Hydrothermal VentsPolychaetaStilla havetEpsilonproteobakterier: En grupp proteobaktrier bestående av kemoorganotrofa organismar som vanligtvis hör hemma i matsmältningsapparaten hos människor och djur.SaltvattenMytilidaeRäkaKemoautotrofiAtlanten: Atlanten är det näst största havet på jordklotet, med en yta av 106 miljoner km2, vilket motsvarar en femtedel av jordens yta.GastropodaVulkanutbrottOceaner och havArke-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos arkéer.RNA, ribosomalt, 16SFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.BivalviaMarinbiologiSymbiosThermococcalesRibosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Annelida: Ett fylum ryggradslösa djur omfattande ledmaskarna. Hit hör marina annelider (Polychaeta), sötvattenannelider, jordmaskar (Oligochaeta) och iglar. Endast iglarna är av medicinskt intresse.Gammaproteobakterier: En grupp proteobakterier bestående av fakultativt anaeroba och fermenterande, gramnegativa bakterier.Arkeer: Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.Gramnegativa kemolitotrofa bakterier: En stor grupp bakterier, omfattande dem som oxiderar ammonium eller nitrit, omsätter svavel och svavelföreningar, eller avsätter järn- eller manganoxider.Varm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.VattenmikrobiologiThermococcusSvavelVarma källor: Vattenflöden, uppvärmda genom geotermisk påverkan. Varma källor i dagen har använts för balneoterapi.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Ekosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Bassammansättning: Den relativa mängden purin och pyrimidin i en nukleinsyra.GälarMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SulfiderPiscirickettsiaceaeGeologiska sediment: Avlagringar på land eller i vatten av fragmenterat, fast, oorganiskt material, som lösgörs genom vittring eller nötning av berggrunden eller genom vulkanisk verksamhet, och som transporteras av luft, vatten eller is.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.PyrococcusBakteriefysiologi: Fysiologisk aktivitet hos bakterier.Carbon CycleIndiska Oceanen: Ett hav som utgör ca en femtedel av jordens totala havsyta och som sträcker sig från Afrika i väster till Australien i öster, och från Asien i norr till Sydpolen i söder. Indiska oceanen är det tredje havsområdet i storlek efter Stilla havet och Atlanten.Geologiska fenomenTemperaturEremitkräftaBakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.ProteobakterierMetan: Det enklaste, mättade kolvätet (CH4).Biologisk mångfaldDeltaproteobakterier: En grupp proteobakterier bestående av morfologiskt olika, anaeroba sulfidbildare. Vissa av dessa har bakteriolytiska egenskaper och tros livnära sig på bakterier.Gramnegativa anaeroba bakterier: En stor grupp anaeroba bakterier som färgas rosa (negativ färgning) vid gramfärgning.rRNA-gener: Gener i såväl prokaryoter som eukaryoter som transkriberas till det RNA som inlemmas i ribosomer. Prokaryota rRNA-gener finns i operoner spridda över genomet, medan eukaryota rRNA-gener är transkriptionsenheter av anhopningar av flera cistroner.Geologi: Läran om jorden, en vetenskap som huvudsakligen befattar sig med litosfären (den fasta jordskorpan), dess beskaffenhet och sammansättning.FortplantningsfysiologiTiosulfaterAntarktis: Den kontinent som täcker jordens sydpol. Antarktis är ett fastlandsområde med en yta på drygt 14 milj km2 och omfattande Västantarktis, Mellanatlantisk region: Ett geografiskt område i östra USA, omfattande staterna District of Columbia, Delaware, Maryland, New Jersey, New York och Pennsylvania.TelluriumRyggradslösa djur: Djur som saknar ryggradspelare.Arke-RNAGeografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.RNA, bakterielltBiogenes: Livets uppkomst. Hit räknas studier angående förutsättingar för liv i organiska lösningar, men inte studier rörande utveckling och förändringar av livsformer, som är evolution.SulfatadenylyltransferasMollusca: Ett fylum i riket Metazoa. Mollusker har mjuka, osegmenterade kroppar, med ett främre huvud, en massa av inre organ på ryggsidan och en fot på undersidan. De flesta har ett skyddande kalkskal. Fylet omfattar klasserna Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Aplacophora, Scaphopoda, Polyplacophora och Monoplacophora.Sulfat-reducing bakterierAquatic OrganismsVäte: Det första grundämnet i det periodiska systemet. Väte har kemiskt tecken H (Hydrogen), atomnummer 1 och atomvikt 1. Det förekommer normalt i form av en färglös, luktfri och smaklös gas, vätgas, med formeln H2. Vätejoner är protoner. Förutom den vanliga isotopen H1 finns den stabila isotopen deuterium (D) och den instabila radioisotopen tritium (T).Bakterier, anaeroba: Bakterier som kan överleva utan närvaro av syre.Kol: Ett icke-metalliskt grundämne med kemiskt tecken C, atomnummer 6 och atomvikt 12,011. Kol kan förekomma i olika allotropa former, som t ex diamant, kol och grafit.Grekland: Republik i södra Europa, gränsande till Albanien, Makedonien, Bulgarien och Turkiet och med kustlinjer mot Medelhavet, Egeiska havet och Joniska havet. Ytan är 131 940 km2, och folkmängden är 10,6 miljoner invånare (juli 2003). Huvudstad är Aten.Oxidation-reduktionAnaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Hydrostatiskt tryckCrustacea: En stor klass leddjur, omfattande bl a humrar, krabbor, räkor, gråsuggor, vattenloppor och långhalsar.Arkegener: Den genetiska massan hos arkéer.ArtsspecificitetArkegenom: Den kompletta arvsmassan i en arkés DNA.NitraterRNA, ribosomalt, 18S