Hornhinnesår: Bortfall av epitelvävnad från hornhinnans yta till följd av erosion eller vävnadsnekros. Tillståndet orsakas vanligtvis av bakterie-, svamp- eller virusinfektion.Eye Infections, Bacterial: Bakterieinfektioner utvändigt eller invändigt i ögat. Till de vanligare patogenerna hör Haemophilus, Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus och Chlamydia.Eye Infections, Fungal: Svampinfektion i ögat, framkallad av ett flertal olika svamparter, och vanligtvis genom ett av fyra möjliga sätt: ytlig infektion som ger konjunktivit, keratit eller tilltäppt tårkanal; spridning från angränsande vävnader, som t ex hud eller bihålor; direktinfektion i samband med operation eller genomträngande fysisk skada; eller via blod och lymfa hos patienter med etablerad mykos.Hornhinneinflammation: Inflammatorisk reaktion i hornhinnan.Magsår: Sårbildning i magslemhinnan pga kontakt med magsyra. Tillståndet förknippas ofta med Helicobacter pylori-infektion eller bruk av icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAIDS).Tolvfingertarmssår: Magsår beläget i tolvfingertarmen.Corneal PerforationNatamycinPeptiskt sårLäkemedelstillförsel, lokalHornhinnaOphthalmic SolutionsBensår: Kroniska, svårläkta sår på underbenen. Beror oftast på dålig blodcirkulation. 90 procent av bensåren är varikösa, 5 procent orsakas av arteriella sjukdomar och de kvarstående 5 procenten beror på annat.Trycksår: Sårbildning till följd av ihållande tryck mot kroppsdel hos patienter som får ligga stilla långa perioder. Beniga, utstickande kroppsdelar är de områden som är mest utsatta. Såren orsakas av ischemi i underhudsvävnaderna pga det ständiga trycket.Kontaktlinser, mjuka: Mjuka, smidiga kontaktlinser, tillverkade av plastpolymerer, vilka lätt samverkar med vattenmolekyler. Det finns många typer, inklusive sådana avsedda för kontinuerligt eller långtidsbruk och som är gasgenomsläppliga och lätta att sterilbehandla.HudsårFusariosisAzaföreningarJodoforer: Komplex bestående av jod och något ickejoniskt, ytaktivt medel som verkar som bärare och löslighetsgörande ämne för jod i vatten. Jodoforer förstärker ofta jods bakteriedödande verkan, minskar ångtryck och lukt, minimerar missfärgning och medger kraftig utspädning i vatten.Brännskador i ögonen: Skador på ögonen förorsakade av hetta, kemikalier eller ultraviolett strålning.Acanthamoebakeratit: Hornhinneinflammation orsakad av en amöboid protozo. Sjukdomen kan orsaka hornhinnesår som leder till blindhet.Kemiska brännskador: Vävnadsskador orsakade av frätande kemikalier.Rosenfinnar: Akneliknande hudsjukdom i ansiktet hos medelålders och äldre. Kännetecknas av fläckvis rodnad i och förtjockning av huden, ibland också härdar med varbildning.Peptiskt sår, blödandeHornhinnesjukdomar: Sjukdomar i ögats hornhinna.Burholderia gladioliFibrinplåster: Ett autologt eller kommersiellt vävnadsklister som inehåller fibrinogen och trombin. Den kommersiella produkten är ett tvåkomponentsystem som erhållits ur mänsklig blodplasma och som innehåller mer än fibrinogen och trombin. Den ena komponenten innehåller koncentrerat fibrinogen, faktor VIII, fibronektin och spår av andra plasmaproteiner. Den andra komponenten innehåller trombin, kalciumklorid och antifibrinolytiska ämnen, som aprotinin. Blandning av komponenterna leder till levring och fibrinbildning. Vävnadshäftan används till att försegla vävnad, stilla blödning och till sårläkning.Kontaktlinser, långtidsanvändning: Hydrofila kontaktlinser för permanent användning eller användning under längre tidsperioder..SynskärpaPeptiskt sår, perforeratKeratoplastik, penetrerande: Partiell eller fullständig ersättning av centrala hornhinnans alla skikt.KinolinerOphthalmologic Surgical ProceduresPseudomonasinfektionerBurulisårAntiinfektiva medel: Preparat med förmåga att döda infektiösa agens eller hindra dem från att orsaka infektion.PrednisolonBindhinna: Slemhinnan som täcker ögonlockens insida och den främre delen av ögonglobens senhinna (sklera).Fusarium: Ett släkte s k fältsvampar i familjen Hypocreales. De omfattar mykotoxinproducerande mögelarter med global utbredning som angriper både växter (t ex spannmål och potatis) och djur. Till deras teleomorfer hör Gibberella.Acanthamoeba: En amöbaart som lever fritt i jorden och inte har något flagellatstadium. Organismerna är humanpatogener som ger ett flertal infektioner och har påvisats i ögon, skelett, hjärna och luftvägar.Svampinfektioner