Loading...


Hormonkörteltumörer: Ospecifiserade tumörer eller cancer i de endokrina körtlarna.Endokrina körtlar: Körtlar utan till- och frånförselkanaler som utsöndrar ämnen direkt i cirkulationssystemet och påverkar ämnesomsättning och andra kroppsfunktioner.Vascular Endothelial Growth Factor, Endocrine-Gland-DerivedSpottkörteltumörerTumörer i talgkörtlarAnalkörteltumörerBinjurar: Körtlar belägna i retroperitonealvävnaden vid njurarnas övre poler.Perianala körtlarSublinguala körteltumörerAdenom, pleomorft: En godartad, långsamt växande spottkörteltumör. Yttrar sig som en liten, smärtfri och fast knuta, vanligen i öronspottkörteln. Drabbar oftast kvinnor över 40 år.Parotid NeoplasmsMukoepidermoid tumör: En tumörtyp med både låggradig och höggradig malignitet. Den mindre elakartade växer långsamt, kan förekomma i alla åldersgrupper, och kan avlägsnas kirurgiskt. Den mer elakartade är aggressiv, infilt rerar kraftigt spottkörteln och ger upphov till lymfkörtel- och distala metastaser. Mukoepidermoida karcinom svarar för ca 21 % av alla elakartade tumörer i öronspottkörteln och 10 % i den sublinguala körteln (spottkörteln under tungan). De utgör den vanligaste elakartade tumören i öronspottkörteln. Syn. Mukoepidermoid cancer.SköldkörtelGomtumörer: Cancer i gommen, omfattande den hårda gommen, den mjuka gommen och gomspenen.Kloropren: Giftig, och möjligen cancerframkallande, monomer av neopren, en syntetisk gummiart. Materialet ger skador på hud, lungor, CNS, njurar, lever, blodceller och foster. Syn. 2-klorbutadien.Karcinom, adenocystiskt: Karcinom kännetecknat av band eller cylindrar av hyalint eller slemhinnebindväv omväxlande med aggregat eller band av små epitelceller. När "cylindrarna" uppträder i massor av epitelceller ger de vävn aden ett perforerat eller sålliknande utseende. Denna tumörtyp förekommer i mjölkkörtlarna, andningsvägarnas slemkörtlar och spottkörtlarna. De är elakartade, men växer långsamt, och de tycks sprida s ig lokalt via nerverna.MyoepiteliomAdenolymfom: En godartad tumör, som histologiskt kännetecknas av pelarformigt epitel i stroma i lymfoid vävnad. Förekommer vanligan i spottkörtlarna, särskilt parotis (öronspottkörteln).Spottkörteltumörer, underkäkeSpottkörtlar, mindreEndokrina systemet: Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.SpottkörtlarTumörer i svettkörtlarHormonsjukdomar: Sjukliga förändringar i de endokrina körtlarna och sjukdomar till följd av onormala hormonnivåer.Endokrina disruptorerExokrina körtlar: Körtlar som utsöndrar sekret til slemhinnornas ytor och huden.Bröstkörtlar hos djur: Mjölkkörtlar hos andra däggdjur än människan.UnderkäksspottkörtelImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.