HornhinnetransplantationKeratoplastik, penetrerande: Partiell eller fullständig ersättning av centrala hornhinnans alla skikt.Fuchs endoteliala dystrofi: Tillstånd orsakat av förlust av endotelvävnad i den centrala hornhinnan. Det kännetecknas av utväxande endotelialt hyalin på Descemets hinna, epitelblåsor, nedsatt synförmåga och smärta.Hornhinnesjukdomar: Sjukdomar i ögats hornhinna.HornhinnaKärlnybildning i hornhinnan: Nya blodkärl som utgår från hornhinnevenerna och sträcker sig från kanten in i hornhinnans stödjevävnad. Dessa kärl kan ligga ytligt eller i det djupare bindvävsskiktet. Nybildningen av kärl är en följd av diverse inflammationer i det främre ögonsegmentet, inklusive trakom, interstitiell viruskeratit, mikrobiell keratokonjunktivit och immunreaktioner framkallade av hornhinnetransplantation.Hornhinneendotel: Ett enkelt skikt av stora, platta celler som täcker hornhinnans yta.Eye Banks: Speciella anläggningar för förvaring av ögonvävnader för framtida bruk.Hornhinneödem: Vätskeöverskott i hornhinnan pga epitel- eller endotelskada, med försämrad synskärpa som följd.Transplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Keratokonus: Icke-inflammatorisk, vanligen dubbelsidig framträngning av ögats hornhinna, vars topp är förskjuten nedåt och mot näsan. Fenomenet uppträder oftast hos kvinnor i pubertetsålder. Orsaken är okänd, men ärftliga faktorer kan ligga bakom. Benämningen -konus avser konformen på hornhinnans framträngning.AllotransplantationTransplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Korneal stroma: Hornhinnans stödjevävnad. Det varvade bindväv som utgör det tjockaste skiktet av hornhinnan mellan Bowman- och Descemetmembranen.PseudofakiLevertransplantationDescemet Stripping Endothelial KeratoplastyIsograftOrgangivareNjurtransplantationKollagen typ VIII: Ett icke-trådigt kollagen som först påträffades i Descemets membran. Det produceras i endotelcellskikt och i vävnader som genomgår aktiv omformning. Molekylen är en heterotrimer bestående av alfa1(VIII)- och alfa2(VIII)-kedjor.BenmärgstransplantationOphthalmic SolutionsBlodstamcellstransplantationLymfangiogenes: Lymfkärlsbildning.HjärttransplantationAutotransplantationHornhinneinflammation: Inflammatorisk reaktion i hornhinnan.LungtransplantationSynskärpaMöss, inavlade BALB CStamcellstransplantationFörbehandling inför transplantationMöss, inavlade C57BLOrgantransplantationBukspottkörteltransplantationCellantal: Bestämning av antalet celler av en viss sort, vanligen mätt per enhetsvolym av ett prov.Langerhans cellöar, transplantationTransplantationTransplantationsimmunologiCelltransplantationTransplantationschimärImmunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Transplantat-mot-värdsjukdom: Ett kliniskt tillstånd kännetecknat av anorexi, diarré, håravfall, leukopeni, trombocytopeni, dålig kroppsväxt, och möjlig död till följd av transplantat-mot-värdreaktion.Levande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Transplantation, heterotopiskBehandlingsresultatStamcellstransplantation, fosterblodHjärt-lungtransplantation: Samtidig överföring av både hjärta och lungor från en människa eller ett djur till en annan individ.