Loading...


Intraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.Intraoperativ vård: Vårdinsatser under pågående kirurgiskt ingrepp. Häri ingår övervakning, vätsketerapi, medicinering, transfusioner, narkos, röntgen och laboratorietester.Laparoskopi: Ett förfarande där ett laparoskop förs in genom ett litet snitt nära naveln i syfte att undersöka buk- eller bäckenorganen i bukhinnehålan. Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.Postoperativa komplikationerIntraoperativ period: Tidsintervallet för en kirurgisk operation.FakoemulsifieringIntraoperativ övervakning: Kontinuerlig övervakning av en patients tillstånd (livsfunktioner) under en pågående operation.UreteroskoperLinssjukdomarOperative TimeBehandlingsresultatStenkrossning, laser: Fragmentering av ffa njurstenar och gallstenar med laser. Litotripsin utförs oftast med en endoskopstyrd, pulserande färgämneslaser. Metoden är både säker och effektiv och används när utvändig chockvågslitotripsi inte är möjlig.Retrospektiva studierUreteroskopiNavelStarroperation: Avlägsnande av grumlad ögonlins på kirurgisk väg.Linsimplantation, intraokulär: Insättande av en konstgjord lins efter avlägsnande av ögonlinsen, oftast efter kataraktextraktion.RobotteknikNatural Orifice Endoscopic SurgeryBlodförlust vid operation: Förlust av blod i samband med kirurgiska ingrepp.Learning CurveLaparoskop: Endoskop för undersökning av buk- och bäckenorgan i bukhinnehålan.Gallblåseoperation med laparoskop: Avlägsnande av gallblåsan genom snitt i bukväggen med hjälp av laparoskop.Kirurgisk häftning: En teknik för tillslutning av operationssår eller för att förena kroppsvävnader med hjälp av klammer som suturmedel.Kirurgiska tekniker, minimalinvasiva: Operationsmetoder för undvikande av invasiv kirurgi till förmån för sluten eller lokal kirurgi. De innebär bruk av laparoskopiska instrument och fjärrkontrollerade instrument med direktobservation av operationsområdet genom ett endoskop eller liknande anordning. Tack vare minskad skadeomfattning med minimalt invasiv kirurgi kan långa sjukhusvistelser undvikas.Urinvägskirurgiska teknikerPneumoperitoneum, konstgjortLjumskbråck: Ett bråck i buken med en utbuktning i ljumskområdet. Det kan klassificeras efter bråckställe. Indirekta ljumsbråck uppträder genom den inre öppningen av ljumskkanalen. Direkta ljumskbråck uppkommer genom defekter i bukväggen i Hesselbachs triangel. Den förra typen ses vanligen hos barn och unga människor, den senare hos vuxna.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Prospektiva studierSynskärpaVårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Anastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.Matsmältningssystem, kirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i matsmältningssystemet eller någon av dess delar.ReoperationSuturteknikerBukoperation: Kirurgiskt ingrepp via snitt genom bukväggen.TidsfaktorerNefrektomiGenomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Grå starr: Partiell eller fullständig grumling av linsen eller linskapseln i det ena eller i båda ögonen, vilket ger försämrad syn eller blindhet. De olika typerna av grå starr bestäms efter sin morfologi (utbre dning, form, läge) eller etiologi (orsak och debuttidpunkt). Syn. katarakt.UtrustningsdesignRiskfaktorerFrysta vävnadssnitt: Tunna skivor av frysta vävnadsprov preparerade i kryostat eller frysmikrotom.NeuronavigeringKirurgi, datorstödd: Kirurgiska operationer med hjälp av datorer. Tekniken är mest använd inom ortopedi och laparoskopi för implantatinsättning och instrumentstyrning. Med bildstyrd kirurgi kan befintliga datortomografibilder eller MR-bilder kombineras med realtidsvideo.Intraoperative AwarenessNeurokirurgiska teknikerPreoperativ vårdDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Generell anestesi: Narkos.Postoperativ vårdDiabeteskomplikationer: Sjukdomstillstånd och sjukdomsförlopp som tillstöter vid diabetes mellitus. Pga den bristande blodsockerregleringen hos diabetespatienter kan sjukliga processer uppstå i ett flertal vävnader och organ, inkl. ögon, njurar, blodkärl och nervvävnad.Postoperativ blödningKirurgisk sårinfektion: Infektion i ett operationssår.Intraoperative Neurophysiological MonitoringGraviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.OperationerPostoperativ periodParatyreoidektomiEndoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.Ekokardiografi, transesofageal: Ultraljudsmätning av storlek, rörelse och sammansättning hos hjärtat och angränsande vävnader med hjälp av en transduktor i matstrupen.Utrustningsfel: Bristande funktionalitet hos en utrustning, antingen pga fel i utrustningen eller pga felaktigt handhavande.Perioperativ omhändertagandeHjärtkirurgiska tekniker: Kirurgiska ingrepp i hjärtat.LevertransplantationRiskbedömningHemostas, kirurgisk: Reglering av blödning under och efter operation.Anestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Kirurgiska instrument: Handinstrument avsedda för bruk vid kirurgiska operationer.Sjukdom orsakad av läkares åtgärder: Varje negativt tillstånd hos en patient till följd av behandling av läkare, kirurg eller annan sjukvårdspersonal, särskilt infektioner som patienten fått i samband med behandling.Hjärt-lung-bypass: Avledande av blodflödet från höger förmaks öppning direkt till aortran (eller lårbensartären) via en oxygenator (syresättningsapparat), och därmed ledande det förbi såväl hjärtat som lungorna.Borttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.Röntgenkontrastundersökning av gallvägarna: Röntgenkontrastundersökning av gallvägarna.Kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.BlodtransfusionHepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Dränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.Smärta, postoperativNeurokirurgiAutotransfusionSpinalfusionProteskonstruktionBlödning: Läckage av blod från blodkärl.Kraniotomi: Kirurgiskt ingrepp eller insnitt i skallen.Prediktivt värde av testerLokalbedövning: Bedövning begränsad till en del av kroppen genom anbringande av ett lokalt bedövningsmedel som genom infiltration verkar på angränsande nervslut.Sentinel node-biopsiFrämmandekroppsförflyttningar: Ett främmande föremåls vandring från ursprungsplatsen till annan plats i kroppen.Kirurgiska ingrepp, planerade: Kirurgiska operationer som kan senareläggas eller inte genomföras alls utan fara för patienten. Hit hör ingrepp för att avhjälpa icke livshotande medicinska problem eller tillstånd som ger psykisk stress eller leder till ev. annan risk för patienten, som t ex kosmetisk kirurgi eller sterilisering.Anastomotic LeakFluoroskopi: Bildframställning genom röntgenbestrålning av en fluorescerande skärm.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.StentarChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Ortopediska teknikerBenskruvarAortabråck, buk: Utbuktning på någon del av bukaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går nedåt från mellangärdet.Rekonstruktivkirurgiska teknikerGallvägssjukdomar: Sjukdomar i någon del av gallvägssystemet, inklusive gallgångarna och gallblåsan.Sensitivitet och specificitetGallblåseoperation: Operativt avlägsnande av gallblåsan. Syn. kolecystektomi.FörlossningskomplikationerRecurrenceEmbolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Lambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.Indocyaningrönt: En trikarbocyaninfärg som används diagnostiskt för leverfunktionstester och vid mätning av blodvolym och hjärtkapacitet.ProtesimplantationVätsketerapi: En terapiform med syfte att återställa volym och sammansättning av kroppsvätskorna till normala nivåer vad avser vätske-elektrolytbalans. Vätska kan tillföras intravenöst, per os, via intermittent sondering eller hypodermoklys (subkutan infusion).Kateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Blodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Mikrokirurgi: Kirurgiska ingrepp utförda med hjälp av mikroskop.Hematom: Blodutgjutning i något organ, hålrum eller vävnad.TorakotomiUltraljudsundersökning, interventionell