Hypotoni, ortostatisk: Blodtrycksfall vid ändrat kroppsläge till stående eller vid orörlig, stående ställning.Blodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.Ortostatisk intoleransPostural ortostatisk takykardisyndromHypotoni, kontrolleradSvindel: Känsla av obalans, desorientering eller att omgivningen rör sig. Begreppet används ofta som synonymt med yrsel.TippbrädetestKroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.Intrakraniell hypotoni: Minskat cerebrospinalvätsketryck, vilket kliniskt kännetecknas av huvudvärk som är starkast i upprätt kroppsställning, och ibland avLBNP: Yttre dekomprimering av kroppens nederdel. Tekniken används för att studera ortostatisk intolerans och verkan av tyngdkraft och acceleration, för att åstadkomma simulerad blödning vid fysiologiska studier, att undersöka hjärt-kärlfunktion och för att minska påfrestningar på buken i samband med förlossning.Autonoma nervsystemets sjukdomar: Sjukdomar i de sympatiska och parasympatiska grenarna av det autonoma nervsystemet. Funktionsstörningar kan hänga samman med sjukdomar i hypotalamus, hjärnstammen, ryggmärgen eller det perifera nervsy stemet.SvimningBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.RygglägeMidodrin: Ett etanolaminderivat som verkar som adrenerg alfaagonist. Det används som kärlsammandragande medel vid behandling av lågt blodtryck.Bäckenhögläge: Kroppsläge med huvudet lägre än resten av kroppen. En längre tid i detta läge kan ge tillfälliga fysiologiska besvär.Shy-Dragers syndromHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Pure Autonomic FailureSvimning, vasovagalSängvila: Sängliggande för terapeutiska eller experimentella orsaker.Baroreflex: Ett negativt återsignalleringssystem som ger korttidsverkande blodtrycksförändringar. Valsalvas manöverRymdfärdTakykardiAutonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.Kardiovaskulär avbetingning: Förändring i hjärt-kärlfunktionerna, särskilt efter en tid av viktlöshet eller kraftlöshet, som förmodligen har samband med förflyttning av blodmängd från de nedre extremiteterna till bröstkorgen, vil ket resulterar i reflexdiures och minskad blodvolym.ViktlöshetsimuleringHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Fludrokortison: En syntetisk mineralkortikoid med antiinflammatorisk verkan.Hypovolemi: Onormalt liten mängd cirkulerande blod i kroppen. Tillståndet kan leda till hypovolemisk chock.Sympatiska nervsystemetKärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Motåtgärder, viktlöshet: Teknik och förfaringssätt utformade för att förhindra eller upphäva oönskade effekter av viktlöshet under verklig eller simulerad rymdvistelse, som t ex fysiologiska förändringar beroende på avsaknad av tyngdkraft. Specifika åtgärder omfattar konstgjord tyngdkraft, fysisk träning, underkroppsundertryck och apparater för att motverka avbetingning.PlasmavolymPrimära dysautonomierHjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Dysautonomi, familjär: En autosomal sjukdom i det perifera och autonoma nervsystemet, begränsad till individer av judisk Ashkenazehärkomst. Kliniska yttringar ses redan vid födseln och omfattar minskat tårflöde, defekt kroppstemperaturreglering, lågt ortostatiskt blodtryck, fasta pupiller, onormalt kraftig svettning, avsaknad av smärt- och temperaturkänslighet, samt avsaknad av reflexer. Patologiska särdrag är bl a minskat antal smala, perifera nervtrådar och autonoma ganglienervceller.Bradykardi: Mycket långsam hjärtverksamhet, dvs mindre än 60 slag per minut.G-dräkterNoradrenalinAstronauter: Rymdfarare. Syn.: kosmonauter.Efedrin: En alfa- och betaadrenerg agonist som även ökar utsöndringen av norepinefrin. Medlet har används för behandling av ett flertal sjukdomstillstånd, inklusive astma, hjärtsvikt, rinit och urininkontinens, samt för narkolepsi och depression, pga sina centralstimulerande effekter. Användningen har minskat i takt med att mer selektiva agonister tillkommit.Hjärt-kärlsystemet: Kroppens blodcirkulationssystem.ViktlöshetPost-Exercise HypotensionBionik: Forskningsområde, inom vilket syftet är att studera system, särskilt elektroniska sådana, som efterliknar levande system, eller att utveckla elektroniska system som baseras på biologiska material.MultisystematrofiDroxidopa: En noradrenalinprekursor som används vid behandling av Parkinsons sjukdom. Den racemiska formen (DL-treo-3,4-dihydroxifenylserin) har också använts, och den har provats för behandling av lågt ortostatiskt blodtryck. Det föreligger underskott av såväl noradrenalin som dopamin vid parkinsonism, och detta tros vara orsaken till att rörelser "fryser" i framskridet skede av sjukdomen. Kontrollerade studier har dock inte lyckats visa någon positiv effekt av medlet på detta fenomen.TrimetafanRegionalt blodflödePyridostigminbromidVärmesjuka: En samling tillstånd framkallade av för kraftig exponering för eller överansträngning under extrem värme. Hit hör värmekramper, som är icke-akuta och kan behandlas med saltkompensation, värmeutmattning, som är allvarligare och måste behandlas med vätske- och saltkompensation, och värmeslag, som oftast drabbar de äldsta och yngsta, särskilt de äldre, och åtföljs av kramper, förvirring eller koma, och som behandlas med nedkylning och vätske- och saltersättning.TryckreceptorerBlodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Kärlkapacitans: Måttet på ett blodkärls förmåga att öka blodvolymen utan en större ökning av blodtrycket. Kärlkapacitansen är lika med skillnaden i volym delad med skillnaden i tryck.Tyngdkraftsförändring: En förändring, naturlig eller konstgjord, av tyngdkraften.Kroppsvätskeförskjutningar: Omfördelning av kroppsvätskor. Förskjutning från nedre delarna av kroppen till överkroppen inträffar under såväl simulerade som verkliga förhållanden av viktlöshet, med minskning av den totala kroppsvattenvolymen och tillfälligt hypovolemiskt tillstånd som följd. Sådana förskjutningar förekommer även efter hemodialys, och orsakas då av elektrolytobalans.Hyperventilering: Snabbare lungventilering än vad som är metaboliskt nödvändig för utbyte av gaser. Hyperventileringen beror på ökad andningsfrekvens, ökad luftflödesvolym eller båda. Hyperventilering leder till överskott av syre och för snabb avgivning av koldioxid.Joggning: Löpning i långsam takt. Joggning utövas i konditionsstärkande syfte eller för allmänt välbefinnande.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Modern historia 1601-: Tiden från 1601 till nutid.Tidig mobilisering: Rehabiliteringsplan med kortare sjukhusvistelse eller sängliggande eller snabbare återgång i rörelse än vad som är normal praktik.SvettningHjärt-kärlfysiologi: Funktioner och aktiviteter i hjärt-kärlsystemet som helhet eller i någon del av det.Centralt ventryck: Ventrycket mätt vid höger förmak med hjälp av en kateter genom armbågsvenen till den övre hålvenen och som är ansluten till en tryckmätare.Ryggbedövning: Injektion av bedövningsmedel i subaraknoidal- eller epiduralrummet via lumbalpunktion.SyndromBedövning vid förlossningReflexBlodinjektion, epidural: Injektion av autologt blod i epiduralrummet, antingen i förebyggande syfte omedelbart efter en lumbalpunktion eller för behandling av huvudvärk som följd av lumbalpunktion (PLPH-"post lumbar puncture headache"). Syn. EBP ("epidural blood patch").PletysmografiTidsfaktorerPhysical Conditioning, HumanDarrning: Cyklisk (regelbunden) rörelse i en kroppsdel som antingen representerar en fysiologisk process eller utgör tecken på sjukdomstillstånd. Intentionstremor, en vanlig manifestation av sjukdom i lillhjärnan, förstärks av rörelse. Vilotremor, däremot, är som kraftigast när det inte föreligger något försök till viljerörelse och är en relativt vanlig manifestation av Parkinsons sjukdom.RymdsjukaKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Underarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.ElektrokardiografiFenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.BlodcirkulationNitroprussidHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.VagusnervMetoxihydroxifenylglykol: Ett ämne som bildas av endogent epinefrin och norepinefrin in vivo. Det finns i hjärnan, blodet, cerebrospinalvätskan och i urin, där halterna används för att beräkna katekolaminomsättningen.BlodådrorKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Norepinephrine Plasma Membrane Transport ProteinsChockHypohidros: Utebliven eller onormalt liten svettning. Såväl generell som lokal hydrohidros är oftast förknippade med annat, underliggande sjukdomstillstånd.Vätsketerapi: En terapiform med syfte att återställa volym och sammansättning av kroppsvätskorna till normala nivåer vad avser vätske-elektrolytbalans. Vätska kan tillföras intravenöst, per os, via intermittent sondering eller hypodermoklys (subkutan infusion).SympatomimetikaBlodtrycksmätning: Metoder för mätning av blodtrycket.Vasomotoriska systemetBlodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Antiparkinsonmedel: Preparat för behandling av Parkinsons sjukdom. De vanligaste medlen verkar på det dopaminerga systemet i striatum eller de basala ganglierna, eller består av centralt verkande muskarinantagonister.Stress, fysiologiskAnestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.Independent LivingAdies syndrom: Tillstånd som visar sig genom en stel pupill och avsaknad av tendonreflexer, särskilt i fotled och knä. Pupillens ackommodationsreaktion är starkare än ljusreaktionen och den är hyperkänslig för pilok arpindroppar, vilka ger pupillsammandragning. Ett patologiskt kännetecken är degenerering av ciliarnerven.Impedanskardiografi: En typ av impedanspletysmografi, där den bioelektriska impedansen mellan elektroder placerade runt halsen och på bröstkorgens nedre del mäts. Metoden används mest för att beräkna slagvolym och hjärtvo lym, men kan också mäta hjärtmusklernas sammandragningsförmåga, vätskemängd i bröstet och cirkulation till extremiteterna. Syn. impedanspletysmografi; reografi.Chock, septiskTyraminParkinsons sjukdomHypokapni: Klinisk manifestation bestående av underskott av koldioxid i artärblodet.Mineralvatten: Vatten med naturligt eller tillsatt innehåll av mineralsalter eller gaser (koldioxid).NjurvenerInälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.SlagvolymBehandlingsresultatAdrenergic alpha-1 Receptor AgonistsKarotissinus: Utvidgningen på den gemensamma halsartären vid förgreningen till den yttre och inre halsartären. Den innehåller baroreceptorer, som vid stimulering ger sänkt puls, kärlvidgning och blodtrycksfall.Ultraljudsdoppler, transkraniellReninCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Compression BandagesArterial PressureMellersta hjärnartär: Den största av hjärnartärerna. Den delar sig i tre grenar, till tinningsloben, frontalloben och hjässloben, och försörjer deras parenkym i hjärnbarken. Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.Autoimmuna nervsjukdomar: Sjukdomstillstånd orsakade av cellförmedlade eller humorala immunsvar riktade mot autoantigener i nervsystemet. Reaktionen kan beröra specifika vävnadstyper (t ex myelin) och vara begränsad till det c entrala nervsystemet (som vid multipel skleros) eller det perifera (som vid Guillain-Barresyndromet).Lågt ögontryckAdrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.Höjdsjuka: Ett sjukligt tillstånd av syrebrist orsakat av minskat syretryck på hög höjd.Ganglier, autonoma: Anhopningar av nervceller och deras utskott i det autonoma nervsystemet. I de autonoma nervknutorna bildar pregangliefibrer från centrala nervsystemet synapser till de nervceller vars axoner utgör de postgangliefibrer som leder till målorganen. Ganglierna innehåller även interna nervceller och stödceller, och preganglietrådar som passerar igenom till andra ganglier.Homeostas: Ett tillstånd av balans och stabilitet i en organisms inre miljö.HudtemperaturFerricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.RymdsimuleringHuvudvärk: Smärta i huvudet som kan uppträda som ett enstaka godartat symtom, eller som ett tecken på en rad olika tillstånd, som hjärnblödning, skallskada, infektioner i det centrala nervsystemet, högt, intrakraniellt blodtryck eller andra sjukdomstillstånd. Prospektiva studierDiabetesneuropatier: Perifera, autonoma och kranialnervssjukdomar som har samband med diabetes mellitus. Tillstånden beror oftast på diabetesorsakade skador på mikrokärl som försörjer nerver (vasa nervorum). Till de förhållandevis vanliga sjukdomstillstånd som kan hänga samman med diabetesneuropati hör kramp i den tredje kranialnerven (ögonrörelsenerven; se ögonmuskelsjukdomar), mononeuropati, multiplex mononeuropati, diabetesamyotrofi, smärtsam polyneuropati, autonom neuropati och torakoabdominell neuropati.Katekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.Fysisk träning: Lektioner och övningar i den fysiska utvecklingen av kroppen, som t ex gymnastiklektioner i skolan. Hit räknas inte fysisk träning i behandlingssyfte, s k motionsterapi.Gravitation: Den acceleration som är resultatet av dragningskraften mellan två massor och vars storlek är omvänt proprtionell mot kvadraten av avståndet mellan massornas tyngdpunkter. Gravitationen är den kraft som får föremål nära ytan på jorden, månen eller någon planet att falla mot ytan.VagusnervsjukdomarDrickandeVilaAndningLaserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Perioperativ omhändertagandeMotion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Trötthetssyndrom, kroniskt: Ett syndrom, vars kännetecken är ihållande eller återkommande trötthet, diffus muskel- och skelettsmärta, sömnstörningar och minst sex månaders subjektiv försämring av de kognitiva funktionerna. Symtomen framkallas inte av pågående ansträngningar och lindras inte av vila. De leder till minskad arbets-, utbildnings-, social- och personlig aktivitet. Syndromet kan även omfatta vissa förändringar i immunfunktionerna, samt i de neuroendokrina- och autonoma funktionerna. Tillståndet har mycket gemensamt med fibromyalgi.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Intraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.TetralonerSubduralvätskeutgjutning