Inavel: Korsning av genetiskt närbesläktade växter eller djur.Genetisk belastning: Det relativa måttet på sänkningen av en populations genomsnittliga välbefinnande till följd av förekomst av gener som minskar livslängden, jämfört med den genotyp som motsvarar det optimala hälsotillståndet.Befolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.SläktskapSelf-FertilizationFortplantning: Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.Variation (Genetics)Modeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.UppfödningGenetisk korsningPollineringHeterosiseffekt: Den bättre anpassnings-/utvecklingsförmågan hos den heterozygota genotypen vad avser vissa egenskaper, i jämförelse med motsvarande homozygot.Selection, GeneticMikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).Sexuellt beteende hos djurGenetic FitnessAntiloper: Idisslare tillhörande ordningen Bovidae. Många arter finns i Afrika och Sydamerika. Särskilt i Afrika är artrikedomen stor.Endangered SpeciesBefolkningstäthetParningsbeteende hos djur: Val av sexualpartner hos djur. Denna fortplantningspreferens grundas ofta på särdrag hos den möjlige hanen, som t ex färg, storlek eller djärvhet. Om de utvalda skiljer sig genetiskt från de avvisade föreligger "naturligt urval".Heterozygot: En individ med olika alleler (genvarianter) på en eller flera platser i homologa kromosomsegment.StamtavlaSolanumPollenBefolkningsdynamikMimulus: Ett växtsläkte (gyckelblommor) av familjen Scrophulariaceae. Växterna innehåller 6-geranylflavanoner och mimulon.TulkörtsväxterQuantitative Trait, HeritableFruktsamhet: Förmågan att befrukta eller befruktas. Begreppet kan gälla såväl hanne som hona.Biological EvolutionGenflödeKönskvot: Antalet individer av hankön per 100 honindivider.DipsacaceaeAlleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.Djur på zoo: Djur som hålls i djurparker.RobiniaGenetisk drift: Variationer i allelfrekvensen mellan olika generationer.SileneHomozygot: En individ vars båda alleler på en given genplats är identiska.Miljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.Bevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Frön: Inkapslade embryon till blommande växter. De används för odling eller som djurföda, pga sitt koncentrerade innehåll av näringsämnen, som t ex stärkelse, proteiner och fettämnen. Raps, bomull och solros odlas för frönas oljeinnehålls skull.1500-talshistoria: Tiden från 1501 till 1600.Grundareffekt: Ett fenomen som uppträder när en liten grupp inom en population förvandlas till en isolerad enhet (grundargrupp). Undergruppens genpool innehåller bara en bråkdel av den ursprungliga populationens genetiska mångfald, vilket leder till ökad förekomst av vissa sjukdomar i gruppen, särskilt sådana som är autosomalt recessiva.Cold-Shock ResponseGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Husdjur: Djur som genom fångenskap anpassats till ett liv tillsammans med människan. Hit hör både nyttodjur (hästar, nötkreatur, får osv) och sällskapsdjur (hundar, katter, hästar osv).Genfrekvens: Andelen av en viss allel i förhållande till samtliga alleler för ett genlokus i en population under förökning.Hermaphroditic OrganismsLychnis: Ett växtsläkte (gökblomster) av familjen Caryophyllaceae. Av totalt 35 arter finns i Sverige tre: gökblomster, fjällnejlika och tjärblomster.Blommor: Växters fortplantningsorgan.Kullstorlek: Antal avkomlingar vid en och samma födsel hos djur som föder levande ungar.Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.Gömfröiga växter: Angiospermer. Den ena av fanerogamernas (fröväxternas) två huvudgrupper. Den andra utgörs av de nakenfröiga växterna (gymnospermer).Genetiska markörer: Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.CampanulaceaeAkacia: Alla trädartade baljväxter eller träd av arten Acacia. De gummisorter och garvämnen som utvinns ur akacior kallas arabiskt gummi.Reproductive IsolationGeografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Canidae: En familj landlevande rovdjur med lång nos och icke indragbara klor. Hit hör bl a prärievargar, hundar, rävar, sjakaler, mårdhundar och vargar.Strävbladiga växterRosaceae