Isosorbiddinitrat: Ett kärlvidgande medel för behandling av angina pectoris. Verkningsmekanismen liknar nitroglycerinets, men det har långsammare anslag.Isosorbid: 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol. ett kemiskt inert, osmotiskt vätskedrivande medel som främst används vid behandling av hydrocefalus (vattenskalle). Det används även vid glaukom.Hydralazin: Ett direktverkande, kärlvidgande medel som används för behandling av högt blodtryck.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Ergoloidmesylater: En blandning av mesylaterna (metansulfonater) av dihydroergokornin, dihydroergokristin och alfa- och beta-isomererna av dihydroergokryptin. Dessa ämnen ger en generaliserad, perifer kärlvidgning och artärtryckfall, och har använts för symtomatisk behandling av lättare mentala funktionsstörningar hos äldre.OxifedrinLäkemedelstillförsel under tungan: Tillförsel av lösligt läkemedel genom placering under tungan.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.NikorandilVariantangina: Ett kliniskt syndrom karakteriserat av anfall av bröstsmärta i vila med samtidigt övergående höjning av ST-segmentet i elektrokardiogrammet, men med bevarad arbetskapacitet.NitroglycerinKärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Ergonovin: En ergotalkaloid som verkar sammandragande på livmodermuskulatur och glatt muskulatur.Kranskärlskramp: Kramp i de stora eller medelstora hjärtkransartärerna.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kaptopril: En kraftfull och specifik blockerare av peptidyldipeptidas A. PentaerytritoltetranitratNitraterMolsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.