Indoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Indolalkaloider: En grupp alkaloider som innehåller en bensylpyrrolgrupp som kommer från tryptofan.Sekologanin-tryptaminalkaloiderTryptofanTolvfingertarmstumörerCatharanthusTryptofanasSkatolRibonukleoproteiner, små nukleäraEbolavacciner: Vacciner eller vaccinkandidater avsedda att förebygga ebola-hemorragisk feber.Indigo CarmineGlukosinolater: Substituerade tioglukosider. De finns i produkter av raps (Brassica campestris) och likartade växter. De metaboliseras till en rad toxiska ämnen, som kan orsaka levercellsnekros hos människor och djur.Harmin: En alkaloid som isoleras ur frön av Peganum harmala L., familjen Zygophyllaceae. Mannitolfosfater: Fosforsyraestrar av mannitol.AspidospermaMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.TryptaminerHabenula: En liten utbuktning eller skänkel vid det bakre hörnet av den tredje hjärnventrikelns vägg, invid dorsala delen av talamus och tallkottkörteln. Den innehåller habenularkärnorna och utgör större delen av epitalamus.PalladiumVinkaalkaloiderStereoisomerismIndolättiksyrorPrenyleringAlkaloider: Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.DipterocarpaceaeMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).ortho-AminobenzoatesDimetylallyltranstransferas: Ett enzym som under kolesterolbiosyntesen katalyserar kondenseringen av isopentenylpyrofosfat och dimetylallylpyrofosfat till pyrofosfat och geranylpyrofosfat. Därefter katalyserar enzymet kondenseringen av sistnämnda förening med ytterligare isopentenylpyrofosfat till pyrofosfat och farnesylpyrofosfat. EC 2.5.1.1.Kloridperoxidas: Ett enzym som katalyserar kloreringen av ett antal organiska molekyler, varvid bildas stabila kol-kloridbindningar. EC 1.11.1.10.Isatin: En indoldion som erhålls genom oxidering av indigoblått. Det är en monoaminoxidashämmare, och höga halter har påvisats hos patienter med Parkinsons sjukdom.AlstoniaKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Monoterpener: Föreningar med en kärna av 10 kolatomer som vanligtvis bildas under mevalonatprocessen genom sammankoppling av 3,3-dimetylallylpyrofosfat och isopentenylpyrofosfat. De genomgår en rad olika cykler och oxidationsförlopp. Deras låga molekylvikt gör att många av dem förekommer i form av eteriska oljor.Fosfiner: Oorganiska eller organiska föreningar som fås av fosfin (PH3) genom ersättning av väteatomer.Heterocykliska föreningar: Ringföreningar med andra atomer än kol i kärnorna.G(M1)-gangliosidMeristem: En grupp växtceller som kan dela sig oändligt och vars främsta funktion är att ombesörja tillväxten i den yttersta spetsen av en rot eller en stjälk.Prescription Drug DiversionHydroxiacetylaminofluoren: Ett N-hydroxilerat derivat av 2-acetylaminifluoren som visat cancerframkallande verkan.Lyngbyatoxiner: Toxiner från någon art av sjögräset Lyngbya eller liknande ämnen från andra källor, som t ex blötdjur och mikroorganismer. De har visat sig vara kraftigt tumörfrämjande. De kan biosyntetiseras icke-ribosomalt från tryptofan, valin och metionin.Halogenation5-hydroxytryptofan: Serotoninprekursor som används som antiepileptiskt och antidepressivt medel.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.HydroxyindolättiksyraRhodiumIndikan: Ett ämne som förekommer i däggdjursurin och blodplasma som en normal metabolit av tryptofan. TabernaemontanaIndikatorer och reagenserAcetic Anhydrides: Föreningar som uteslutande används för acetylering, oxidation och dehydrering, samt för modifiering av proteiner och enzymer.Mutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.Iridoid GlucosidesBakteriologiska teknikerUltraviolettspektrofotometriReflex, onormalBensenderivatIbogain: En av flera indolalkaloider utvunna ur busken Tabernanthe iboga, Baill. (familjen Apocynacea). Den har en komplex farmakologisk profil och samverkar med flera nervsignalöverföringssystem. Ibogain har psykoaktiva (hallucinogena) egenskaper och tycks kunna modulera opiattolerans.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Bensaldehyder: Aromatiska aldehyder; bittermandelolja.AnodontaNefrom, mesoblastisktEndoribonukleaser: En familj enzymer som katalyserar endonukleolytisk klyvning av RNA. Hit hör EC 3.1.26.-, EC 3.1.27.-, EC 3.1.30.- och EC 3.1.31.-.Oxidative CouplingOleanderväxterAcetonitriler: Föreningar i vilka en metylgrupp är bunden till cyandelen.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.TerpenerKinabarksalkaloider: Alkaloider från olika arter av Cinchona (kinaträd).Karikatyrer, principer: Kritisk eller skämstsam framställning av en verklig person eller grupp eller representant för någon social, politisk eller etnisk typ. Den eftersträvade effekten uppnås vanligen genom förvrängning ell er överdrift av särdrag.Bromokriptin: En halvsyntetisk mjöldrygealkaloid som verkar som dopamin D2-agonist. Den undertrycker prolaktinutsöndring och används för behandling av amenorré, galaktorré och infertilitet hos kvinnor, och har före slagits för Parkinsons sjukdom.XylenerLosartan: En angiotensin typ 1-receptorantagonist med blodtryckssänkande verkan, genom minskad pressoreffekt av angiotensin II.PaenibacillusAkrylater: Polymerer eller oligomerer framställda från någon akrylsyraester, vilka används i ett flertal kemitekniska produkter.Aminosyramönster: Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.PsychotriaAlaninracemas: Ett pyridoxalfosfatprotein som reversibelt katalyserar omvandlingen av L-alanin till D-alanin. EC 5.1.1.1.Hydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Hemiterpener: Terpenbyggstenarna med fem kolenheter som fås från mevalonsyra eller deoxixylulosfosfat.Jonbyte: En reversibel kemisk reaktion mellan ett fast ämne, ofta ett jonbytesharts, och en vätska, varvid joner kan förflyttas från ett ämne till ett annat. Tekniken tillämpas för vattenrening, inom forskning och industri.TriklorepoxipropanVätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.VäxtextraktAcyl-ButyrolactonesIsatis: Ett växtsläkte (vejden) av familjen Brassicaceae, från vilket fås ingredienser till preparatet Pc-spes, som används för behandling av prostatahyperplasi. Redan på Hippokrates tid var läkeväxten Isatis känd.Hydroxylering: Koppling av en hydroxylgrupp till en förening i en position där den inte tidigare funnits.Kolväten, aromatiska: Organiska föreningar av kol och väte med omättad och vanligen hexagonal ringstruktur. Molekylerna kan bestå av en enkel ring, dubbelring, trippelring eller flera sammanfogade ringar.Escherichia: Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier, vars medlemmar finns i det nedre tarmsystemet hos varmblodiga djur. Arterna är antingen icke-patogena eller opportunistiska patogener.Cinnamater: Estrar av kanelsyra. Oktylmetoxycinnamat används som UV-filter i solkrämer.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Cystadenokarcinom, papillärt: Ett adenokarcinom med fingerliknande utskott eller med kulformad tumör som sticker ut från en epitelyta.Kombinatorisk kemi: Kemisk teknik som utnyttjar reaktionsuppsättningar, för lösningar eller fastfassyntes, för att skapa molekylära bibliotek för analys av kemiska föreningar i stor skala.Kemi, organiskArmillariaUtåtledande nervbanor: Nerver som leder impulser från från ett nervcentrum till ett mer perifert område.Livsmedelslagstiftning: Lagar och förordningar gällande livsmedelshantering.Tillväxtregulatorer, växterOxidation-reduktionProteinkonfigurationSerotoninMolekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Aminer: En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.Glukosidaser: Enzymer som hydrolyserar O-glukosylföreningar. EC 3.2.1.-.PolyaminerCytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.Klebsiella: Ett släkte gramnegativa, fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som uppträder enskilt eller grupperar sig parvis eller i korta kedjor. Bakterierna förekommer vanligtvis i tarmarna och är opportunistiska patogener som kan ge upphov till bakteriemi, lunginflammation, urinvägsinfektion och flera andra infektionstyper hos människa.KarboxylesterasFas-Associated Death Domain ProteinPiperacillinChemistry Techniques, SyntheticAlkylering: Ersättning av en aktiv vätejon med en alkylgrupp i en organisk förening.TyrosindekarboxylasEndoplasmatisk nätverk, glatt: En typ av endoplasmatiskt nätverk som saknar ribosomer på memebranytan. Det uppvisar en rad specialiserade metaboliska funktioner, bl a genom att ingå i steroidsyntesen, avgiftningsprocesser och glykogennedbrytning. Det släta endoplasmatiska retiklet i muskelceller kallas sarkoplasmatiskt nätverk.IminerBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Molecular Docking SimulationFusionsproteiner, gag-onc: Allmän benämning på translationsprodukter från fusions-mRNA bestående av en gag-gen och en viral onkogen (v-onc). Dessa produkter tros kunna åstadkomma transformering av celler.MycobacteriaceaeAlocasiaOxylipinerDitiotreitol: Ett reagensmedel som vanligtvis används vid biokemiska undersökningar för att förhindra oxidation av SH-grupper (tiolgrupper) och för arr reducera disulfider till ditioler.Salmonella tymphimurium