Jätteceller: Flerkärniga massor av ett flertal sammansmälta celler, ofta förknippade med virusinfektioner. I AIDS uppkommer de när HIVs höljeglykoprotein binder till CD4-antigenet på icke-infekterade T4-celler intill varandra. Det uppkomna syncytiet leder till celldöd och kan förklara virusets cellförstörande effekt.Jättecellstumör i skelettet: Benvävnadstumör bestående av cellulärt spindelcellsbindväv med spridda flerkärniga, osteoklastliknande jätteceller. Tumörerna kan variera från godartade till svårt elakartade, och uppträder oftast i änden av långa benpipor hos unga vuxna.JättecellsarteritJättecellstumörer: Benvävstumörer eller tumörer i ledernas vävnader eller mjukdelsvävnad, kännetecknade av jätteceller. De vanligaste är jättecellstumörer i senskidorna eller i skelettet.Jättecellsgranulom: En icke-neoplastisk, inflammatorisk åkomma, vanligtvis i käken eller tandköttet, med stora, flerkärniga celler. Den inkluderar reparativt jättecellsgranulom. Perifert jättecellsgranulom avser tandköttet (jättecellsepulid), centralt avser käken.Jättecellskarcinom: En epiteltumör kännetecknad av ovanligt stora, anaplastiska celler. Det är en mycket elakartad cancerform med snabbt kliniskt förlopp, besynnerligt histologiskt utseende och dålig prognos. Karcinomet är vanligast i lungor och sköldkörtel.TemporalartärerPolymyalgia rheumaticaJätteceller, Langhans: Flerkärniga celler (sammansmälta makrofager) som förekommer vid granulomatösa inflammationer som tuberkulos, syfilis, sarkoidos och djupa svampinfektioner. De liknar främmandekroppsjätteceller, men Langhansjättecellerna innehåller mindre av kromatin, och deras kärnor sitter perifert i ett hästskoliknande mönster. Langhansjätteceller är vanliga i samband med fördröjda överkänslighetsreaktioner.Skrapning: En teknik för borttagande av vävnad ur någon kroppshålighet, för att rensa eller för att erhålla material för vänadsdiagnostik. Ingreppet utförs med ett särskilt, skedformat instrument (kyrett). Syn. kyrettage.Skelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.TrofoblasterFrämmandekroppsreaktion: Kronisk inflammation och granulombildning kring irriterande främmande föremål.Kondroblastom: En vanligtvis godartad tumör, bestående av kondroblastutvecklade celler eller deras prekursorceller med benägenhet att differentieras till broskceller. Den uppträder främst i epifyserna hos unga människor. Tumören är förhållandevis sällsynt och representerar mindre än 2% av alla primära skelettumörer. Den högsta incidensen infaller under det andra årtiondet i livet, och tumören är dubbelt så vanlig hos män som hos kvinnor.Kornsvulst: En förhållandevis liten, nodulär inflammationsreaktion, innehållande grupper av mononukleära fagocyter, av infektiöst eller icke-infektiöst ursprung.Kerubism: Familjär fibrös käkdysplasi, en ärftlig sjukdom som ger svullna käkben. Vid röntgenundersökning ses områden med radiolucens.Jätteceller, främmande kropp: Flerkärniga celler (sammansmälta makrofager) som är typiska för granulomatös inflammation, som uppstår runt främmande materia i huden. Till utseendet liknar de Langhansjätteceller, men främmandekroppsjätteceller har mer kromatin, och deras kärnor är oregelbundet spridda i cytoplasman.Cellfusion: Sammansmältning av somatiska celler in vitro eller in vivo, vilket resulterar i hybridceller.DecapodiformesTandköttssjukdomarLårbenstumörerHjärtmuskelinflammation: Inflammatoriska tillstånd i hjärtats muskulatur som leder till skador på hjärtmuskelcellerna. Sjukdomsförloppet kan variera från subkliniskt till plötslig död. Myokardit tillsammans med funktionsstörningar hos hjärtat klassificeras som inflammatorisk kardiomyopati, oftast orsakad av infektion, autoimmun sjukdom eller reaktion på giftiga ämnen. Hjärtmuskelinflammation är även en vanlig orsak till dilaterande kardiomyopati och andra hjärtmuskelsjukdomar.Bencystor, aneurysmala: Isolerade benskador som ger en typisk ansvällning av överliggande benbark, liknande utvidgningen på en pulsådervägg vid ett aortaaneurysm. Därav benämningen.Artärinflammation: Inflammation i en pulsåder.OsteoklasterTuberös sklerosFrämmandekroppsgranulom: Histiocytisk, inflammatorisk reaktion på främmande kropp. Den utgörs av modifierade makrofager med flerkärniga jätteceller, främmandekroppsjätteceller, omgivna av lymfocyter.Histiocyter: En typ av fagocyter som finns i bindväv.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Moderkaka: Ett mycket blodkärlrikt foster-moderorgan hos däggdjur för tillförsel av syre och näring till fostret och transport av avfallsprodukter från fostret. Det består av en fosterdel (korionvilli), utvecklad från trofoblaster, och en moderdel (decidua), som bildats ur livmoderslemhinnan. Moderkakan producerar en mängd olika steroider, proteiner och peptidhormoner (placentahormoner).Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.UnderkäkssjukdomarEpiteloida celler: Typiska celler vid granulomatös överkänslighet. De syns som stora, tillplattade celler med utökat endoplasmatiskt nätverk, och tros bestå av aktiverade makrofager som genomgått differentiering till följd av långvarig antigenstimulering. Ytterligare differentiering eller sammansmältning av epiteloida celler antas resultera i flerkärnade jätteceller.TylenchoideaMjukdelstumörer: Tumörer av alla typer och ursprung, som förekommer utanför skelettet i kroppens bindvävsstrukturer, inklusive rörelseorganen och deras olika delar, som t ex nerver, blodkärl, lymfsystemet osv.Synovit, pigmenterad villonodulärMaxillary DiseasesHistiocytom, benignt fibröst: En tumörform som helt eller till större delen består av celler med histiocytens morfologi och vissa fibroblastkomponenter. Det finns många varianter och många benämningar. Ytligt belägna tumörer uppför sig godartat, men djupt belägna, och godartade, histiocytom kan lokalt invadera omgivande vävnad. Fibrösa histiocytom kan visa sig var som helst i kroppen. Ytliga former kan alltid avlägsnas med enkel excision, medan en större vävnadsmarginal behövs för djupa, godartade typer. Lokal återkomst är ovanlig.PlacentalaktogenSänka: Mätning av de röda blodkropparnas sedimentation i icke-koagulerande blod, med måttet millimeter per timme. Syn. blodsänka el. sänkningsreaktion (SR).BentransplantationMakrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.SarkoidosPrednisolonDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.RyggradstumörerKorsben: Den del av ryggraden som ingår i bäckengördeln.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Histiocytom, malignt fibröstStrålbenElektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.SenskideinflammationPlacentationMollusca: Ett fylum i riket Metazoa. Mollusker har mjuka, osegmenterade kroppar, med ett främre huvud, en massa av inre organ på ryggsidan och en fot på undersidan. De flesta har ett skyddande kalkskal. Fylet omfattar klasserna Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Aplacophora, Scaphopoda, Polyplacophora och Monoplacophora.Vadben: Det smalaste av de två benpiporna i underbenet, beläget bredvid skenbenet (tibia). Det är, i förhållande till sin längd, det slankaste av kroppens långa skelettben. Syn. fibula.Käktumörer: Tumörer av icke specificerat slag i över- eller underkäken. För tumörer i överkäken finns termen överkäkstumörer, och för underkäken underkäkstumörer.Opticusneuropatier, ischemiskaUnderkäkstumörer: Tumörbildning i underkäken.MuskeltumörerSenorSkenbenCathepsin KHistocytokemiTidsfaktorerRundmaskarRetrospektiva studierSurt fosfatas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av en ortofosformonoester och vatten till en alkohol och ortofosfat. EC 3.1.3.2.Astrocytom: En väl differentierad gliomform bestående av tumörceller av astrocyttyp, med varierande mängd fibrillärt stroma. Ett vanligt klassificeringssystem för dessa tumörer bygger på graden av malignitet (gra d I-IV). Hos personer yngre än 20 år uppkommer astrocytom vanligen i lillhjärnan; hos vuxna uppstår tumörerna oftast i cerebrum, ibland med snabb och utbredd tillväxt.SkalltumörerHöftbenNervcellsutskott: Nervtrådar som snabbt förmedlar signaler från nervcellen.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.EndoreduplicationArmhåleartär: Fortsättningen på den subklavikulära (under nyckelbenet belägna) artären; den är fördelad över armen, armhålan, bröstet och skuldran.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Fibrinskum: Torr, konstgjord, steril fibrinsvamp som framställs genom trombinkoagulering av ett skum eller en lösning av fibrinogen. Inom kirurgin används den tillsammans med trombin som blodstillande hjälpmedel i lägen där blödningen inte kan stoppas med vanligare metoder.Kattsjukdomar: Sjukdomar hos huskatt (Felis catus; F. domesticus). Termen omfattar inte sjukdomar hos de stora kattdjuren, så som lejon, tiger osv.BehandlingsresultatPolyarteritis nodosaGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Ortopediska teknikerKilben: Ett ben med kilform (os sphenoidale) vid botten av hjärnskålen.Bencystor: Godartade, avgränsade, lytiska områden i den proximala delen av långa ben, med tydliga och tunna endostala kanter. Cystorna är vätskefyllda, och deras väggar kan innehålla jätteceller. Bencystor förek ommer oftast hos pojkar i åldrarna 3-15 år.Unilamellära liposomerMyelomonocytdifferentieringsantigener: Ytantigener som uttrycks på myeloidceller tillhörande granulocyt-monocyt-histiocytserien under differentieringen. Deras reaktioner i normala och elakartade myelomonocytiska celler kan användas för att identifiera och klassificera leukemier och lymfom hos människa.TuberkulomFenol: Ett antiseptiskt och desinficerande medel. Det är verksamt mot ett stort antal mikroorganismer, inklusive vissa svampar och virus, men har trög verkan mot sporer. Det har använts som huddesinfektionsmedel och för att lindra klåda.Fibrom: Godartad tumör bestående av fibrös vävnad eller bindväv.Tumörrecidiv, lokaltEnzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Monocyter: Stora, fagocytiska, enkärniga leukocyter som bildas i benmärgen hos ryggradsdjur och släpps ut i blodet. De innehåller en stor, oval och något inbuktad kärna, omgiven av en rymlig cytoplasma och talrika organeller.Bindvävshinneinflammation: Inflammation i bindvävshinnorna, t ex senskideinflammation. Det finns tre huvudtyper: 1. Eosinofil fasciit, vilken ger förtjockad, apelsinskalsliknande hud, påminnande om skleroderma; 2. Nekrotiserande fasciit, en svår, fulminant infektion (vanligen orsakad av en betahemolyserande streptokock) med utbredd nekrotisering av yttre bindvävshinnor; 3. Nodulär pseudosarkomatös fasciit, med snabbt ökande antal fibroblaster, mononukleära, inflammatoriska celler och kapillärkärl, oftast i anslutning till inflammerad senskida i underarmen. Tillståndet är inte malignt, men kan förväxlas med fibrosarkom. Syn. fasciit; fascit.HumerusLipom: En godartad tumör som består av fettceller (adipocyter). Den kan vara omgiven/inkapslad av ett tunt lager bindväv eller diffus, utan inkapsling.Rekonstruktivkirurgiska teknikerSolanum glaucophyllumOsteomLymnaea: Ett släkte högerskruvade sötvattensnäckor, bland vilka ingår några arter som är viktiga mellanvärdar för parasitmaskar.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.MimiviridaeAdies syndrom: Tillstånd som visar sig genom en stel pupill och avsaknad av tendonreflexer, särskilt i fotled och knä. Pupillens ackommodationsreaktion är starkare än ljusreaktionen och den är hyperkänslig för pilok arpindroppar, vilka ger pupillsammandragning. Ett patologiskt kännetecken är degenerering av ciliarnerven.Aortainflammation: Inflammation i kroppspulsåderns vägg.VävnadsdödOsteosarkomVasa vasorumOdontogena tumörerVävnadsvänliga material: Alla syntetiska eller naturliga ämnen, utom läkemedel, som kan förbättra, förstärka, ersätta eller användas för behandling av kroppens organ, vävnader eller funktioner.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Luftvägsgranulom: Granulomatösa tillstånd som kan uppkomma på en eller flera platser i andningsvägarna.Ganglier: Anhopningar (nervknutor) av flerpolära nervceller, omgivna av svagt strukturerat bindväv, placerade utanför det centrala nervsystemet.Fibrös dysplasi, monostotisk: Fibrös skelettdysplasi i ett enda skelettben.PolymetylmetakrylatIn situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.Subkutan vävnadGraviditetsproteiner: Proteiner som produceras av den gravida kvinnans organ eller moderkaka. Sådana proteiner kan vara graviditetsspecifika (dvs att de endast förekommer under graviditeten) eller graviditetsassocierade (kan förekomma antingen under graviditeten eller i samband med t ex hormonbehandling eller vissa tumörsjukdomar).Fotomikrografi: Fotografering genom ett mikroskop.Fibrös skeletal dysplasi: En skelettsjukdom, kännetecknad av uttunning av benbarken och ersättning av benmärgen med grynig, fibrös vävnad med bennålar, som ger smärta, rörelsesvårigheter och tilltagande missbildning. Sjukdomen kan omfatta ett enda skelettben (monostotisk fibrös dysplasi) eller flera (polyostotisk fibrös dysplasi).TinningbenSkelettsjukdomarFibroepiteltumörerBenresorption: Förlust av benvävnad till följd av osteoklastisk aktivitet.Embolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.HudsjukdomarPolychaetaNoonans syndromUpplösning av benvävnadMetylprednisolon: Ett derivat av prednisolon med liknande antiinflammatorisk verkan.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Neurokirurgiska teknikerBronkopneumoni: Akut inflammation i de mindre luftrörens väggar, med varierande härdbildning i lungorna, pga spridning av inflammationen till alveolerna.Lymfkörtelinflammation: Inflammation i lymknutorna.Gelatinsvamp, resorberbar: Steril, gelatinbaserad kirurgisk svamp som används lokalt i blodstillande syfte i lägen där konventionella metoder för att stoppa kapillärläckage är ineffektiva eller opraktiska.Angiofibrom: Godartade tumörer bestående av kärlrik, fibrös vävnad.Maxillary Neoplasms: Cancer eller tumörer i överkäken.HårbottenBlindhet: Oförmåga att se eller uppfatta synintryck. Tillståndet kan bero på ögonsjukdomar, synnervssjukdomar, defekt i synnervskorsningen, eller hjärnsjukdomar som påverkar synbanor eller nacklob.Cellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.SköldkörtelbroskKärlinflammation: Inflammation i ett blodkärl.Lungsarkoidos: Sarkoidos som främst drabbar lungorna, de organ som allra oftast drabbas och ger sjuklighet och dödlighet i sarkoidos. Lungsarkoidos kännetecknas av tydligt avgränsade granulom i lungblåsornas, luftrörens och lungkärlens väggar som består av tätt hoppackade celler från det mononukleära fagocytsystemet. De kliniska symtomen utgörs av ansträngningsdyspné, icke-produktiv hosta och väsande andning.Patologiska avdelningarSniglarRNA, budbärarKolater: Salter och estrar av gallsyra (cholsyra).RANK-ligandMakrofagkolonistimulerande faktor: En mononukleär fagocytkolonistimulerande faktor (M-CSF) som syntetiseras i mesenkymceller. Xantogranulom, juveniltChediak-Higashis syndrom: En form av bristande antibakteriell fagocytfunktion, kännetecknad av ovanlig okulokutan albinism, hög incidens av lymforetikulära tumörer och återkommande infektioner med feber. Onormala lysosomer för ekommer i många celltyper, vilket leder till defekt pigmentfördelning och onormala neutrofilfunktioner. Sjukdomen är autosomalt recessivt ärftlig, och liknande tillstånd förekommer hos beige mus, Aleu tmink och kor av rasen vit Hereford.Hypofyssjukdomar: Sjukdomstillstånd i den främre eller bakre hypofysen som oftast yttrar sig som överproduktion eller underproduktion av hypofyshormoner. Vävnadsförändringar i hypofysen kan även förorsaka kompression av synnervskorsningen och andra angränsande strukturer.PrednisonMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.BinjurebarkshormonerKraniotomi: Kirurgiskt ingrepp eller insnitt i skallen.Embryo ImplantationBenets ben: Benen i den nedre extremiteten hos människor eller i någon av de fyra extremiteterna hos djur. Hit hör lårbenet, knäskålen, skenbenet och vadbenet.Katepsiner: En grupp lysomala proteinaser eller endopeptidaser som finns i vattenbaserade extrakt i en rad djurvävnader. De har bäst verkan vid surt pH.Käke: Benstruktur i munnen som bär tänderna. Käken består av underkäke och överkäke.Bencement: Bindemedel som används för att fästa proteser till ben eller limma ben till ben vid svåra frakturer. Syntetiska hartser är vanliga. En blandning av monokalciumfosfat, monohydrat, alfatrikalciumfosfat, kalciumkarbonat och natriumfosfatlösning är också ett användbart lim.Astacoidea: En familj olika sötvattenkräftor, påminnande om hummer, men vanligtvis mindre i storlek. Vanliga släkten är Astacus, Cambarus, Oronectes och Pacifastacus. Hit hör även kräftor som föda, av vilka de populäraste är flodkräfta (Astacus astacus) och signalkräfta (Pacifastacus leniusculus).Ortopedisk utrustningKalcitoninreceptorer: Cellyteproteiner som binder kalcitonin och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellernas beteende. Kalcitoninrerceptorer utanför nervsystemet förmedlar kalcitoninets roll vid kalciumhomeostas. Kalcitoninreceptorernas roll i hjärnan är ännu inte väl känd.Inklusionskroppar: Sammanfattande benämning på alla avgränsade inneslutningar av främmande (t ex bly eller virus) eller metaboliskt inaktiva ämnen (t ex ceroid- eller Mallorykroppar) i cellers cytoplasma eller kärnor. Inklusionskroppar i ffa nerv-, epitel- och endotelceller kan vara infekterade med vissa filtrerbara virus.Cystor: Slutna håligheter eller blåsliknande svullnader, normala eller onormala, klädda med epitelvävnad och oftast med innehåll av någon flytande eller halvflytande substans.SilikonerGlukokortikoider: En grupp kortikosteroider som påverkar kolhydratomsättningen (glukoneogenes, glykogendeponering i levern, höjning av blodsockerhalten), hämmar kortikotropinutsöndring och har uttalad antiinflammatorisk verkan. De spelar även en roll i fett- och proteinomsättningen, i reglering av artärblodtrycket och förändringar i bindvävsreaktioner på skada, i minskning av antalet cirkulerande lymfocyter, och för funktionerna i det centrala nervsystemet.Steloperation av led: Kirurgisk fixering av en led på ett sätt som leder till sammanväxning av ledytorna.ConnectinMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).KäksjukdomarParasitsjukdomar i lungor: Infektioner i lungorna orsakade av parasiter, oftast nematoder (rundmaskar).Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionEmbryo, däggdjur: Det tidiga, prenatala stadiet i däggdjursutvecklingen, kännetecknat av snabba morfologiska förändringar och differentiering i organismens grundläggande strukturer.PolyploidiRåttor, inavlade LewHornämnen: En klass fibrösa proteiner eller skleroproteiner av betydelse både som strukturproteiner och för studiet av proteinsammansättning. Denna proteintyp utgör huvudbeståndsdelen av epidermis, hår, naglar, hornvävnad och den organiska grundmassan i tandemalj. Två huvudformer har beskrivits: alfakeratin, vars peptidstomme bildar en alfahelix (högerspiral), och betakeratin, vars stomme har en sicksack- eller veckad struktur.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Processus mastoideus: Den bakre delen av tinningbenet. Den utgör ett utskott på klippbenet.VimentinHjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.HLA-DR-antigener: En grupp D-tillhöriga humana leukocytantigener (HLA) av polymorfa glykoproteiner, vilka förekommer på lymfoida celler. De består av alfa och betakedjor, och de har en annan ärftlighet än DQ- och DP-antigener. Deras uppträdande tycks vara kopplat till vissa hudsjukdomar, som t ex pemphigus vulgaris och dermatitis herpetiformis, samt diabetes av typ 1.Granulationsvävnad: Kärlbindeväv som bildas på den läkande ytan på sår eller inflammerad vävnad. Vävnaden består av nya kapillärkärl och ett infiltrat av lymfoida celler, makrofager och plasmaceller.Antiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.Hästsjukdomar: Sjukdomar hos tam- eller vildhästar av arten Equus caballus.Blodutgjutning: Ansamling av blod i huden, vilken visar sig som en mer eller mindre oregelbunden, ej upphöjd, blåaktig eller lilaaktig fläck.Aborterat foster: Foster av ett däggdjur utstött på grund av framkallad abort eller missfall.Injektioner, intralesionella: Injicering direkt i områden med skadad vävnad.Takayasus arteritEmbryodöd: Graviditetsmissfall under det embryonala utvecklingsstadiet, som hos människor utgörs av perioden mellan den andra och åttonde veckan efter befruktning.NässjukdomarCD-antigener: Differentieringsantigener på humana leukocyter. CD är förkortning för "cluster of differentiation", vilket syftar på grupper av monoklonala antikroppar som reagerar på likartat sätt med vissa undergru pper av antigener. Undergrupperna av antigener har samma CD-beteckning.Leverinflammation: Inflammation i levern och leversjukdom som innebär degenerativa eller nekrotiska förändringar av leverceller.Hemosiderin: Upplagringsform av blodjärn.PupillutvidgningAutoimmuna sjukdomar: Sjukdomstillstånd kännetecknade av produktion av antikroppar som regerar mot ämnen i den egna kroppen.PlasterUTP-glukos-1-fosfaturidylyltransferasElastisk vävnadNaftol AS D-esterasLymfkörteltuberkulos: Tuberkulosinfektion i lymfkörtlarna. Tuberkulosinfektion i halslymfkörtlarna kallas skrofler (scrofula).SädesepitelFaskontrastmikroskopi: En sorts interferensmikroskopi där variationer i objektets brytningsindex omvandlas till intensitetsvariationer i bilden. Denna effekt uppnås med hjälp av en faskontrastplatta.