, traditionell: Läkekonst som bygger på traditionell, kinesisk praxis.RadioaktivitetNatriumperteknetat Tc 99mRadionuklidgeneratorerSjukhusavdelningar: De större administrativa enheter ett sjukhus är indelat i.Paramedicinsk personal: Personer med speciell utbildning och legitimation för hälso- och sjukvårdsrelaterade arbetsuppgifter.Individualized MedicineRadiobiologiCentraliserad sjukhusvård: Samordning av sjukvårdstjänster inom ett område för ökad effektivitet.Farmaci: Tillverkning och dispensering av preparat för medicinskt bruk.Strålningsutrustning och tillbehörMiljöbelastning: Den totala mängden kemiska substanser, metaller eller radioaktiva ämnen vid någon tidpunkt efter upptag i kroppen hos människa eller djur.Emissionstomografi: Tomografiteknik som utnyttjar strålning från radionuklider och en datorbaserad algoritm för att återge en bild.TeknetiumföreningarInvärtesmedicin: En medicinsk specialitet med inriktning på diagnos och behandling av de inre organsystemen hos vuxna.Radiologiska informationssystemSkintillationsräkningTennfluoriderFolkmedicin: Läkekonst baserad på kulturella sedvänjor som går från generation till generation. Hit hör behandlingsritualer med mystik och magi, örtterapi och andra behandlingsformer som inte har någon förklaring i modern medicin.Kampomedicin: En form av örtmedicin i Japan som praktiseras av såväl herbalister som moderna medicinare. Kampomedicin har sitt ursprung i Kina och grundas på traditionell kinesisk örtmedicin.RöntgenavdelningarOrganoteknetiumföreningarhelkroppsskanningRadiologiHelkroppsmätning: Mätning av radioaktivitet i hela människokroppen.Jodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.Medicin: Konsten i och vetenskapen om att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom, samt främjande av hälsa.Inköp på sjukhus: Sjukhussektion eller -avdelning ansvarig för inköp av material och utrustning.TennföreningarFluoro-18-2-deoxi-D-glukos: En kemisk förening som ges intravenöst för mätning av glukosomsättningen i hjärna och hjärtmuskulatur vid olika fysiologiska och patologiska tillstånd, inklusive slaganfall och myokardischemi. OxykinolinLäkarsällskapDietylentriaminpentaättiksyra: Ett järnkelerande ämne med egenskaper liknande dem hos edetater. Det kan bilda kelat även med andra metaller, som t ex plutonium. Syn. DTPA.Gallium: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Ga, atomnummer 31 och atommassa 69,72 (de två stabila isotoperna har atommassa 69 resp. 71). Tolv radioisotoper är kända. Gallium är relativt vanligt förekommande i jordskorpan, ca 16 g/ton, och förekommer i förening med aluminium och zink. Metallen har en ovanlig fysikalisk egenskap: den smälter redan vid 29,8 grader och håller sig flytande till ca 2400 grader.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Diagnostiska tekniker, radioisotop: Varje diagnostisk undersökning i vilken ingår utnyttjande av radioaktiva (instabila) isotoper. Denna typ av diagnos omfattar många nuklearmedicinska rutiner och radioimmuntester.Hälsovårdsrelaterade yrken: Inom hälsovårdsrelaterade yrken personal som inte är läkare, men har speciell utbildning och, ofta, legitimation för sin yrkesutövning. Sådana yrken kan vara medicinsk teknik, sjukgymnastik osv.Galliumradioisotoper: Instabila isotoper av grundämnet gallium som sönderfaller under avgivande av strålning. Galliumatomer med atommassorna 63-68, 70 och 72-76 är radioaktiva galliumisotoper.Datorer: Maskiner för automatisk beräkning och behandling av data. Det finns två principiellt olika typer, den analoga och den digitala, av vilka den sistnämnda är den idag helt dominerande typen.RöntgenfantomTeknetium Tc 99m-medronatTeleradiologiIsotopmärkning: Metoder för märkning av ett ämne med en stabil eller radioaktiv isotop. Termen skall inte användas för artiklar om märkta ämnen om inte själva märkningsmetoderna omhandlas ingående. De spårsubstanser som kan vara föremål för märkning kan bestå av kemiska ämnen, celler eller mikroorganismer.MedicinhistoriaLaboratorier: Lokaler, utrustade för undersökningsarbete.Klinisk medicin: Direkt, klinisk undersökning av patienten.Vidareutbildning: Utbildningsprogram avsedda att ge kunskap om den senaste utvecklingen inom ett yrkes- eller ämnesområde.99mTc-DMSARadiokemiTeknetium Tc 99m-sestamibiNaturläkemedel, kinesiska: Kinesiska ört- eller växtextrakt som används som läkemedel för behandling av sjukdomar eller för att främja allmänt välbefinnande. Syntetiska, kinesiska läkemedel räknas inte hit. Syn. kinesiska örtmediciner.Kreditering: Bekräftelse på yrkes- eller teknisk kompetens eller behörighet hos såväl individ som organisation genom registrering, certifiering, licensiering eller diplomering. Prövningen görs som regel av ett fristående, opartiskt ackrediteringsorgan. Diplomatisk ackreditering är ett särskilt förfarande för befullmäktigande eller godkännande av sändebud från annat land.Molecular ImagingSensitivitet och specificitetTantal3-jodbensylguanidin: En guanidinanalog med specifik affinitet för vävnad i det sympatiska nervsystemet och tillhörande tumörer. Radioisotopmärkta former används som antitumörmedel och som medel vid radioaktiv bildanalys. MIBG tjänar som nervcellsblockerande medel med stark affinitet för och retention i binjuremärgen, och hämmar även ADP-ribosyltransferas.Regenerativ medicinAkutmedicin: En gren av medicinen som omfattar återupplivning, transport och vård från skadetillfället eller sjukdomsdebuten till sjukhus eller annan akutvårdsinrättning.Teknetium Tc 99m-pyrofosfatEvidensbaserad medicin: Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.Filmdosimetri: Bruk av en bärbar, personlig anordning (bricka) för mätning av strålningsexponering. Den består oftast av en metall-, plast- eller pappershållare, laddad med en eller fler bitar av röntgenfilm.