Hyponatremi: Brist på natrium i blodet.SIADH: Hyponatremi och saltförlust via njurarna pga kroppsvätskeövertryck till följd av ihållande frisättning av vasopressiner (dvs antidiuretiskt hormon, ADH), trots avsaknad av nödvändiga stimuli. Tillstånd förknippade med detta omfattar medicineringseffekter, hjärnhinneinflammation, skallskada, hjärninflammation, cerebrovaskulära sjukdomar, hydrocefalus, lunginflammation, astma, sköldkörtelsjukdomar och andra tillstånd. Detta syndrom kan även vara idiopatiskt eller bero på ektopisk produktion (utanför hypofysen) av ADH.VattenförgiftningMyelinolys, central pontinHypernatremi: Onormalt höga halter av natrium i blodet.VasopressinreceptorerNatriumDemeklocyklin: Ett antibiotiskt ämne besläktat med tetracyklin som produceras av Streptomyces aureofaciens. Eftersom det utsöndras långsammare än tetracyklin upprätthålls effektiva blodnivåer under en längre tidsperiod.Vätske- och elektrolytrubbningSaltlösning, hypertonVasopressinerBensazepiner: Föreningar med utbredd användning inom biomedicinen, bl a som dopaminagonister.Vätske- och elektrolytbalansFörvirringstillstånd: Ett mentalt tillstånd, kännetecknat av förvirring, känslomässiga störningar, bristande förmåga att tänka klart och desorientering.Binjurehypofunktion: Tillstånd där utsöndringen av adrenalt steroidhormon understiger kroppens behov.Argininvasopressin: En syntetisk analog till hypofyshormonet argipressin. Dess verkan förmedlas av vasopressinreceptor V2. Hypovolemi: Onormalt liten mängd cirkulerande blod i kroppen. Tillståndet kan leda till hypovolemisk chock.Empty sella-syndrom: Tillstånd beroende på avsaknad av sellamembranet, vilket medför en herniering av hjärnhinnorna ned i turksadeln (sella turcica). Hypofysen trycks emot väggarna i sella, och sella kan utvidgas. Kvinnligt kön, fetma, pseudotumör i hjärnan och hypofysadenom är förknippade med detta tillstånd, som ibland yttrar sig i huvudvärk.Argininvasopressin: Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, cyklisk 1-6-disulfid. Det vanliga antidiuretiska hormonet hos däggdjur. Det är en cyklisk nonapeptid med arginin i position 8 i kedjan. Argipressin används för att behandla diabetes insipidus och som blodstillande medel, tack vare sin kärlsammandragande verkan.MyxödemAntidiuretikaHypopituitarism: Minskad eller utebliven utsöndring av en eller flera hormoner från hypofysens framlob, inkl. LH, follikelstimulerande hormon, somatotropin och kortikotropin. Bristen kan bero på kirurgiska ingrepp eller strålbehandling, icke-sekretoriska tumörer, metastastumörer, infarkt, hypofysapoplexi, infiltrerande eller granulomatösa processer, eller andra tillstånd.AzotemiOsmolaritetFludrokortison: En syntetisk mineralkortikoid med antiinflammatorisk verkan.DrickandeEndokrinkirurgiska tekniker: Operativa ingrepp på endokrina körtlar.Hyperkalemi: Onormalt höga halter av kalium i blodet, oftast pga bristande utsöndring från njurarna. Kliniskt ses EKG-avvikelser i form av förhöjda T-vågor och platta P-vågor, och så småningom förmaksasystole. I svåra fall kan svaghet och slapp förlamning förekomma.Vätsketerapi: En terapiform med syfte att återställa volym och sammansättning av kroppsvätskorna till normala nivåer vad avser vätske-elektrolytbalans. Vätska kan tillföras intravenöst, per os, via intermittent sondering eller hypodermoklys (subkutan infusion).Demyeliniserande sjukdomar: Sjukdomar kännetecknade av förlust av eller bristande funktion hos myelin i det centrala eller perifera nervsystemet.KroppsvattenPolydipsia, PsychogenicKluver-Bucys syndrom: En nervrelaterad beteendestörning som hänger samman med bristande tinningslobsfunktion. Till de kliniska utrycken hör explorativt pratbeteende, explorativt beröringsbeteende, hypersexualitet, bulimi, minnessvikt, lugn, och oförmåga att känna igen föremål eller ansikten. Störningen kan vara resultatet av en rad olika tillstånd, däribland skallskada, infektioner, alzheimers sjukdom, Picks sjukdom och kärlsjukdomar i hjärnan.Renala medelNeurofysinerKlorpropamid: Ett hypoglukemimedel av sulfonylureatyp för behandling av icke-insulinberoende diabetes mellitus, som inte svarar på dietändringar.Urindrivande medel: Medel som påskyndar utsöndringen av urin genom sin verkan på njurfunktionerna. Syn. diuretika.Hjärnsjukdomar, metabola: Förvärvade eller medfödda ämnesomsättningssjukdomar som förorsakar funktionsstörningar eller skada i hjärnan. Dessa kan delas in i primära (i själva hjärnan) och sekundära (utanför skallen) metabolisk a sjukdomstillstånd som har en negativ inverkan på hjärnans funktioner.